Obchodní podmínkyJak objednat licenci?
Licence na produkty ESET lze objednat na webu www.eset.cz prostřednictvím objednávkového formuláře.

Jak zaplatit?
Za objednávku lze zaplatit bankovním převodem, platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány, nebo složenkou typu A na České poště.

Kdy bude produkt doručen?
Po odeslání objednávky obdržíte emailové potvrzení o jejím přijetí, přístupové údaje k produktu
a fakturu nejpozději následující pracovní den. 

Do kdy lze odstoupit
od smlouvy?
Od smlouvy lze odstoupit do 14 dnů ode dne získání přístupu k produktu.

Kam se obrátit v případě
problémů s produktem?
Každý všední den od 8 do 20 hodin je tu pro vás naše technická podpora. Návody a kontakty najdete na servis.eset.cz.

Plné znění obchodních podmínek

 1. Platnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu ESET (dále jako „antivirový systém ESET“ nebo „produkt“) mezi Vámi a poskytovatelem produktu prostřednictvím webových stránek naší společnosti www.eset.cz (dále jako „webové stránky ESET“) z České republiky (dále jako „smlouva“), jíž se uděluje licence k antivirovému systému ESET (dále jako „licence“).
 2. Poskytovatel. Poskytovatelem produktu je společnost ESET, spol. s r.o., obchodní společnost zapsaná dle práva Slovenské republiky, IČ 31 333 532, se sídlem Einsteinova 24, Bratislava 851 01. Uzavření dohody o užívání softwarového produktu ESET zprostředkovává jako pověřený obchodní zástupce poskytovatele naše společnost ESET software spol. s r.o., se sídlem Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 26467593, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 84196 (dále jako „ESET“). Naše společnost také poskytuje k softwarovému produktu ESET veškerou servisní podporu, vyřizuje reklamace, přijímá oznámení o odstoupení od smlouvy apod.
 3. Nabyvatel: Nabyvatelem produktu může být spotřebitel/ka nebo podnikatel/ka.
 4. Uzavření smlouvy. Pokud máte zájem o získání antivirového systému ESET, specifikace jednotlivých druhů antivirových systémů ESET, informace o jejich ceně a možná doba trvání oprávnění k jejich užívání jsou uvedeny na webových stránkách ESET a jsou Vám dány na výběr. Na základě jejich volby a uskutečnění tohoto výběru jste oprávněni učinit kroky k uzavření smlouvy na užívání antivirových produktů ESET. Pro uzavření smlouvy musíte absolvovat objednací proceduru na webové stránce www.eset.cz. Závazným potvrzením objednávky a jejím odesláním prostřednictvím webového formuláře nám zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy a také projevujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a jejich závaznost. Potvrzením přijetí objednávky zasláním emailu ze strany ESET na Vámi uvedenou emailovou adresu dochází k uzavření smlouvy.
 5. Způsob dodání. Antivirový systém ESET je dodáván v elektronické podobě. Na e-mailovou adresu, kterou vyplníte v objednávce, Vám zašleme licenční e-mail, který bude obsahovat uživatelské jméno a heslo Vašeho produktu, případně licenční klíč a dále licenční certifikát v příloze e-mailu (dále jako „licenční e-mail“). Pomocí přístupových údajů (uživatelské jméno a heslo) máte možnost si stáhnout komerční verzi ESET (instalační balík) z našich webových stránek www.eset.cz/stahnout. Takto stažený antivirový systém ESET můžete nainstalovat a začít používat pouze zkušebně (před instalací doporučujeme odinstalovat předchozí antivirový systém z Vašeho PC). K plnému používání staženého antivirového systému ESET budete oprávněni poté, co bude platba připsána na účet ESET. Až den připsání platby bude považován za den převodu práva (poskytnutí licence).
 6. Doba dodání. Pokud Vaši objednávku obdržíme v pracovní den do 16:30, zašleme Vám licenční e-mail s přístupovými údaji pro stažení licence ESET ještě tentýž den, jinak licenční e-mail zasíláme následující pracovní den.
 7. Platba. V den zaslání licenčního e-mailu s přístupovými údaji k antivirovému systému ESET Vám vystavíme zálohovou fakturu se splatností 14 dnů a zasíláme ji dle Vašeho výběru buď v elektronické podobě v příloze licenčního e-mailu, nebo Českou poštou na Vaši adresu. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem nebo pomocí složenky typu A (platba na účet), kterou získáte na pobočkách České pošty. Na faktuře jsou uvedeny všechny potřebné informace k platbě jako např.: číslo našeho účtu, konstantní a variabilní symbol, atd. Platbu můžete uskutečnit také při zadání objednávky platební kartou prostřednictvím platební brány na naší webové stránce. V takovém případě zálohou fakturu nebudeme vystavovat.
 8. Odstoupení od smlouvy. Po uzavření smlouvy máte právo od ní odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží (odeslání licenčního e-mailu). V takovém případě musíte zaslat do sídla ESET nebo na e-mailovou adresu obchod@eset.cz průvodní dopis, kde vyjádříte svou vůli od smlouvy odstoupit a sdělíte kontaktní údaje obsahující Vaše jméno a příjmení nebo název firmy, uživatelské jméno licence, kterou chce stornovat a číslo vystavené faktury.
 9. Ochrana osobních údajů. Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli dodat Vámi požadované licence, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Všechna osobní data budeme používat pouze pro naši potřebu a pouze pro účel Vámi výslovně schválený a neposkytneme je třetím osobám. Společnost ESET software spol. s r.o. je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 10. Licenční ujednání. Podmínkou užívání zakoupeného produktu je uzavření dohody o užívání software a o poskytnutí licence k užívání software mezi Vámi a poskytovatelem ESET, spol. s r.o., k čemuž dojde při instalaci dodaného produktu. Takto poskytnutá licence je vedena na koncového uživatele, kterému je též fakturováno. Licence je postupitelná pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele, nebo ESETu a je dále neprodejná. Prodloužení licence lze provést pouze na původního uživatele licence. Úplné znění licenčního ujednání musí být odsouhlaseno při instalaci antivirového systému ESET a máte jej předem k dispozici k nahlédnutí na webové stránce naší společnosti.

  Zvláštní informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

 11. Postup uzavření smlouvy. Online objednávku je možné provést na http://www.eset.com/cz/objednat/, a to následujícími kroky:
  1. Zvolte si výběr produktu ESET a stiskněte „Koupit“.
  2. V dalším kroku si vyberete dobu, po níž chcete objednaný produkt používat, tedy dobu účinnosti smlouvy, a počet PC, mobilních zařízení, nebo počet mailboxů, na které se má produkt používat. Poté stiskněte „Vložit do košíku“.
  3. Zobrazí se nákupní košík pro kontrolu Vaší objednávky a poté stiskněte „Objednat“.
  4. V dalším kroku se Vám nabídne možnost vyplnění fakturačních údajů. Po jejím vyplnění zvolíte „ Pokračovat v objednávce“.
  5. V posledním kroku objednávky sekce „Platba“ si vyberete způsob zaplacení ceny objednaného produktu, od něhož se bude odvíjet další postup. V této fázi je také nutné projevit svůj souhlas s obchodními podmínkami ESETu. Pro potvrzení své volby stisknete „Dokončit objednávku“.
  6. Na základě dokončení objednávky obdržíte potvrzovací email s poděkováním za zaslání objednávky a informací, kdy bude licence dodána, a co v licenčním emailu obdržíte. Doručením tohoto potvrzení do Vámi uvedené emailové schránky dochází k uzavření smlouvy.
 12.  Údaje o právech z vadného plnění. Pokud se na dodaném produktu vyskytne vada, vznikají smluvním stranám práva a povinnosti, které se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 13. Vady. Poskytovatel odpovídá nabyvateli, že zboží při převzetí nemá vady. Poskytovatel odpovídá zejména za to, že v době převzetí produktu:
  • má produkt stanovené nebo ujednané vlastnosti,
  • produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • produkt byl dodán v odpovídajícím množství a jakosti, a
  • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů a nemá právní vady. Předmět smlouvy má právní vady, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
 14. Kontrola produktu a zjištění vady. Nabyvatel předmět smlouvy podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech. Vadu je potřeba oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu smlouvy.
 15. Práva z vad. Je-li vada odstranitelná, může nabyvatel požadovat opravu předmětu smlouvy, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má nabyvatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 
 16. Technická specifikace produktů, jako údaje o funkčnosti a součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, je uvedena u každého jednotlivého produktu na webové stránce www.eset.cz.
 17. Odstoupení od smlouvy. Po uzavření smlouvy máte právo od ní odstoupit bez udání důvodu.
 18. Lhůta pro odstoupení. Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dní ode dne převzetí produktu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před jejím uplynutím.
 19. Forma odstoupení. O odstoupení musíte informovat vyplněním online formuláře na adrese www.eset.cz/objednat/obchodni-podminky/odstoupeni, nebo jednoznačným písemným prohlášením zaslaným na naši adresu nebo emailem na obchod@eset.cz obsahujícím informace uvedené ve výše uvedeném online formuláři.
 20. Důsledky odstoupení. Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy budeme informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, cenu příslušného předmětu smlouvy, kterou jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce.
 21. Stížnosti. Pokud budete mít jakoukoli stížnost, rádi jí vyřídíme. V případě sporu můžete také využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a to zejména u nevládních spotřebitelských organizací pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu, anebo můžete využít svého práva a obrátit se na orgán státního dozoru.
 22. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu budeme archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro nabyvatele.