Νομικές πληροφορίες


Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει νομικές πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο των Web sites www.eset.eu (εφεξής τα Site(s)). Οι νομικές πληροφορίες ισχύουν σε αυτά τα Sites(s) και όχι αναγκαστικά σε άλλα sites της ESET, spol. s r.o.

Λογισμικό

Όλο το λογισμικό που είναι διαθέσιμο σε αυτά τα Site(s) (εφεξής αναφέρεται ως “το Λογισμικό”) ή ανήκει στην εταιρεία ESET, spol. s.r.o. (εφεξής “ESET”) και/ή στους σχετικούς προμηθευτές της, είτε οι παραπάνω μπορούν να αξιώσουν δικαιώματα για αυτό. Το Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συμφωνία με την σύμβαση άδεια τελικού χρήστη (εφεξής “Άδεια Χρήσης”). Η Άδεια Χρήσης παρέχεται μαζί με το Λογισμικό, ή αποτελεί μέρος του. Το Λογισμικό που παρέχεται μαζί με Άδεια Χρήστης δεν μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς την συναίνεση του χρήστη με την Άδεια Χρήσης.

Το Λογισμικό παρέχεται αποκλειστικά για χρήση από τους τελικούς χρήστες. Η χρήση αυτή είναι σε συμφωνία με την Άδεια Χρήσης. Η ESET και/οι οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, απαγορεύουν ρητά την αναπαραγωγή Λογισμικού και/ή τη διασπορά του όταν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την Άδεια Χρήσης. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια απαγορεύεται από το νόμο. Όποιος δεν τηρεί την Άδεια Χρήσης, ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές κυρώσεις και δικαστήριο, στο οποίο η ESET θα απαιτήσει τη σχετική αποζημίωση και επανόρθωση της παραβίασης των νομικών της δικαιωμάτων.

Επιπροσθέτως, η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της απαγορεύουν ρητά την διασπορά του Λογισμικού με αντιγραφή και την τοποθέτηση τω αντιγράφων σε άλλα web sites ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Εάν η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, παρέχουν εγγυήσεις για το Λογισμικό, το κάνουν μόνο σε συμφωνία με την Άδεια Χρήσης. Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά, η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, δηλώνουν ότι παρέχουν το Λογισμικό, ως έχει, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης και εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και εγγύηση μη σύγκρουσης με νομικά δικαιώματα τρίτων. Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αναιρούν τις νομικές αναθέσεις για ενδεχόμενη προκληθείσα ζημία.

Έγγραφα

ESET επιτρέπει τη χρήση Εγγράφων που είναι διαθέσιμα στα συγκεκριμένα Site(s), ιδιαίτερα τα δελτία τύπου, τις τεχνικές πληροφορίες προϊόντων της ESET, αρχεία και τις συχνές ερωτήσεις – FAQ, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα όσα αναφέρονται παρακάτω.

  1. Η χρήστη των Εγγράφων δεν απαγορεύεται ρητά
  2. Τα Έγγραφα δεν θα χρησιμοποιηθούν, άμεσα ή έμμεσα σε ο,τιδήποτε έχει σχέση με εμπορική αξιοποίηση
  3. Τα Έγγραφα από τα Site(s) διατίθενται αποκλειστικά για πληροφόρηση, μη εμπορική και προσωπική χρήση και δεν θα αντιγραφούν ή θα επικολληθούν σε οποιοδήποτε υπολογιστή δικτύου ή θα μεταδοθούν με οποιοδήποτε μέσο
  4. Τα Έγγραφα δεν θα τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο
  5. Τα Έγγραφα και όλα τα αντίγραφά τους θα περιλαμβάνουν σχετική σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας
  6. Η πηγή τους θα πρέπει να καταδεικνύεται πάντοτε

Η χρήση των Εγγράφων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται ρητά. Κάθε τέτοια πράξη απαγορεύεται από το νόμο. Όποιος δεν τηρεί την Άδεια Χρήσης, ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές κυρώσεις και δικαστήριο, στο οποίο η ESET θα απαιτήσει τη σχετική αποζημίωση και επανόρθωση της παραβίασης των νομικών της δικαιωμάτων. Οι συμφωνίες στην άδεια χρήστης των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και το στήσιμο του Web site της ESET www.eset.sk καθώς και κάθε άλλου site που ανήκει, λειτουργεί ή ελέγχεται από την ESET.Ο σχεδιασμός και το στήσιμο των Site(s) ή οποιουδήποτε άλλου web site της ESET προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, από νόμους περί εμπορικών σημάτων, θεμιτού ανταγωνισμού, εμπορικές μορφές και άλλους νόμους που δεν αναφέρονται εδώ.Απαγορεύεται η αντιγραφή η μίμηση ή η αναμετάδοση του σχεδιασμού και του στησίματος των Site(s) όπως και κάθε άλλου web site της ESET, είτε καθ’ ολοκληρία, είτε τμηματικά.Δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε χρησιμοποίηση, ακόμα και τμήματος στοιχείων του Site(s) (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, λογότυπα, γραφικά, ήχους, εικόνες), ή αντιγράφων του, εκτός και εάν αυτό επιτραπεί ρητά και γραπτώς από την ESET.Η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν παρέχουν εξηγήσεις για την καταλληλότητα των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται στα Έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται ως μέρος παροχής υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους. Όλα αυτά τα Έγγραφα και τα σχετικά γραφικά τους, παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση. Δια του παρόντος, η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, αποποιούνται όλων των εγγυήσεων και συνθηκών σε σχέση με τις συγκεκριμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εγγυήσεων και συνθηκών εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εμπράγματο δικαίωμα και μη παράβασης, είτε εκφράζεται κατηγορηματικά, υπονοείται, ή προβλέπεται από το νόμο.Σε καμία περίπτωση η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν θα γίνουν υπόλογοι για οποιεσδήποτε, συγκεκριμένες, έμμεσες ή συνεπακόλουθες ζημίες ή οποιεσδήποτε ζημίες που έχουν προκληθεί από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε σε κατάσταση σύμβασης, αμέλειας, ή άλλης χρήσης, η οποία προκύπτει από τη χρήση ή την απόδοση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.Τα Έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στις υπηρεσίες, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Η ESET και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της μπορούν να προβούν σε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες και/ή τα προγράμματα. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στα Site(s) ή στα έγγραφα που είναι διαθέσιμα εδώ, ενδέχεται να αλλάζουν, χωρίς αυτό να είναι σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Links προς Τρίτα Sites

Τα links σε αυτές τις περιοχές σας επιτρέπουν να φύγετε από τα sites της ESET. Τα συνδεδεμένα sites δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ESET και η ESET δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε συνδεδεμένου site ή των links που εμπεριέχονται σε αυτά, ή αλλαγών και αναβαθμίσεων σε αυτά τα sites. Η ESET δεν είναι υπεύθυνη για web casting ή άλλη μορφή μετάδοσης που προέρχεται από οποιοδήποτε συνδεδεμένο site. Η ESET παρέχει αυτά τα links μόνο για δική σας εξυπηρέτηση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε link δεν υπονοεί αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου του αντίστοιχου site από μέρους της ESET.

Εμπορικά Σήματα

Τα ESET, ESET software, ESET logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat και/ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της ESET που αναφέρονται στο παρόν είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της ESET. Άλλα προϊόντα και ονόματα εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Τα ονόματα των εταιρειών, οργανισμών, προϊόντων και ατόμων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παραδείγματα (με εξαίρεση τα Case studies) είναι φανταστικά. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικές εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα ή πρόσωπα δεν έχει γίνει σκόπιμα.

Πληροφορίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Copyright © 2017 ESET spol. s r. o.

Η Πνευματική Ιδιοκτησία των εγγράφων και των προγραμμάτων που βρίσκονται στα Site(s) ανήκει στην ESET, spol. s r. o.. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Πιθανές Ερωτήσεις