Algemene voorwaarden


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DONOD INTERNET SECURITY BV


Identiteit van de ondernemer

DoNOD Internet Security B.V. handelende onder de namen. NOD32, Donod B.V., DoNOD
Internet Security B.V., ESET Nederland.

KVK-nummer: 243681220000
Btw-identificatienummer: 813746528

Contactinformatie
Trapezium 302, 3364DL Sliedrecht
Tel. (+31) 0184-647730
http://www.eset.nl

Definities

DoNOD: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DoNOD Internet
Security B.V., gevestigd te Sliedrecht.
KLANT: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie DoNOD krachtens enige overeenkomst
producten en/of diensten levert, of die de website van DoNOD bezoekt.
Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
• Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden welke van toepassing
zijn op alle producten en diensten van DoNOD.
Dienst(en): iedere op grond van de door DoNOD met de KLANT – al dan niet door
tussenkomst van een derde – gesloten overeenkomsten te verrichten of verrichte
werkzaamheden alsmede alle daarbij voortgebrachte resultaten die bestemt zijn voor de
KLANT.
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van
ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan diensten en/of
informatie daarover door DoNOD te beschikking worden gesteld.
Overeenkomst: de door DoNOD met de KLANT gemaakte afspraak voor te verrichten of
verrichte diensten met toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden, alsmede het
formulier en/of enige andere conform de Algemene voorwaarden rechtsgeldig op de
rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Gebrek: aantoonbare afwijking in een dienst, waarbij DoNOD haar
inspanningsverplichting niet of niet voldoende is nagekomen.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen door
DoNOD aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het
woord en van aanneming van werk, door DoNOD met KLANT aangegaan, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
DoNOD, waarvoor voor de uitvoering door DoNOD derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door de KLANT
van de website.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de KLANT van toepassing verklaart verbinden
DoNOD niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door DoNOD zijn aanvaard. Een
dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat DoNOD een
mededeling van de KLANT dat deze de DoNOD voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen
voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laten.
1.5 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de
gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
1.6 Indien DoNOD niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet
met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat DoNOD het recht
zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van
deze voorwaarden te verlangen.
1.7 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel wordt vernietigd, dan
zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen, die zoveel mogelijk overeenkomen met het doel en de
strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
1.8 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per email
dan wel fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes, aanbiedingen, en prijsopgaven, zowel schriftelijk als elektronisch gedaan, zijn
vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerteaanvrage verstrekte gegevens. Een aanbod is
slechts bindend indien DoNOD dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn gedurende
welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding zowel
schriftelijk als elektronisch geschieden.
2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte,
aanbieding, of prijsopgave opgenomen aanbod dan is DoNOD daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
DoNOD anders aangeeft.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht DoNOD niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.4 Gegevens door DoNOD verstrekt in de vorm van internetpagina’s, e-mails, drukwerken,
brochures en dergelijke, zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht van
DoNOD en gelden niet als offerte.
2.5 DoNOD kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen, en prijsopgaven worden gehouden indien de
KLANT redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, aanbieding, en prijsopgave, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Uitingen van DoNOD met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten gelden als
een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder
de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende
diensten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van DoNOD van de bestelling
van de KLANT. Bevestiging kan zowel schriftelijk (per fax of brief) als elektronisch
(bijvoorbeeld via de website, per e-mail, middels sms, dan wel vergelijkbare technologieën)
plaatsvinden.
3.2 Indien de KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,
voortvloeiende uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede
ingeval van faillissement, surseance van betaling, of wanneer hij door beslag of anderszins
zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan DoNOD is
gebleken dat de KLANT onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van DoNOD,
heeft DoNOD het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan
wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en
onverminderd het recht de door ons geleden schade van de KLANT te vorderen. Alsdan is
DoNOD gerechtigd de eventueel geleverde goederen onmiddellijk bij de KLANT terug te
halen, waarbij de KLANT reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan DoNOD de ruimte
waar de goederen zich bevinden te betreden ten einde DoNOD in het bezit te stellen van de
goederen.

Artikel 4: Prijzen

4.1 KLANT betaalt voor de diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. KLANT ontvangt van
DoNOD een factuur voor de diensten, en betaling vindt vervolgens plaats op de op de factuur
in het formulier of elders op de website door DoNOD aangegeven wijze.
4.2 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s ( € ) en inclusief B.T.W. en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.
4.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen,
belastingen, rechten, lasten, vrachten, en dergelijke. Indien na de opdrachtbevestiging in een
of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is DoNOD
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4.4 Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft KLANT niet het recht de
overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Verplichtingen KLANT

5.1 De KLANT staat ervoor in dat de apparatuur ten behoeve waarvan de diensten worden
verleend aan hem in eigendom toebehoort en dat voor het gebruik van de software de
benodigde licenties zijn verkregen. De KLANT staat ervoor in dat, indien en voor zover door
hem in het kader van de overeenkomst aan DoNOD materialen of gegevens ter beschikking
worden gesteld, hij daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk
maken op de rechten van derden.
5.2 Indien de diensten aan het adres worden verleend, zorgt de KLANT ervoor dat DoNOD op
het afgesproken tijdstip toegang heeft tot het adres en dat de apparatuur goed bereikbaar en
toegankelijk is. Het is DoNOD toegestaan voor de uitvoering van de diensten, zonder
beperkingen, kosteloos gebruik te maken van het stroomnet en de internetverbinding van de
KLANT.
5.3 Indien de diensten op afstand worden verricht, dan verleent de KLANT DoNOD in voldoende
mate vrije en veilige toegang tot zijn faciliteiten en systemen. Indien DoNOD haar
werkzaamheden op afstand wil verrichten is de KLANT verplicht daaraan zijn medewerking
te verlenen.
5.4 Voor zover het voor het verrichten van de diensten noodzakelijk is bestanden op de
apparatuur te kopiëren, te configureren, aan te passen of te wijzigen dan verleent de KLANT
DoNOD daarvoor toestemming.
5.5 De KLANT draagt er zelf zorg voor dat, alvorens de diensten worden geleverd, een back-up
wordt gemaakt van de op de apparatuur aanwezige bestanden zodat deze te allen tijde voor
de KLANT behouden blijven. Deze verplichting geldt ook indien het maken van back-ups
deel uitmaakt van de overeenkomst. Ondanks de zorgvuldigheid die DoNOD betracht bij de
uitvoering van de diensten kan zij niet garanderen dat bestanden niet beschadigd raken of
verloren gaan.
5.6 Wenst de KLANT geen gebruik te maken van de diensten, dan zal de KLANT dit tenminste
24 uren voor het afgesproken tijdstip waarop de diensten zouden worden uitgevoerd
schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) aan DoNOD berichten.
5.7 Eventuele klachten over de verleende diensten dient de KLANT zo spoedig mogelijk, maar in
elk geval binnen dertig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te
ontdekken, mede te delen aan DoNOD, op straffe van verval van alle rechten van de KLANT.
Klachten die niet tijdig ontvangen zijn, behoeft DoNOD niet in behandeling te nemen. Het in
behandeling nemen van een klacht impliceert geen afstand door DoNOD van het recht zich
(later) op overschrijding van de klachttermijn als bedoeld in dit artikel te beroepen. Een klacht
dient schriftelijk (per e-mail of fax) of telefonisch aan DoNOD gemeld te worden. Een klacht
kan middels de bedrijfsgegevens van DoNOD ingediend worden.
5.8 De KLANT dient tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Indien DoNOD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
6.2 DoNOD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DoNOD is
uitgegaan van door of namens de KLANT verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.3 Indien DoNOD aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van DoNOD beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.4 De aansprakelijkheid van DoNOD is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van haar verzekeraar in voorkomend geval (te weten, € 1.000.000,-)
6.5 DoNOD is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade,
ontstaan door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of
niet juist functioneren van door haar geleverde software en / of diensten tenzij sprake is van
opzet of grove schuld. DoNOD is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade
(bijvoorbeeld bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook
ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten. DoNOD
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van software en / of data tengevolge van
het uitvoeren van een installatie en / of reparatie.
6.6 KLANT vrijwaart DoNOD en haar medewerkers voor aanspraken van derden terzake van
schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door DoNOD (op)geleverde diensten
en producten.
6.7 KLANT vrijwaart DoNOD voor aanspraken door derden die in opdracht van KLANT
werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en / of diensten. DoNOD is niet
aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van KLANT of
door KLANT bij het project betrokken derden.
6.8 DoNOD is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging
of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van KLANT, daar deze
immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van KLANT zijnde originelen.
6.9 Alle risico's en aansprakelijkheden voortvloeiende uit de door DoNOD ten behoeve van de
KLANT verrichte diensten en of werkzaamheden worden geacht op de KLANT te zijn
overgegaan op het tijdstip van ontvangst of het tijdstip, waarop de overeenkomst met de
KLANT ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.

Artikel 7: Garantie

7.1 De door DoNOD te leveren producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde
garantie is van toepassing op producten en diensten welke bestemd zijn voor het gebruik
binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de KLANT zelf te verifiëren of het
gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die
daaraan gesteld worden. DoNOD kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden
stellen ter zake van de te leveren producten en diensten.
7.2 Er wordt door DoNOD geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijke garantieverlening verstrekt is.
7.3 De in punt 7.2 eventueel verleende garantieverplichting vervalt indien KLANT zelf wijzigingen
in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor
andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door DoNOD op
naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Tevens indien blijkt
dat de voor garantie aangeleverde producten virussen en / of illegale software bevatten.
DoNOD verleent alleen garantie op de configuratie zoals deze door haar is samengesteld. Is
de configuratie door de KLANT samengesteld en / of betreft het losse artikelen, dienen deze
in de staat zoals ze zijn geleverd te worden aangeboden. DoNOD is gerechtigd de kosten
van opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling door garantie worden
gedekt aan de KLANT in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende
tarieven.

Artikel 8: Betalingen en incasso

8.1 De betaling van de door DoNOD te leveren producten dient te geschieden bij vooruitbetaling,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking
welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door DoNOD is toegestaan.
8.2 De betaling van de door DoNOD uitgevoerde werkzaamheden en / of geleverde diensten
dient direct te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van
korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door DoNOD is toegelaten.
8.3 De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk
opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door
de KLANT faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling wordt of is
aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt
gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of - voor zover een rechtspersoon zijnde
- wordt ontbonden.
8.4 Indien de KLANT in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de KLANT van
rechtswege in verzuim. De KLANT is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de KLANT in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
8.5 DoNOD heeft het recht de door KLANT gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8.6 DoNOD kan, zonder daardoor in verzuim te zijn, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
KLANT een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DoNOD kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8.7 Indien na het verstrijken van een bij aangetekend schrijven gestelde nadere betalingstermijn
nog geen betaling ontvangen is, is KLANT voorts verschuldigd alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten, waaronder die van advocaten, procureurs, deurwaarders
en incassobureaus.

Artikel 9: Reclame

9.1 Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en / of werkzaamheden en / of producten
als op factuurbedragen, dienen binnen 48 uur na ontvangst van de diensten e.d. of van de
daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij DoNOD te zijn ingediend onder
nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende
reclames niet voldoen aan bovengestelde kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt
de KLANT geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
9.2 DoNOD is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de
betrokken KLANT op het ogenblik van indienen zijner reclame aan al zijn alsdan jegens
DoNOD bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en DoNOD dan ook
voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 10: Eigendom


10.1 Alle door DoNOD in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
DoNOD totdat de KLANT alle verplichtingen uit de met DoNOD gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen. KLANT is niet gerechtigd om zonder toestemming van DoNOD te
beschikken en gebruik te maken van de door DoNOD geleverde producten en / of
opgestelde programma's en andere uitkomsten van de door DoNOD verrichte
werkzaamheden. DoNOD behoudt zich het recht voor om reeds opgeleverde producten
en/of programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.
10.2 Indien de KLANT jegens DoNOD in gebreke is, zal hij gehouden zijn om binnen 48 uur,
nadat hij daartoe schriftelijk door DoNOD is gesommeerd, de geleverde producten en / of
programma's en andere uitkomsten van de werkzaamheden van DoNOD aan DoNOD ter
hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke
matiging vatbare boete van € 500,- verbeurt voor iedere dag, dat hij in gebreke blijft en / of
van de geleverde producten en / of programma's gebruik blijft maken.
10.3 DoNOD behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen,
modellen en auteursrechtelijke werken voor.
10.4 De KLANT dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van DoNOD veilig te stellen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de KLANT verplicht om DoNOD
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.6 KLANT zal zich onthouden van het verhuren van software noch deze in bruikleen af te
staan noch de software te kopiëren, veranderen of te reproduceren. KLANT zal een zelfde
verplichting aan tussenpersonen en afnemers opleggen.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging, opschorting, ontbinding

11.1 Indien de overeenkomst die wordt aangegaan een duurovereenkomst is, dan geldt deze
voor een periode van onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk een bepaalde duur zijn
overeengekomen. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur wordt de
overeenkomst, behoudens een andersluidende afspraak van partijen, verlengd met een
periode van telkens één jaar. Indien KLANT de dienst heeft afgenomen en heeft betaald
met creditcard, geschiedt de betaling per automatische incasso per maand en wordt de
dienst telkens verlengd met een periode van één maand. Na de eerste contractperiode van
bepaalde duur kan een partij het contract opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Indien de KLANT op het moment van opzegging van het
contract reeds meer diensten heeft afgenomen bij DoNOD dan waar de KLANT recht op
heeft op basis van de gedane betalingen van de KLANT aan DoNOD, dan dient de KLANT
het nog openstaande bedrag aan DoNOD te voldoen alvorens het contract opgezegd kan
worden.
11.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van
het bedrijf van een partij, of indien een partij wordt toegelaten tot de wettelijke
schuldsanering, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
11.3 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde artikel 11.2 zijn alle vorderingen van
de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere partij
is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende partij in de
gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren
11.4 Indien de KLANT zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van
informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een
generieke prijsdaling van het bestelde product of dienst in de periode waarbinnen het
ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft DoNOD het recht een gedeelte van de
prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of
vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of indien dit in strijd zou zijn met
dwingend wettelijke regels.
11.5 De KLANT heeft het recht om gedurende veertien dagen na de totstandkoming van de
overeenkomst deze zonder opgave van redenen te (schriftelijk dan wel elektronisch) te
ontbinden. Indien DoNOD de KLANT de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde
van de oorspronkelijke bedenktijd. Indien DoNOD de bedoelde informatie aan de KLANT
heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de KLANT die informatie
heeft ontvangen.

Artikel 12: Gebruik persoonsgegevens

12.1 DoNOD zal de gegevens van de KLANT verwerken en bewaren in overeenstemming met
de toepasselijke privacywetgeving. Onder gegevens van de KLANT worden mede verstaan
de gegevens met betrekking tot de activiteiten van de KLANT op de website, zoals de
bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt
doorgebracht, het internetadres van de website waar de KLANT vandaan komt en de
diensten die de KLANT heeft besteld. DoNOD slaat deze gegevens op in een databank die
wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen
maatregelen om de dienstverlening aan de KLANT te verbeteren en het verstrekken van
informatie of aanbiedingen aan de KLANT.
12.2 DoNOD verwerkt de gegevens van de KLANT voor de volgende doeleinden: het verlenen
en ontwikkelen van diensten, het gebruik voor direct-marketingdoeleinden door DoNOD of
derden aan wie zij deze gegevens met dat doel levert (tenzij de KLANT daarvoor geen
toestemming (meer) heeft verleend aan DoNOD), en tenslotte het gebruik voor
marktonderzoek.
12.3 KLANT mag de gegevens die DoNOD over hem/haar heeft verzameld desgewenst inzien
en laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van de KLANT zal DoNOD aan hem een
overzicht verstrekken van de hem betreffende door DoNOD opgeslagen en verwerkte
gegevens. DoNOD kan voor het verstrekken van deze gegevens de daarmee gemoeide
kosten in rekening brengen aan de KLANT.
12.4 KLANT heeft het recht DoNOD te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van
KLANT te verwijderen of af te schermen. DoNOD zal op dit verzoek binnen vier weken
beslissen, na afweging van het betrokken belang van DoNOD en het privacybelang van de
KLANT en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, KLANT informeren
in hoeverre daardoor het gebruik dat KLANT van diensten maakt, kan worden beperkt of
verhinderd.
12.5 De KLANT kan schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van diens gegevens voor
direct-marketingdoeleinden door DoNOD of de verstrekking van deze gegevens aan
derden. Na ontvangst van het bezwaar zal DoNOD dit gebruik staken.

Artikel 13: Overmacht

13.1 DoNOD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de KLANT indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop DoNOD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
DoNOD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
DoNOD of van derden daaronder begrepen. DoNOD heeft ook het recht zich op overmacht
te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat DoNOD zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.3 DoNOD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Voor zoveel DoNOD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
DoNOD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De KLANT is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DoNOD partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 Alle geschillen worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, onderworpen
aan het oordeel en beslecht van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement te
Rotterdam of door een in overleg aan te wijzen normaal competente rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold
ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de KLANT.
15.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.