Riadenie informačnej bezpečnosti

Komplexný pohľad
na informačnú bezpečnosť

Riadenie informačnej bezpečnosti

ESET Services predstavuje tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania služieb informačnej bezpečnosti. Zameriavame sa na zvýšenie bezpečnosti prevádzkovaných systémov, znižovanie nákladov a efektívne využívanie ľudských zdrojov.

Riadenie informačnej bezpečnosti považujeme za hlavnú súčasť strategického plánu každej spoločnosti. Táto služba zosúladí úroveň informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii s vašimi aktivitami, s legislatívnymi požiadavkami a očakávaniami trhu.
Viac informácií


Vďaka silnému zázemiu renomovanej bezpečnostnej firmy vám môžeme poskytnúť službu outsourcingu bezpečnostného manažéra, vďaka ktorej ušetríte cenné prostriedky a pokryjete vaše špecifické bezpečnostné požiadavky.
Viac informácií


Predchádzajte potenciálnym hrozbám čo najefektívnejšie. Dôkladnou analýzou rizík budete vedieť posúdiť jednotlivé hrozby a prijať vhodné opatrenia.
Viac informácií


Služba BCM je prípravou na zvládnutie krízových situácií. Business Continuity Management je vyžadovaný regulačnými orgánmi v niektorých odvetviach (finančníctvo, verejná správa), ale nájde uplatnenie v mnohých sférach, keďže je súčasťou rôznych štandardov IT bezpečnosti (COBIT, ITIL, ISO 27001).
Viac informácií


V rámci tejto služby sa sústreďujeme na elimináciu hrozieb pôsobiacich na informačné systémy - na ich bezpečnosť, spoľahlivosť, funkčnosť a súlad s medzinárodnými právnymi predpismi a zmluvami.
Viac informácií


Vytvorenie a zdokumentovanie pravidiel a postupov je dôležitou súčasťou systému riadenia. Pomôžeme vám vypracovať vnútorné predpisy, ktoré budú obsahovo vecné, a zároveň prehľadné a zrozumiteľné.
Viac informácií


Odovzdáme vám naše skúsenosti a odborne zodpovieme na vaše otázky ohľadom informačnej bezpečnosti. Cieľom školení je oboznámiť vašich zamestnancov s dôležitosťou bezpečnostných opatrení a minimalizovať tak prípadné straty spôsobené ľudským faktorom.
Viac informácií


Poskytneme vám naše znalosti, skúsenosti a odborné kapacity na pokrytie vašich potrieb v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií