Tvorba vnútorných predpisov

Politiky, smernice a prevádzkové postupy

Prečo vytvárať vnútorné predpisy?

Štandardizácia procesov

Zavádzanie riadenia a efektívnej kontroly

Plnenie legislatívnych požiadaviek

 

 

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu
a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie a prípadové štúdie
Prečítajte si referencie a prípadové štúdie o implementácii
služieb ESET Services. Viac informácií

Tvorba vnútorných predpisov od ESET Services

Pomôžeme vám vypracovať vnútorné predpisy, ktoré budú obsahovo vecné, a zároveň prehľadné a zrozumiteľné.

V rámci riadenia informačnej bezpečnosti je potrebné vypracovať a udržiavať dokumentáciu, ktorej podstatnou súčasťou sú politiky, smernice a pracovné postupy. Vypracovanie týchto dokumentov si vyžaduje skúsenosti, znalosť štandardov a technológií a odbornú spôsobilosť.


Politika je vrcholový dokument, ktorý obsahuje princípy, strategické ciele
a rozhodovacie právomoci, napr.:

  • Bezpečnostná politika
  • BCM politika

Smernica obsahuje zásady, pokyny a štandardy dôležité pre výkon rôznych
činností, napr.:

  • Smernica o informačnej bezpečnosti pre zamestnancov
  • Smernica o riadení prístupu
  • Smernica o klasifikácií dát

Pracovný postup podrobne opisuje situáciu a postupnosť krokov,
ktoré sa majú vykonať, napr.:

  • Pracovný postup na riešenie incidentov
  • Pracovný postup na ošetrovanie rizík
  • Pracovný postup pre narábanie so záznamamami

 

Poskytované služby

  • Vytvorenie nových predpisov
  • Revízia existujúcich predpisov