Общи условия за дистрибуция на продукти, предлагани от „Хай компютърс” ЕООД

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия  между “ХАЙ КОМПЮТЪРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление в град София 1303, СО – район Възраждане, ул. “Пиротска” No.98, ет.1, с ЕИК 130647293, ДДС No.BG13064729398, представлявано от управителя Константин Драганов Веселинов и неговите „Партньори - Дистрибутори”, наричани по-долу "Дистрибутори” се определят условията, реда и сроковете за дистрибуция на продуктите, предлагани от „Хай компютърс” на територията на Република България.
2. Общите условия са задължителни за “Хай компютърс” ЕООД и неговите дистрибутори и са неразделна част от договора, сключен между тях. Индивидуалният Договор за дистрибуция се счита за сключен от датата на подписването му.
3. С подписване на индивидуален Договор за дистрибуция “Хай компютърс” ЕООД дава право на Дистрибутора да продава предлаганите от него продукти на територията на Република България.
4. Дистрибуторът няма представителни права по отношение на „Хай компютърс” ЕООД. В рамките на територията, определена по-горе,  Дистрибуторът ще продава продуктите от свое име и за своя сметка, като с действията си не ангажира юридически “Хай компютърс” ЕООД.
5. При подписване на индивидуален Договор за дистрибуция “Хай компютърс” ЕООД предоставя на Дистрибутора име и парола за достъп и работа в неговата електронна система. Дистрибуторът носи пълна отговорност за всички действия, извършени чрез предоставените му име и парола, като за свои действия.

Раздел II
ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на „ХАЙ КОМПЮТЪРС” ЕООД

6. „Хай компютърс„ ЕООД предоставя на Дистрибутора предлаганите продукти при условията, уговорени в настоящите Общи условия и съгласно сключения индивидуален Договор за дистрибуция.
7. „Хай компютърс„ ЕООД подпомага Дистрибутора при реализацията на предлаганите продукти, като:
·  предоставя маркетингова информация и материали;
·  извършва реклама на предлаганите продукти;
· при заявено желание от страна на дистрибутора се съгласява да обучи лица от неговия персонал за продажба и поддръжка на предлаганите продукти при допълнително договорени условия
8. „Хай компютърс„ ЕООД предоставя на Дистрибутора информацията, необходима му за реализацията на продуктите, включително и такава относно техните качества, особени свойства, предимства и недостатъци в сравнение с конкурентни или алтернативни продукти.
9. „Хай компютърс„ ЕООД определя едностранно продажните цени на предлаганите продукти, отразени в електронната система, и тези цени могат да бъдат променяни от Дистрибутора само с предварително писмено съгласие на „Хай компютърс„ ЕООД.
10. „Хай компютърс„ ЕООД има право да изисква от Дистрибутора да проведе рекламната си политика за продуктите, които предлага на основание индивидуалния Договор за дистрибуция, в съответствие с рекламната политика на „Хай компютърс” ЕООД.
11. „Хай компютърс„ ЕООД има право:
·  да получава информация за извършените от Дистрибутора продажби;
·  да бъде уведомяван за препоръките, критиките и рекламациите за ESET Продукти, отправени от крайни клиенти;
·  да отправя препоръки до Дистрибутора, относно търговската и рекламната му политика.

Раздел IIІ
ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ДИСТРИБУТОРА

12. Дистрибуторът има право да реализира закупените от „Хай компютърс„ ЕООД продукти на територията на Република България.
13. Дистрибуторът няма право да продава сам или чрез трети лица закупените от „Хай компютърс„ ЕООД продукти извън територията Република България.
14. Дистрибуторът има право на възнаграждение под формата на търговска отстъпка от продажната цена на предлаганите продукти, отстъпка за постигнат месечен оборот и маркетингова подкрепа, които се определят като процент от стойността на продадените продукти, в зависимост от реализирания месечен оборот и статута на Дистрибутора, който може да бъде определен като: „бронзов”, „сребърен” и „златен”.
15. При реализацията на продуктите Дистрибуторът се задължава да се съобразява с търговската политика на „Хай компютърс” като:

  • При поискване да предоставя на „Хай компютърс” ЕООД информация за извършените продажби по видове продукти и количества.
  •  Предоставя информация за: 
    - търсенето на продуктите;
    - предлагане на алтернативни продукти на пазара;
    - дейност на конкурентите (ако информацията не е конфиденциална);
    - препоръките, критиките и специфични изисквания на крайните потребители.

16.Дистрибуторът се задължава да се съобразява с рекламната политика на „Хай компютърс” ЕООД.
17. Дистрибуторът се задължава да полага усилия за разширяване на пазара на продуктите на „Хай компютърс” ЕООД.
18. Дистрибуторът се задължава да осигурява на крайните клиенти техническа помощ от първо ниво (загубено потребителско име/парола, инструкции за инсталация, настройки на програмата и др.). При необходимост Дистрибуторът насочва крайните клиенти към „Хай компютърс” ЕООД, който осигурява техническа помощ от второ ниво (неработещ лиценз, вирусни атаки и др.). За Дистрибутора със статут «бронзов партньор» техническата помощ и от първо, и от второ ниво се осъществява от „Хай компютърс” ЕООД

Раздел IV
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

19. Доставката на предлаганите от „Хай компютърс” ЕООД продукти се извършва по поръчка от страна на Дистрибуторът чрез електронната система на „Хай компютърс” ЕООД или чрез електронна поща.
20. Дистрибуторът носи пълна отговорност за вярно и точно попълване на Поръчките, включително, но не само, предоставяне на точни и пълни данни на крайния клиент. В случай на грешка в данните на краен клиент /грешно име, парола, e-mail или др./ „Хай компютърс” ЕООД има право да спре доставката на Продукта с указание да се коригират данните.
21. Срокът на изпълнение на всяка поръчка се договаря в индивидуалния Договор за дистрибуция. От страна на Дистрибутора могат да бъдат реализирани множество поръчки. Поръчките се извършват по електронен път през системата за поръчки на „Хай компютърс” ЕООД или чрез електронна поща.
22. Дистрибутори без сертифициран служител за поддръжка от първо ниво (загубено потребителско име/парола, инструкции за инсталация, настройки на програмата) за продуктите на ESET не могат да реализират сделки за повече от 30 работни станции  без писменото одобрение на Хай Компютърс ЕООД
23. Дистрибутор, подновяващ лиценз, продаден от друга партньорска фирма, работеща с клиента към датата на подновяване получава отстъпка в размер на 12% от продажната цена
24. Дистрибутор, загубил сделка за подновяване на лиценз, първоначално продаден от него може да получи компенсация до 8% от продажната цена, която се прихваща от следваща поръчка. Компенсация може да бъде получена, в случай че:
· Дистрибуторът очакващ компенсация работи с клиента към датата на подновяване
·  Лицензът е бил подновен за същия продукт от друг дистрибутор на Хай Компютърс ЕООД
25.  Опция за регистрация на бъдещи сделки се предоставя чрез сайта на Хай Компютърс ЕООД или чрез e-mail, като „ Дистрибуторът”  предоставя следната информация за бъдещия клиент:
- Име на фирма
- Лице за контакт
- Телефон за контакт
- E-mail за контакт
- Предложен продукт 
- Брой работни станции
- Инсталиран тестов лиценз да/не
Срок за защита на регистрирана сделка – до един месец от датата на регистрация.
26. Ако Дистрибутор издаде фактура по защитена сделка на друг Дистрибутор, то той получава 15% отстъпка от продажната цена.
27. Дистрибутор, по чиято защитена сделка е била издадена фактура от друг Дистрибутор, получава компенсация в размер на стандартната си партньорска отстъпка минус 10% от продажната цена.
28. Дистрибутор, продал първоначално даден лиценз, ще се ползва с предимство при подновяването му.
29. Ако до 7 дни преди изтичане на даден лиценз не бъде получена поръчка за подновяването му, Хай Компютърс има право да поиска от крайния клиент писмена информация дали за в бъдеще клиентът ще продължи да ползва предлагания от Хай компютърс продукт и чрез кой Дистрибутор.
30. Дистрибутор има право да поднови или разшири закупен чрез друг Дистрибутор лиценз само в случаите, в които оторизирано от страна на клиента лице предварително заяви изрично в писмен вид желание за промяна на Дистрибутора. Заявката за промяна на Дистрибутора се изпраща чрез e-mail до всички засегнати страни.
31. Плащането на поръчаните Продукти от „Хай компютърс” ЕООД се извършва в срок до 7 /седем/ дни от получаване на фактура.

Раздел V
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ „ХАЙ КОМПЮТЪРС” ЕООД И ДИСТРИБУТОР. ОТГОВОРНОСТ

32. Договорът се прекратява:
а/ При изтичане на срока на индивидуалния Договор за дистрибуция, освен ако договорът е сключен за неопределен срок.
б/ По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
в/ При прекратяване с ликвидация на страна по договора.
г/ При разваляне на договора при условията и по реда, предвидени в закона.
д/ Едностранно от „Хай компютърс” ЕООД при неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Дистрибутора по Общите условия или индивидуалния Договор за дистрибуция – с 15 дневно писмено предизвестие
е/ От всяка от страните – с 30 дневно писмено предизвестие
ж/ Незабавно – в случай на настъпване на обстоятелства от непреодолима сила.
33. Дистрибуторът носи отговорност за всички вреди, причинени на „Хай компютърс” ЕООД, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия и сключения индивидуален Договор за дистрибуция, като отговорността му е съизмерима на причинените щети.
34. Дистрибуторът носи отговорност за забава в плащането на дължими суми като при неизпълнение на задължението за заплащане на поръчаните продукти в срока по т.24 той дължи лихва за забава в размер на 5% върху дължимата сума за всеки просрочен ден.
35. При неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на  Дистрибутора по Общите условия или индивидуалния Договор за дистрибуция той дължи на „Хай компютърс” ЕООД неустойка в размер на причинените щети. 

Раздел VІ
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

36. Информацията, свързана със съдържанието и изпълнението на договора между „Хай компютърс” ЕООД и Дистрибутора, е конфиденциална и същите се задължават да я пазят, като не я разпространяват или довеждат до знанието на трети лица. Преотстъпването на информацията на трети лица, ако е извършено без разрешение от засегнатата страна, е основание за разваляне на договора и за търсене на отговорност.

Раздел VІІ
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

37. Настоящите Общи условия могат да бъдат едностранно изменяни от „Хай компютърс” ЕООД. Измененията на Общите условия имат сила за Дистрибутора, ако „Хай компютърс” ЕООД му съобщи писмено за тях и в дадения му достатъчен срок Дистрибуторът не заяви писмено, че ги отхвърля. При неприемане на измененията в Общите условия Хай Компютърс ЕООД запазва право да прекрати едностранно подписания индивидуален договор.

Раздел VІІІ
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

38.  Писмената кореспонденция между страните следва да се осъществява с писмо с обратна разписка. В случай, че някоя от страните промени адреса си за кореспонденция, посочен в индивидуалния Договор за дистрибуция, същата е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно 48 часа след промяната. При неизпълнение на задължението по предходното изречение, изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети по смисъла на тези Общи условия.

Раздел ІХ
СПОРОВЕ

39.  Всички спорове между страните, свързани с договора помежду им, следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно – по установения съдебен ред.
40.  По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство

Настоящите Общи условия са публикувани на сайта на „Хай компютърс” ЕООД и влизат в сила от 01.07.2012г.