Όροι Χρήσης

Η ESET Ελλάδας και Κύπρου είναι αποκλειστικός διανομέας της ESET και λειτουργεί από την ADAOX Ltd, με έδρα τη Λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Γραφείο 402, P.O.Box 21597, CY1511, Λευκωσία, Κύπρος, σύμφωνα με την άδεια της ESET, SPOL. S R.O., Eisteinova 24 85101 Bratislava, Slovak Republic (αναφορές σε "εμάς", "εμείς" ή "μας" ερμηνεύονται ανάλογα).

1. Η Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραγγελίας (= “Η Υπηρεσία”) παρέχει στους διαδικτυακούς χρήστες τη δυνατότητα να παραγγέλλουν ηλεκτρονικά, επιλεγμένα προϊόντα, να λαμβάνουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες τιμές προϊόντων.
1.1 Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

2. Υποχρεώσεις Καταναλωτών

2.1 Οι καταναλωτές θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις οι οποίες συνδέονται με τη χρήση της Υπηρεσίας. 2.2 Η Υπηρεσία καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται ή ανταλλάσσονται, θα πρέπει να είναι σύμφωνα και να συνάδουν με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του όρου αυτού, απαγορεύονται οποιεσδήποτε πράξεις που περιέχουν οτιδήποτε που:

 • θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Κράτους και/ή τη Δημόσια τάξη και/ή αντίκειται στους κείμενους Νόμους ή τα χρηστά ήθη,
 • παρενοχλεί πρόσωπα,
 • αποτελεί χρήση των προϊόντων κατά τρόπο μη σύμφωνο προς τον προορισμό τους,
 • είναι ενάντια στο Νόμο ή παραλείπει οτιδήποτε απαιτεί ο Νόμος,
 • συνιστά ποινικό αδίκημα ή προτροπή για διάπραξη ποινικού αδικήματος,
 • συνιστά αστικό αδίκημα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή προτροπή για διάπραξη αστικού αδικήματος,
 • είναι ανήθικου περιεχομένου ή προτρέπει ανήθικη συμπεριφορά ή είναι ερωτικής φύσης ή περιεχομένου,
 • προσβάλλει την πίστη και/ή τις αρχές και/ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις οποιουδήποτε ατόμου,
 • επεμβαίνει στα συνταγματικά δικαιώματα του ατόμου,
 • παραβλάπτει το καλό όνομα της ESET Κύπρου,
 • προάγει ή εκφράζει ρατσιστικές ή σεξουαλικές ή άλλες διακρίσεις,
 • αναφέρεται σε δραστηριότητες επωνύμων προσώπων ή υπονοεί συγκεκριμένα πρόσωπα ανωνύμως χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους ή επεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε ατόμου,
 • προτρέπει οποιοδήποτε πρόσωπο να ασχοληθεί με επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χρησιμοποιήσει επικίνδυνες ουσίες.

3. Προστασία Δεδομένων

Η ESET Ελλάδας και Κύπρου αναλαμβάνει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για προστασία της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών τα οποία καταχωρούνται ή μεταφέρονται μέσω της Υπηρεσίας και δεσμεύεται να τηρεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας της ESET Κύπρου.

4. Αποκλεισμός Ευθύνης

4.1 ESET Ελλάδας και Κύπρου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται με την Υπηρεσία ή τη χρήση της. Ο καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα πιο πάνω. 4.2 ESET Ελλάδας και Κύπρου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς η οποία προκύπτει από:

 • Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας.
 • Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται από την Υπηρεσία.
 • Πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση ή αξίωση δεδομένων.
 • Απαιτήσεις που συνδέονται με τη χρήση του λογισμικού.

4.3 ESET Ελλάδας και Κύπρου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μη παροχή ή καθυστέρηση παροχής προϊόντων ή Υπηρεσιών η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές παρείχαν στην ESET Κύπρου ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή/και στοιχεία, για την ορθότητα των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι καταναλωτές.

5. Αποζημιώσεις

Ο καταναλωτής θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) την ESET Κύπρου και θα την διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από τη χρήση των Υπηρεσιών ή άλλως πως από τη χρήση των λογισμικών ή το περιεχόμενο των πληροφοριών ή διαφημίσεων.

Νοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η ESET Ελλάδας και Κύπρου θα ειδοποιεί το καταναλωτή αμέσως περί της έγερσης οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον της και θα παρέχει στο καταναλωτή κάθε ευκαιρία και βοήθεια στην υπεράσπιση της απαίτησης και δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε παραδοχή ή συμβιβασμό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση του καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίησή του.

6. Εγγυήσεις

Η ESET Ελλάδας και Κύπρου δεν παρέχει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, περιλαμβανομένης αλλά μη περιορισμένης σε, οποιαδήποτε εξυπακουόμενη εγγύηση για εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα, η ESET Ελλάδας και Κύπρου δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλισμένη, χωρίς λάθη ή ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή τοποθεσία.

7. Πνευματικά Δικαιώματα

7.1 Η Υπηρεσία και το λογισμικό της Υπηρεσίας περιέχει πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα. 7.2 Οι καταναλωτές/χρήστες δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, ή διαθέτουν με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ή να δημιουργούν προϊόντα που προκύπτουν από το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της ESET Κύπρου ή οποιουδήποτε εκδότη του περιεχόμενου.

8. Τροποποίηση - Διακοπή

8.1 Η ESET Ελλάδας και Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά την Υπηρεσία. 8.2 Νοείται ότι η ESET Ελλάδας και Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην Υπηρεσία σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων παροχής της Υπηρεσίας.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.