ESET Policy Hub

Από νομική άποψη, σχετικά με το απόρρητό σας χρησιμοποιώντας την ESET.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει ιδιαίτερη σημασία για την ESET, spol. s r. o., εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Δημοκρατία της Σλοβακίας και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που διαχειρίζεται το Bratislava I District Court, Section Sro, Entry No 3586/B, Business Registration Number: 31333532 ως Ελεγκτής Δεδομένων (εφεξής "ESET" ή "Εμείς"). Για να συμμορφωθούμε με την απαίτηση διαφάνειας όπως τυποποιείται νομικά βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ ("GDPR"), δημοσιεύουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου με μοναδικό σκοπό να σας ενημερώσουμε, ως υποκείμενο των δεδομένων, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;
 • Κοινή χρήση δεδομένων και εμπιστευτικότητα;
 • Ασφάλεια δεδομένων;
 • Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων;
 • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
 • Στοιχεία επικοινωνίας.

Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε μια σειρά νομικών βάσεων για την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της ESET απαιτείται κυρίως για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως οι Όροι Χρήσης ή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("EULA") με εσάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR), η οποία ισχύει για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών της ESET, εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, π.χ.:

 • Νομική βάση έννομου συμφέροντος (άρθρο 6 (1) (στ) GDPR), που μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και την ικανοποίησή σας με αυτές τις υπηρεσίες, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη προστασία, υποστήριξη και εμπειρία. Το μάρκετινγκ αναγνωρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία ως έννομο συμφέρον, επομένως συνήθως βασιζόμαστε στη νομική βάση του έννομου συμφέροντος για την επικοινωνία μάρκετινγκ ή τη συναίνεση, κατά περίπτωση.
 • Συναίνεση (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) GDPR), την οποία ενδέχεται να ζητήσουμε από εσάς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι αυτή η νομική βάση είναι η καταλληλότερη ή όπου απαιτείται από το νόμο.
 • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (γ) GDPR), π.χ. διατήρηση δεδομένων για σκοπούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή/και τιμολόγησης.

Κοινή χρήση δεδομένων και εμπιστευτικότητα

Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους. Ωστόσο, η ESET είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκοσμίως μέσω συνεργατών ως μέρος του δικτύου πωλήσεων, υπηρεσιών και υποστήριξης. Οι πληροφορίες αδειοδότησης, χρέωσης και τεχνικής υποστήριξης που επεξεργάζεται η ESET μπορούν να μεταφερθούν προς και από τους συνεργάτες της για σκοπούς εκπλήρωσης της EULA, για παράδειγμα στην παροχή υπηρεσιών ή υποστήριξης.

Η ESET προτιμά να επεξεργάζεται τα δεδομένα της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ωστόσο, ανάλογα με την τοποθεσία σας (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας εκτός ΕΕ) ή/και την υπηρεσία που επιλέγετε, μπορεί να είναι απαραίτητο τα δεδομένα σας να μεταφερθούν σε χώρα εκτός ΕΕ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων σε σχέση με το cloud computing. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιλέγουμε προσεκτικά τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε και διασφαλίζουμε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων μέσω συμβατικών, καθώς και τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Κατά κανόνα, ακολουθούμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ, εάν είναι απαραίτητο με συμπληρωματικούς συμβατικούς κανονισμούς.

Για ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία, η ΕΕ έχει ήδη καθορίσει ένα παρεμφερές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Λόγω αυτού του παρεμφερούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, η μεταφορά δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί ειδική εξουσιοδότηση ή συμφωνία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με βάση το νόμιμο αίτημα, ενδέχεται να μας ζητηθεί να παρέχουμε πληροφορίες σε δημόσιες αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες οντότητες.


Ασφάλεια δεδομένων

Η ESET εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας που αντιστοιχεί στους πιθανούς κινδύνους. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας διατηρείται με συνέπεια. Ωστόσο, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που οδηγεί σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα ειδοποιήσουμε εσάς καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.


Your rights as a data subject

Τα δικαιώματα κάθε υποκειμένου δεδομένων και όλα τα υποκείμενα των δεδομένων (είτε σε κράτος της ΕΕ είτε εκτός) έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται παρακάτω, τα οποία εγγυάται η ESET. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μιας φόρμας υποστήριξης ή μέσω email στη διεύθυνση dpo@eset.sk. Για λόγους ταυτοποίησης, θα σας ζητήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, διεύθυνση email και – εάν υπάρχει – κλειδί άδειας χρήσης ή αριθμό πελάτη και εταιρική σχέση. Παρακαλούμε να αποφύγετε να μας στείλετε άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως ημερομηνία γέννησης. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, καθώς και για λόγους ταυτοποίησης, θα προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ισχύει στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που βασίζεται μόνο στη συγκατάθεση. Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ισχύει μόνο στο μέλλον και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έλαβε χώρα πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Δικαίωμα αντίρρησης.

Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία ισχύει στην περίπτωση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα της ESET ή τρίτου μέρους. Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσουμε ένα έννομο συμφέρον, εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στο νόμιμο συμφέρον που κατονομάζουμε και στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ένστασή σας ισχύει μόνο στο μέλλον και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έλαβε χώρα πριν από την ένσταση. Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν είναι απαραίτητο να αιτιολογήσετε την αντίρρησή σας. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ, εφόσον συνδέεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα σας ζητήσουμε να μας ενημερώσετε εν συντομία σχετικά με τους λόγους που αντιτάσσεστε στο έννομο συμφέρον της ESET να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας ή την αντίρρησή σας για την επεξεργασία δεδομένων, έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα σε ξεχωριστή νομική βάση. για παράδειγμα, για την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Δικαίωμα πρόσβασης.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα από την ESET ανά πάσα στιγμή και δωρεάν.

Δικαίωμα διόρθωσης.

Εάν επεξεργαζόμαστε εκ παραδρομής λανθασμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να τα διορθώσετε.

Δικαίωμα διαγραφής.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν για παράδειγμα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, και αργότερα την αποσύρετε, θα διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για να τα διατηρήσουμε, για παράδειγμα, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν επίσης μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που αναφέρονται για αυτά στο τέλος της περιόδου διατήρησης.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας.

Εάν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον αποκλειστικό σκοπό του άμεσου μάρκετινγκ και ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή αντιταχθείτε στο υποκείμενο έννομο συμφέρον της ESET, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην εσωτερική μας μαύρη λίστα για να αποφύγουμε την αυτόκλητη επικοινωνία μαζί σας. Διαφορετικά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας μέχρι τη λήξη των υποχρεώσεων και των προθεσμιών διατήρησης που εκδίδονται από τον νομοθέτη ή τις εποπτικές αρχές. Υποχρεώσεις και περίοδοι διατήρησης μπορεί επίσης να προκύψουν από τη σλοβακική νομοθεσία. Στη συνέχεια, τα αντίστοιχα δεδομένα θα διαγραφούν.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρέχουμε, ως υποκείμενο των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ESET και σας αφορούν σε μορφή .xlsx.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή. Η ESET υπόκειται σε ρύθμιση βάσει της σλοβακικής νομοθεσίας και δεσμευόμαστε από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρμόδια εποπτική αρχή δεδομένων είναι το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, που βρίσκεται στη διεύθυνση Hraničná 12, 82007 Μπρατισλάβα 27, Δημοκρατία της Σλοβακίας.


Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Όλες οι υπηρεσίες που ενσωματώνονται σε αυτούς τους ιστότοπους και σε άλλους ιστότοπους υπό τον έλεγχο της ESET διέπονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπονται από συγκεκριμένους Όρους Χρήσης με κανόνες επεξεργασίας δεδομένων. Η διαχείριση ορισμένων τμημάτων των ιστότοπων ενδέχεται να πραγματοποιείται από τοπικούς Συνεργάτες της ESET, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του website της ESET, η οποία ενδέχεται να διέπεται από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

Γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας για ενημερωτικούς σκοπούς χωρίς να δίνετε προσωπικά στοιχεία και να ενημερώνετε την ESET για το ποιος είστε. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας χρειάζεται να συλλέγουν περισσότερες πληροφορίες:

 • Η ESET μπορεί να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς της άμεσης επικοινωνίας μαζί σας προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να εκπληρώσει τα αιτήματά σας. Εάν μας στείλετε παραγγελίες προϊόντων, αξιώσεις για υπηρεσίες, άλλα αιτήματα ή αν ανεβάσετε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία ή προκειμένου να εκπληρώσουμε την παραγγελία, το αίτημα ή την αξίωσή σας. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών, πρέπει να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας που παρέχονται μέσω διαδικτυακών φορμών, email ή εφαρμογών.
 • Εάν είστε Τελικός Χρήστης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, η επεξεργασία των δεδομένων σας καλύπτεται από τη συγκεκριμένη Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ή τους Όρους Χρήσης και την αποκλειστική Πολιτική Απορρήτου που σχετίζεται με κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική τεκμηρίωση βοήθειας που αφορά τα εκάστοτε προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά απευθείας από το γραφικό περιβάλλον χρήστη του προϊόντος σας κάνοντας κλικ στο σύμβολο "?". Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης για τα δεδομένα τιμολόγησης καθορίζεται από το νόμο και είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα δεδομένα για περίοδο 10 ετών. Σε αντίθεση με τα δεδομένα τιμολόγησης, αποθηκεύουμε δεδομένα αδειοδότησης μόνο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης της άδειάς σας και τα στατιστικά στοιχεία που δεν απαιτούν την ταυτοποίηση του Τελικού Χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για περίοδο 4 ετών.
 • Εάν είστε ήδη πελάτης μας ή εάν συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς επικοινωνίας μάρκετινγκ, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για τη διαχείριση της επικοινωνίας μάρκετινγκ μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δεδομένα που περιέχονται στα αιτήματα υποστήριξης απαιτούνται για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης που παρέχεται από την ESET. Με βάση το κανάλι μέσω του οποίου επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες άδειας χρήσης, τα στοιχεία του προϊόντος και μια περιγραφή της υπόθεσης για την οποία αιτήστε υποστήριξης. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της παροχής υποστήριξης, όπως αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται ή άλλα. Τα δεδομένα υποστήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή της υπηρεσίας υποστήριξης και για τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την παροχή υποστήριξης. Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης περιορίζεται από το χρόνο που απαιτείται για την παροχή υποστήριξης και επανεξέτασης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια.
 • Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχονται στην ESET, για παράδειγμα ως μέρος της ενεργοποίησης δοκιμαστικής άδειας ή αγορών στους ιστότοπούς μας, μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία με τη μορφή αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, δηλαδή τη δημιουργία προφίλ. Η δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση ή την πρόβλεψη στοιχείων που αφορούν τις προσωπικές σας προτιμήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ESET, προκειμένου να παρέχονται εξατομικευμένα μηνύματα μάρκετινγκ ή περιεχόμενο ιστότοπου χωρίς σημαντικές ή νομικές συνέπειες. Η διάρκεια της περιόδου διατήρησης βασίζεται στη διάρκεια της σύμβασης ή στην άσκηση του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων.
 • Τα σχόλια πελατών, οι απαντήσεις ή τα αιτήματα ενδέχεται να παρέχονται από εσάς μέσω των web φορμών μας. Για σκοπούς παρακολούθησης, ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων δεδομένων, με βάση τη φύση ή τον σκοπό της επικοινωνίας μας. Οι περίοδοι αποθήκευσης δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη φύση ή τον σκοπό της επικοινωνίας ρητά σε συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Τα στοιχεία ερευνών μας ενδέχεται να παρέχονται από εσάς μέσω του λογαριασμού σας στην ESET από τις web φόρμες μας. Για σκοπούς παρακολούθησης, ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα δεδομένα με βάση τη φύση ή τον σκοπό της επικοινωνίας μας. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μέχρι το τέλος της έρευνας πελατών βάσει της φύσης ή του σκοπού της επικοινωνίας ρητά σε συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Εάν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που έχουν σχεδιαστεί για γονείς, η προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με παιδιά είναι σε ισχύ όπως απαιτείται από την αντίστοιχη δικαιοδοσία. Όλες οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 • Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσουμε να απολαύσετε ασφαλέστερη τεχνολογία. Η συμβολή σας είναι πολύ πολύτιμη για εμάς και παρέχουμε μια σειρά καναλιών μέσω των οποίων μπορείτε να μας παρέχετε δείγματα κακόβουλου ή ύποπτου λογισμικού. Τα δείγματα και τα μεταδεδομένα τους θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση με βάση το δημόσιο συμφέρον καθώς και το έννομο συμφέρον της ESET, που είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων ή εάν έχετε μια ερώτηση ή ανησυχία, στείλτε μας ένα μήνυμα στη διεύθυνση:

ESET, spol. s.r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk