Lost ESET license

กู้คืนใบอนุญาต ESET ที่สูญหายหรือผู้ใช้ลืม

ถ้าหากคุณลืมรายละเอียดใบอนุญาตหรือลืม (Username, Password หรือ License Key) คุณสามารถขอรับรายละเอียดใบอนุญาตผ่านอีเมล เพียง กรอกที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนหรือเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ESET ในช่องด้านล่าง และจะได้รับอีเมลภายใน 1 ชั่วโมง

ถ้าคุณเป็นลูกค้าแบบองค์กร เราแนะนำให้คุณใช้งานESET License Administratorเพื่อบริหารจัดการและกู้คืนรายละเอียดใบอนุญาต

ได้โปรด ตรวจสอบในโฟลเดอร์ Junk, Spam และ Promotions

ถ้าคุณได้รับอีเมล์และ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือกำลังใช้งานตัวทดลอง หรือต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมล์ ได้โปรดติดต่อ ผู้ให้บริการ ESET Customer Care ในพื้นที่ของคุณ.