Informacje prawne

Niniejszy dokument zawiera informacje prawne dotyczące treści na stronach www.eset.com (dalej zwanych „Stronami” lub „Stroną”). Informacje prawne odnoszą się do wyżej wskazanych Stron; niekoniecznie do innych stron należących do ESET spol. s r.o.

Oprogramowanie

ESET spol. s r.o. (dalej zwany „ESET”) i/lub jego poszczególni dostawcy posiadają lub mogą wykonywać prawa autorskie do oprogramowania dostępnego na Stronach (zwanego dalej „Oprogramowaniem”). Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego (dalej zwaną „Umową Licencyjną”). Umowa Licencyjna jest dostarczana razem wraz z Oprogramowaniem lub stanowi jego część. Oprogramowanie dostarczone z Umową Licencyjną nie może zostać zainstalowane bez zaakceptowania przez użytkownika Umowy Licencyjnej.

Oprogramowanie jest dostarczane wyłącznie użytkownikom końcowym do użytku, który musi być zgodny z Umową Licencyjną. ESET i/lub jego poszczególni dostawcy wyraźnie zabraniają kopiowania i/lub rozpowszechniania Oprogramowania niezgodnego z Umową Licencyjną. Takie działanie jest wyraźnie sprzeczne z prawem, a każdy, kto złamie Umowę Licencyjną, jest narażony na odpowiedzialność cywilną i karną oraz postępowanie sądowe, w którym ESET będzie domagał się odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie jego praw.

Jeśli ESET i/lub jego poszczególni dostawcy udzielają gwarancji na Oprogramowanie, udzielają jej wyłącznie zgodnie z Umową Licencyjną. Jeśli nie postanowiono inaczej, ESET i/lub jego poszczególni dostawcy oświadczają, że dostarczają Oprogramowanie „as is” („na obecny stan”) bez żadnego rodzaju gwarancji, w tym gwarancji przydatności do konkretnego celu i gwarancji nienaruszania praw innych podmiotów. Powyższe wyjątki nie naruszają bezwzględnie obowiązujących norm prawnych odnośnie poniesionej szkody.

ESET i/lub jego poszczególni dostawcy wyraźnie zabraniają również rozpowszechniania i kopiowania Oprogramowania, a także umieszczania Oprogramowania lub jego kopii na innych stronach internetowych lub w jakichkolwiek innych mediach.

Dokumenty

ESET zezwala na korzystanie z dokumentów dostępnych na Stronach (dalej zwanych „Dokumentami”), w szczególności informacji prasowych, danych technicznych produktów ESET, plików i często zadawanych pytań (FAQ), pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

1. Korzystanie z Dokumentów nie jest wyraźnie zabronione.
2. Dokumenty nie będą wykorzystywane do jakichkolwiek celów bezpośrednio lub pośrednio związanych z użytkiem komercyjnym.
3. Dokumenty opublikowane na Stronach są przeznaczone wyłącznie do użytku informacyjnego, niekomercyjnego lub osobistego i nie mogą być kopiowane ani publikowane na żadnym komputerze sieciowym ani transmitowane w żadnych mediach.
4. Dokumenty nie będą w żaden sposób modyfikowane.
5. Dokumenty i wszystkie ich kopie będą zawierać informację o prawach autorskich.
6. Za każdym razem wskazane będzie źródło.

Wykorzystanie Dokumentów do jakichkolwiek innych celów jest wyraźnie zabronione. Takie działanie jest sprzeczne z prawem, a każdy, kto złamie Umowę Licencyjną, jest narażony na odpowiedzialność cywilną i karną oraz postępowanie sądowe, w którym ESET będzie domagał się odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie jego praw.  

Zezwolenie na wykorzystanie Dokumentów określonych powyżej nie dotyczy designu i układu Strony ESET www.eset.com ani żadnej innej strony należącej do ESET lub obsługiwanej, licencjonowanej czy kontrolowanej przez ESET.

Design i układ Stron i jakichkolwiek innych stron ESET są chronione przepisami o prawie autorskim, wizerunku handlowym, znakach towarowych, uczciwej konkurencji i innymi przepisami niewskazanymi powyżej.

Design i układ Stron i jakichkolwiek innych stron ESET nie może być kopiowany, naśladowany i retransmitowany ani w całości, ani w części.

Jakiekolwiek użycie, choćby częściowe, elementów pochodzących ze Stron (w tym zwłaszcza logo, grafik, dźwięków, obrazów) lub ich kopii jest niedozwolone, chyba że za wyraźną pisemną zgodą ESET.

ESET i/lub jego dostawcy nie składają żadnego oświadczenia o przydatności do jakichkolwiek celów informacji zawartych w Dokumentach i powiązanych z nimi grafik publikowanych jako część usług. Wszystkie takie Dokumenty i powiązane z nimi grafiki są prezentowane „as is” („na obecny stan”) bez żadnego rodzaju gwarancji. ESET i/lub jego dostawcy niniejszym oświadczają, że nie udzielają żadnych gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszelkich gwarancji i warunków handlowych, wyrażonych wprost, domniemanych lub ustawowych, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

ESET i/lub jego dostawcy nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za żadne szczególne, bezpośrednie lub pośrednie szkody ani za jakiekolwiek szkody wynikające z niemożności użytkowania, utraty danych lub zysków, powstałe na skutek wykonywania umowy, zaniedbania lub deliktu, wynikające lub powiązane z wykorzystaniem dostępnych informacji.

Dokumenty i związane z nimi grafiki publikowane w serwisach mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje na Stronie są okresowo aktualizowane. ESET i/lub jego poszczególni dostawcy mogą wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany odnośnie produktów, usług i/lub programów. W związku z tym informacje na Stronach lub w Dokumentach mogą być od czasu do czasu zmieniane i mogą nie odpowiadać cechom dostarczanych produktów i/lub usług.

Linki do stron osób trzecich

Linki na Stronach pozwalają na opuszczenie stron ESET. Zalinkowane strony nie są kontrolowane przez ESET. ESET nie ponosi odpowiedzialności za treści na jakichkolwiek zalinkowanych stronach, w linkach podanych na zalinkowanych stronach ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje na tych stronach. ESET nie ponosi odpowiedzialności za webcasting ani żadną inną formę transmisji z zalinkowanych stron. ESET dostarcza linki wyłącznie dla wygody, a ich udostępnienie nie jest równoznaczne z popieraniem ich zawartości przez ESET.

Znaki towarowe 

ESET, oprogramowanie ESET, logo ESET, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat i/lub inne produkty lub usługi ESET wymienione powyżej są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi ESET. Inne nazwy produktów i przedsiębiorców wymienione na Stronach mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich poszczególnych właścicieli.

Nazwy przedsiębiorców, organizacji, produktów, wydarzeń i osób użytych w przykładach (z wyjątkiem case study) są fikcyjne. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych przedsiębiorców, organizacji, produktów, wydarzeń lub osób nie jest zamierzone.

Windows® jest znakiem towarowym grupy przedsiębiorstw Microsoft.

Mac i logo Mac są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje o prawach autorskich

Copyright © 2019 ESET spol. s r. o.

Prawa autorskie do dokumentów i programów na Stronach należą do i są wykonywane przez ESET spol. s r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ewentualne pytania lub wątpliwości

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się skontaktować się z nami.