Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma ESET, spol. s r. o. z siedzibą pod adresem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Słowacja, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Bratysławy I w sekcji Sro, pozycja nr 3586/B, numer w rejestrze gospodarczym: 31 333 535 jako administrator danych (dalej „ESET” lub „my”) pragnie zachować przejrzystość w odniesieniu do danych osobowych oraz poufności informacji swoich klientów, osób odwiedzających witrynę i każdej osoby („Użytkownik”), której dane osobowe i informacje podlegają przetwarzaniu zgodnie z warunkami ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym publikujemy niniejszą Politykę prywatności wyłącznie w celu przekazania Użytkownikowi informacji na następujące tematy:

 • przetwarzanie danych osobowych,
 • ogólne zasady,
 • poufność danych,
 • prawa osoby, której dane dotyczą.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności reguluje wszelkie usługi stanowiące część niniejszych witryn oraz innych witryn znajdujących się pod kontrolą firmy ESET, w tym te regulowane przez określone Warunki użytkowania z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych. Niektóre części witryn mogą być administrowane przez lokalnych Partnerów ESET, za pośrednictwem platformy witryn firmy ESET, co może podlegać określonym warunkom opartym na lokalnych przepisach.

Co do zasady Użytkownik może używać naszych witryn do celów informacyjnych bez przekazywania informacji osobowych ani podawania firmie ESET swojej tożsamości. Niektóre z naszych usług mogą jednak wymagać zebrania pewnych informacji.

 • Firma ESET może zbierać informacje osobowe na potrzeby bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem w celu odpowiadania na jego pytania i realizowania jego próśb. Jeśli Użytkownik wyśle nam zamówienia na produkty, wymagania dotyczące usług lub inne prośby bądź prześle jakiekolwiek materiały do naszej witryny, możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych na potrzeby przetwarzania lub realizacji zamówienia, prośby lub wymagań Użytkownika. Do tego celu, a także na potrzeby realizacji zamówionych usług musimy przetwarzać dane Użytkownika przekazane za pośrednictwem formularzy internetowych, wiadomości e-mail lub aplikacji.
 • Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym naszych produktów lub usług, przetwarzanie jego danych podlega określonej Umowie subskrypcyjnej użytkownika końcowego lub Warunkom użytkowania i Polityce prywatności dotyczącym danego produktu lub danej usługi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w materiałach pomocy online poświęconych naszym produktom i usługom. Dostęp do nich można uzyskać bezpośrednio z poziomu graficznego interfejsu użytkownika produktu, klikając symbol „?”. Maksymalny okres przechowywania danych do fakturowania jest określany przez prawo. Mamy prawny obowiązek przechowywać dane przez okres 10 lat. W przeciwieństwie do danych do fakturowania, dane subskrypcyjne przechowujemy przez maksymalnie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia subskrypcji, a statystyki niewymagające identyfikacji Użytkownika końcowego są przetwarzane przez okres 4 lat.
 • Jeśli Użytkownik jest już naszym klientem lub wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby komunikacji marketingowej, możemy wykorzystywać te dane w celu administrowania komunikacją marketingową do momentu, gdy Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania komunikacji marketingowej lub wyśle nam powiadomienie o wycofaniu zgody.
 • Do celów świadczenia przez firmę ESET pomocy technicznej lub pomocy innego rodzaju wymagane są informacje kontaktowe i dane zawarte w zgłoszeniach do działu pomocy. W zależności od wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji możemy pobierać dane, takie jak: adres e-mail, numer telefonu, informacje o subskrypcji, szczegółowe informacje o produkcie oraz opis zgłoszenia do działu pomocy. W celu usprawnienia świadczenia pomocy możemy poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje, takie jak wygenerowane pliki dziennika lub zrzuty pamięci. Dane z działu pomocy mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby świadczenia pomocy i poprawy komfortu klienta w trakcie tych czynności. Maksymalny okres przechowywania danych jest ograniczony do czasu niezbędnego w celu świadczenia oraz weryfikacji pomocy technicznej i nawet w przypadku danych zanonimizowanych okres ten nie może przekroczyć 10 lat.
 • Użytkownik może przekazać informacje zwrotne klienta, odpowiedzi lub wnioski za pośrednictwem naszych formularzy internetowych. Na potrzeby dalszej komunikacji mogą być wymagane dane kontaktowe, w tym adres e-mail oraz inne dane, zależnie od charakteru lub celu komunikacji. Okresy przechowywania danych mogą być różne zależnie od charakteru lub celu komunikacji z wyraźnym zastrzeżeniem niniejszej Polityki prywatności.
 • Firma ESET może gromadzić informacje o komputerze Użytkownika, w tym o jego adresie IP, jeżeli jest dostępny, systemie operacyjnym i typie przeglądarki, na potrzeby administracji systemem oraz w celu przekazywania naszym reklamodawcom zagregowanych informacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców związanych z przeglądaniem, które nie identyfikują żadnych osób. Z tego samego powodu możemy uzyskiwać ogólne informacje na temat korzystania z Internetu przez Użytkownika za pośrednictwem pliku cookie przechowywanego na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje, które są przenoszone na dysk twardy komputera Użytkownika. Pomagają nam doskonalić witrynę i świadczyć lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Użytkownik może nie wyrazić zgody na pliki cookie, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie zabraniające tworzenia plików cookie. Jednak wybierając takie ustawienie, Użytkownik może utracić dostęp do określonych części witryny. O ile Użytkownik nie włączył w przeglądarce ustawienia zabraniającego tworzenia plików cookie, nasz system będzie generował pliki cookie, gdy Użytkownik zaloguje się w naszej witrynie.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z bezpieczniejszej technologii. Bardzo cenimy wkład Użytkowników i zapewniamy różne kanały do przesyłania próbek złośliwego lub podejrzanego oprogramowania. Próbki i ich metadane będą przetwarzane i przechowywanie na podstawie publicznego interesu oraz uzasadnionego interesu firmy ESET, jakim jest bezpieczeństwo komputerowe.

 

Zasady ogólne

Przetwarzamy dane wyłącznie w oparciu o kilka podstaw prawnych przewidzianych rozporządzeniem RODO. Nasze działania odbywają się głównie w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Podstawa prawna przetwarzania danych niezbędnego do realizacji umowy ma zastosowanie do naszych produktów i usług dostarczanych na mocy Umów subskrypcyjnych użytkownika końcowego lub Warunków użytkowania.
 • Podstawa prawnie uzasadnionego interesu, a nawet interesu publicznego dotyczącego cyberbezpieczeństwa uprawnia nas do gromadzenia próbek i danych dotyczących usług na potrzeby analizy w celu zapewnienia Użytkownikowi jeszcze lepszej ochrony, lepszego wsparcia i komfortu użytkowania. RODO klasyfikuje marketing jako uzasadniony interes, dlatego polegamy na tym pojęciu w odniesieniu do plików cookie wykorzystywanych przez nasze witryny internetowe i w komunikacji z naszymi klientami.
 • Zgoda, jeśli jest wymagana na mocy prawa.
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi, np. określenie wymagań dotyczących komunikacji elektronicznej, fakturowania lub rozliczeń.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest dostarczenie ogólnych informacji na temat podstawy prawnej i zasad przetwarzania danych firmy ESET. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych za pośrednictwem danego produktu lub danej usługi firmy ESET można znaleźć w dedykowanych witrynach.

 

Poufność danych

ESET jest firmą działającą na całym świecie za pośrednictwem podmiotów zależnych oraz innych lokalnych partnerów ESET w sieci dystrybucji, usług i pomocy. Informacje przetwarzane przez firmę ESET mogą być przesyłane między firmą ESET a lokalnymi partnerami ESET. W zależności od lokalizacji Użytkownika i wybranych przez niego usług firma ESET może być zmuszona do wysyłania jego danych do kraju, który nie uzyskał decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nawet jednak w takim przypadku każde przesłanie informacji regulują przepisy o ochronie danych i odbywa się ono jedynie w razie konieczności. W każdym przypadku bez wyjątków muszą zostać ustanowione standardowe klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne lub inne stosowne zabezpieczenia.

Pragniemy zapobiec dłuższemu przechowywaniu danych, niż jest to konieczne podczas dostarczania produktów i usług firmy ESET.

Firma ESET stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do zagrożeń. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić nieustanną poufność, integralność, dostępność i odporność systemów oraz usług przetwarzających dane. W przypadku naruszenia poufności danych zagrażającego prawom i wolnościom Użytkownika jesteśmy jednak gotowi, aby powiadomić o tym organy nadzorcze oraz osoby, których dane dotyczą.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Firma ESET podlega prawu słowackiemu i obowiązują ją przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych mające zastosowanie do państw członkowskich. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

-   prawo do uzyskania wglądu w swoje dane osobowe gromadzone przez firmę ESET;
-   prawo do wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe (Użytkownik końcowy ma także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych);
-   prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
-   prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
-   prawo do odmówienia przetwarzania danych;
-   prawo do przenoszenia danych.

Uważamy, że wszystkie przetwarzane przez nas informacje są cenne oraz niezbędne z punktu widzenia naszego uzasadnionego interesu w toku dostarczania klientom usług i produktów, dlatego ochrona tych informacji stanowi dla nas najwyższy priorytet.

Aby skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, bądź zadać pytanie dotyczące ochrony danych osobowych lub prywatności, należy przesłać wiadomość na adres:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Słowacja
dpo@eset.sk

 

 

Polityka prywatności DAGMA

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma DAGMA Sp. z o.o. (dalej „Dagma”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Dagma przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach acsdagma.com.pl, acsdagma.pl, anzena.com.pl, anzena.eu, anzena.pl, dagma-art.com, dagma-art.com.pl, dagma-art.eu, dagma-art.pl, dagma-foto.com, dagma-foto.com.pl, dagma-foto.eu, dagma-foto.pl, dagma-photo.com, dagma-photo.com.pl, dagma-photo.eu, dagma-photo.pl, dagma.com.pl, dagma.eu, dagma.net.pl, dagma.pl, dagmaart.com, dagmaart.com.pl, dagmaart.eu, dagmaart.pl, dagmafoto.com,, dagmafoto.com.pl, dagmafoto.eu, dagmafoto.pl, dagmaphoto.com, dagmaphoto.com.pl, dagmaphoto.eu, dagmaphoto.pl, dagmaplytki.pl, deslockplus.com.pl, deslockplus.pl, eset.com.pl, format2.pl, handlowa.pl, netasq-stormshield.com.pl, netasq-stormshield.pl, netasqstormshield.com.pl, netasqstormshield.pl, nod32.com.pl, nod32.pl, plytki.pl, sell.pl, senhasegura.at, senhasegura.eu, senhasegura.ch, senhasegura.com.pl, senhasegura.de, senhasegura.pl, stc-polska.com, stc-polska.com.pl, stc-polska.pl, stormshield.com.pl, twojedzieckowsieci.com.pl, twojedzieckowsieci.pl, wielkie-formaty.pl.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) zamieszczamy Państwu kilka informacji, które dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Danych Osobowych jest DAGMA sp. z o.o., ul Pszczyńska 15, 40-478, Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852, (dalej: Administrator).

Kto jest inspektorem ochrony danych?

Na podstawie art. 37 RODO, DAGMA wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:

 • Karolina Kraśniewska
 • E-mail: iod@dagma.pl

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

DAGMA przetwarza dane osobowe w celu dostarczania swoim Klientom towarów i usług zapewniających bezpieczeństwo informacji oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie towarów i usług znajdujących się w portfolio DAGMA oraz zwiększania i kształtowania świadomości bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Nasze cele:

 • rejestracja zakupionych rozwiązań i usług,
 • świadczenie pomocy technicznej,
 • organizacja wydarzeń i szkoleń,
 • udostępnianie wersji testowych oferowanych rozwiązań,
 • wysyłka newsletterów.

Jakie przesłanki legalizujące wykorzystujemy aby przetwarzać państwa dane?

DAGMA może przetwarzać dane osobowe na podstawie kilku przesłanek legalizujących, wynikających z art. 6 RODO:

 • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody,
 • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio DAGMA,
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów DAGMA, na które składają się: marketing bezpośredni własnych towarów lub usług oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.

Kto może być odbiorcą państwa danych?

Odbiorcami danych mogą być pracownicy, producenci i podmioty współpracujące z DAGMA (np.: podmioty realizujące wysyłki) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Czy będziemy przekazywać państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Ze względu na to, że niektóre produkty znajdujące się w portfolio DAGMA, należą do producentów, których siedziby znajdują się poza obszarem EOG, w przypadku podejmowania działań przez zawarciem umowy na zakup takiego rozwiązania lub w przypadku jego zakupu, bądź w przypadku przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych, Państwa dane, w zakresie niezbędnym do realizacji celu, będą przekazywane poza wspomniany obszar.

Poniżej znajduje się lista producentów współpracujących z DAGMA, wraz ze wskazaniem ich siedzib:

 • Acronis (Szwajcaria),
 • DESlock (UK),
 • ESET (Słowacja),
 • Microsoft (USA),
 • Mitsogo (USA),
 • MT4 Tecnologia (Brazylia),
 • Pearson VUE (USA),
 • Peoplecert (Cypr),
 • QSAN (Tajwan),
 • Safetica (Czechy),
 • Stormshield (Francja),
 • StorageCraft (USA).

Aktualna lista producentów znajduje się pod tym adresem.

Jak długo będziemy przetwarzać państwa dane?

 • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
 • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio DAGMA – do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń,
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów DAGMA – do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych państwu przysługują?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Państwa danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Państwem, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach znajdujących się w serwisach należących do DAGMA.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Dagma. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852