מידע משפטי

מסמך זה מכיל מידע משפטי הנוגע לתוכן אתרי האינטרנט www.eset.com (המכונה בהמשך אתרים). המידע החוקי כאן חל על אתרים אלה ולאו דווקא על ESET אחר, spol. s r.o. אתרים. 

תוכנה

ESET, spol. s r. o. (להלן "ESET") ו/או הספקים שלה בהתאמה הם הבעלים או יכולים להפעיל זכויות יוצרים על כל התוכנות הזמינות באתר(ים) אלה (המכונים בהמשך "תוכנה"). ניתן להשתמש בתוכנה רק בהתאם להסכם הרישיון של משתמש הקצה (המכונה בהמשך License Manager). הסכם הרישיון מסופק יחד עם התוכנה, או שהוא חלק ממנו. לא ניתן להתקין תוכנה המסופקת עם הסכם הרישיון ללא הסכמת המשתמש בהסכם הרישיון.

התוכנה ניתנת לשימוש אך ורק למשתמשי קצה. שימוש זה הוא בהתאם להסכם הרישיון. ESET ו/או ספקיה המתאימים, אוסרים במפורש על שכפול ו/או הפצת תוכנה שאינם בהתאם להסכם הרישיון. פעולה כזו אסורה מפורשות על פי חוק. כל מי ששובר את הסכם הרישיון מסתכן בקנסות אזרחיים ופליליים וסיכונים להתדיינות משפטית, שבה ESET תדרוש פיצוי והפצה נאותים בגין הפרת הזכויות החוקיות.

ESET ו/או הספקים שלה בהתאמה אוסרים מפורשות על הפצת תוכנה והעתקה, והצבת התוכנה או העותקים שלה באתרי אינטרנט אחרים, או בכל מדיה אחרת.

ESET ו/או ספקיה המתאימים, אם הם מבטיחים את התוכנה בכלל, הם מתחייבים לה רק בהתאם להסכם הרישיון. אם לא צוין אחרת, ESET ו/או ספקיה המתאימים, מצהירים כי הם מספקים את התוכנה "כמו שהיא" ללא אחריות מכל סוג שהוא, לרבות אחריות להתאמה למטרה ספציפית ואחריות לאי הפרת הזכויות החוקיות של אחרים. החריגים לעיל אינם מפרים משימות משפטיות קוגנטיות לגבי נזק שנגרם.

מסמכים

ESET מאפשרת להשתמש במסמכים הזמינים באתר זה, במיוחד הודעות לעיתונות, נתונים טכניים של מוצרי ESET, קבצים ושאלות נפוצות - שאלות ותשובות, בתנאי שכל התנאים המפורטים להלן מתקיימים.

1. השימוש במסמכים אינו אסור במפורש
2.המסמכים לא ישמשו מכל סיבה שהיא, הקשורה באופן ישיר או עקיף לשימוש מסחרי
3. מסמכים מהאתרים מיועדים לשימוש אינפורמטיבי, לא מסחרי או אישי בלבד ולא יועתקו או יפורסמו במחשב רשת כלשהו או ישודרו בכל אמצעי מדיה
4.המסמכים לא ישונו בשום דרך
5. המסמך וכל עותקיו יכילו את הודעת זכויות היוצרים
6.תמיד יש לציין את המקור

השימוש במסמכים לכל מטרה אחרת אסור במפורש. פעולה כזו אסורה על פי חוק. כל מי שעובר על הסכם הרישיון מסכן את העונשים האזרחיים והפליליים ועל התדיינות משפטית, שבה ESET תדרוש פיצוי והפצה נאותים בגין הפרת זכויותיו החוקיות. 

הסכמים בהרשאת השימוש במסמכים שצוינו לעיל אינם כוללים תכנון או פריסה של אתר האינטרנט של ESET www.ESET.com או כל אתר אחר, בבעלות, מופעל, מורשה או מבוקר על-ידי ESET.

העיצוב והפריסה של האתר(ים) ואתרים אחרים של ESET מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, לבוש סחר, סימנים מסחריים, תחרות הוגנת וחוקים אחרים שלא נאמרו כאן.

אסור להעתיק, לחקות או להעביר מחדש את העיצוב ואת האתר ואתרי האתר ואתרי האינטרנט האחרים של ESET.

כל שימוש, אפילו חלקי, באלמנטים מהאתר (כולל בעיקר סמלי לוגו, גרפיקה, צלילים, תמונות), או בסופו של דבר עותקים שלהם, אינו אפשרי אלא אם כן ניתן זאת במפורש בכתב על-ידי ESET.

ESET ו/או ספקיה הרלוונטיים אינם מציגים כל ייצוג לגבי התאמת המידע הכלול במסמכים וגרפיקה נלווית שפורסמו כחלק מהשירותים לכל מטרה שהיא. כל המסמכים והגרפיקה הנלווים הללו מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא. ESET ו/או ספקיה המתייחסים בה, מסירים בזאת את כל האחריות והתנאים ביחס למידע זה, לרבות כל האחריות ותנאי הסחר, בין אם הם באים לידי ביטוי, כשירות למטרה מסוימת, כותרת ואי-הפרה.

בשום מקרה לא תהיה ESET ו/או ספקיה הרלוונטיים באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי או נזק כלשהו הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם מדובר בפעולה של חוזה, רשלנות או פעולה נזיקית אחרת, הנובעת כתוצאה או בקשר לשימוש או לביצוע של מידע זמין מהשירותים.

 

המסמכים והגרפיקה הנלווית שפורסמו בשירותים עשויים לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. שינויים מתווספים מעת לעת למידע המופיע כאן. ESET ו/או ספקיה הרלוונטיים עשויים לבצע שיפורים ו /או שינויים במוצרים ו/או בשירותים ו/או בתוכניות. מידע באתר(ים) או במסמכים הזמינים כאן עשוי אפוא להשתנות מעת לעת, ולא להתאים לתכונות של מוצרים ו/או שירותים שסופקו. 

 

קישורים לאתרי צד ג'

הקישורים באזורים אלה יאפשרו לך לצאת מאתרי ESET. האתרים המקושרים אינם בשליטת ESET ו-ESET אינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינוי או עדכון לאתרים כאלה. ESET אינה אחראית להעברת אתרים או לכל צורת העברה אחרת המתקבלת מאתר מקושר כלשהו. ESET מספקת קישורים אלה רק לנוחיות, והכללת קישור כלשהי אינה מעידה על אישור מאת ESET לאתרים אלה או לתוכנם. 

סימני מסחר 

ESET, תוכנת ESET, לוגו ESET, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat ו/או מוצרים או שירותים אחרים של ESET המוזכרים כאן, הם סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים של ESET שמות מוצרים וחברות אחרים המוזכרים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם בהתאמה.

שמות של חברות, ארגונים, מוצרים, אירועים ואנשים המשמשים בדוגמאות (למעט מקרי מקרה) הם פיקטיביים. כל דמיון לחברה, ארגון, מוצר, אדם או אירוע אמיתי אינו מיועד.

Windows® הוא סימן מסחרי של קבוצת החברות של מיקרוסופט.

מק ולוגו מק הם סימנים מסחריים של Apple Inc. הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

מידע זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2019 ESET spol. s r. o.

זכויות יוצרים על המסמכים והתוכניות באתר(ים) בבעלות ו/או מבוצעת על-ידי ESET, Spol. S r.o. כל הזכויות שמורות.

שאלות או דאגות בסופו של דבר

אם יש לך שאלות או חששות, אנא, אל תהסס לפנות אלינו באמצעות טופס שירות התמיכה בלקוחות ESET.