מדיניות פרטיות

 קומסקיור מפעילת האתר www.eset.com/il מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתר. התנאים שיפורטו להלן יסבירו לך את עיקרי מדיניות הפרטיות המונהגת באתר. בין השאר, מפרטים התנאים להלן את האופן שבו משתמשת קומסקיור במידע הנמסר לה על ידך במסגרת ביקורך ושימושך באתר, או במידע הנאסף על ידה בעת ביקורך ושימושך באתר.מדיניות פרטיות זו מתייחסת לאתרי חברת קומסקיור (www.eset.co.il, www.comsecure.co.il www.safeonline.co.il, www.eset.ps, www.eset-store.co.il).

כאשר הנך עוזב את האתרים שמוזכרים לעיל, על ידי מעבר לאתרים חיצוניים באמצעות קישורים (links), עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים אליהם עברת.

אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לחלקים ממנה, אנא הפסק את השימוש באתר.

מאגר המידע

מידע שתמסור בעת ההרשמה לאתר או בעת ביצוע פעולות באתר ישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר.אינך נדרש על פי חוק למסור את המידע, אולם כפי שנאמר לעיל, אי מסירת המידע עלולה להגביל את יכולתך להשתמש באתר. השימוש במידע בעת השימוש באתר יתכן שיצטבר מידע אודותיך הכולל, בין השאר, מידע מזהה אישי ומידע כללי, לרבות ללא הגבלה, אופי גלישתך באתר, המדורים בהם גלשתם, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר, הצעות ופעילויות שונות שעניינו אותך, מיקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר, כתובת IP ועוד.מפעילת האתר תשמור את המידע במאגריה ועל גבי שרתיה, אולם השימוש במידע כאמור, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק לפי התנאים המוגדרים במדיניות פרטיות זו ו/או לפי הוראות כל דין לשם קיומן של אחת או יותר מהמטרות הבאות:כדי לאפשר תפעול תקין של האתר ולאפשר לך להשתמש בשירותים השונים הזמינים באתר, כדוגמת (אך לא רק) פורומים, צ'אטים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.כדי לשפר ולהעשיר את חווית הגלישה באתר ואת השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר, וכן על מנת לערוך בקרה בקשר עם שירותים ותכנים קיימים - המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.לשם פרסונליזציה של גלישתך באתר ולשם יצירת אזורים ודפים אישיים באתר, אותם תוכל להתאים להעדפותיך.לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.לשם יצירת קשר אתך ועל מנת להפנות אליך מפעם לפעם באמצעות דואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר, וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעם מפעילת האתר ו/או מטעם מפרסמים אחרים. חשוב לציין, כי מפעילת האתר לא תעביר את פרטיך האישיים בהקשר זה למפרסמים אחרים וכי באפשרותך בכל עת להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של מפעילת האתר על ידי פניה למפעילת האתר.לשם ניתוח וגיבוש מידע סטטיסטי אודות פעילות האתר ומסירתו של מידע כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו, בתנאי שימוש אלה וכפי הוראות תנאי השימוש הפרטניים בקשר עם איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר. מסירת מידע לצד שלישי מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  • בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות למפעילת האתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת מפעילת האתר יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי מפעילת האתר תהא רשאית למסור את מידע אישי מזהה אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו.
  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר ו/או מי מטעמה; בכל מקרה שלסבירות דעתה של מפעילת האתר, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו. במקרה כאמור תפעל מפעילת האתר ככל שביכולתה על מנת לידע אותך על העברת מידע כאמור; בכל מקרה בו האתר ו/או הזכויות באתר ו/או הפעלת האתר הועברו על ידי מפעילת האתר לגורם אחר בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה, לרבות ומבלי לגרוע, במקרה של מכירת האתר, מיזוג מפעילת האתר עם צד שלישי כלשהו ובכל שינוי מבנה בקשר עם מפעילת האתר, ובלבד שהגורם אליו נמסר המידע יקבל על עצמו לקיים את הוראות מדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות שעיקריה דומים במהותם לעיקרי מדיניות פרטיות.

עוגיות (Cookies)

איסוף מידע על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים מפעילת האתר משתמשת באמצעים טכנולוגיים הידועים כ"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי הוראה שניתנת לו על ידי מחשבי המערכת. חלק מה"עוגיות" (Cookies) ימחקו ממחשבך בעת סגירת הדפדפן, אולם אחרות תשמרנה במחשבך. "עוגיות" (Cookies) מכילות מידע כדוגמת דפי האינטרנט שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד. הן משמשות גם ליצירת כניסה מהירה וקלה לחשבונך באתר, על ידי "זכירת" פרטיך באזורים באתר המחייבים רישום. המידע ב"עוגיות" (Cookies) מוצפן, ומפעילת האתר משתמשת באמצעי האבטחה המקובלים בתחום וזאת תוך שמירה על אבטחת המידע במחשביה.

אבטחת מידע

מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. חשוב שתזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של מפעילת האתר להתחייב כי השירותים באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית. זכות לעיין במידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981"(חוק הפרטיות), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא- כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. כמו כן, רשאי אותו אדם במקרים מסוימים לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ובעל המידע יפעל בהקשר זה בהתאם להוראות החוק הפרטיות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתר משמש אותה לשם דיוור ישיר של הצעות מסחריות תהא זכאי בכפוף להוראות חוק הפרטיות לפנות בכתב אל מפעילת האתר בכתובת service@eset.co.il ולדרוש את מחיקת המידע הנ"ל ממאגריה. מובהר, כי מפעילת האתר תמחק על סמך הודעתך מידע הדרוש לה רק לשם פנייתה אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב, כי מידע הדרוש למפעילת האתר לשם ניהול האתר ועסקיה, לרבות ומבלי לגרוע, תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר או באמצעות האתר - יוסיף להישמר במאגרי המידע על פי כל דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. שינויים במדיניות הפרטיות תשומת לבך מופנית לכך כי קומסקיור מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי השימוש