ESET Policy Hub

Juridiski par jūsu konfidencialitāti, izmantojot ESET.

Privātuma politika

Privātuma politika

Personas datu aizsardzība ir ļoti svarīga UAB “NOD BALTIC”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 300121211, adrese Laisvės pr. 3, Viļņa, un “ESET, spol. s r. o.”, kura juridiskā adrese ir Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovākijas Republika un kurš ir reģistrēts komercreģistrā, kuru administrē Bratislavas I apgabaltiesa, Section Sro, ieraksts Nr. 3586/B, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 31333532, kuri darbojas kā kopīgs Datu pārzinis (turpmāk tekstā “ESET” vai “Mēs”). Lai ievērotu caurskatāmības prasību, kas noteikta ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (turpmāk tekstā – VDAR), publicējam šo Privātuma Politiku, kuras vienīgais mērķis ir atbilstoši informēt jūs, kā datu subjektu, par šiem personas datu aizsardzības punktiem:

 • personas datu apstrādes tiesiskais pamats;
 • datu nodošana un konfidencialitāte;
 • datu aizsardzība;
 • jūsu, kā datu subjekta, tiesības;
 • jūsu personas datu apstrāde;
 • tiešais mārketings;
 • kontaktinformācija.

Paziņojam arī, ka saskaņā ar “ESET, spol. s r. o.”, kura juridiskā adrese ir Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovākijas Republika un kurš ir reģistrēts Bratislavas apgabaltiesas kārtotajā komercreģistrā, Section Sro, ieraksts Nr. 3586/B, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 31333532, lēmumu, UAB “NOD BALTIC” ir iecelts par galveno “ESET” partneri Lietuvā un Latvijā un uzņēmums ir atbildīgs par atbilstošu “ESET” produkcijas pārdošanu, izmantošanu un uzraudzību, sabiedrības izglītošanu kiberdrošības jautājumos un citos ar “ESET” produkciju un pakalpojumiem saistītajos jautājumos. Pamatojoties uz šo informāciju un lai nodrošinātu nepārprotamību, informējam, ka Lietuvas un Latvijas teritorijā UAB “NOD BALTIC” darbojas “ESET” vārdā.

Šī privātuma politika tiek piemērota eset.com/lt, shop.eset.lt un eset.com/lv, https://esetnod32.lv/ tīmekļa vietnē pieejamajiem produktiem un pakalpojumiem.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrāde tiek veikta uz dažādiem tiesiskajiem pamatiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas ir saistīti ar personas datu aizsardzību. Personas datu apstrāde “ESET” pēc būtības ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, piemēram, izmantošanas nosacījumus vai galalietotāja licences līgumu (GLLL) (VDAR 6. panta 1. daļas b punkts), kas tiek piemērots “ESET” produktu pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai, ja vien nav nepārprotami norādīts citādi, piemēram:

 • Tiesiskās intereses (VDAR 6. panta 1. daļas f punkts), kas ļauj mums apstrādāt datus par to, kā tiek izmantoti mūsu pakalpojumi, lai mēs varētu jums nodrošināt vislabāko aizsardzību, uzturēšanu un pieredzi.
 • Piekrišana (VDAR 6. panta 1. daļas a punkts), kuru varam lūgt konkrētās situācijās, ja uzskatām, ka šis tiesiskais pamats ir atbilstošākais, vai ja to nosaka likumi.
 • Juridisko saistību ievērošana (VDAR 6. panta 1 d. c punkts), piemēram, datu aizsardzība elektronisko sakaru uzturēšanas un (vai) faktūrrēķinu izrakstīšanas nolūkā.
 • Atbilstoša līguma izpilde (VDAR 6. panta 1. daļas b punkts), tiek piemērots “ESET” produktiem un pakalpojumiem (ieskaitot tehniskos un atjaunināšanas paziņojumus un elektroniskās vēstules, lai tiktu nodrošināta atbilstoša iegādātā produkta vai pakalpojuma darbība un izmantošana).

Datu nodošana un konfidencialitāte

“ESET” ir uzņēmums, kas visā pasaulē darbojas ar saistītu uzņēmumu vai partneru, kuri ir pārdošanas, apkalpošanas un uzturēšanas tīkla daļa, starpniecību. “ESET” rīcībā esošie personas dati, kas ir saistīti ar licencēšanu, rēķinu izrakstīšanu un informāciju par tehnisko uzturēšanu, var tikt nodoti “ESET” filiālēm vai partneriem, lai atbilstoši izpildītu EULA, piemēram, sniedzot pakalpojumus vai jebkādu nepieciešamo palīdzību.

UAB “NOD BALTIC”, kas darbojas kā kopīgais datu pārzinis, var nodot jūsu datus saviem partneriem (piemēram, SIA “NOD BALTIC”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40203183493, adrese Elijas iela 17 - 2, Rīga, Latvija), kā arī pakalpojumu sniedzējiem. “ESET” dod priekšroku savu datu apstrādei Eiropas Savienībā (ES). Taču, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu (piemēram, izmantojot mūsu produktus un (vai) pakalpojumus ārpus ES robežām) un (vai) jūsu izvēlēto pakalpojumu, var būt nepieciešams nodot jūsu datus uz valsti, kas atrodas ārpus ES robežām. Piemēram, mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumus, kas ir saistīti ar mākoņtehnoloģijām. Šādos gadījumos mēs rūpīgi izvēlamies savus pakalpojumu sniedzējus un, izmantojot līgumsaistību, tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, nodrošinām atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Parasti vienojamies par ES standarta līgumu noteikumiem, ja nepieciešams, ar papildu līguma noteikumiem. Atsevišķām valstīm, kas nav ES dalībvalstis, piemēram, Apvienotajai Karalistei un Šveicei, ES jau ir noteikusi līdzīgu datu aizsardzības līmeni. Līdzīgā datu aizsardzības līmeņa dēļ datu nodošanai uz šīm valstīm vairs nav nepieciešama īpaša atļauja vai vienošanās.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un, pamatojoties uz likumīgu prasību, mēs sniedzam informāciju varas institūcijām, tiesībsargājošām institūcijām vai citiem subjektiem.


Datu aizsardzība

“ESET” un UAB “NOD BALTIC” īsteno attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina potenciālajiem riskiem atbilstošu aizsardzības līmeni. Cenšamies nodrošināt, lai datu apstrādes sistēmu un sniegto pakalpojumu konfidencialitāte, nedalāmība, pieejamība un stabilitāte tiktu uzturēta pastāvīgi. Taču, ja tiek veikts datu pārkāpums, kura dēļ pastāv draudi jūsu tiesībām un brīvībām, par to nekavējoties paziņojam jums un attiecīgajai uzraudzības institūcijai.


Jūsu, kā datu subjekta, tiesības

Katram datu subjektam (ES vai ārpus ES valsts) “ESET” garantē turpmāk tekstā noteiktās datu subjekta tiesības. Ja vēlaties izmantot savas, kā datu subjekta, tiesības, varat sazināties ar mums, aizpildot palīdzības lūguma formu tiešsaistē vai sazinoties pa e-pastu: info@eset.lv. Identificēšanas nolūkā mēs lūgsim jums sniegt šo informāciju: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un (ja ir) licences atslēgu vai klienta numuru un uzņēmuma datus. Nesūtiet mums citus personas datus, piemēram, dzimšanas datumu. Vēlamies pievērst uzmanību, – lai varētu apstrādāt jūsu lūgumu, kā arī identificēšanas nolūkā, mēs apstrādāsim iepriekš noteiktos jūsu personas datus

Jūsu, kā datu subjekta, tiesības

Tiesības atsaukt piekrišanu tiek piemērotas gadījumos, kad dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata. Ja jūsu personas datus apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šo piekrišanu, nenorādot iemeslu. Jūsu piekrišanas atsaukšana ir spēkā no atsaukšanas brīža un neietekmē datu apstrādes, kas tika veikta līdz piekrišanas atsaukšanai, tiesiskumu.

Tiesības nepiekrist datu apstrādei

Tiesības nepiekrist jūsu datu apstrādei tiek piemērotas gadījumā, kad dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām “ESET” vai trešās puses interesēm. Ja jūsu personas datus apstrādājam, lai aizsargātu likumīgas intereses, jums, kā datu subjektam, ir tiesības jebkurā brīdī nepiekrist mūsu nosauktajām tiesiskajām interesēm un jūsu personas datu apstrādei. Jūsu nepiekrišana ir spēkā tikai nākotnē un neietekmē datu apstrādes, kas ir veikta līdz nepiekrišanas iesniegšanai, likumību. Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā, jūsu nepiekrišana nav jāmotivē. Šis noteikums tiek piemērots arī profilēšanai tādā apmērā, cik tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu. Visos pārējos gadījumos lūgsim īsi informēt mūs par iemesliem, kāpēc nepiekrītat likumīgajām “ESET” interesēm apstrādāt jūsu personas datus.

Pievērsiet uzmanību, ka atsevišķos gadījumos, neņemot vērā jūsu piekrišanas atsaukšanu vai nepiekrišanu datu apstrādei, mums ir tiesības turpināt apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz atsevišķu tiesisko pamatu, piemēram, līguma izpilde.

Piekļuves tiesības

Jums, kā datu subjektam, ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par “ESET” apstrādātajiem jūsu personas datiem.

Tiesības pieprasīt labot datus

Ja nejauši apstrādājam nepareizus jūsu personas datus, jums ir tiesības pieprasīt, lai tie tiktu izlaboti.

Tiesības pieprasīt dzēst datus

Jums, kā datu subjektam, ir tiesības pieprasīt dzēst savus personas datus vai ierobežot to apstrādi. Ja jūsu personas datus apstrādājam, piemēram, pēc jūsu piekrišanas saņemšanas, bet jūs vēlāk to atsaucat, jūsu personas datus nekavējoties izdzēsīsim, ja nebūs cita tiesiska pamata tos glabāt, piemēram, līguma izpilde. Jūsu personas dati tiks dzēsti arī, tikko beigsies to glabāšanas periods, un tie vairs nebūs nepieciešami.

Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Gadījumā, ja jūsu personas datus izmantojam tikai tiešā mārketinga nolūkā un jūs būsiet pret šādu datu apstrādi, jūsu personas datu apstrādi ierobežosim, iekļaujot tos mūsu iekšējā melnajā sarakstā, lai nepieļautu nevēlamu kontaktu. Pretējā gadījumā jūsu personas dati tiks dzēsti. Jūs varat arī pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi VDAR 18. pantā noteiktajos gadījumos.

Pievērsiet uzmanību, ka mums var nākties glabāt jūsu personas datus līdz likumdevēju vai valsts institūciju noteikto termiņu beigām. Glabāšanas saistības un periodi var būt noteikti, pamatojoties arī uz Slovākijas likumiem. Pēc šā termiņa beigām attiecīgie dati tiks dzēsti.

Tiesības uz datu pārnesamību

Ar prieku paziņojam, ka varam jums, kā datu subjektam, “ESET” apstrādātos personas datus sniegt .xlsx formātā.

Tiesības uz sūdzības iesniegšanu

Jums, kā datu subjektam, ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai. “ESET” darbību regulē Slovākijas likumi, bet UAB “NOD BALTIC” – Lietuvas likumi, savukārt abiem uzņēmumiem ir saistoši Eiropas Savienībā spēkā esošie personas datu aizsardzības tiesību akti. Attiecīgi datu uzraudzības institūcija ir Slovākijas Republikas Personas datu aizsardzības dienests, kas atrodas adresē Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovākijas Republika, vai Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcija, kas atrodas adresē L. Sapiegos 17, Viļņa.


Jūsu personas datu apstrāde

Visām šajās tīmekļa vietnēs un citās “ESET” pārvaldītajās tīmekļa vietnēs pieejamām precēm un pakalpojumiem tiek piemērota šī privātuma politika, ieskaitot tās, kuras regulē konkrētus lietošanas noteikumus un datu apstrādes noteikumus. Atsevišķas tīmekļa vietņu sadaļas var administrēt “ESET” lokālie partneri, izmantojot “ESET” tīmekļa vietnes platformu, kurai var tikt piemēroti konkrēti noteikumi saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Tīmekļa vietni eset.com/lt un eset.com/lv pārvalda UAB “NOD BALTIC”.

Jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietnes informācijas iegūšanas nolūkā, nesniedzot personīgu informāciju un neinformējot “ESET” par to, kas esat. Tomēr, lai sniegtu atsevišķus mūsu pakalpojumus, ir nepieciešams iegūt vairāk informācijas par jums:

 • Mēs varam vākt jūsu personisko informāciju tiešas saziņas ar jums nolūkā, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem un izpildīt jūsu pieprasījumus. Ja sūtāt mums produktu pasūtījumus, pakalpojumu pieprasījumus, citus lūgumus vai lejupielādējat jebkādu materiālu mūsu tīmekļa vietnē, mums var būt nepieciešams ar jums sazināties, lai iegūtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama apstrādei, vai lai izpildītu jūsu pasūtījumu, lūgumu vai pieprasījumu. Šim nolūkam, kā arī lai sniegtu lūgtos pakalpojumus, mums ir jāapstrādā jūsu dati, kas ir sniegti, izmantojot tīmekļa vietnes formas, e-pastu vai programmas.
 • Ja esat mūsu produktu vai pakalpojumu galalietotājs, jūsu datu apstrādei tiek piemērots konkrēts Galalietotāja licences līgums vai lietošanas noteikumi un ar ikvienu produktu vai pakalpojumu saistītā Privātuma Politika. Lai saņemtu vairāk informācijas par datu apstrādi, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu produktiem un pakalpojumiem izstrādāto tiešsaistes dokumentāciju tīmekļa vietnē. Šo informāciju atradīsiet, nospiežot uz simbola “?”. Maksimālais faktūrrēķinu datu glabāšanas periods ir noteikts tiesību aktos, tāpēc saskaņā ar likumu mums ir jāglabā dati 10 gadus. Atšķirībā no faktūrrēķinu datiem licencēšanas dati ir jāglabā ne ilgāk, kā 12 mēnešus no jūsu licences derīguma beigu datuma, bet statistika, kurai nav nepieciešami galalietotāja identifikācijas dati, tiek apstrādāta 4 gadus.
 • Ja jūs jau esat mūsu klients vai piekrītat, ka jūsu dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā, jūsu dati var tikt izmantoti mārketinga komunikācijas administrēšanai, līdz jūs atteiksieties no abonementa vai atsauksiet savu piekrišanu.
 • Jūsu palīdzības lūgumos norādītā kontaktinformācija un dati ir nepieciešami, sniedzot tehnisko vai citu “ESET” vai UAB “NOD BALTIC” sniegto palīdzību. Atkarībā no kanāla, kuru jūs izvēlaties, lai sazinātos ar mums, varam vākt jūsu e-pasta adresi, tālruņa numuru, licences informāciju, detalizētu informāciju par produktu un jūsu palīdzības lūguma gadījuma aprakstu. Jums var tikt lūgts sniegt mums citu informāciju, kas atvieglotu palīdzības sniegšanu. Šie dati tiek izmantoti, tikai sniedzot tehniskos un uzturēšanas pakalpojumus, un, lai uzlabotu jūsu pieredzi, saņemot palīdzību. Maksimālais glabāšanas periods šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 10 gadus.
 • E-pasta adreses, kuras ir sniegtas “ESET” un UAB “NOD BALTIC”, piemēram, testa licences aktivizēšanai vai iepērkoties mūsu tīmekļa vietnēs, var tikt apstrādātas arī automatizētā personas datu apstrādes formā, respektīvi, personas dati tiek izmantoti, lai novērtētu konkrētus personiskos aspektus, kas ir saistīti ar fizisko personu, t. i., profilēšana. Jūsu darbība mūsu tīmekļa vietnē un jūsu e-pasta adrese var tikt izmantota, analizējot vai plānojot aspektus, kas ir saistīti ar jūsu personiskajām izvēlēm, kas ir saistītas ar “ESET” produktiem un pakalpojumiem, lai sniegtu individualizētus paziņojumus vai tīmekļa vietnes saturu. Glabāšanas perioda ilgums ir atkarīgs no līguma termiņa vai jūsu tiesību nepiekrist datu apstrādei īstenošanas.
 • Jūs varat iesniegt pētījumu vai aptauju datus, izmantojot savu “ESET” kontu vai mūsu tīmekļa vietnes tiešsaistes formas. Attiecībā uz turpmākām darbībām jums var tikt lūgts sniegt savu kontaktinformāciju, ieskaitot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai citus datus, ņemot vērā saziņas raksturu un nolūku. Dati tiks glabāti līdz klientu pētījuma vai aptaujas beigām, pamatojoties uz saziņas raksturu vai nolūku, nepārprotami ievērojot šo Privātuma Politiku.
 • Savas atsauksmes, atbildes vai lūgumus varat iesniegt, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes tiešsaistes formas. Attiecībā uz turpmākām darbībām jums var tikt lūgts sniegt savu kontaktinformāciju, ieskaitot e-pasta adresi vai citus datus, ņemot vērā saziņas raksturu un nolūku. Datu glabāšanas periodi var atšķirties, pamatojoties uz saziņas raksturu vai nolūku, nepārprotami ievērojot šo Privātuma Politiku.
 • Ja jūs izmantojat mūsu produktus vai pakalpojumus, kas ir paredzēti vecākiem, ar bērniem saistīto personas datu aizsardzība tiek piemērota saskaņā ar attiecīgo jurisdikciju. Visa papildu informācija tiek sniegta izstrādājuma vai pakalpojuma dokumentācijā.
 • Mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai palīdzētu jums izbaudīt drošākas tehnoloģijas. Jūsu ieguldījums mums ir ļoti svarīgs, tāpēc piedāvājam daudzus kanālus, pa kuriem varat iesniegt mums kaitnieciskas vai aizdomīgas programmatūras paraugus. Paraugi un to metadati tiks apstrādāti un glabāti, ņemot vērā sabiedriskās intereses un “ESET” likumīgās intereses, t. i., kiberdrošību.

Tiešais mārketings

Tiešais mārketings ir reklāmas metode, kas ietver informācijas par uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu sniegšanu mērķa klientam, neizmantojot reklāmas starpnieku. Tā ir mērķtiecīga mārketinga forma, kas sniedz potenciāli interesējošu informāciju lietotājam, kurš tika noteikts kā potenciāls pircējs.

“ESET” un UAB “NOD BALTIC” īsteno tiešo mārketingu šajos veidos:

 • ar jūsu piekrišanu;
 • saskaņā ar Direktīvā Nr. 2002/58/EK un Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likumā noteikto izņēmumu, kas sniedz iespēju reklamēt klientiem, t. i., jums, līdzīgas vai identiskas preces un pakalpojumus, vai uzdot jautājumus par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pievērsiet uzmanību, ka šādas reklāmas īstenošanas nolūkā “ESET”, UAB “NOD BALTIC” un tā partneri darbojas kā kopīgs datu pārzinis, un tiem ir līdzīgas iespējas sazināties ar jums reklāmas nolūkā.

Pievērsiet uzmanību, ka saskaņā ar šo izņēmumu par līdzīgām vai identiskām precēm un pakalpojumiem tiek uzskatīti produkti un/vai pakalpojumi, kas ir saistīti ar jūsu pasūtītajām licencēm, un metodisko informāciju, kas ir saistīta ar kiberdrošību.

Ja nepiekrītat tiešajam mārketingam, nenorādot iemeslu, varat atteikties no tā, rakstot mums vēstuli uz e-pastu: info@eset.lv vai atsaucot piekrišanu elektroniskajā vēstulē.


Kopīgā personas datu pārziņa kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi, piezīmes vai vēlaties ar mums sazināties citos nolūkos, varat to izdarīt, izmantojot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju.

SIA “NOD BALTIC”
info@eset.lv
+37167660636

ESET, spol. s.r.o.
Datu aizsardzības speciālists
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovākijas Republika
dpo@eset.sk

Atstājiet pieprasījumu