ESET Policy Hub

Juridisk information om integritet vid användning av ESET.

Legal Information

Juridisk Information

Detta dokument innehåller juridisk information rörande innehållet på webbplatserna www.eset.com (fortsättningsvis benämnda webbplatsen (webbplatserna)). Den juridiska informationen här gäller för denna webbplats (dessa webbplatser) och inte nödvändigtvis för andra webbplatser som tillhör ESET, spol. s r.o.


Programvara

ESET, spol. s r. o. (fortsättningsvis ”ESET”) och/eller dess respektive leverantörer äger eller kan hävda upphovsrätten till all programvara som finns på denna webbplats (dessa webbplatser) (fortsättningsvis benämnd ”Programvara”). Programvaran får endast användas enligt licensavtalet för slutanvändare (fortsättningsvis benämnt ”Licensavtal”). Licensavtalet tillhandahålls tillsammans med Programvaran eller utgör en del av denna. Programvara som tillhandahållits med Licensavtal får inte installeras utan att användaren samtycker till Licensavtalet.

Programvaran tillhandahålls till slutanvändaren uteslutande för att användas. Denna användning sker i enlighet med Licensavtalet. ESET och/eller dess respektive leverantörer förbjuder uttryckligen all kopiering och/eller spridning av Programvaran som inte sker i enlighet med Licensavtalet. Sådana åtgärder är uttryckligen förbjudna i lag. Den som bryter om Licensavtalet riskerar civilrättsliga och straffrättsliga påföljder och riskerar tvistemål där ESET kommer att kräva lämplig ersättning och gottgörelse för kränkning av dess juridiska rättigheter.

ESET och/eller dess respektive leverantörer förbjuder vidare uttryckligen distribution och kopiering samt tillgängliggörande av Programvaran eller kopior av denna på andra webbplatser eller andra media.

Om ESET och/eller dess respektive leverantörer ger någon garanti över huvud taget för Programvaran gäller denna garanti endast enligt licensavtalet. Om annat inte har angivits deklarerar ESET och/eller dess respektive leverantörer att de tillhandahåller Programvaran ”i befintligt skick” utan några som helst garantier avseende dess lämplighet för specifikt ändamål och utan garantier att andra personers juridiska rättigheter inte kränks. Ovanstående undantag upphäver inte möjligheten att föra välgrundad rättslig talan avseende skadestånd.


Dokument

ESET tillåter användning av Dokument som finns på dess webbplats(er), i synnerhet pressmeddelanden, tekniska uppgifter om ESET:s produkter, filer och vanliga frågor (FAQ), under förutsättning att alla nedanstående villkor är uppfyllda.

  1. Användning av Dokument som inte uttryckligen är förbjuden
  2. Dokumenten kommer inte under några villkor, varken direkt eller indirekt att användas för kommersiella ändamål
  3. Dokument från webbplatsen (webbplatserna) är endast avsedda som information för personligt bruk, utan kommersiella ändamål och kommer inte att kopieras eller publiceras på något nätverk, dator eller sändas över något media
  4. Dokument kommer inte att ändras på något sätt
  5. Dokumenten och alla kopior behåller uppgifterna om upphovsrätt
  6. Källan kommer alltid att anges

Varje användning av Dokumenten för andra ändamål är uttryckligen förbjuden. Sådana åtgärder är förbjudna enligt lag. Alla som bryter om Licensavtalet riskerar civilrättsliga och straffrättsliga påföljder och riskerar att ESET kommer att kräva lämplig ersättning och gottgörelse för kränkning av dess juridiska rättigheter.

Överenskommelse om rätt att använda ovanstående dokument inkluderar inte designen eller layouten för ESET:s webbplats www.ESET.com eller någon annan webbplats som ESET äger, driver, licensierar eller kontrollerar.

Designen och layouten för webbplatsen (webbplatserna) och alla övriga webbplatser som tillhör ESET skyddas av upphovsrätt, formskydd, varumärkesskydd, konkurrenslagstiftning och andra lagar som inte anges här.

Designen och layouten för webbplatsen (webbplatserna) och alla övriga webbplatser som tillhör ESET får inte kopieras, efterliknas eller återutsändas varken i dess helhet eller delvis.

Varje form av användning, även delvis, av element från webbplatsen (webbplatserna) (framför allt inklusive, men inte begränsat till logotyper, grafik, ljud, bilder) eller möjligen kopior av dessa, är inte tillåtna om detta inte uttryckligen godkänts skriftligen av ESET.

ESET och/eller dess respektive leverantörer lämnar inga garantier om lämpligheten av informationen i publicerade Dokument och tillhörande grafik som en del av tjänsterna för något som helst ändamål. Alla sådana Dokument och tillhörande grafik tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några som helst garantier. ESET och/eller dess respektive leverantörer friskriver sig härmed från alla garantier och villkor avseende denna information, inklusive alla garantier och villkor för säljbarhet, vare sig direkt uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, lämplighet för ett visst syfte, äganderätt och frihet från kränkning.

Under inga omständigheter ska ESET och/eller dess respektive leverantörer vara ansvariga för några särskilda indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador som beror på förlorad användning, data eller förlorade vinster, oavsett om det beror på åtgärd enligt kontraktet, oaktsamhet eller andra komplicerade åtgärder, som uppstår ur eller i samband med användningen eller utförandet av information tillhandahålls genom tjänsten.

Dokumenten och tillhörande grafik som publiceras om tjänsterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Ändringar tillförs med jämna mellanrum i den inkluderade informationen. ESET och/eller dess respektive leverantörer kan genomföra förbättringar och/eller förändringar i produkterna och/eller tjänsterna och/eller programmen. Informationen om Webbplatsen (webbplatserna) i de dokument som finns här kan därför emellanåt ändras och avvika från egenskaper hos tillhandahållna produkter och/eller tjänster.


Länkar till tredjeparts webbplatser

Länkarna i dessa delar låter dig lämna ESET:s webbplatser. De länkade webbplatserna står inte under ESET:s kontroll och ESET är inte ansvarigt för innehållet på någon länkad webbplats eller några länkar som finns på sådan länkad webbplats eller några ändringar eller uppdateringar på sådana webbplatser. ESET är inte ansvarigt för webbutsändningar eller andra former av överföringar som tas emot från någon länkad webbplats. ESET tillhandahåller dessa länkar till dig endast för bekvämlighet och förekomsten av en länk innebär inte att ESET uttalar sitt stöd för dessa webbplatser eller deras innehåll.


Varumärken

ESET, ESET programvara, ESET-logotypen, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat och/eller ESET:s övriga produkter eller tjänster som nämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ESET. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller handelsnamn som tillhör respektive ägare.

Namn på företag, organisationer, produkter, evenemang och personer som används i exempel (med undantag för fallstudier) är fiktiva. Varje likhet med verkliga företag, organisationer, produkter, personer eller evenemang är oavsiktlig.

Windows® är ett varumärke som tillhör Microsoft-koncernen.

Mac och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och registrerade i USA och andra länder.


Upphovsrättsinformation

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

Upphovsrätten till dokumenten och programmen på webbplatsen (webbplatserna) tillhör och/eller utövas av ESET, spol. s r. o. Med ensamrätt.


Eventuella frågor eller oklarheter

Tveka inte att kontakta oss via formuläret för ESET kundtjänst om du skulle ha några frågor eller om något är oklart.