ข้อมูลทางด้านกฎหมาย


เอกสารต่อไปนี้บรรจุข้อมูลทางด้านกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาในเว็บไซต์ (จากนี้จะเรียกว่า “ไซต์”) www.eset.co.th ข้อมูลทางด้านกฎหมายในที่นี้ใช้กับไซต์ดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องใช้กับไซต์อื่นๆ ของ ESET, spol. s r.o.

ซอฟท์แวร์

ESET, spol. s r. o.  (จากนี้จะเรียกว่า “ESET”) และ/หรือ ผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายที่เป็นเจ้าของหรือสามารถดำเนินการทางลิขสิทธิ์เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ (ต่อไปจะเรียกว่า ซอฟท์แวร์) ทั้งหมดบนไซต์นี้ ซอฟท์แวร์สามารถใช้ในทางที่สอดพ้องกับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (License Agreement) ที่ทำไว้กับผู้ใช้ (ต่อไปจะเรียก ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์) ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์มาพร้อมกับซอฟท์แวร์และรวมถึงส่วนหนึ่งของซอฟท์แวร์นั้น ซอฟท์แวร์มาพร้อมกับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถติดตั้งได้หากปราศจากฉันทานุมัติของผู้ใช้.

ซอฟท์แวร์ ถูกจัดเตรียมการใช้งานไว้สำหรับผู้ใช้โดยเฉพาะ การใช้งานนี้สอดพ้องกับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ ESET และ/หรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายห้ามมิให้มีการผลิตซ้ำและ/หรือเผยแพร่ออกไปโดยขัดกับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อกฎหมาย บุคคลใดก็ตามที่ล่วงละเมิดข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ถือมีความเสี่ยงที่จะได้รับโทษทางแพ่งและอาญา รวมถึงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ในกรณีที่ ESET ต้องการค่าเสียหายทดแทนและชดเชยให้กับการละเมิดลิขสิทธิ์.

ESET และ/หรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายยังห้ามมิให้มีการเผยแพร่และคัดลอก และวางจำหน่ายซอฟท์แวร์ หรือสำเนาบนเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ.

ESET และ/หรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายที่ทำการรับรองซอฟท์แวร์ การรับรองนี้จะบังคับใช้เฉพาะในเงื่อนไขที่สอดพ้องกับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์เท่านั้น หากมิเช่นนั้น ESET และ/หรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายที่ทำการรับรองซอฟท์แวร์จะขอประกาศว่า ผู้จัดหาซอฟท์แวร์ "ดังกล่าวนั้น" จะไม่ได้รับการรับรองใดๆ รวมถึงการรับรองการครอบครองเพื่อประโยชน์เฉพาะและการรับรองในการไม่ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้อื่น ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช่การจงใจละเมิดข้อตกลงทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกรณีที่เกิดความเสียหาย.

เอกสาร

ESET อนุญาตให้ใช้เอกสารสำหรับไซต์นี้ บางส่วนสำหรับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ESET ไฟล์และคำถามที่พบบ่อย - FAQ ซึ่งจัดเตรียมพร้อมเพื่อบรรลุตามเงื่อนไขข้างล่างนี้.

  1. การใช้งานเอกสารนี้ไม่มีการห้าม
  2. เอกสารนี้จะต้องไม่ถูกใช้ภายใต้เหตุผล ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางธุรกิจ
  3. เอกสารจากไซต์เป็นเพียงการให้ข้อมูล, สามารถใช้ได้โดยไม่มีประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อการส่วนตัวเท่านั้น และห้ามมิให้การคัดลอก หรือโพสต์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ
  4. ห้ามมิให้มีการปรับเปลี่ยนเอกสารในทางหนึ่งทางใด
  5. เอกสารและสำเนาต่างๆถือว่าได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์
  6. การนำไปใช้งานจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มา

การใช้เอกสารบนเงื่อนไขอื่นนอกจากที่นี้ถือเป็นการละเมิด การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อกฎหมาย บุคคลใดก็ตามที่ล่วงละเมิดข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ถือมีความเสี่ยงที่จะได้รับโทษทางแพ่งและอาญา รวมถึงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ในกรณีที่ ESET ต้องการค่าเสียหายทดแทนและชดเชยให้กับการละเมิดลิขสิทธิ์.

ข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้เอกสารข้างต้นไม่รวมไปถึงการออกแบบและเลย์เอาท์ของเว็บไซต์ ESET www.ESET.com หรือไซต์อื่นๆ ที่ ESET เป็นเจ้าของ, ดำเนินการ, ถือลิขสิทธิ์และควบคุม.

การออกแบบและเลย์เอาท์ของเว็บไซต์ ESET หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของ ESET ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ลักษณะเด่นของบรรจุภัณฑ์, เครื่องหมายการค้า, การค้าอย่างเป็นธรรม, และกฎหมายอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึง ณ ที่นี้.

การออกแบบและเลย์เอาท์ของเว็บไซต์ ESET หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของ ESET ไม่สามารถลอกเลียนแบบ หรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด.

การใช้งาน ส่วนหนึ่งส่วนใด หรืองค์ประกอบบนไซต์ (รวมถึงบางส่วน ไม่เฉพาะแต่โลโก กราฟฟิก เสียง หรือภาพ) หรือสำเนาของสิ่งที่กล่าวมา ไม่อาจกระทำได้เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ESET.

ESET และ/หรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายมิได้นำเสนอเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเอกสารและกราฟฟิกต่างๆที่ตีพิมพ์อยู่ในการบริการนี้เพื่อการหนึ่งการใด เอกสารใดที่มีลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้การรับรองไม่ว่าในกรณีใดๆ ESET และ/หรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะไม่รับการเรียกร้องและเงื่อนไขที่มาจากการพิจารณาข้อมูล รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขต่างๆ ทางการค้า ทั้งที่ได้แสดงออกอย่างชัดแจ้ง กล่าวโดยนัย หรือเป็นข้อบัญญัติ วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง การอ้างสิทธิ์ และการห้ามมิให้ล่วงละเมิด.

ไม่ว่ากรณีใด ESET และ/หรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย เป็นการเฉพาะหรือโดยอ้อม หรือจากความเสียหายใดที่เป็นผลจากการเสียหายจากการใช้งาน ข้อมูล หรือประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำจากการตกลง ตรงตามสัญญา ความประมาท หรือการกระทำที่บิดเบือน.

ข้อมูลและกราฟฟิกที่ตีพิมพ์ในบริการอาจมีบางส่วนที่มีความผิดพลาดและข้อบกพร่องทางการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นช่วงๆ รวมถึง ESET และ/หรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตแต่ละรายอาจมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในตัวผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ และ/หรือ โปรแกรม ข้อมูลต่างๆ บนไซต์ หรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และไม่ตรงกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ.

ลิงค์ไปสู่ไซต์ของบุคคลภายนอก

ลิงค์เหล่านี้ที่นำคุณออกจากไซต์ของ ESET ถือเป็นลิงค์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของ ESET และ ESET ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์และลิงค์ที่นำไปสู่ไซต์เหล่านั้น หรือการเปลี่ยนแปลง การอัพเดทใดๆ บนไซต์ดังกล่าว ESET ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการส่งผ่านหรือรูปแบบในการส่งผ่านข้อมูลที่รับมาจากลิงค์ ESET จัดเตรียมลิงค์ทั้งหมดในแง่ของการอำนวยความสะดวก และการรวบรวมลิงค์ใดๆ ไม่ถือเป็นการรับรองไซต์และเนื้อหาบนไซต์ดังกล่าวของ ESET.

เครื่องหมายการค้า

ESET, ESET software, ESET logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น หรือ บริการของ ESET ที่กล่าวมานี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าและเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ ESET ผลิตภัณฑ์อื่นและรายชื่อบริษัทที่กล่าวถึงหมายถึงเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าในแต่ละรายเป็นการเฉพาะ.

ชื่อของบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ต่างๆ และบุคคลที่ใช้เป็นตัวอย่าง (ยกเว้นกรณีศึกษา) เป็นการสมมติขึ้น หากสอดพ้องกับชื่อของบริษัท หน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ บุคคล หรือเหตุการณ์จริงใด ถือว่าเป็นเหตุบังเอิญ.

Windows® is a trademark of the Microsoft group of companies.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 

ข้อมูลทางด้านลิขสิทธิ์

Copyright © 2014 ESET spol. s r. o.

ลิขสิทธิ์ของเอกสารและโปรแกรมบนไซต์เป็นของ และ/หรือ ดำเนินการโดย ESET, spol. s r. o.. สงวนลิขสิทธิ์.

คำถามและข้อสงสัยเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเราผ่านทางแบบสอบถาม ESET Customer Support Service