ความเป็นส่วนตัว


นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ www.eset.co.th – เว็บไซต์ทั่วไป

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวมีการนำไปใช้กับเว็บไซต์ทั่วไป และรวมไปจนถึงเว็บไซต์อื่นของ ESET, spol. s r.o. เมื่อท่านจะออกจากเว็บไซต์ใดๆ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าไปเยี่ยมชมด้วย และถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว กรุณาอย่าเข้าไปใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น.

การเข้าเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ นั่นหมายความว่าท่านได้มีเจตุจำนงเห็นด้วยกับข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้.

โดยการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ท่านยอมรับและยินยอมอย่างไม่มีข้อสงสัยอื่นใดว่าข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่มีการส่งผ่านระบบการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อใดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ ด้วยความเคารพที่มีต่อเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ จะมีการโอนถ่ายข้อมูลข้ามช่องทางต่างประเทศมายังเซิร์ฟเวอร์ในภูมิภาค เพื่อเป็นการรองรับการทำงานของเว็บไซต์ (และข้อมูลดังกล่าวยังมีการโอนถ่ายจากภูมิภาคของท่านกลับไปยังประเทศที่ท่านทำการสมัครสมาชิกอีกด้วย) ทั้งนี้รวมไปจนถึงการโอนถ่ายไปยัง ESET spol. s r.o. ผู้รับเหมารายย่อย นายหน้า หรือตัวแทน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และการให้บริการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับจะมีการจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

ESET, spol. s r.o. (จากนี้จะเรียกว่า “ESET”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตรงตามนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว.

ESET จะมีการสรุปรวมรายงานสถิติเกี่ยวกับลูกค้า ยอดขาย รูปแบบการรับส่งข้อมูล และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เพื่อส่งไปยังบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ แต่รายงานทางสถิติเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวบุคคลได้.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ESET จะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมระบบ พัฒนาและการให้บริการส่วนบุคคลของเว็บไซต์และเว็บอื่นของ ESET โดยจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมด้านการบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ การค้นคว้าวิจัยและการศึกษาด้านประชากร สถิติและการดูแลลูกค้าที่ดีเท่านั้น ESET มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเฉพาะรายบุคคลกับคุณ ทั้งนี้เพื่อเราจะสามารถตอบคำถาม และตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานก็ต่อเมื่อคุณยินยอมพร้อมใจแล้วเท่านั้น เพื่อเป็นการติดต่อทางด้านการตลาดกับคุณโดยตรง ผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการค้นคว้าวิจัยทางด้านการตลาด และแจ้งข่าวสารให้คุณได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือโปรโมชั่น ที่กำลังจะออกสู่ท้องตลาด ถ้าคุณจัดส่งใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ความต้องการเกี่ยวกับบริการ หรือถ้าคุณจะส่งข้อความใดมายังเว็บไซต์ เราจำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อจะขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ในการที่จะสั่งสินค้า หรือจัดสรรบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนี้จะไม่มีการเปิดเผยไปสู่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อนล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นทางกฎหมาย หรือบางกรณีที่จำเป็นเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการตามที่ได้ร้องขอ หรือการให้บริการลูกค้าแบบอินเตอร์แรกทีฟ และการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของ ESET ในขณะเดียวกันนี้ท่านเองก็ได้ให้สิทธิแก่ ESET ในการที่จะส่งมอบข้อมูลของท่านที่ได้ส่งผ่านมาทาง ESET ไปยังหุ้นส่วนทางองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ESET เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น.

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในกรณีให้ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือทางมีเดีย หรือช่องทางเทอร์มินอล และไม่มีเทคโนโลยีของระบบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบได้ ถึงขั้นเรียกได้ว่า "tamper" หรือ "hacker-proof", แต่ ESET ก็ยังคงพยายามที่จะมีมาตรชี้วัดที่เหมาะสมในการป้องกันและลดความเสี่ยง ไม่ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การนำไปใช้ และการทำให้เกิดข้อผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเก็บหรือโอนถ่ายข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเงินสด เราจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสเพื่อป้องกันข้อมูลไว้อย่างดีที่สุด.

ความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้

ESET จะทำการเติม แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้นาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โดยระบบจะทำงานแบบอัตโนมัติหรือตามคำสั่งของท่านได้ ข้อมูลดังกล่าวได้รับมาจากการเชื่อมต่อกับการปฏิบัติการบางอยางบนเว็บไซต์ของ ESET.

หลักฐานเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

โดยทั่วไป คุณจะใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการหาข่าวสารข้อมูลโดยไม่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งกับ ESET ว่าคุณคือใคร แต่ในบางครั้ง ESET หรือบุคคลภายนอกจะมีการส่งข้อมูลบางอย่างเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำการอนุญาตให้ ESET สามารถทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณได้ ข้อมูลเหล่านี้รู้จักกันในนามของ "cookies". ซึ่งใช้งานกันบนเว็บไซต์ส่วนมาก ระบบจะทำการจัดเก็บ Cookies ไว้ในหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่มีการเก็บไว้บนเว็บไซต์ ESET หรือบุคคลภายนอกจะใช้ข้อมูลเท่านั้น และบุคคลภายนอกจะเป็นคนวาง cookies ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ทั่วไปหรือเว็บไซต์อื่นๆ ของ ESET .

Cookies ช่วยทำให้เราสามารถบริการคุณได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการให้บริการแบบเฉพาะรายบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา วิธีการ cookies นี้ จะช่วยให้ ESET สามารถพัฒนาและแก้ไขเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้.

ก่อนหน้านี้ cookies ชนิดดังกล่าวช่วยให้คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานระบบในทุกครั้ง และไม่ต้องทำการเพิ่มสินค้าในรายการที่ต้องการทุกครั้งที่มีการเข้าสู่เว็บไซต์ภายใน 2 ครั้ง ในกรณีที่ธุรกรรมดังกล่าวไม่สำเร็จในการเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งแรก.

ระบบจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านการใช้งาน cookies ชนิดนี้ นั่นหมายความว่า cookies จะบ่งบอกลักษณะของคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ตัวคุณ.

ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะได้รับ cookies หรือคุณต้องการที่จะได้รับการเตือนก่อนเมื่อระบบมีการตั้งค่า cookies ไว้ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณเองได้ ถ้าบราวเซอร์ของคุณสามารถตั้งค่าเองได้.

ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับ cookies กรุณารับทราบว่าคุณอาจจะไม่ได้รับการบริการแบบอินเตอร์แรกทีฟซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของเว็บไซต์ หรือคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบางประเภท และ/หรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์.

นอกจากนี้เว็บไซต์อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะทำให้ ESET สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคนิคได้ เช่น IP Address ประเภทของระบบปฏิบัติการ ประเภทของบราวเซอร์อินเทอร์เน็ต และที่อยู่เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงบริการของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น.

ESET may use third party scripts on our sites to optimize the effectiveness of ESET's ads appearing on other parties' sites, such as the type and/or frequency of ads, promotions, or other marketing messages the customer views.

The information collected is not personally identifiable and is limited to the minimum information necessary to optimize effectiveness.

Available Cookie Opt-out - Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

To opt out from behavioral advertising by networks adhering to the Network Advertising Initiative visit http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


ผู้เยาว์

ภายใต้กฎหมายในภูมิภาคนี้ ระบบจะไม่มีการส่งข้อมูลมายัง ESET ผ่านทางเว็บไซต์ โดยบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ ในกรณีที่คุณเป็นผู้เยาว์หรือมีอายุน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย คุณจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้อุปถัมภ์ทางกฎหมาย ก่อนที่จะมีการส่งข้อมูลมายัง ESET ผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นแต่ในกรณีมีกิจกรรมบางอย่างได้รับการอนุญาตให้สามารถกระทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศของคุณ.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

ESET ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวตลอดเวลา ESET สามารถเปลี่ยน แก้ไขหรือยกเลิกการเข้าสู่เว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

บริการตามข้อกำหนดโดยเฉพาะ

ESET อาจจะมีข้อกำหนดที่แยกออกมาเฉพาะสำหรับบริการที่แตกต่าง (เช่น ข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน) ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะอาจจะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า (รวมทั้งการป้องกันข้อมูล).