Galutinio programinės įrangos vartotojo licencijos sutartis

SVARBU: prieš atsisiųsdami, diegdami, kopijuodami ar naudodami šį produktą, atidžiai perskaitykite produkto taikymo sąlygas. ATSISIŲSDAMI, DIEGDAMI, KOPIJUODAMI AR NAUDODAMI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ JŪS IŠREIŠKIATE SAVO SUTIKIMĄ SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS.

Galutinio programinės įrangos vartotojo licencijos sutartis.

Pagal šią Programinės įrangos galutinio vartotojo licencinę sutartį (toliau "Sutartį"), sudarytą tarp "ESET, spol. s r. o.", kurios buveinė yra registruota adresu Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic ir kuri yra įtraukta į Bratislavos I apygardos teismo administruojamo Įmonių registrą (Skyrius Sro, įrašas nr. 3586/B), registracijos nr. 31 333 535 (toliau – "ESET" arba "Tiekėjas") ir jūsų, fizinio ar juridinio asmens (toliau – "Jūs" ar "Galutinis vartotojas"), Jūs turite teisę naudoti šią Programinę įrangą, nurodytą Sutarties 1 straipsnyje. Sutarties 1 straipsnyje nurodyta Programinė įranga gali būti saugoma duomenų laikmenoje, siunčiama el. paštu, atsisiunčiama iš interneto, atsisiunčiama iš Tiekėjo serverių ar įsigyjama iš kitų šaltinių, kuriems galioja toliau nurodytos sąlygos.

TAI GALUTINIO VARTOTOJO, O NE PARDAVIMO SUTARTIS. Programinės įrangos kopija ir fizinė laikmena iš įsigyto paketo, taip pat visos kitos kopijos, kurias Galutiniam vartotojui yra leista pasigaminti pagal Sutartį, toliau lieka pas Tiekėją.

Diegdami, kopijuodami ar naudodami programinę įrangą spustelėję "Sutinku", patvirtinsite, kad sutinkate su Sutarties sąlygomis. Jei yra Sutarties sąlygų, su kuriomis Jūs nesutinkate, nedelsdami spustelėkite parinktį "Nesutinku", atšaukite diegimą ar siuntimą arba Programinę įrangą, diegimo laikmeną, susijusius dokumentus ir pirkimo kvitą sunaikinkite arba grąžinkite ESET arba prekybos įmonei, iš kurios Jūs įsigijote Programinę įrangą.

JŪS SUTINKATE, KAD NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PRIPAŽĮSTATE, KAD PERSKAITĖTE ŠIĄ SUTARTĮ, SU JA SUSIPAŽINOTE IR SUTINKATE VYKDYTI JOJE IŠDĖSTYTAS SĄLYGAS.

1. Programinė įranga. Šioje sutartyje vartojamas terminas „programinė įranga“ reiškia: (i) su šia sutartimi pateikiama kompiuterio programa ir visi komponentai; (ii) visas diskų, CD-ROM, DVD, el. laiškų ir visų priedų arba kitų laikmenų turinys, su kuriuo pateikiama ši sutartis, įskaitant programinės įrangos objektinio kodo formą, pateikiamą duomenų laikmenoje, el. paštu ar atsisiųstą iš interneto; (iii) visa susijusi aiškinamoji rašytinė medžiaga ir visa kita galima dokumentacija, susijusi su programine įranga, be to, visi programinės įrangos aprašymai, jos specifikacijos, visi programinės įrangos savybių ar operacijų aprašymai, visi operacinės aplinkos, kurioje programinė įranga naudojama, aprašymai, programinės įrangos naudojimo arba diegimo instrukcijos arba visi aprašymai, kaip naudotis programine įranga (toliau vadinami „dokumentacija“); (iv) programinės įrangos kopijos, galimų programinės įrangos klaidų taisymai, programinės įrangos papildiniai, programinės įrangos plėtiniai, programinės įrangos pakeistos versijos ir programinės įrangos komponentų naujiniai, jei jų yra, licencijuoti jums teikėjo pagal šios sutarties 3 straipsnį. Programinė įranga bus pateikiama išskirtinai tik vykdomo objektinio kodo forma.

2. Diegimas. Programinė įranga, gauta duomenų laikmenoje, atsisiųsta el. paštu, atsisiųsta iš interneto, atsisiųsta iš Tiekėjo serverių ar įsigyta iš kitų šaltinių, turi būti įdiegta. Programinę įrangą turite įdiegti tinkamai sukonfigūruotame kompiuteryje, bent jau atitinkančiame Dokumentuose nustatytus reikalavimus. Diegimo metodų aprašymas yra pateiktas Dokumentuose. Kompiuteryje, kuriame diegiate Programinę įrangą, jokiu būdu negali būti programų ar aparatinės įrangos, kuri gali daryti neigiamą poveikį Programinei įrangai.

3. Licencija. Atsižvelgdamas į tai, kad Jūs sutikote su Sutarties sąlygomis, per nurodytą laiką sumokėjote Licencijos mokestį ir vykdote visas čia nustatytas sąlygas, Tiekėjas suteikia Jums šias teises ("Licenciją"). a) Diegimas ir naudojimas. Jums suteikiama neišskirtinė, neperduodama teisė įdiegti Programinę įrangą kompiuterio standžiajame diske ar kitoje nuolatinėje laikmenoje, skirtoje Programinės įrangos duomenims saugoti, jai diegti ir saugoti kompiuterinės sistemos atmintyje, ir Programinę įrangą realizuoti, saugoti bei atkurti. b) Susitarimas dėl licencijų skaičiaus. Teisė naudoti Programinę įrangą yra susieta su Galutinių vartotojų skaičiumi. Vienas Galutinis vartotojas reiškia, kad: i) Programinė įranga yra įdiegta vienoje kompiuterinėje sistemoje arba ii) jei licencijos apimtis yra susieta su pašto dėžučių skaičiumi, tuomet vienas Galutinis vartotojas reiškia kompiuterio naudotoją, kuris gauna el. paštą per Pašto naudojimo programą (toliau – "PNP"). Jei PNP priima el. laišką ir jį automatiškai paskirsto keliems naudotojams, Galutinių vartotojų skaičius bus nustatomas pagal faktinį naudotojų, kuriems el. laiškai yra paskirstomi, skaičių. Jei pašto serveris atlieka pašto apsaugos (vartų) funkciją, Galutinių vartotojų skaičius sutaps su pašto serverio naudotojų, kuriems teikiama pašto apsaugos funkcija, skaičiumi. Jei vienam naudotojui nukreipiamas nenurodytas el. pašto adresų skaičius ir jis juos priima (pvz., naudojant alternatyviuosius vardus), o programa automatiškai nepaskirsto el. laiškų didesniam naudotojų skaičiui, vienam kompiuteriui yra privaloma viena licencija. Draudžiama naudoti tą pačią Licenciją vienu metu daugiau nei viename kompiuteryje. c) "Business Edition" (įmonėms skirta versija). Programinės įrangos "Business Edition" versiją privaloma įsigyti, jei Programinė įranga bus naudojama pašto serveriuose, pašto perdavimo serveryje, pašto apsaugos serveryje ar interneto tinklų sietuve.d) Licencijos galiojimo laikas. Teisė naudoti Programinę įrangą yra suteikiama ribotą laiką.e) OEM programinė įranga. OEM programinė įranga gali būti naudojama tik kompiuteryje, su kuriuo ją įsigijote. Jos negalima perkelti į kitą kompiuterį. f) NESKIRTA PERPARDUOTI BANDOMOJI programinės įrangos versija. Programinė įranga, KURI YRA NESKIRTA PERPARDUOTI ar BANDOMOJI, nėra apmokestinama ir turi būti naudojama tik Programinės įrangos funkcijoms pademonstruoti ar išbandyti.g) Licencijos nutraukimas. Licencija automatiškai nutraukiama pasibaigus jos galiojimo laikui. Jei Jūs nesilaikysite Sutarties nuostatų, Tiekėjas turės teisę atsisakyti Sutarties ir pasinaudoti visomis teisėmis ar teisinėmis priemonėmis, kurios Tiekėjui prieinamos tokiais atvejais. Licencijos atšaukimo atveju privalote nedelsdami savo sąskaita Programinę įrangą ir visas jos atsargines kopijas ištrinti, sunaikinti arba grąžinti ESET arba prekybos įmonei, iš kurios Programinę įrangą įsigijote.

4. Interneto ryšys. Jei norite, kad programinė įranga veiktų tinkamai, reikalingas interneto ryšys; prie Tiekėjo serverių ar trečiųjų šalių serverių turi būti jungiamasi reguliariais intervalais. Interneto ryšys yra būtinas siekiant užtikrinti šias Programinės įrangos funkcijas:a) Programinės įrangos naujinimai. Tiekėjas turi teisę kartais išleisti Programinės įrangos naujinimus ("Naujinimai"), tačiau teikti Naujinimų neprivalo. Ši funkcija įjungiama standartiniuose Programinės įrangos nustatymuose, todėl, jei Galutinis vartotojas automatinio Naujinimų diegimo funkcijos neišjungė, Naujinimai yra įdiegiami automatiškai. b) Įsiskverbčių ir informacijos peradresavimas Teikėjui. Programinėje įrangoje įdiegta funkcijų, kurios renka kompiuterinių virusų, kitų kompiuterinių kenkimo programų bei įtartinų, probleminių, galimų nepageidaujamų ar galimų nesaugių objektų (failų, URL, IP paketų ir eterneto kadrų) pavyzdžius (jie toliau vadinami "Įsiskverbtimis") ir siunčia juos Teikėjui kartu su (neapsiribojant vien tik tuo) informacija apie diegimo procesą, kompiuterį ir (arba) platformą, kurioje Programinė įranga įdiegta ir (arba) informacija apie Programinės įrangos operacijas bei funkcijas (toliau visa tai vadinama "Informacija"). Informacijoje ir Įsiskverbtyse gali būti duomenų (įskaitant atsitiktinai ar netyčia gautus asmeninius duomenis) apie Galutinį naudotoją ar kitus kompiuterio, kuriame įdiegta Programinė įranga, naudotojus, taip pat – failų, kuriuos paveikia Įsiskverbtys su susijusiais metaduomenimis.Informaciją ir Įsiskverbtis gali rinkti šios Programinės įrangos funkcijos:i. "LiveGrid" reputacijos sistemos funkcija renka ir Teikėjui siunčia vienpusius informacijos rinkinius, susijusius su Įsiskverbtimis. Ši funkcija įjungiama Programinės įrangos standartinėse nuostatose.ii. "LiveGrid" grįžtamojo ryšio sistemos funkcija renka ir siunčia Įsiskverbtis su susijusiais metaduomenimis bei informacija Teikėjui. Šią funkciją Galutinis naudotojas aktyvina Programinės įrangos diegimo metu.Teikėjas gautą Informaciją ir Įsiskverbtis naudos tik Įsiskverbčių analizės ir tyrimų tikslais, siekdamas tobulinti Programinę įrangą bei patvirtinti Lincencijos autentiškumą. Teikėjas imsis atitinkamų veiksmų siekdamas užtikrinti, kad gautos Įsiskverbtys ir Informacija liktų saugios. Aktyvindami šią funkiją Programinėje įrangoje, Jūs sutinkate, kad Įsiskverbtys ir Informacija būtų siunčiamos Teikėjui. Be to, Jūs suteikiate Teikėjui atitinkamus leidimus (kaip nurodyta taikomuose reglamentuose) gautoms Įsisverbtims ir Informacijai apdoroti. Šias funkcijas galite deaktyvinti bet kuriuo metu. c) Apsauga nuo duomenų netinkamo naudojimo. Programinėje įrangoje numatyta funkcija, neleidžianti prarasti kritinių duomenų ar netinkamai juos naudoti (kompiuterio vagystės atveju). Ši funkcija numatytosiose Programinės įrangos nuostatose būna išjungta. Norint ją aktyvinti, reikia sukurti MEC paskyrą, kuriai taikomos specialios Naudojimo sąlygos (žr. my.eset.com). Per šią paskyrą funkcija aktyvina duomenų rinkimo procesus kompiuterio vagystės atveju. Aktyvindami šią funkciją Programinėje įrangoje, sutinkate, kad Teikėjui būtų siunčiami duomenys apie pavogtą kompiuterį. Tarp tokių duomenų gali būti duomenys apie kompiuterio tinklo vietą, kompiuterio ekrane rodomą turinį, kompiuterio konfigūraciją arba prie kompiuterio prijungtos kameros įrašyti duomenys (visa tai toliau vadinama "Duomenimis"). Galutiniam naudotojui leidžiama naudotis tokiu būdu gautais Duomenimis išskirtinai nepalankiai situacijai dėl kompiuterio vagystės išspręsti, be to, Teikėjui suteikiami reikiami leidimai (kaip nurodyta atitinkamuose reglamentuose) Duomenims apdoroti. Teikėjas leis Galutiniam naudotojui laikyti Duomenis jo techninėje įrangoje tiek, kiek reikės tikslui, kuriam duomenys gauti, pasiekti. Šią funkciją galite deaktyvinti bet kuriuo metu. Apsauga nuo netinkamo duomenų naudojimo turi būti naudojama išskirtinai su tais kompiuteriais ir paskyromis, prie kurių Galutinis naudotojas turi teisėtą prieigą. Apie bet kokią neteisėtą veiklą bus pranešta atitinkamoms institucijoms. Teikėjas įsipareigoja laikytis galiojančių įstatymų ir talkinti teisėsaugos pareigūnams netinkamo naudojimo atveju. Jūs pripažįstate, kad turite saugoti MEC paskyros prieigos slaptažodį ir neatskleisti jo jokiai trečiajai šaliai. Galutinis naudotojas atsako už bet kokią veiklą naudojantis Apsaugos nuo netinkamo duomenų naudojimo funkcija ir MEC paskyra (neatsižvelgiant į tai, ar yra įgaliojimas, ar ne). Jei pažeidžiama MEC paskyros apsauga, nedelsdami praneškite Teikėjui. Apsauga nuo neteisingo duomenų naudojimo bus taikoma išskirtinai „ESET Smart Security“ ir „ESET Smart Security Premium“ galutiniams vartotojams.d) Filtravimas, kategorizavimas ir vieta. Programinėje įrangoje įdiegtos funkcijos, kurios leidžia galutiniam vartotojui kontroliuoti valdomų vartotojų prieigą prie tam tikros tinklalapių ir (arba) mobiliųjų programų grupės, laiko valdymą ir vietos paiešką. Kad būtų galima naudoti šias funkcijas, teikėjui siunčiama informacija, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie aplankytas svetaines, vietas, mobiliąsias programas, informaciją apie kompiuterį, įskaitant informaciją apie programinės įrangos operacijas ir funkcionalumą (toliau "Duomenys"). Duomenyse gali būti informacija (įskaitant atsitiktinai arba netyčia gautus asmeninius duomenis) apie galutinį vartotoją arba kitus valdomus vartotojus, informacija apie kompiuterį, operacinę sistemą ir įdiegtas programas, apie kompiuterio, kuriame įdiegta programinė įranga, failus. Teikėjas imsis atitinkamų priemonių, kad gauti duomenys išliktų konfidencialūs. Jūs sutinkate, kad duomenys būtų siunčiami teikėjui, ir taip pat suteikiate teikėjui reikiamą leidimą, kaip nurodyta susijusiose teisinėse nuostatose dėl gautų duomenų apdorojimo. Šios funkcijos bus naudojamos išskirtinai tik su valdomų vartotojų įrenginiais, prie kurių galutinis vartotojas turi teisėtą prieigą. Apie bet kokį neteisėtą naudojimą bus pranešama kompetentingoms institucijoms. Teikėjas laikysis susijusių įstatymų ir padės teisėsaugos institucijoms netinkamo naudojimo atveju. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad esate atsakingas už prieigos prie MEC paskyros slaptažodžio saugą, ir sutinkate, kad neatskleisite savo slaptažodžio jokioms trečiosioms šalims. Galutinis vartotojas atsakingas už bet kokius veiksmus naudojant programinės įrangos ir MEC paskyros funkcijas, nesvarbu, ar jis įgaliotas ar ne. Jeigu MEC paskyra pažeidžiama, nedelsdami praneškite teikėjui. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad teikėjui leidžiama susisiekti su jumis per MEC paskyros ir programinės įrangos pranešimus, įskaitant el. laiškus su ataskaitomis ir (arba) pranešimais, kuriuos galite pritaikyti sau, bet tuo neapsiribojant. Filtravimas, kategorizavimas ir vietos nustatymas bus taikomas išskirtinai „ESET Smart Security“ ir „ESET Smart Security Premium“ galutiniams vartotojams.

5. Galutinio vartotojo teisių įgyvendinimas. Galutinio vartotojo teises galite įgyvendinti asmeniškai arba per savo darbuotojus. Jūs turite teisę Programinę įrangą naudoti tik tam, kad apsaugotumėte savo veiklą ir apsaugotumėte kompiuterines sistemas, kurioms Licencija yra taikoma.

6. Teisių apribojimai. Neturite teisės kopijuoti, platinti, išimti Programinės įrangos sudedamąsias dalis ar gaminti iš jos išvestinius produktus. Naudodami Programinę įrangą privalote laikytis šių apribojimų.(a) Nuolatinėje atminties laikmenoje galite pasigaminti vieną Programinės įrangos kopiją kaip archyvinę atsarginę kopiją su sąlyga, kad jūsų archyvinė atsarginė kopija nebus įdiegta ir naudojama kitame kompiuteryje. Visos kitos Jūsų pagamintos Programinės įrangos kopijos bus laikomos Sutarties pažeidimu.(b) Draudžiama naudoti, keisti, versti ar atgaminti Programinę įrangą, perleisti teises naudoti Programinę įrangą ar Programinės įrangos kopijas kokiu nors Sutartyje nenurodytu būdu.(c) Draudžiama parduoti, sublicencijuoti, nuomoti ar nuomotis, skolintis Programinę įrangą arba naudoti Programinę įrangą norint teikti komercines paslaugas.(d) Draudžiama keisti duomenis, perdaryti ar išardyti Programinę įrangą ar kitais būdais bandyti nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą, išskyrus atvejus, kai šį apribojimą aiškiai draudžia įstatymas.(e) Sutinkate Programinę įrangą naudoti tik tokiu būdu, kuris neprieštarauja įstatymams, galiojantiems jurisdikcijoje, kurioje naudojate Programinę įrangą, įskaitant galiojančius apribojimus dėl autorių teisių ir kitas intelektinės nuosavybės teises, bet tuo nepasiribojant.(f) Sutinkate, kad Programine įranga ir jos funkcijomis naudositės tik taip, kad neribotumėte kitų galutinių vartotojų prieigos prie šių paslaugų. Tiekėjas pasilieka teisę apriboti atskiriems galutiniams vartotojams teikiamų paslaugų apimtį, kad paslaugomis galėtų naudotis kuo didesnis galutinių vartotojų skaičius. Apribojus paslaugų apimtį taip pat visiškai panaikinama galimybė naudotis bet kuriomis Programinės įrangos ir Duomenų trynimo funkcijomis bei su kuria nors iš Programinės įrangos funkcijų susijusia informacija, kuri saugoma Tiekėjo ar trečiųjų šalių serveriuose.

7. Autorių teisės. Programinė įranga ir visos teisės be apribojimų, įskaitant nuosavybės teises ir intelektinės nuosavybės teises, priklauso ESET ir (arba) jos licencijų išdavėjams. Jas gina tarptautinių susitarimų nuostatos ir visi kiti šalies, kurioje Programinė įranga yra naudojama, galiojantys nacionaliniai įstatymai. Programinės įrangos struktūra, organizacija ir kodas yra vertingos prekybos paslaptys ir konfidenciali ESET ir (arba) jos licencijos išdavėjų informacija. Draudžiama daryti Programinės įrangos kopijas, išskyrus 6 straipsnio a dalyje numatytus atvejus. Visoms kopijoms, kurias Jūs galite pasidaryti remdamasis šia Sutartimi, galioja tos pačios autorių teisės ir kiti nuosavybės reikalavimai, nurodyti ant Programinės įrangos. Jei Jūs pažeisdami Sutartį pakeisite duomenis, perdarysite ar išardysite Programinę įrangą ar kitais būdais pabandysite nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą, sutinkate tokiu būdu gautą informaciją automatiškai ir neatšaukiamai perduoti vien tik Tiekėjo nuosavybėn nuo to momento, kai tokia informacija atsiranda, nepaisant Tiekėjo teisių, susijusių su Sutarties pažeidimu.

8. Teisių išlaikymas. Tiekėjas išlaiko visas teises į Programinę įrangą, išskyrus pagal Sutarties sąlygas Jums kaip Programinės įrangos galutiniam vartotojui aiškiai suteiktas teises.

9. Versijos keliomis kalbomis, sudvejintos laikmenos su programine įranga, keli kopijų egzemplioriai. Tuo atveju, kai Programinė įranga palaiko kelias platformas ar kalbas arba jei Jūs gavote kelis Programinės įrangos kopijos egzempliorius, kompiuterinių sistemų, kuriose turite teisę naudoti Programinę įrangą ir Jūsų įsigytas versijas, skaičius priklauso nuo įsigytų Licencijų skaičiaus. Draudžiama Jūsų nenaudojamas Programinės įrangos versijas ar kopijas parduoti, nuomoti, sublicencijuoti, skolinti ar perduoti.

10. Sutarties įsigaliojimas ir nutraukimas. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutinkate su Sutarties sąlygomis. Sutartį bet kada galite nutraukti visam laikui savo sąskaita pašalindami, sunaikindami ar grąžindami Programinę įrangą, visas atsargines kopijas ir susijusią medžiagą, pateiktą Tiekėjo ar jo verslo partnerių. Nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo būdo, 7, 8, 11, 13, 20 ir 22 straipsnių nuostatos toliau galioja neribotą laiką.

11. GALUTINIO VARTOTOJO PAREIŠKIMAI. BŪDAMAS GALUTINIU VARTOTOJU JŪS PATVIRTINATE, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA "PATEIKTA TOKIA, KOKIA YRA", BE JOKIOS GARANTIJOS, TIKSLIAI APIBRĖŽTOS ARBA NUMANOMOS, PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS. NEI TIEKĖJAS, JO LICENCIJOS IŠDAVĖJAI AR ANTRINĖS BENDROVĖS, NEI AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAI NEPATEIKIA JOKIŲ PASTABŲ AR NESUTEIKIA GARANTIJŲ, TIKSLIAI APIBRĖŽTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI ARBA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ PATENTŲ, AUTORIŲ TEISIŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ AR KITŲ TEISIŲ, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. NEI TIEKĖJAS, NEI JOKIA KITA ŠALIS NESUTEIKIA GARANTIJOS, KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS ATITIKS VARTOTOJO REIKALAVIMUS ARBA, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA VEIKS NEPERTRAUKIAMAI, AR BE JOKIŲ KLAIDŲ. JŪS PRISIIMATE VISĄ PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASIRINKIMO ATSAKOMYBĘ, TAIP PAT ATSAKOMYBĘ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS ĮDIEGIMO, NAUDOJIMO IR DĖL REZULTATŲ, PASIEKTŲ NAUDOJANT PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

12. Kitų įsipareigojimų nėra. Sutartis nenumato kitų Tiekėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus.

13. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. ATSIŽVELGDAMAS Į GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, GAMINTOJAS, JO DARBUOTOJAI AR LICENCIJŲ IŠDAVĖJAI JOKIU ATVEJU NĖRA ATSAKINGI DĖL PRARASTO PELNO, PAJAMŲ, PARDAVIMO, DUOMENŲ AR PIRKIMO KAINŲ, TURTO NUOSTOLIŲ, ASMENINIŲ SUSIŽEIDIMŲ, VERSLO TRUKDŽIŲ, VERSLO INFORMACIJOS NUTEKĖJIMO AR DĖL JOKIŲ SPECIALIŲ, TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, EKONOMINIŲ, DRAUDIMO, TEISMO PRITEISTŲ, YPATINGŲ NUOSTOLIŲ, KAIP NORS KILUSIŲ AR KYLANČIŲ DĖL SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ, NEAPDAIRUMO AR KITŲ ATSAKOMYBĖS ATVEJŲ, KYLANČIŲ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS, NET JEI GAMINTOJUI YRA ŽINOMA GALIMYBĖ PATIRTI TOKIĄ ŽALĄ. KADANGI KAI KURIOSE ŠALYSE IR JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠSKIRTI TAM TIKRĄ ATSAKOMYBĘ, TAČIAU LEIDŽIAMAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, TIEKĖJO, JO DARBUOTOJŲ, LICENCIJŲ IŠDAVĖJŲ AR ANTRINIŲ ĮMONIŲ ATSAKOMYBĖ APSIRIBOJA MOKESČIO UŽ LICENCIJĄ SUMA.

14. Šios Sutarties nuostatos neapsunkina bet kurios šalies, veikiančios kaip vartotojo, įstatymų numatytų teisių, jei jos prieštarauja čia pateiktoms.

15. Techninė pagalba. ESET ar ESET įgaliotosios trečiosios šalys techninę pagalbą teikia savo nuožiūra, nesuteikdamos jokių garantijų ar pareiškimų. Prieš suteikiant techninę pagalbą Galutinis vartotojas privalo pasigaminti turimų duomenų, programinės įrangos ir programų atsargines kopijas. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys neprisiima atsakomybės už žalą ar prarastus duomenis, turtą, programinę įrangą ar aparatinę įrangą, ar dėl techninės pagalbos prarastą pelną. ESET ir (arba) ESET įgaliotosios šalys pasilieka teisę nuspręsti, ar problemos pašalinimui gali būti teikiama techninė pagalba. ESET pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti suteikti techninę pagalbą, laikinai ją sustabdyti ar nutraukti.

16. Licencijos perdavimas. Programinę įrangą galima perkelti iš vienos kompiuterinės sistemos į kitą, jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms. Jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, tik gavęs Tiekėjo sutikimą Galutinis vartotojas turės teisę visam laikui perduoti Licenciją ir visas iš šios Sutarties kylančias teises kitam Galutiniam vartotojui, su sąlyga, kad i) pradinis Galutinis vartotojas nepasiliko Programinės įrangos kopijų; ii) teisių perdavimas vykdomas tiesiogiai, t. y. pradinis Galutinis vartotojas jas perduoda naujajam Galutiniam vartotojui; iii) naujasis Galutinis vartotojas prisiims visas teises ir įsipareigojimus, pagal Sutartį priklausančius pradiniam Galutiniam vartotojui; iv) pradinis Galutinis vartotojas pateiks naujajam Galutiniam vartotojui dokumentus, leidžiančius įsitikinti 17 straipsnyje nurodytos Programinės įrangos autentiškumu.

17. Programinės įrangos autentiškumo patikrinimas. Galutinis vartotojas teisę naudotis Programine įranga gali įrodyti vienu iš toliau pateikiamų būdų: (i) pateikdamas Teikėjo ar Teikėjo paskirtos trečiosios šalies išduotą licencijos pažymėjimą; (ii) pateikdamas rašytinę licencijos sutartį, jei tokia sutartis buvo sudaryta; (iii) pateikdamas Teikėjo siųstą el. laišką, kuriame yra licencijavimo informacijos (naudotojo vardas ir slaptažodis).

18. Duomenys, susiję su Galutiniu naudotoju ir teisių apsauga. Būdami Galutiniu naudotoju, Jūs suteikiate Teikėjui leidimą persiųsti, apdoroti ir laikyti duomenys, kurie leistų Teikėjui jus identifikuoti. Taip pat Jūs sutinkate, kad Teikėjas naudotų savo priemones siekdamas patikrinti, ar Jūs naudojate Programinę įrangą pagal šios Sutarties nuostatas. Jūs sutinkate, kad duomenys būtų persiųsti palaikant ryšį tarp Programinės įrangos ir Teikėjo ar jo verslo partnerių kompiuterinių sistemų, siekiant užtikrinti Programinės įrangos veikimą, jos naudojimo autorizacijos funkciją bei Teikėjo teisių apsaugą. Pagal šią Sutartį Teikėjas ir visi jo verslo partneriai galės persiųsti, apdoroti ir laikyti esminius duomenis, kurie identifikuos Jus siekiant vykdyti apskaitą, šią Sutartį ir persiųsti pranešimus ir (arba) žinutes į jūsų kompiuterį. Jūs sutinkate priimti pranešimus ir žinutes dėl produkto, įskaitant (tačiau neapsiribojant) rinkodaros informaciją. Šią persiuntimo funkciją galima bet kada deaktyvinti. Išsamios informacijos apie privatumą ir asmeninių duomenų apsaugą rasite čia: https://www.eset.com/lt/privatumas/

19. Licencijos išdavimas valstybės įstaigoms ir JAV vyriausybei. Programinė įranga teikiama valstybės įstaigoms, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybę, taikant licencijavimo teises ir apribojimus, aprašytus šioje Sutartyje.

20. Eksporto ir grįžtamojo eksporto kontrolė. Programinei įrangai, Dokumentams ar jų sudedamosioms dalims, įskaitant informaciją apie Programinę įrangą ir jos sudedamąsias dalis, taikomi teisės aktuose, kuriuos gali būti išleidusios už tai pagal galiojančius įstatymus, įskaitant JAV įstatymus, atsakingos šalių vyriausybės, numatyta importo ir eksporto kontrolė. Eksporto valdymo reglamentai ir galutinio vartotojo, galutinio vartotojo ir apribojimai dėl šalies, išleisti JAV vyriausybės ir kitų šalių vyriausybių. . Jūs sutinkate griežtai laikytis visų galiojančių importo ir eksporto nuostatų ir pripažįstate, kad privalote įsigyti visas licencijas, kurios yra būtinos Programinės įrangos eksportui, grįžtamajam eksportui, perdavimui ar importui.

21. Pranešimai. Visi pranešimai turi būti siunčiami, o Programinė įranga ir Dokumentai grąžinami adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Taikomi įstatymai. Ši sutartis sudaryta pagal Slovakijos Respublikos įstatymus. Galutinis vartotojas ir Tiekėjas sutinka, kad jai netaikomi teisių konflikto principai ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Jus sutinkate, kad visi ginčai ar pretenzijos, kylantys iš šios Sutarties ir susiję su Tiekėju, ar visi ginčai ar pretenzijos, susijusios su Programinės įrangos naudojimu, yra sprendžiami Bratislavos I apygardos teisme, ir Jūs aiškiai sutinkate su šio teismo jurisdikcija.

23. Bendrosios nuostatos. Jei kuri nors Sutarties nuostata pasirodys negaliojanti ir negalinti būti ieškinio pagrindas, ji nepaveiks bendro kitų Sutarties nuostatų teisėtumo, o Sutartis galios toliau ir bus vykdoma remiantis Sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutartį keisti galima tik raštu, ir ji gali būti keičiama tik Tiekėjo įgalioto atstovo ar asmens, turinčio aiškų notaro įgaliojimą tai daryti, pasirašytu dokumentu.Tai yra visa Tiekėjo ir Jūsų sudaryta Sutartis dėl Programinės įrangos; ji panaikina visus su Programine įranga susijusius ankstesnius teiginius, pokalbius, įsipareigojimus, pranešimus ar reklaminius teiginius.

Parašykite mums