Teisiniai dokumentai

Apie Jūsų privatumą, naudojant ESET.

Privacy Policy

Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga yra itin svarbi UAB „NOD BALTIC“, juridinio asmens kodas 300121211, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius ir ESET, spol. s r. o., kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakijos Respublika ir yra įregistruota komerciniame registre, kurį administruoja Bratislavos I apygardos teismas, Section Sro, įrašas Nr. 3586/B, įmonės registracijos numeris: 31333532, veikiantiems kaip bendri Duomenų valdytojai (toliau „ESET“ arba „Mes“). Siekdami laikytis skaidrumo reikalavimo, įtvirtinto ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR), skelbiame šią Privatumo Politiką, siekdami vienintelio tikslo - tinkamai informuoti Jus, kaip duomenų subjektą, šiomis asmens duomenų apsaugos temomis:

 • asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas;
 • dalijimasis duomenimis ir konfidencialumas;
 • duomenų saugumas;
 • Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
 • tiesioginė rinkodara;
 • kontaktinė informacija.

Taip pat pranešame, kad ESET, spol. s r. o., kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakijos Respublika ir yra įregistruota Bratislavos apygardos teismo tvarkomame komerciniame registre, Section Sro, įrašas Nr. 3586/B, įmonės registracijos numeris: 31333532 sprendimu, UAB „NOD BALTIC“ yra paskirtas pagrindiniu ESET partneriu Lietuvoje bei Latvijoje, atsakingu už tinkamą ESET produkcijos pardavimą, naudojimą, priežiūrą, visuomenės švietimą kibernetinio saugumo klausimais ir kitais su ESET produkcija bei paslaugomis susijusiais klausimais. Remiantis šia informacija ir siekiant aiškumo, informuojame, kad Lietuvos ir Latvijos teritorijose UAB „NOD BALTIC“ veikia ESET vardu.

Ši privatumo politika taikoma eset.com/lt, shop.eset.lt ir eset.com/lv svetainėse teikiamiems produktams ir paslaugoms.

Papildoma Privatumo Politika taikoma ESET standartiniam prenumeratos pasiūlymui (toliau – Pasiūlymas), jūsų ESET HOME paskyrai (toliau – Paskyra) ir svetainės home.eset.com, programos ESET HOME, taip pat paslaugų ir funkcijų, kurias ESET teikia per Paskyrą (toliau kartu – Paslaugos), teikimui ir naudojimui.


Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymui naudojame įvairius teisinius pagrindus pagal galiojančius teisės aktus, susijusius su asmens duomenų apsauga. Asmens duomenų apdorojimas ESET iš esmės reikalingas norint įvykdyti sutartį su Jumis, pvz., naudojimo sąlygas arba galutinio vartotojo licencijos sutartį (GVLS) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kuris taikomas ESET produktų ar paslaugų teikimui, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, pvz.:

 • Teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), leidžiantis mums tvarkyti duomenis apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, kad galėtume suteikti jums geriausią apsaugą, palaikymą ir patirtį.
 • Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kurio galime paprašyti konkrečiose situacijose, kai manome, kad šis teisinis pagrindas yra tinkamiausias arba kai to reikalauja įstatymai.
 • Teisinės prievolės laikymasis (BDAR 6 str. 1 d. c punktas), pvz. duomenų saugojimas elektroninių ryšių ir (arba) sąskaitų faktūrų išrašymo tikslais.
 • Tinkamas sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), taikomas ESET produktams ir paslaugoms (įskaitant techninius ir atnaujinimo pranešimus bei el. laiškus, kad būtų užtikrintas tinkamas įsigyto produkto ar paslaugos veikimas bei naudojimas).

Dalijimasis duomenimis bei konfidecialumas

ESET yra įmonė, kuri visame pasaulyje veikia per susijusias įmones ar partnerius, kurie yra pardavimo, aptarnavimo ir palaikymo tinklo dalis. ESET turimi asmens duomenys, susiję su licencijavimu, sąskaitų išrašymu ir techninio palaikymo informacija gali būti perduota ESET filialams ar partneriams, siekiant tinkamai įvykdyti EULA, pavyzdžiui, teikiant paslaugas ar teikiant visą reikalingą pagalbą.

UAB „NOD BALTIC“, veikiantis, kaip bendrasis duomenų valdytojas, gali perduoti Jūsų duomenis savo partneriams (pvz., UAB „Baltimax“, juridinio asmens kodas 303726856, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius ir kt.) bei paslaugų teikėjams. ESET pirmenybę teikia savo duomenų tvarkymui Europos Sąjungoje (ES). Tačiau, atsižvelgiant į Jūsų buvimo vietą (pvz., naudojant mūsų produktus ir (arba) paslaugas už ES ribų) ir (arba) Jūsų pasirinktą paslaugą, gali tekti perkelti Jūsų duomenis į šalį, esančią už ES ribų. Pavyzdžiui, mes naudojame trečiųjų šalių paslaugas, susijusias su debesų kompiuterija. Tokiais atvejais mes kruopščiai atrenkame savo paslaugų teikėjus ir sutartinėmis bei techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikriname tinkamą duomenų apsaugos lygį. Įprastai susitariame dėl ES standartinių sutarčių sąlygų, jei reikia, su papildomais sutartiniais reglamentais. Kai kurioms ES nepriklausančioms šalims, pavyzdžiui, Jungtinei Karalystei ir Šveicarijai, ES jau nustatė panašų duomenų apsaugos lygį. Dėl panašaus duomenų apsaugos lygio duomenų perdavimui į šias šalis nereikia jokio specialaus leidimo ar susitarimo.

Pagal galiojančius teisės aktus ir remiantis teisėtu prašymu, mes teikiame informaciją valdžios institucijoms, teisėsaugos institucijoms ar kitiems subjektams.


Duomenų apsauga

ESET ir UAB „NOD BALTIC“ įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias galimas rizikas atitinkantį saugumo lygį. Stengiamės užtikrinti, kad duomenų apdorojimo sistemų ir teikiamų paslaugų konfidencialumas, vientisumas, prieinamumas ir atsparumas būtų nuolat palaikomi. Tačiau, įvykus duomenų pažeidimui, dėl kurio kyla pavojus Jūsų teisėms ir laisvėms, apie tai nedelsiant pranešame jums ir atitinkamai priežiūros institucijai.


Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės

Kiekvienam duomenų subjektui (ES ar ne ES valstybėje) ESET garantuoja, tokias toliau nurodomas duomenų subjekto teises. Norėdami pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, galite susisiekti su mumis užpildydami internetinę pagalbos formą arba el. paštu info@eset.lt. Identifikavimo tikslais mes paprašysime Jūsų pateikti šią informaciją: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir (jei yra) - licencijos raktą - arba kliento numerį ir įmonės duomenis. Nesiųskite mums jokių kitų asmens duomenų, pavyzdžiui, gimimo datos. Norime atkreipti dėmesį, - tam, kad galėtume apdoroti Jūsų prašymą, taip pat identifikavimo tikslais, tvarkysime aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis.

Teisė atšaukti sutikimą

Teisė atšaukti sutikimą taikoma tais atvejais, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą, nenurodydami jokios priežasties. Jūsų sutikimo atšaukimas įsigalioja nuo atšaukimo momento ir neturi įtakos duomenų tvarkymo, vykusio iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Teisė prieštarauti

Teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu taikoma tuo atveju, kai duomenys tvarkomi remiantis teisėtais ESET arba trečiosios šalies interesais. Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami apsaugoti teisėtą interesą, Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su mūsų įvardytu teisėtu interesu ir Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų prieštaravimas galioja tik ateityje ir neturi įtakos duomenų tvarkymo, vykusio iki prieštaravimo pateikimo, teisėtumui. Jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų nesutikimo motyvuoti nebūtina. Tai taip pat taikoma profiliavimui, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Visais kitais atvejais paprašysime trumpai informuoti mus apie priežastis, kodėl nesutinkate su teisėtu ESET interesu tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, nepaisant Jūsų sutikimo atšaukimo ar prieštaravimo dėl duomenų tvarkymo, mes turime teisę toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis remdamiesi atskiru teisiniu pagrindu; pavyzdžiui, sutarties vykdymui.

Prieigos teisė

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos apie Jus tvarko ESET.

Teisė į duomenų ištaisymą

Jei netyčia tvarkome neteisingus Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti.

Teisė prašyti ištrinti duomenis

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą. Jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome, pavyzdžiui, gavę Jūsų sutikimą, o Jūs vėliau jį atšauksite, Jūsų asmens duomenis nedelsdami ištrinsime, jeigu nėra kito teisinio pagrindo juos saugoti, pavyzdžiui, sutarties vykdymui. Jūsų asmens duomenys taip pat bus ištrinti, iškart pasibaigus saugojimo laikotarpiui ir jie taps nebereikalingi.

Teisė į asmens duomenų tvarkymo apribojimą

Tuo atveju, jei Jūsų asmens duomenis naudojame tik tiesioginės rinkodaros tikslu ir Jūs prieštarausite tokiam duomenų tvarkymui, Jūsų asmens duomenų tvarkymą apribosime įtraukdami į į mūsų vidinį juodą sąrašą, kad išvengtume nepageidaujamo kontakto. Priešingu atveju jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti. Jūs taip pat galite reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą BDAR 18 str. nustatytais atvejais.

Atkreipiame dėmesį, kad mums gali tekti saugoti Jūsų asmens duomenis iki įstatymų leidėjų ar valstybinių institucijų nustatytų terminų pabaigos. Saugojimo įsipareigojimai ir laikotarpiai taip pat gali būti nustatyti pagal Slovakijos įstatymus. Šiam terminui pasibaigus atitinkami duomenys bus ištrinti.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Džiaugiamės galėdami pateikti Jums, kaip duomenų subjektui, ESET tvarkomus asmens duomenis .xlsx formatu.

Teisė pateikti skundą.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijai. ESET yra reguliuojamas pagal Slovakijos įstatymus, o UAB „NOD BALTIC“ – pagal Lietuvos įstatymus, o mes abu esame saistomi Europos Sąjungoje galiojančių asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Atitinkamai, duomenų priežiūros institucija yra Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnyba, esanti adresu Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovakijos Respublika arba Lietuvos Respublikos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, įsikūrusi adresu L. Sapiegos 17, Vilnius.


Jūsų asmens duomenų tvarkymas

Visoms šiose svetainėse ir kitose ESET valdomose svetainėse teikiamoms prekėms ir paslaugoms taikoma ši privatumo politika, įskaitant tas, kurias reglamentuoja konkrečios naudojimo sąlygos ir duomenų tvarkymo taisyklės. Kai kurias svetainių dalis gali administruoti vietiniai ESET partneriai, naudodami ESET svetainės platformą, kuriai gali būti taikomos konkrečios sąlygos, pagrįstos vietos teisės aktais. Svetaines eset.com/lt ir eset.com/lv valdo UAB „NOD BALTIC“.

Paprastai galite naudoti mūsų svetaines informacijos tikslais, nepateikdami asmeninės informacijos ir neinformuodami ESET, kas esate. Kita vertus, kai kurioms mūsų paslaugoms reikia rinkti daugiau informacijos apie Jus:

 • Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją tiesioginio bendravimo su Jumis tikslais, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus ir įvykdyti Jūsų prašymus. Jei siunčiate mums produktų užsakymus, paslaugų reikalavimus, kitus prašymus arba įkeliate kokią nors medžiagą į mūsų svetainę, mums gali tekti su Jumis susisiekti, kad gautume papildomos informacijos, reikalingos apdorojimui arba kad įvykdytume Jūsų užsakymą, prašymą ar reikalavimą. Šiuo tikslu, taip pat norėdami suteikti prašomas paslaugas, turime tvarkyti Jūsų duomenis, pateiktus naudojant internetinės svetainės formas, el. paštą ar programas.
 • Jei esate mūsų produktų ar paslaugų galutinis vartotojas, Jūsų duomenų tvarkymui taikoma konkreti Galutinio vartotojo licencijos sutartis arba naudojimo sąlygos ir su kiekvienu produktu ar paslauga susijusi Privatumo Politika. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų apdorojimą, prašome susipažinti su internetinės pagalbos dokumentacija, skirta mūsų produktams ir paslaugoms. Šią informaciją galite rasti paspausdami ant „? simbolio. Maksimalus sąskaitų faktūrų duomenų saugojimo laikotarpis yra nustatytas teisės aktuose, todėl pagal įstatymą privalome duomenis saugoti 10 metų. Skirtingai nuo sąskaitų faktūrų duomenų, licencijavimo duomenis saugome ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Jūsų licencijos galiojimo pabaigos datos, o statistika, kuriai nereikia galutinio vartotojo tapatybės duomenų, tvarkoma 4 metus.
 • Jei jau esate mūsų klientas arba sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, Jūsų duomenis galime naudoti rinkodaros komunikacijai administruoti, kol Jūs atsisakysite prenumeratos arba atšauksite savo sutikimą.
 • Jūsų pagalbos prašymuose esanti kontaktinė informacija ir duomenys reikalingi teikiant techninę ar kitokią ESET arba UAB „NOD BALTIC“ teikiamą pagalbą. Atsižvelgdami į kanalą, kuriuo pasirenkate susisiekti su mumis, galime rinkti jūsų el. pašto adresą, telefono numerį, licencijos informaciją, išsamią informaciją apie produktą ir Jūsų pagalbos atvejo aprašymą. Jūsų gali būti paprašyta pateikti mums kitos informacijos, kuri palengvintų pagalbos teikimą. Tokie duomenys naudojami tik teikiant techninę ar palaikymo paslaugą ir siekiant pagerinti Jūsų patirtį teikiant pagalbą. Maksimalus saugojimo laikotarpis, šiuo atveju negali viršyti 10 metų.
 • El. pašto adresai, pateikti ESET ir UAB „NOD BALTIC“, pavyzdžiui, bandomosios licencijos aktyvinimui arba perkant mūsų svetainėse, taip pat gali būti tvarkomi automatizuoto asmens duomenų tvarkymo forma, kurią sudaro asmens duomenų naudojimas siekiant įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, t. y. profiliavimas. Jūsų veikla mūsų svetainėje ir Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojami analizuojant arba numatant aspektus, susijusius su Jūsų asmeniniais pasirinkimais, susijusiais su ESET produktais ir paslaugomis, siekiant pateikti suasmenintus pranešimus arba svetainės turinį. Saugojimo laikotarpio trukmė priklauso nuo sutarties trukmės arba Jūsų teisės prieštarauti duomenų tvarkymui įgyvendinimu.
 • Jūs galite pateikti tyrimų ar apklausų duomenis naudodami savo ESET paskyrą arba naudodami mūsų internetinės svetainės formas. Dėl tolesnių veiksmų galite būti paprašyti pateikti savo kontaktinius duomenis, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitus duomenis, atsižvelgiant į bendravimo pobūdį ar tikslą. Duomenys bus saugomi iki klientų tyrimo ar apklausos pabaigos, remiantis bendravimo pobūdžiu ar tikslu, aiškiai laikantis šios Privatumo Politikos.
 • Savo atsiliepimus, atsakymus ar prašymus galite pateikti naudodami mūsų internetinės svetainės formas. Dėl tolesnių veiksmų gali būti paprašyta pateikti Jūsų kontaktinius duomenis, įskaitant el. pašto adresą ar kitus duomenis, atsižvelgiant į bendravimo pobūdį ar tikslą. Duomenų saugojimo laikotarpiai gali skirtis atsižvelgiant į komunikacijos pobūdį ar tikslą, aiškiai laikantis šios Privatumo Politikos.
 • Jei naudojatės mūsų produktais ar paslaugomis, skirtais tėvams, asmens duomenų, susijusių su vaikais, apsauga yra taikoma pagal atitinkamą jurisdikciją. Visa papildoma informacija pateikiama gaminio ar paslaugos dokumentacijoje.
 • Mes norime padaryti viską, kad padėtume Jums mėgautis saugesnėmis technologijomis. Jūsų indėlis mums labai svarbus, todėl siūlome daugybę kanalų, kuriais galite pateikti mums kenkėjiškos ar įtartinos programinės įrangos pavyzdžius. Pavyzdžiai ir jų metaduomenys bus apdorojami ir saugomi atsižvelgiant į viešąjį interesą ir teisėtą ESET interesą, t. y. kibernetinį saugumą.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara yra reklamos metodas, apimantis informacijos apie įmonę, produktą ar paslaugą pateikimą tiksliniam klientui nenaudojant reklamos tarpininko. Tai tikslinė rinkodaros forma, kuri pateikia potencialiai dominančią informaciją vartotojui, kuris buvo nustatytas kaip tikėtinas pirkėjas.

ESET ir UAB „NOD BALTIC“ vykdo tiesioginę rinkodarą šiais būdais:

 • Su Jūsų sutikimu;
 • Pagal Direktyvoje Nr. 2002/58/EB ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytą išimtį, kuri suteikia galimybę klientams reklamuoti panašias ar tokias pačias prekes ir paslaugas, t. y. Jums arba teirautis dėl suteiktų paslaugų kokybės. Atkreipkite dėmesį, kad tokiai reklamai ESET, UAB „NOD BALTIC“ ir jos partneriai veikia kaip jungtiniai duomenų valdytojai ir turi lygias galimybes su Jumis susisiekti reklamos tikslais.

Atkreipkite dėmesį, kad pagal šią išimtį panašios arba tos pačios prekės ir paslaugos laikomos produktais ir/ar paslaugomis, susijusiomis su Jūsų užsakytomis licencijomis ir metodine informacija, susijusia su kibernetiniu saugumu.

Jei nesutinkate su tiesiogine rinkodara, nenurodydami priežasties, galite atsisakyti ją gauti parašydami mums el. laišką adresu info@eset.lt arba atšaukdami sutikimą el. laiške.


Bendrų asmens duomenų valdytojų kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, pastebėjimų ar kitais tikslais norėtumėte su mumis susisiekti, tai galite padaryti žemiau pateikiamais kontaktais:

UAB „NOD BALTIC“
info@eset.lt
+37052339992

„ESET, spol. s r.o.“
Duomenų apsaugos pareigūnas
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovakija
dpo@eset.sk