Teisiniai dokumentai

Apie Jūsų privatumą, naudojant ESET.

Privacy Policy

Privatumo politika

„ESET, spol. s ro“, kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakijos Respublika, užregistruota prekybos registre, kurį administruoja Bratislavos I apygardos teismas, Sro skyrius, įrašo Nr. 3586/B, įmonės registracijos numeris: 31 333 535, kaip šioje internetinėje svetainėje pateikiamų duomenų valdytoja (toliau – ESET arba Mes) nori skaidriai tvarkyti asmens duomenis ir užtikrinti klientų, svetainės lankytojų ir kiekvieno asmens (toliau – Jūs) privatumą tvarkant asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR). Siekdami šio tikslo skelbiame šią Privatumo politiką, kad suteiktume Jums informacijos šiomis temomis:

 • asmens duomenų naudojimas ir tvarkymas;
 • bendros taisyklės;
 • duomenų konfidencialumas;
 • duomenų subjekto teisės.

Asmens duomenų naudojimas ir tvarkymas

Visas šiose ir kitose ESET kontroliuojamose interneto svetainėse teikiamas paslaugas reglamentuoja ši Privatumo politika, įskaitant ir tas paslaugas, kurias reglamentuoja specialios Naudojimo sąlygos ir duomenų tvarkymo taisyklės. Kai kurias svetainės dalis gali administruoti ESET vietos partneriai, naudodamiesi ESET interneto svetainės platforma. Tai gali būti reglamentuojama pagal tam tikras sąlygas, remiantis vietos teisės aktais.

Jūs galite naudotis mūsų interneto svetainėmis informacijos tikslais nepateikdami asmens duomenų ir neinformuodami ESET apie tai, kas esate. Kita vertus, norint naudotis kai kuriomis kitomis mūsų paslaugomis, gali reikėti pateikti daugiau duomenų:

 • ESET gali rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės komunikacijos su Jumis tikslais, kad galėtų atsakyti į Jūsų klausimus ir patenkinti Jūsų prašymus. Tokie duomenys gali apimti Jūsų elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę, susirašinėjimo turinį. Jei siunčiate mums produktų užsakymus, paslaugų reikalavimus ir kitus prašymus arba jei keliate kokią nors medžiagą į mūsų svetainę, mums gali reikėti susisiekti su Jumis, kad gautume papildomos informacijos, reikalingos tvarkant duomenis arba tam, kad galėtume vykdyti Jūsų užsakymą, patenkinti prašymą arba reikalavimą. Šiuo tikslu, o taip pat teikiant paslaugas, kurių prašote, mums reikia apdoroti Jūsų duomenis, pateiktus užpildžius internetines formas, el. paštu arba programose. Komunikacijos duomenys yra ištrinami iškart, kai tampa nebeaktualūs.
 • ESET gali rinkti ir tvarkyti informaciją, susijusią su Jūsų perkamomis prekėmis ar užsakomomis paslaugomis ESET svetainėse. Sandorių duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, banko sąskaitų numerius. Jūsų mokėjimo duomenis bei sandorio detales (informacija apie konkrečią prekę ir pan.). Jei esate mūsų produktų ir paslaugų galutinis vartotojas, Jūsų duomenys tvarkomi pagal su tuo produktu ar paslauga susijusią Galutinio vartotojo licencijos sutartį arba Naudojimo sąlygas ir Privatumo politiką. Jei norite daugiau sužinoti apie duomenų tvarkymą, perskaitykite internete skelbiamus pagalbos dokumentus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis. Juos galite pasiekti tiesiogiai, spustelėję simbolį „?“ savo produkto grafinėje vartotojo sąsajoje. Ilgiausią sąskaitų duomenų saugojimo laikotarpį reglamentuoja įstatymai ir mūsų teisiškai reikalaujama saugoti duomenis 10 metų. Priešingai nei sąskaitų duomenis, mes saugome licencijų duomenis ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo Jūsų licencijos galiojimo pabaigos datos, o statistiniai duomenys, nereikalaujant galutinio vartotojo tapatybės nustatymo, tvarkomi 4 metus.
 • Jei esate mūsų klientas ir sutinkate, kad Jūsų duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, ir kt.) būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, mes galėsime naudoti šiame punkte nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkydami rinkodaros komunikaciją tol, kol Jūs nutrauksite prenumeratą arba pranešite mums, kad atsisakote sutikimo.
 • Kontaktinė informacija ir palaikymo užklausų duomenys reikalingi ESET teikiant techninį arba kitokio pobūdžio palaikymą. Priklausomai nuo kanalo, kuriuo su mumis susisieksite, galime rinkti Jūsų el. pašto adreso, telefono numerio, licencijos, produkto ir palaikymo atvejo aprašymo informaciją. Galite būti paprašyti pateikti kitos informacijos, kad būtų paprasčiau suteikti palaikymo paslaugą, pavyzdžiui, sukurtus žurnalo failus arba atminties išklotines. Palaikymo duomenys gali būti naudojami tik teikiant palaikymo paslaugas ir siekiant pagerinti klientų aptarnavimo kokybę teikiant palaikymą. Ilgiausias saugojimo laikotarpis priklauso nuo laiko, kurio reikia paruošti ir peržiūrėti palaikymą, ir net pseudonimine forma neviršija 10 metų.
 • Savo, kaip klientų, atsiliepimus, atsakymus arba prašymus galite teikti užpildydami mūsų internetines formas. Kad būtų imtasi tolesnių veiksmų, galite būti paprašyti pateikti savo kontaktinius duomenis, įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, ir kitus duomenis, priklausomai nuo mūsų komunikacijos pobūdžio arba tikslo. Duomenų saugojimo laikotarpiai gali skirtis, priklausomai nuo komunikacijos pobūdžio arba tikslo, aiškiai laikantis šios Privatumo politikos. Duomenys yra sunaikinami iškart, kai tampa nebeaktualūs.
 • Darome viską, kad galėtumėte naudotis saugia technologija. Jūsų indėlis mums labai svarbus. Naudojamės įvairiais kanalais, iš kurių galime gauti kenkėjiškos ar įtartinos programinės įrangos pavyzdžių. Pavyzdžiai ir jų metaduomenys bus tvarkomi ir saugomi dėl viešojo intereso bei teisėto ESET intereso, kuris yra kibernetinė sauga. Tokia informacija yra sunaikinama iškart, kai tampa nebeaktuali.

Bendros taisyklės

Mes tvarkome duomenis remdamiesi tik keletu teisinių pagrindų laikydamiesi BDAR teisės aktų sistemos. Mūsų veiklą iš esmės reglamentuoja:

 • Sutarties vykdymo teisinis pagrindas taikomas tada, kai tai susiję su mūsų produktais ir paslaugomis, teikiamomis pagal Galutinio vartotojo licencijos sutartį arba Naudojimo sąlygas.
 • Teisėto intereso teisinis pagrindas arba viešasis interesas dėl kibernetinės saugos suteikia mums teisę rinkti pavyzdžius ir paslaugų duomenis analizei, kad galėtume Jums teikti dar geresnę apsaugą, palaikymą ir pasiūlyti dar geresnę patirtį.
 • Sutikimas, kai, remiantis teisės aktais, jis būtinas, o konkrečiai tvarkant asmens duomenis rinkodaros tikslais.
 • Teisinių įsipareigojimų, kuriais nustatomi reikalavimai dėl elektroninės komunikacijos, sąskaitų išrašymo ir atsiskaitymo, vykdymas.

Šia Privatumo politika siekiama bendrai apžvelgti ESET teisinį pagrindą ir duomenų tvarkymo principus. Jei ieškote daugiau informacijos apie duomenų rinkimą, kurį palengvina kuris nors ESET produktas ar paslauga, apsilankykite tam skirtose mūsų interneto svetainėse.


Duomenų konfidencialumas

ESET yra įmonė, veikianti visame pasaulyje per patronuojamas įmones ar kitus ESET vietos Partnerius, sudarančius mūsų platinimo, paslaugų ir palaikymo tinklą. ESET tvarkoma informacija gali būti perduodama ESET vietos Partneriams (pavyzdžiui, vietos partneriui Lietuvoje - NOD Baltic, juridinio asmens kodas 300121211, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius) ir iš jų gaunama. Pagal Jūsų vietą ir paslaugą, kurią pasirenkate naudoti, ESET gali reikėti perkelti Jūsų duomenis į šalį, kurioje nepriimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo. Net ir šiuo atveju, kiekvienas informacijos perdavimas yra reglamentuojamas pagal duomenų apsaugos teisės aktus ir yra vykdomas tik prireikus. Standartinės sutarčių sąlygos, įmonei privalomos taisyklės arba kita tinkama apsauga yra taikoma be jokių išimčių.

ESET gali atskleisti Jūsų asmens duomenis draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.

Finansiniai sandoriai, susiję su prekių ir/ar paslaugų įsigijimu ESET svetainėse gali būti tvarkomi mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų. Su mokėjimo paslaugų teikėjais dalijamės Jūsų sandorių duomenimis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina Jūsų mokėjimų vykdymo, pinigų grąžinimo ir skundų bei užklausų, susijusių su tokiais mokėjimais ir pinigų grąžinimais tvarkymo tikslais.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, kurjerių tarnybos, pristatančios prekes Jums, serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Siekiame, kad teikiant ESET produktus ir paslaugas asmens duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei būtina.

ESET imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas saugumo lygis, atsižvelgiant į galimą riziką. Stengiamės užtikrinti apdorojimo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą. Tačiau, jei duomenų pažeidimas keltų pavojų Jūsų teisėms ir laisvėms, esame pasirengę pranešti priežiūros institucijai ir duomenų subjektams.


Duomenų subjekto teisė

ESET yra taikomi Slovakijos įstatymai ir, kaip Europos Sąjungos valstybė narė, privalome laikytis duomenų apsaugos įstatymų. Kiekvienam Duomenų subjektui suteikiamos šios teisės:

-   teisė susipažinti su duomenimis – Jūsų prašymu pateiksime patvirtinimą apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis bei pateiksime kopiją Jūsų asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome;
-   teisė reikalauti ištaisyti arba papildyti duomenis – esant neatitikimų mes ištaisysime Jūsų duomenis, o neišsamius duomenis - papildysime;
-   teisė reikalauti ištrinti duomenis – remiantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų prašymu ištrinsime tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
-   teisė apriboti duomenų tvarkymą – prašant apriboti asmens duomenų tvarkymą, mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau jų netvarkysime;
-   teisė nesutikti su duomenų tvarkymu – Jums pateikus prieštaravimą dėl tvarkomų Jūsų asmens duomenų, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis;
-   teisė į duomenų perkeliamumą – Jūs turite teisę gauti susistemintus Jūsų asmens duomenis, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu;
-   teisė pateikti skundą priežiūros institucijai – Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, esant pažeidimų dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų;
-   teisė atšaukti sutikimą – davus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Jūs turite teisę jį atšaukti.

Manome, kad visa mūsų tvarkoma informacija yra vertinga ir reikalinga teisėtu tikslu teikiant paslaugas ir produktus mūsų klientams ir, kad ją verta saugoti pirmiausia.


Kontaktinė informacija

Jei Jūs, kaip duomenų subjektas, norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis arba turite klausimų dėl asmens duomenų arba privatumo apsaugos, parašykite mums šiuo adresu:

„ESET, spol. s r.o.“
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovakijos Respublika
dpo@eset.sk

Parašykite mums