Štatút spotrebiteľských súťaží na Facebook stránke ESET (SK) a na Instagram profile @eset_slovensko

Preambula

Účelom štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľských súťaží v príspevkoch na Facebook stránke ESET (SK) na adrese https://www.facebook.com/ESETnaSlovensku/ a na Instagram profile @eset_slovensko na adrese https://www.instagram.com/eset_slovensko/ (ďalej len "Súťaž").

Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže.

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom Súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia spoločnosti ESET. Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook alebo k aplikácii Instagram. Sociálna sieť Facebook a aplikácia Instagram nemá voči účastníkom Súťaže žiadne záväzky.

Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook alebo aplikácii Instagram.

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť ESET, spol. s r.o.,so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31 333 532, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3586/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tento Štatút Súťaže na internetovej stránke www.eset.sk (ďalej len "Pravidlá").

Technickým realizátorom Súťaže je spoločnosť Elite Solutions, s.r.o., so sídlom Mikulášska 5, Bratislava 811 01, IČO: 36 760 960, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 45358/B (ďalej len „technický realizátor“).

2. Trvanie Súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch, ktoré určí Usporiadateľ. Začiatok Súťaže je čas publikovania príspevku, ktorý je riadne označený slovom Súťaž sa uskutoční v dňoch, ktoré určí Usporiadateľ. Komentáre zverejnené po ukončení súťaže nebudú akceptované ako súťažné. Súťaž trvá v čase zverejnenom v súťažnom poste. Doba trvania Súťaže je individuálna.

Všetky aktuálne informácie o Súťaži (novinky, zmeny, výpadky a iné) sa zverejňujú na Facebook fanpage alebo profile na Instagrame v zmysle bodov Pravidiel.

3.Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 18 rokov, ktorá splní podmienky stanovené Pravidlami a ktorá sa do Súťaže zapojí na fanpage ESET (SK) alebo na Instagram profile @eset_slovensko prostredníctvom obsahu, ktorý pridá Usporiadateľ na svoj profil.

Súťaže sa nemajú právo zúčastniť osoby, ktoré:

  • sú zamestnanci Usporiadateľa a/alebo ich blízkymi osobami v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Ak sa preukáže, že výherca je osobou, ktorá nemá právo zúčastniť sa Súťaže, výhra sa mu neodovzdá a ostáva majetkom Usporiadateľa. V prípade ak osoba, ktorá nemá právo zúčastniť sa Súťaže už výhru prevzala, je povinná na základe písomnej výzvy Usporiadateľa výhru Usporiadateľovi vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

Osoby, ktoré sa zúčastnia Súťaže vyhlasujú, že:

  • súhlasia s podmienkami Súťaže uvedenými v týchto Pravidlách;
  • svoju účasť v Súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet.


4. Podmienky Súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý sa v dobe trvania Súťaže zapojí prostredníctvom komentára pod súťažný post na Facebook fanpage alebo Instagram profile Usporiadateľa.

Účastník sa zaväzuje, že nebude súčasťou jeho komentárov nebude obsah, ktorý:

  1. je chránený zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a Účastník nedisponuje predchádzajúcim súhlasom autora,
  2. je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  3. zasahuje do práva na ochranu osobných údajov a súkromia fyzických osôb a Účastník nedisponuje súhlasom týchto osôb,
  4. je v rozpore s dobrými mravmi.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za konanie Účastníka, ktoré je v rozpore s predchádzajúcim bodom Pravidiel a je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu rozhodnúť o vyradení a odstránení komentára zo Súťaže a vylúčení Účastníka, ktorý nespĺňa podmienky pre účasť.

Usporiadateľ náhodne vyžrebuje jedného víťaza alebo viacerých víťazov spomedzi Účastníkov na základe vopred určených podmienok Súťaže, ktoré sú riadne popísané v súťažnom príspevku.

Účastník svojím komentárom pod súťažným príspevkom Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Princíp Súťaže a spôsob získania výhier

Princíp Súťaže je vždy určený v popise konkrétnej Súťaže prostredníctvom súťažného príspevku na Facebook profile ESET (SK) na sociálnej sieti Facebook alebo na Instagrame profile @eset_slovensko.

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať v sídle Usporiadateľa pod dohľadom dvoch zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa.

Výherca alebo výhercovia Súťaže budú vždy oznámení formou komentára od Usporiadateľa pod konkrétnymi komentármi výhercov pod súťažným postom najneskôr do 5 dní od ukončenia Súťaže. Pokiaľ výherca neodpovie do 3 pracovných dní od zverejnenia komentára Usporiadateľa pod víťaznym komentárom, výhra mu prepadá a Usporiadateľ má právu vyžrebovať náhradného výhercu. Pokiaľ náhradný výherca neodpovie do 3 pracovných dní, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa

Výhercovia budú následne vyzvaní na zaslanie kontaktných údajov a telefónneho čísla prostredníctvom súkromnej Facebook správy Usporiadateľa Súťaže cez oficiálny profil Usporiadateľa alebo prostredníctvom súkromnej Instagram správy Usporiadateľa Súťaže cez oficiálny profil Usporiadateľa.

Kontaktné údaje poskytnuté Účastníkom v Súťaži slúžia pre identifikáciu Účastníka, zabránenie viacnásobného zapojenia sa účastníka Súťaže, pre účely vyhodnocovania a zverejnenia výhercov Súťaže, odovzdanie a doručenie výhier, ako aj uľahčenie komunikácie Usporiadateľa so Účastníkmi. Prostredníctvom kontaktných údajov Účastníka sa pri preberaní výhry bude overovať správnosť a platnosť údajov poskytnutých Účastníkom Súťaže.

6. Výhry a odovzdanie výhier

Predmet výhry je vždy uverejnený v popise konkrétnej Súťaže prostredníctvom súťažného príspevku na Facebook profile ESET (SK) na sociálnej sieti Facebook alebo na Instagram profile @eset_slovensko.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier. Usporiadateľ doručuje výhry len na existujúce adresy v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, ak sa po zaslaní kontaktných údajov od výhercu Usporiadateľovi preukáže, že doručovacia adresa je mimo územia Slovenskej republiky, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa štatút Účastníka definovaný pre účely tejto Súťaže. Výhru v tejto Súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.

7. Osobné údaje

Každý Účastník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu spracúvané na účely realizácie tejto Súťaže a splnenia si záväzkov z nej vyplývajúcich, najmä na zabezpečenie zapojenia Účastníkov, vyhodnotenie a spracovanie výsledkov, vyhlásenie výsledkov, identifikovanie a oslovenie výhercov, ako aj odovzdanie výhier. Spracúvanie osobných údajov je uskutočňované na základe zmluvy a právny základ vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Osobné údaje Účastníkov nebudú poskytované žiadnym tretím stranám. Osobné údaje Účastníkov budú uchovávané výlučne po dobu nevyhnutnú na vyhodnotenie žrebovania. Poskytnutie údajov pri účasti na prieskume je zmluvnou podmienkou podľa týchto Pravidiel súťaže.

Účastník berie na vedomie, že výsledky Súťaže budú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti ESET ako aj prostredníctvom jej profilov na sociálnych sieťach v rozsahu meno, priezvisko a umiestnenie v Súťaži, prípadne verejná fotografia profilu Účastníka.

Ako dotknutá osoba je Účastník oprávnený k nasledovným právam (a) právo požadovať prístup k osobným údajom od Usporiadateľa ako prevádzkovateľa, (b) právo na opravu nesprávnych údajov (ako aj právo na doplnenie neúplných údajov), (c) právo na vymazanie osobných údajov, (d) obmedzenie spracúvania a právo namietať voči spracúvaniu ako aj (e) právo na blokovanie, (f) právo na portabilitu a (g) právo podať sťažnosť na dozorný orgán. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov môže kontaktovať prostredníctvom dpo@eset.sk alebo na adrese Usporiadateľa. Viac informácií ohľadom spracúvania osobných údajov je dostupných v sekcii Ochrana súkromia na stránke www.eset.sk.

8. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej Pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny Pravidiel nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia Pravidiel na webe www.eset.sk.

V prípade podozrenia zo zneužívania Pravidiel Účastníka je Usporiadateľ oprávnený jednostranne vylúčiť takého Účastníka zo Súťaže, a to aj bez jeho vedomia.

V prípade rozporu ustanovení Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa Súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať a majú prednosť príslušné ustanovenia Pravidiel v aktuálnom znení.

Účastníci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v Súťaži, ani požadovať zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v popise konkrétnej Súťaže prostredníctvom súťažného príspevku na Facebook profile ESET (SK) na sociálnej sieti Facebook alebo prostredníctvom súťažného príspevku na Instagram profile @eset_slovensko.

Výhru nie je možné previesť na inú osobu a na výhry zo Súťaže neexistuje právny nárok. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Usporiadateľ nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie a daňové povinnosti Účastníkov a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov c. 595/2003 Z. z. v platnom a účinnom znení.

Účastník vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami svojou účasťou v Súťaži, pričom tiež súhlasí a zaväzuje sa, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Usporiadateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. Usporiadateľ nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu.

Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry spôsobené zo strany výhercu na kontaktné údaje poskytnuté výhercom za účelom doručenia výhry.

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier poskytnutých do Súťaže.

Usporiadateľ nehradí Účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické problémy akéhokoľvek druhu vrátane zlyhania alebo prerušenia fungovania telefónnych liniek, zlyhania alebo prerušenie fungovania sieťového hardwaru alebo softwaru.

Usporiadateľ taktiež nie je zodpovedný za technickú alebo ľudskú chybu, ktorá sa môže vyskytnúť v procese administrácie Súťaže ani za škody vzniknuté tretím osobám v dôsledku nepravdivosti vyhlásení uvedených Účastníkom v týchto Pravidlách.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

10. Zmeny a účinnosť Pravidiel, dostupnosť pravidiel Súťaže

Pravidlá sa stávajú účinnými dňom ich zverejnenia na webe www.eset.sk.

Pravidlá je Usporiadateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť zverejnením nového znenia Pravidiel na webe eset.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže.

Úplné Pravidlá v aktuálnom znení sú po celý čas konania Súťaže k dispozícii v štatúte v znení zverejnenom na stránke www.eset.com/sk/statut-spotrebitelskych-sutazi-na-socialnych-sietach/