ESET Policy Hub

Právna stránka vášho súkromia pri používaní produktov ESET.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532 ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“) kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Aby sme splnili požiadavku transparentnosti, ktorá je právne štandardizovaná vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným účelom je informovať vás ako dotknutú osobu o týchto témach ochrany osobných údajov:

 • Právny základ spracúvania osobných údajov;
 • Zdieľanie a dôvernosť údajov;
 • Bezpečnosť údajov;
 • Práva, ktoré máte ako dotknutá osoba;
 • Spracúvanie osobných údajov;
 • Kontaktné informácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Využívame niekoľko právnych základov spracúvania údajov v súlade s príslušným právnym rámcom týkajúcim sa ochrany osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ESET je potrebné najmä preto, aby sa mohla plniť zmluva, ako napríklad podmienky používania alebo licenčná dohoda s koncovým používateľom (ďalej len „EULA“) (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ktorá sa vzťahuje na poskytovanie produktov alebo služieb spoločnosti ESET, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, napríklad:

 • Právny základ oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), ktorý nám umožňuje spracúvať údaje o tom, ako používate naše služby a ako ste s nimi spokojní, aby sme vám poskytli čo najlepšiu ochranu, podporu a skúsenosti. Príslušné právne predpisy uznávajú ako oprávnený záujem aj marketing, a preto sa na právny základ oprávneného záujmu spoliehame pri marketingovej komunikácii alebo vyjadrovaní súhlasu, ak je to relevantné.
 • Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), o ktorý vás môžeme požiadať v špecifických situáciách, keď tento právny základ považujeme za najvhodnejší, alebo ak to vyžaduje zákon.
 • Splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR), napríklad pokiaľ ide o uchovávanie údajov na účely elektronickej komunikácie alebo fakturácie.

Zdieľanie a dôvernosť údajov

Vaše údaje nezdieľame s tretími stranami. Spoločnosť ESET však pôsobí globálne prostredníctvom pridružených spoločností alebo partnerov v rámci svojej siete predaja, služieb a podpory. Informácie o správe licencií, účtovaní a technickej podpore spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu prenášať medzi pridruženými subjektmi alebo partnermi na účely plnenia dohody EULA, ako je napríklad poskytovanie služieb alebo podpory.

Spoločnosť ESET uprednostňuje spracúvanie údajov v krajinách Európskej únie (EÚ). V závislosti od vašej polohy (používanie našich produktov a/alebo služieb mimo EÚ) a/alebo vami vybratej služby však môže byť nevyhnutné preniesť vaše údaje do krajiny mimo EÚ. Využívame napríklad služby tretích strán spojené s cloudovou výpočtovou technikou. V týchto prípadoch si dôkladne vyberáme poskytovateľov služieb a dbáme na ochranu údajov na primeranej úrovni prostredníctvom zmluvných, ale tiež technických a organizačných opatrení. V prípade potreby sa spravidla dohodneme na štandardných zmluvných doložkách EÚ s doplnkovými zmluvnými pravidlami.

Pri niektorých krajinách mimo EÚ, ako je napríklad Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, už EÚ určila porovnateľnú úroveň ochrany údajov. Z dôvodu porovnateľnej úrovne ochrany údajov sa pri prenose údajov do týchto krajín nevyžaduje žiadne osobitné oprávnenie ani dohoda.

Možno budeme povinní v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na základe oprávnenej žiadosti poskytnúť informácie štátnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným subjektom.


Bezpečnosť údajov

Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracúvania údajov. Avšak v prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich práv a slobôd, vás aj príslušný dozorný orgán upozorníme.


Práva, ktoré máte ako dotknutá osoba

Práva každej dotknutej osoby sú dôležité a všetky dotknuté osoby (z ktorejkoľvek krajiny EÚ aj mimo EÚ) ich majú uvedené nižšie, pričom sú zaručené spoločnosťou ESET. Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára podpory alebo e-mailom na adrese dpo@eset.sk. Na účely identifikácie vás požiadame o tieto informácie: meno, e-mailovú adresu a (ak sú tieto informácie k dispozícii) licenčný kľúč alebo číslo zákazníka a pridruženú spoločnosť. Neodosielajte nám žiadne iné osobné údaje, napríklad dátum narodenia. Chceme zdôrazniť, že na účely spracovania vašej žiadosti, ako aj na účely identifikácie, budeme spracúvať vaše osobné údaje.

Právo na odvolanie súhlasu.

Právo na odvolanie súhlasu sa uplatňuje v prípade spracúvania údajov, ktoré je založené len na súhlase. Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Odvolanie súhlasu je účinné len v budúcnosti a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré prebehlo pred odvolaním súhlasu.

Právo namietať.

Právo namietať proti spracúvaniu sa uplatňuje v prípade údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu spoločnosti ESET alebo tretej strany. Ak vaše osobné údaje spracúvame na ochranu oprávneného záujmu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči nami uvedenému oprávnenému záujmu a spracúvaniu vašich osobných údajov. Vaša námietka je účinná len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred námietkou. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, nie je potrebné uvádzať dôvody námietky. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom. Vo všetkých ostatných prípadoch vás požiadame, aby ste nás stručne informovali o svojich dôvodoch na vznesenie námietok proti oprávnenému záujmu spoločnosti ESET spracúvať vaše osobné údaje.

V niektorých prípadoch máme oprávnenie napriek vášmu odvolaniu súhlasu alebo námietkam proti spracúvaniu údajov ďalej spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe, napríklad na účely plnenia zmluvy.

Právo prístupu.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich údajoch, ktoré uchováva spoločnosť ESET.

Právo na opravu.

Ak neúmyselne spracúvame vaše nesprávne osobné údaje, máte právo na ich opravu.

Právo na vymazanie.

Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak spracúvame vaše osobné údaje napríklad s vaším súhlasom a neskôr ho odvoláte, okamžite vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ neexistuje žiadny iný právny základ na ich uchovanie, ako je napríklad plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje tiež budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely, ktoré sú pre ne uvedené, na konci nášho obdobia uchovávania.

Právo na obmedzenie spracúvania.

Ak vaše osobné údaje používame výhradne na účely priameho marketingu a odvoláte súhlas alebo budete namietať voči existujúcemu oprávnenému záujmu spoločnosti ESET, spracúvanie vašich osobných údajov obmedzíme tak, že pridáme vaše kontaktné údaje do svojho interného blacklistu, aby nedošlo k nevyžiadanému kontaktu. V opačnom prípade sa vaše osobné údaje vymažú.

Upozorňujeme, že sa od nás môže žiadať, aby sme vaše údaje uchovávali až do uplynutia povinností a období uchovávania stanovených zákonodarcom alebo dozornými orgánmi. Povinnosti a obdobia uchovávania tiež môžu vyplývať z právnych predpisov Slovenskej republiky. Po ich uplynutí sa príslušné údaje vymažú.

Právo na prenosnosť údajov.

Ako dotknutej osobe vám radi poskytneme osobné údaje spracúvané spoločnosťou ESET vo formáte XLSX.

Právo podať sťažnosť.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu. Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. Príslušným dozorným orgánom na ochranu údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.


Spracúvanie osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby začlenené v rámci týchto webových lokalít a ostatných webových lokalít spravovaných spoločnosťou ESET vrátane webových lokalít, na ktoré sa vzťahujú špecifické podmienky používania s pravidlami spracovania údajov. Niektoré časti webových lokalít môžu spravovať lokálni partneri spoločnosti ESET pomocou platformy webových lokalít spoločnosti ESET, na ktorú sa môžu vzťahovať špecifické zmluvné podmienky na základe miestnych právnych predpisov.

Vo všeobecnosti môžete naše webové lokality využívať na informačné účely bez toho, aby ste poskytli osobné informácie a informovali spoločnosť ESET o svojej identite. Niektoré z našich služieb však potrebujú zhromažďovať ďalšie informácie:

 • Spoločnosť ESET môže zhromažďovať osobné informácie na účely priamej komunikácie s vami s cieľom odpovedať na vaše otázky a vyhovieť vašim požiadavkám. Ak nám odošlete objednávky produktov, servisné požiadavky, iné požiadavky alebo na našu webovú lokalitu nahráte akékoľvek materiály, možno vás budeme musieť kontaktovať, aby sme získali ďalšie informácie nevyhnutné na spracovanie alebo splnenie vašej objednávky či požiadavky. Na tento účel, ako aj na účel požadovaného poskytovania služieb, musíme spracovať vaše údaje poskytnuté prostredníctvom webových formulárov, e-mailu alebo aplikácií.
 • Ak ste koncovým používateľom našich produktov alebo služieb, spracúvanie vašich údajov sa uskutočňuje v súlade s konkrétnou licenčnou dohodou s koncovým používateľom alebo podmienkami používania a vyhradenými zásadami ochrany osobných údajov súvisiacimi s príslušným produktom alebo službou. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov, prečítajte si online dokumentáciu Pomocníka venovanú našim produktom a službám. Prístup k nej môžete získať priamo prostredníctvom grafického používateľského rozhrania svojho produktu kliknutím na symbol „?“. Maximálne obdobie uchovávania fakturačných údajov je stanovené právnymi predpismi, pričom máme zákonnú povinnosť údaje uchovávať počas obdobia 10 rokov. Licenčné údaje na rozdiel od fakturačných údajov uchovávame iba počas obdobia, ktorého dĺžka nepresahuje 12 mesiacov od dátumu uplynutia platnosti licencie. Štatistické údaje, ktoré nevyžadujú identifikáciu koncového používateľa, sa spracúvajú počas obdobia 4 rokov.
 • Ak ste už naším zákazníkom alebo ak súhlasíte so spracúvaním svojich údajov na účely marketingovej komunikácie, môžeme vaše údaje použiť na správu marketingovej komunikácie, kým nezrušíte jej odber alebo neodvoláte svoj súhlas.
 • Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa vyžadujú na poskytnutie technickej alebo inej podpory poskytovanej spoločnosťou ESET. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a popis vášho konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, napríklad vygenerovaných protokolov alebo výpisov. Údaje získané pri poskytovaní takejto podpory sa môžu používať len na poskytovanie služby podpory a na zlepšovanie vašej používateľskej skúsenosti pri poskytovaní podpory. Maximálne obdobie uchovávania nemôže prekročiť obdobie potrebné na poskytovanie podpory a kontrolu, pričom ani v pseudonymizovanej podobe nesmie prekročiť 10 rokov.
 • E-mailové adresy poskytnuté spoločnosti ESET, napríklad v rámci aktivácie skúšobnej licencie alebo nákupu na našich webových lokalitách, sa môžu spracúvať aj formou automatizovaného spracúvania osobných údajov pozostávajúceho z používania osobných údajov na vyhodnotenie istých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, t. j. profilovania. Vaša aktivita na našej webovej lokalite a vaša e-mailová adresa sa môžu použiť na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa vašich osobných preferencií v súvislosti s produktmi a službami spoločnosti ESET s cieľom poskytovania personalizovaných marketingových správ či obsahu na webovej lokalite, a to bez akýchkoľvek významných alebo právnych dôsledkov. Dĺžka obdobia uchovávania závisí od dĺžky trvania zmluvy alebo od uplatnenia vášho práva namietať proti spracúvaniu údajov.
 • Prostredníctvom našich webových formulárov nám môžete poskytovať pripomienky zákazníka, odpovede alebo požiadavky. Na účely poskytnutia reakcie vás môžeme na základe charakteru alebo účelu komunikácie požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a iných údajov. Obdobia uchovávania údajov sa môžu v závislosti od charakteru alebo účelu komunikácie líšiť výslovne v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 • Prostredníctvom svojho účtu ESET nám môžete cez naše webové formuláre poskytovať pripomienky k výskumom alebo prieskumom. Na účely poskytnutia reakcie vás môžeme na základe charakteru alebo účelu komunikácie požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane mena, priezviska, e-mailovej adresy a iných údajov. Údaje sa budú uchovávať až do ukončenia zákazníckeho výskumu alebo prieskumu na základe charakteru alebo účelu komunikácie výslovne v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 • Ak používate naše produkty alebo služby určené pre rodičov, osobné údaje týkajúce sa detí sú chránené na základe požiadaviek príslušnej jurisdikcie. Všetky doplňujúce informácie nájdete v dokumentácii k produktu alebo službe.
 • Chceme robiť všetko pre to, aby ste si mohli užívať bezpečnejšie technológie. Vaše pripomienky sú pre nás veľmi dôležité a máte k dispozícii niekoľko kanálov, cez ktoré nám môžete poskytnúť vzorky škodlivého alebo podozrivého softvéru. Vzorky a ich metaúdaje budú spracované a uchované na základe verejného záujmu a oprávneného záujmu spoločnosti ESET, ktorým je počítačové zabezpečenie.

Kontaktné informácie

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na adrese:

ESET, spol. s.r.o.
Úradník na ochranu údajov
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovenská republika
dpo@eset.sk