ESET Policy Hub

Právna stránka vášho súkromia pri používaní produktov ESET.

Legal Information

Právne informácie

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.eset.sk a www.eset.com (ďalej len „Stránky“). Tu uvedené právne informácie platia pre tieto Stránky a nemusia platiť a vzťahovať sa na iné webové stránky spoločnosti ESET spol. s r. o. (ďalej len „spoločnosť ESET“).


Softvér

Spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia vlastnia alebo vykonávajú autorské práva k všetkému softvéru, ktorý možno získať na týchto Stránkach (ďalej len „Softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „Licenčná zmluva“, ak takáto zmluva existuje. Licenčná zmluva sa dodáva spolu so softvérom, alebo je jeho súčasťou. Softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, nie je možné nainštalovať, ak koncový používateľ nevyjadrí súhlas s Licenčnou zmluvou.

Softvér sa poskytuje výlučne pre koncových používateľov na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia výslovne zakazujú akékoľvek reprodukovanie Softvéru a/alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto poruší Licenčnú zmluvu, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť ESET požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia ďalej výslovne zakazujú umiestňovanie Softvéru alebo kópií Softvéru na iné webové skránky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie Softvéru a vytváranie jeho kópii.

Spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia, ak vôbec ručia za Softvér, ručia iba podľa Licenčnej zmluvy. Ak nie je uvedené v Licenčnej zmluve inak, spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia vyhlasujú, že softvér poskytujú „tak, ako je“ a neposkytujú naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. Tu uvedenými výlukami nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.


Dokumenty

Spoločnosť ESET povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, technických údajov o produktoch spoločnosti ESET, súborov, najčastejšie kladených otázok „FAQ“, pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky:

  1. použitie dokumentu nie je výslovne zakázané
  2. dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
  3. dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené
  4. dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný
  5. dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv
  6. bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný

Použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije dokumenty z týchto stránok, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť ESET požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov získaných z týchto Stránok nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webových stránok www.eset.sk ani nijakých iných webových stránok, ktoré spoločnosť ESET prevádzkuje, vlastní, riadi, prípadne na ktorých prevádzkovanie spoločnosť ESET udelila súhlas či licenciu iným subjektom.

Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti ESET je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach, predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach, predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami.

Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti ESET nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok ani čiastočne.

Akékoľvek čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä, no nielen logá, grafické prvky, obrázky, zvuky) týchto Stránok alebo iných stránok spoločnosti ESET, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ESET.

Spoločnosť ESET ani jej dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých na týchto Stránkach alebo v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty, informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak, ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na týchto Stránkach neposkytuje spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv.

Spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám v súvislosti s použitím informácii na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Dokumenty a iné informácie publikované na týchto Stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti ESET môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť ESET a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na týchto Stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb.


Odkazy na webové stránky tretích strán

Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť ESET nemá žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť ESET takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť ESET nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť ESET nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Hypertextové odkazy na týchto Stránkach poskytuje spoločnosť ESET výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť ESET schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.


Ochranné známky

ESET, ESET software, ESET logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat, ESET Smart Security, LiveGrid a/alebo iné tu spomenuté produkty a/alebo služby spoločnosti ESET sú obchodnými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti ESET. Iné tu spomenuté názvy spoločností a výrobkov môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

ESET, ESET software, ESET logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat, ESET Smart Security, LiveGrid alebo iné tu uvedené produkty spoločnosti ESET sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti ESET, spol. s r. o.

Názvy spoločností, organizácií, produktov, udalostí a mená ľudí použité v príkladoch sú fiktívne. Akákoľvek podobnosť so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou alebo udalosťou nie je zámerná.

Microsoft, Windows a SharePoint sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Mac a Mac logo sú ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.


Informácie o autorských právach

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

Autorské práva ku dokumentom a programom na týchto Stránkach vlastní a/alebo vykonáva ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.


Prípadné otázky alebo obavy

S otázkami alebo obavami sa obráťte prosím na Zákaznícku podporu spoločnosti ESET.