Sicontact Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelési Nyilatkozata

 

Preambulum

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

Tiszteletben tartja vásárlói, a vele kapcsolatban álló szerződéses partnerei, továbbá az https://www.eset.com/hu/ oldal látogatóinak személyes adatait. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel azokat kizárólag a szerződés teljesítése, jogszabályi előírás, az érintettek érdekeit nem sértő, saját vagy szerződéses partnere jogos érdeke, továbbá az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezel.

Adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével folytatja:

Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésnek célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

A személyes adatok korlátozottan, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése során biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Érintettek tájékoztatása

Az Adatkezelő jelen Nyilatkozat közzétételével megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapják.

Az Adatkezelő munkáját segítő alkalmazottai, partnerei és Adatfeldolgozói az érintettek személyes adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettséggel tartoznak.


Értelmező rendelkezések:

1. adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere.

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Jelen Nyilatkozat szerinti Adatkezelő:

Elnevezése: Sicontact Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. IV. em.
cégjegyzék szám: 01-09-714199
adószáma: 13004688-2-42
honlap: https://www.eset.com/hu/
e-mail. cím: info@sicontact.hu
mobil: + 36 (1) 346 7052

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében – vele kötött megbízási szerződés alapján - személyes adatokat kezel.

A számvitelhez és számlázáshoz szükséges adatokat az Írisz Office Zrt. (székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 29. 1. em. 4.; cégjegyzék száma: 01-10-048534; adószáma: 25338450-2-43) kezeli.

Az adatkezelő honlapját a Sicontact Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. IV.em.; cégjegyzék száma: 01-09-714199; adószáma: 13004688-2-42; képviselője: Szokodi Judit cégvezető) kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a Sicontact Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. IV.em.; cégjegyzék száma: 01-09-714199; adószáma: 13004688-2-42; képviselője: Szokodi Judit cégvezető) által üzemeltetett szerveren tárolja.

Az Adatkezelő az email kampányok küldése és az egyéb online marketing tevékenység végzése során a SalesAutopilot Kft.-vel működik közre (székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5.; cégjegyzék száma: 01-09-286773; adószáma: 25743500-2-42;

valamint az Adatkezelő elektronikus direkt marketing üzenet kiküldése tevékenység végzése során a Salesforce.com Inc. -val működik közre. (székhelye: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA)

és

az Adatkezelő a direkt marketing üzenetküldő rendszer bevezetése, fejlesztése tevékenység végzése során a UNITED CONSULT Zrt. -vel működik közre. (székhelye: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 6; cégjegyzék száma: 01 10 141235; adószáma: 29139727-2-43)

Az Adatkezelő az alábbi társaságok által működtetett, online és nyomtatott sajtó orgánumokban folytat megjelenést, mely sajtó szervek a promóciók során kezelt adat kezelésében adatfeldolgozóként működnek közre:

PC World Kft. (székhelye: 7741 Nagykozár, Hajnal utca 23.; cégjegyzék száma: 02-09-083920; adószáma: 26526827-2-02; képviselője: Katona László ügyvezető)

Mediacity Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5.; cégjegyzék száma: 01-09-713859; adószáma: 12792607-2-41; képviseli: Varga Miklós ügyvezető)

Az Adatkezelők kijelentik, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai alapján, célnak megfelelően használják, azon céltól eltérő más adatkezelési műveletet nem végeznek. Az adatfeldolgozás során tiszteletben tartják az érintettek személyes adatait és jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.

6. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

8. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

11. bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális;

12. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;

13. biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására;

14. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

15. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;

16. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

17. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

18. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

19. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.

20. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

21. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Személyes adatait az alábbi jogcímeken kezeljük:

 


Gazdasági együttműködés


Az Adatkezelő az ESET információ-biztonsági termékeket forgalmazó ESET spol. s.r.o. (Aupark Tower, 16th Floor Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic; adószám: SK2020317068) (a továbbiakban: ESET) kizárólagos magyarországi disztribútora.

Az Adatkezelő ESET spol. s.r.o- val szoros gazdasági együttműködésben áll.

E tevékenysége keretében otthoni és vállalati megoldásokat kínál és közvetlen értékesítést folytat végfelhasználók és viszonteladó partnerek felé.

A felek között fennálló szerződés alapján az ESET spol. s.r.o az Adatkezelő által értékesített licenceket és azok státuszát (érvényes/nem érvényes) saját adatbázisában nyilvántartja annak érdekében, hogy a vásárlók a termékeket rendeltetésszerűen használhassák. Az ESET spol s.r.o. a licencekkel egyéb adatkezelési műveletet nem folytat.

Az ESET spol s.r.o. az Adatkezelő által bármely formában (közvetlen vagy közvetett módon) értékesített licenc típusokat a fenti adatbázis alapján értékeli, mely értékelés szerint speciális ajánlatokat, kedvezményeket és megoldásokat fejleszt és kínál az Adatkezelő értékesítési területére vonatkozóan.

Az ESET vállalati- és otthoni- megoldásai harminc napig díjmentesen használhatók. A próbaverzió letöltése önkéntes, de közvetlenül az ESET adatbázisában történő regisztrációhoz kötött. A programok próbaverzióként történő aktiválása a felhasználó jelen előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont] az alábbi személyes adatok megadásával:

név/ felhasználó név; e-mail cím

A felhasználó adatának kezelése a jogosultság ellenőrzése érdekében történik. Ezen adatokat az ESET továbbítja az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az adatokat tárolja, szükség esetén az érintett igényeinek megfelelően, az érintett hozzájárulása alapján terméktámogatást nyújt. A megadott személyes adatot az Adatkezelő nem párosítja össze semmilyen további személyes adattal.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat digitális formában iktatva szerveren tárolja. Az Adatkezelő a megjelölt személyes adatokat a szoftver regisztrációtól a regisztráció lejáratát, megszüntetését vagy szoftver regisztráció visszavonását követő 30 napig tárolja.

Az ESET spol. s.r.o. adatvédelmi irányelve az alábbi linken elérhető: https://www.eset.com/int/privacy/

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

A végfelhasználók új licenc kiadására vonatkozó megrendeléseiket webáruházban, e-mailben, az adatkezelő adatfeldolgozóján keresztül (előfizetői ingyenes licenc), vagy irodában személyesen adhatják le. Az Adatkezelő az ESET termékek megvásárlása során a végfelhasználók alábbi személyes adatait kezeli:

neve/elnevezése; lakcíme/ székhelye; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe

Az adat megadás megtagadása a szerződés megkötésének akadályát képezi. Az adatok megadása és azok helyes feltüntetése a vásárló érdeke és felelőssége.

Az adatok kezelésének a célja a szerződés teljesítése, valamint a vásárlókkal való kapcsolattartás elősegítése. Az Adatkezelő a szoftverrel kapcsolatos információkról e-mail és a szoftverbe épített üzenetküldő modul segítségével tájékoztatja az érintetteket.

A megadott személyes adatok elektronikusan az Adatkezelő szerverén vagy papír alapon a székhelyén kerülnek tárolásra. A megjelölt személyes adatokat a szerződés megkötésétől annak megszűnéséig vagy bármely fél általi megszüntetéséig, illetve ezt követően a kötelmi jogviszony elévülési idejéig tárolja. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---

A vásárolt szoftverlicenccel rendelkező ügyfelek később meghosszabbíthatják, valamint bővíthetik licenceiket. Ehhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

hosszabbítandó/bővítendő licencnek az Adatkezelő által generált AV- vagy EAV- kezdetű felhasználó neve; jelszó; végfelhasználó licenckulcsa

Az adat megadás megtagadása a szerződés megkötésének akadályát képezi. Az adatok megadása és azok helyes feltüntetése a vásárló érdeke és felelőssége.

Az adatok kezelésének a célja a szerződés teljesítése, valamint a vásárlókkal való kapcsolattartás elősegítése.

A megadott személyes adatok elektronikusan az Adatkezelő szerverén kerülnek tárolásra. A megjelölt személyes adatokat a szerződés megkötésétől annak megszűnéséig vagy bármely fél általi megszüntetéséig, illetve ezt követően a kötelmi jogviszony elévülési idejéig tárolja. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat továbbítja az ESET részére is, a terméktámogatás magas színvonalon történő biztosítása érdekében.

---

Az Adatkezelő e körben rögzíti, hogy web-áruházán keresztül történő vásárlás (új licenc kiadása, hosszabbítása, bővítése) során a vásárlóknak lehetősége van a megvásárolt termékeket online bankkártyás fizetéssel rendezni. Ennek során a web-áruház átirányítja a vásárlót a CIB Bank Zrt. fizetési felületre [https://eki.cib.hu/], mely az Adatkezelő web-áruházától elkülönült felület. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az online bankkártyás fizetés során megadott személyes (bankkártya) adatokat nem ismeri meg és nem kezeli. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a CIB Bank Zrt. az online bankkártyás fizetések során önálló adatkezelőként jár el. A CIB Bank Zrt. fizetési felület adatkezelési tájékoztatója a https://www.cib.hu/document/documents/CIB/vhk_adatkezelesi_190325_2.pdf linkről érhető el.

--

Az Adatkezelő az általa forgalmazott termékek széles körben történő értékesítése érdekében viszonteladó partner hálózatot hoz létre. A viszonteladói szerződéseket kizárólag Magyarországon bejegyzett vállalkozással köti meg. A viszonteladói partner hálózathoz az Adatkezelő honlapján van lehetőség jelentkezni az alábbi adatok (személyes adatok) megadásával:

vállalkozás neve; tevékenységi köre; weboldala; telefonszáma; faxszáma; adószáma; cégjegyzékszáma; székhelye; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó e-mail címe; kapcsolattartó telefonszám; kapcsolattartó faxszám; kapcsolattartó mobil telefonszáma

Az adatok megadásának a célja, hogy az űrlap kitöltését követően a megadott e-mail címre az Adatkezelő elküldhesse a részletes értékesítési feltételeket tartalmazó viszonteladói szerződést.

A megadott személyes adatok elektronikusan az Adatkezelő szerverén vagy papír alapon a székhelyén kerülnek tárolásra. A megjelölt személyes adatokat a szerződés megkötésétől annak megszűnéséig vagy bármely fél általi megszüntetéséig, illetve ezt követően a kötelmi jogviszony elévülési idejéig tárolja. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel, annak érdekében, hogy a vele kapcsolatban álló mindenkori vásárlóit és üzleti partnereit a vásárolt termékekkel kapcsolatban technikailag megfelelő mértékben támogatni tudja köteles átadnia a Forgalmazó részéré.

E tárgykörben a vásárlók alábbi személyes adata kerül átadásra:

ügyfél neve; ügyfél képviselőinek neve; az ügyfél telefonszáma; ügyfél e-mail címe; ügyfélnek forgalmazott vagy értékesített termékeket (beleértve a termékkulcsokat)

Az Adatkezelő az adattovábbítást, biztonságos zárt elektronikus hálózat útján továbbítja a Forgalmazó részére. A Forgalmazó garantálja, hogy az adatokat saját Adatkezelési Irányelve és a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján, azok sérelme, elvesztése vagy illetéktelen személyek általi megismertetése nélkül, célnak megfelelően és korlátozott ideig kezeli. A megadott személyes adatokat a technikai segítségnyújtás érdekében használja fel, azokat azt követően nem tárolja tovább és törli a rendszerből.

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]


A vásárlók és szerződéses partnerek alábbi személyes adatait a számlák kibocsátása és kezelése érdekében számvitelről-, az általános forgalmi adóról- valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályi előírások alapján kezeli:

neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószáma

A vásárlók és szerződéses partnerek adatinak kezelése a vásárlásokra, teljesítésekre vonatkozó számlák kiállítása céljából történik.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat digitális formában iktatva szerveren tárolja, illetve továbbítja a könyveléssel és bérszámfejtéssel megbízott Adatfeldolgozó részére. A vásárlásokról online számlázó program segítségével számlát állít ki. A kiállított számlákat, a rajta szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezeli az Adatkezelő.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az Adatkezelő, a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerei által megjelentetett sajtó orgánumok előfizetői számára lehetővé teszi, hogy tőle ESET védelmi szoftver promóciós licenckulcsot igényeljenek.

A promóciós licenckulcs igénylése során az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

neve; e-mail címe

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő megküldje az érdeklődő érintett részére azt a licenc kulcsot, mellyel az érintett aktiválhatja a védelmi szoftvert és mellyel saját felhasználói fiókot hozhat létre. Az érintett az adatokat az Adatkezelő szerződéses partnere sajtó felületén adja meg, melyet az Adatfeldolgozó automatikusan továbbít az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat elektronikusan szerverén tárolja. A megjelölt személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásától a licenckulcs kiadásáig, és/vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. E körben kezelt személyes adatokat további címzettek felé nem továbbítunk.

---

Az Adatkezelő az ESET termékek megvásárlásához diákoknak, pedagógusoknak, nyugdíjasoknak, egészségügyi dolgozóknak, honvédségi és belügyminisztériumi alkalmazásában állóknak a licencek árából 50% kedvezményt biztosít, melyet az érintett szándéka szerint vehet igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez vásárlási adatokon túl az alábbi személyes adatokat tartalmazó iratok megadására van szükség:

pedagógus igazolvány; pedagógus szakvizsga után, pedagógus igazolvány folyamatban lévő kiállításáról szóló érvényes igazolás; az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) által az egészségügyi szakképesítést szerzett személyeknek kiadott nyilvántartási szám; munkáltatói igazolás munkakör feltüntetésével; nyugdíjas igazolvány; nyugdíjasoknak kiállított utazási igazolvány ; nyugdíjról kiállított éves igazolás a fejléce; iskolalátogatási igazolás / hallgatói jogviszony igazolás; a diákigazolvány; ideiglenes diákigazolvány; az igazolvány folyamatban lévő kiállításáról szóló érvényes igazolás; rendőrök részére kiállított érvényes hatósági igazolvány; honvédek részére kiállított érvényes hatósági igazolvány; tűzoltók részére kiállított érvényes hatósági igazolvány; büntetés-végrehajtási dolgozók részére kiállított érvényes hatósági igazolvány; MAKASZ kártya

Az adatok megadása önkéntes és jelen előzetes tájékoztatáson alapul. A felhasználó kifejezett, aktív és önálló hozzájárulása a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazoló dokumentumok megküldésével valósul meg.

Az adatok kezelésének célja a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő elektronikusan szerverén tárolja. A megjelölt személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásától a jogosultság ellenőrzéséig, és/vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. E körben kezelt személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítunk.

---

Az Adatkezelő https://www.eset.com/hu/ weboldalán terméktámogatás illetve kapcsolat menüpontok alatt az érdeklődő, árajánlat-, technikai segítségnyújtás és egyéb kapcsolatfelvétel kérés érdekében üzenetet küldhet az Adatkezelő részére. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:

neve; telefonszám; e-mail cím

Az Adatkezelő, az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok a weboldal adatbázis felületén valamint digitális formában iktatva szerveren tárolja. A terméktámogatás érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---

Az Adatkezelő https://www.facebook.com/biztonsag közösségi média felületén keresztül vele kapcsolatba lépő érdeklődök személyes adatait. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő:

profil név; profilkép

Az adatkezelő az így megismert személyes adatokat a kapcsolatfelvétel érdekében a weboldal adatbázis felületén tárolja. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig tárolja. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---

Az Adatkezelő honlapján lehetővé teszi az érdeklődők számára, hogy feliratkozzanak elektronikus hírlevelükre. E körben kezeli az érintettek

nevét; e-mail címét

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a weboldal adatbázis felületén, valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. Az érintettek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]


Az Adatkezelő a 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C szám alatti üzlethelyiségében személy- és vagyonvédelmi okból, munkaidőn kívül, azaz hétfőtől csütörtökig 16:30 után, míg pénteken 14:00 után képrögzítést lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (elektronikus megfigyelő rendszer) működtet. Az elektronikus megfigyelőrendszer 0-24 órában üzemel a szerverszobában. Munkaidőn kívül a megfigyelt területeken az elektronikus megfigyelőrendszer folyamatosan működik. Az elektronikus megfigyelő rendszer működtetéséről a területre belépőket rövid, piktogramos és szöveges tájékoztató tábla figyelmezteti.

E körben az Adatkezelő az alábbi személyes adataidat kezeli:

képmás,

Az Adatkezelő az így rögzített személyes adatokat digitális formában szerverén a felvétel készítését követő 72 óráig tárolja. Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen alkalmazza. Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen mosdóban és illemhelyen. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített képfelvételt kizárólag mindenkori tagja és ügyvezetője, valamint cégvezetője jogosult megismerni. Amennyiben a mindenkori tagon és ügyvezetőn kívül más személy is megtekintené a felvételeket, a megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzíti.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatokat nem továbbítja.

Az Adatkezelő célja, hogy az általa forgalmazott termékeket tőle közvetlenül, vagy viszonteladóján keresztül, közvetett módon megvásárló vevő, termékkel kapcsolatos igényeit minden körülmények között kiszolgálja. Ide értendő az az eset is, amikor a vevővel közvetlen kapcsolatban álló viszonteladó partneri viszonya megszűnik az Adatkezelővel. Annak érdekében, hogy a vevő ilyen esetben is zavartalanul élvezhesse az Adatkezelő szolgáltatásait, az Adatkezelő értesítést küld a vevőnek arról, hogy a vele kapcsolatot tartó viszonteladó partneri viszonya módosul vagy megszűnt, de az Adatkezelő termékeit más viszonteladó partneren keresztül is elérheti. E körben az Adatkezelő térképes kereső szolgáltatást nyújt, melyen keresztül a vevő, igénye szerint könnyen kiválaszthatja a hozzá legközelebb eső partnert.

E körben az Adatkezelő a Vevő alábbi személyes adatait kezeli:

név/ felhasználó név; e-mail cím

Az ilyen célú adatkezelés kizárólag 3 darab e-mail küldésre korlátozódik és arra csak akkor kerül sor, ha a viszonteladó partnerek jogviszonya módosul, vagy megszűnik. Annak érdekében, hogy Vevő a változásról időben értesüljön és felkészülhessen, Adatkezelő az érintett viszonteladó partner szerződésének módosítása vagy felmondása napjától jogosult Vevő értesítésére.

A jogos gazdasági érdeken alapuló adatkezeléssel kezelt személyes adatokat az Adatkezelő digitális formában iktatva szerveren tárolja. Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel alkalmával lehetőséget teremt a vevőnek arra, hogy az adatkezelés ilyen formájával szemben tiltakozzon. Az érintett tiltakozását követően az érintettet törli a jelen célból üzemeltett adatbázisból.

---

A lejárat előtt álló licenc tulajdonosok részére a próbalicenc igénylésekor, illetve a vásárláskor megadott e-mail címükre, illetve a szoftverbe épített felugró üzenettel értesítést küldünk a lejárat napjáról és a megújítás lehetőségéről. E körben az Adatkezelő a felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

név/ felhasználó név; e-mail címe

Az adatok kezelésének a célja a vásárló emlékeztetése licenc s lejártára ezzel együtt új licenc szerződés kötésére, továbbá vásárlói elégedettség felmérésre is szolgál, hiszen az értesítés lehetőséget ad a vásárlónak arra vonatkozó visszajelzés küldésére, hogy a jövőben is az Adatkezelő termékét veszi –e igénybe, vagy más termékre vált. A visszajelzés küldése az Érintett részéről önkéntes.

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikusan szerverén tárolja. Az értesítéseket a lejáratot követő 15. napig küldi. A megjelölt személyes adatot ezen a jogcímen a licenc lejárat előtti 10. naptól a licenc lejárat után 16. napig tárolja. Próbalicenc esetén személyes adatot ezen a jogcímen a próbalicenc aktiválásától a lejárat utáni 16. napig tárolja. Az Érintett által adott visszajelzéseket kizárólag, név nélkül, statisztikai célból használja fel, annak felmérésére, hogy vásárlók elégedettek –e termékeikkel illetve esetleges váltás esetén mely kategóriájú terméket részesítik előnyben. E körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---

Az Adatkezelő az őt megbízó szervezetek részére rendszeresen szervez infokommunikációs és információ –biztonsági témájú előadásokat. Az így szervezett vagy megtartott, online formában megtekinthető előadások, oktatások nem nyilvánosak, hanem előzetes regisztrációhoz kötöttek. A résztvevők regisztrációját az Adatkezelő végzi. Annak érdekében, hogy az ilyen előadásokon, oktatásokon kizárólag az arra jogosult, regisztrált meghívottak vehessenek részt, az Adatkezelő a regisztrált meghívottak alábbi adatait kezeli:

e-mail cím

Az e-mail cím kezelése elengedhetetlen, ugyanis az előadásokon kizárólag azon személyek tudnak részt venni, akik e-mail címét az Adatkezelő előzetesen a jogosultak címjegyzékében rögzítette. A fenti adatokat kizárólag a regisztrációhoz kötött, nem nyilvános, online formában (pl. elektronikus videó- és hangtovábbításra alkalmas kommunikációs eszköz, többek között Skype, Webex, Zoom stb.) tartott előadások esetén, a regisztráció érdekében e-mail címüket önként megadó személyek vonatkozásában kezeljük.

Jogos gazdasági érdek azon alapul, hogy az előadás megtartására az Adatkezelőt felkérő személlyel kötött szerződést az Adatkezelő teljesíteni tudja, valamint, hogy az előadásokon felkeltse a résztvevők érdeklődését az informatikai-biztonsági eszközökkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Az adatok kezelésének a célja az előadásokon részt venni kívánó személyek számára a részvétel lehetőségének megteremtése, és a nem regisztrált, jogosulatlan résztvevők részvételének kizárása.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő elektronikusan szerveren tárolja. A megjelölt személyes adatot ezen a jogcímen kizárólag az előadás, oktatás idejéig tárol. Az Érintett által adott esetleges visszajelzéseket kizárólag név nélkül, abból a célból kezeli, hogy előadásai és oktatásai színvonalát fejleszteni tudja. E körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy saját és üzleti partnere jogos gazdasági érdeke alapján lehetősége van, a termékek fejlesztése és a jobb minőségű szolgáltatások nyújtása érdekében adatszolgáltatást teljesíteni az ESET felé.

E tárgykörben a viszonteladókkal és végfelhasználókkal kötött szerződésben szereplő személyes adatokat, illetve terméklistákból elérhető személyes adatokat is átadhat az ESET-nek. Az Adatkezelő garantálja, hogy az ilyen adattovábbítás előtt mindenkor értesíti az érintetteket, és lehetőséget biztosít számukra, hogy tiltakozzanak az adatkezelés ilyen formája ellen.

Az Adatkezelő az adattovábbítást, biztonságos zárt elektronikus hálózat útján továbbítja az ESET részére. Az ESET garantálja, hogy az adatokat saját Adatkezelési Irányelve és a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján, azok sérelme, elvesztése vagy illetéktelen személyek általi megismertetése nélkül, célnak megfelelően és korlátozott ideig kezeli.

Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása


Az Adatkezelő az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

Adatkezelési tevékenysége során előfordulhat a kezelt személyes adatok felhasználása. Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben az Adatkezelőt a hatóság illetve bíróság felszólítja az adatszolgáltatásra és kiadásra, az Adatkezelő köteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Amennyiben a fenti megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az Érintett a megsemmisítés mellőzését kérte, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Az Adatkezelő a személyes adatok bizonyos körét Adatfeldolgozó partnerei részére adja át. Minden olyan esetben az Érintettek külön hozzájárulását kéri, amennyiben az adattovábbítás EGT-n kívüli országba irányul.

Érintettek jogai és érvényesítésük


Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást.

a) hozzáférési jog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel.

b) helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük

c) törléshez (elfeledtetéshez) való jog ~ az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • (I). a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • (II). az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • (III). az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • (IV). a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
 • (V). alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.

d) adatok zárolásához való jog ~ Zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

e) korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.

f) adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

g) tiltakozáshoz való jog ~ ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

 • megvizsgáljuk,
 • annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és
 • döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Adatbiztonság


Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával jár el és ilyen eljárást követel meg az Adatfeldolgozóitól is.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoz ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.

A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Érintettek jogaiknak megsértése esetén panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve megilleti őket a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése


Az www.eset.com/hu/ honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges, ugyanakkor a sütik a honlapot használó Érintett egyedi hálózati azonosítóját (IP címét) – mint személyes adatot – rögzítik.

Az Adatkezelő által működtetett honlapokon az alábbi, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek:

 • Szükségszerű és funkcionális cookie-k ~ melyek az alapvető működést és a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják

Ide tartoznak az olyan analitikus cookie-k, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy felmérje webhelye használatát és teljesítményét és ezen kinyert adatok alapján javítsa annak működését.

 • Harmadik féltől származó cookie-k ~ melyek az interaktivitást mérik fel és javítják

Az Adatkezelő weboldala harmadik féltől származó szolgáltatókra támaszkodik, ezért a weboldal ezen szolgáltatók linkjeit vagy ikonjait is megtalálhatja.

Megosztás gombok:

 • Facebook
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Antivírus Blog

A weboldalon sugárzott videók a YouTube platformon érhetők el.

Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatás az érintett oldalakon található. Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 • Hirdetési cookie-k ~ amiket az Adatkezelő arra használ, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg, amelyeket relevánsak, akár saját weblapja, akár az interneten való szörfölés közben. Ezeknek a cookie-nak a célja limitálja egy hirdetés érintett gépén történő megjelenését ugyanakkor segítsen felméri az adott hirdetés érintettre gyakorolt hatását.

A hirdetési cookie-k elutasítása nem befolyásolja a felhasználói élményt a weblap látogatása során.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy időnként információkat gyűjthetünk Önökről harmadik féltől vagy nyilvánosan elérhető pl: cégnyilvántartási forrásokból.

 • Webjelző cookie-k ~ A webjelzők apró, láthatatlan képek, amelyeket az Adatkezelő az e-mail hírlevelében használ. Alkalmazásukkal statisztikai információkhoz jut a hírlevelek használatával kapcsolatban, és segítenek azok tökéletesítésében. Ha Ön meg akarja akadályozni a statisztikai adatok gyűjtését, akkor tiltsa le a HTML használatát a levelező rendszerében, és olvassa a hírlevelünket egyszerű szöveg formátumban. Minden SICONTACT Kft. által küldött hírlevél tartalmaz egy linket a leiratkozáshoz.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a SICONTACT Kft. jelen irányelvben is ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi látogatások alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll, a felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt meg.

Amennyiben a látogató úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja az értesítést, és folytatja a weblap használatát, akkor a számítógépen csak ún. szükségszerű süti kerül elhelyezésre, mely biztosítja a weboldal megfelelő működését és megkönnyíti annak technikai használatát.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.

Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Hatályos: 2023.02.03.

Amennyiben adatkezelésünk a fentieken felül is kérdések vet fel Önben, vagy off-line üzleti viszonyt kíván létesíteni, úgy szíveskedjék részletes Adatkezelési Szabályzatunkat elkérni.