Adatkezelési tájékoztató hírlevél feliratkozóknak

a célzott reklámcélú anyagok igénylése során történő adatkezelésről

 

Preambulum

Jelen tájékoztató célja, hogy a SICONTACT Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatást adjon a www.eset.com/hu weboldalon alkalmazott adatkezelési gyakorlatról a célzott reklámcélú anyagok igénylése során. A reklámanyagot igénylők (továbbiakban: Igénylő) ennek során tájékoztatást kapnak a vásárlás során megadott adataik köréről és arról, hogy e körben milyen jogok illetik meg őket a róluk nyilvántartott adatok vonatkozásában.

Az adatkezelés alapelve, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása során mindvégig biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

Az adatok kezelése, nyilvántartása körében az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében az adatok kezelése során biztosítja az Igénylők magánszférájának védelmét. Így az adatokat különösen védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. Ehhez a megfelelő technikai, informatikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.

1. Adatkezelő, Adatfeldolgozók

1.1. Adatkezelő

SICONTACT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székelye: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. IV. em.
cégjegyzék száma: 01-09-714199
adószáma: 13004688-2-42
képviseli: Csiszér Béla István
Telefonszám (Vásárlás és általános információ): +36 (1) 346 7052
Telefonszám (Technikai segítségnyújtás): +36 (1) 346 7048
e-mail cím: info@sicontact.hu
honlap: https://www.eset.com/hu/
adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-70915/2017

1.2. Adatfeldolgozó

SalesAutopilot Kft.
székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5.,
cégjegyzék száma: 01 09 286773
adószám: 25743500-2-42
telefonszám: (+36)-1-490-0172
kapcsolatfelvétel: t.salesautopilot.hu/s/login/8637
honlap:  www.salesautopilot.hu

2. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

2.1. Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Reklámtv) rendelkezéseinek figyelembe vételével az Igénylő hozzájárulása alapján kezeli az Igénylők személyes adatait.

2.2. Igénylőről kezelt adatok köre: név, e-mail

Az Adatkezelő a fenti adatokat kizárólag az Igénylő hozzájárulása alapján, célzott reklámcélú anyagok küldése során, az Igénylő visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozásig) kezeli.

2.3. Az Adatkezelő az Igénylő hozzájárulásának visszavonása (hírlevélről történő leiratkozás) után az Igénylőről kezelt adatokat törli a nyilvántartási rendszeréből.

3. Az Igénylő jogai

3.1. Az Igénylő jogosult a róla kezelt adatok körét megismerni, és tájékoztatást kapni arról, hogy azokat az Adatkezelő milyen célból kezeli.

Az Igénylő jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a róla kezelt adatok érintik-e valamely örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőit. Tárolnak–e róla testi, fiziológiai, vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó adatot. Továbbá az Igénylővel kapcsolatos nyilvántartás érinti–e testi vagy pszichológiai állapotát.

Az Igénylő jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az Igénylő jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

3.2. Az Igénylőt megilleti adatai helyesbítéséhez való jog.

Amennyiben az Igénylő azt tapasztalja, hogy a róla kezelt adatok pontatlanok, például azokban név vagy számelírás szerepel, vagy hiányosak, úgy kérheti az Adatkezelőt, hogy haladéktalanul gondoskodjon adatai helyesbítéséről vagy kiegészítéséről. Az Igénylő adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti. 

3.3. Az Igénylőt megilleti a róla kezelt adatok törléséhez való jog.

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat, melyekre a jövőben már nincs szükség. Köteles továbbá törölni mindazon adatokat, melyeket az Igénylő hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Igénylő visszavonta

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni a Igénylőről jogellenesen kezelt adatokat. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem a célzott reklámcélú anyagok küldése céljából, vagy az Igénylő hozzájárulása ellenére tart nyilván az Igénylőről.  

Az Adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályváltozásokra figyelemmel, haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat, melyekre jogszabály kötelezi.

Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékoztatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

3.4. Az Igénylő a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

Ennek keretében kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

3.5. Az Igénylő a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig jogosult a pontatlan adatok vonatkozásában a pontatlan adatok felhasználásának korlátozását kérni az Adatkezelőtől.

Úgyszintén jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni, ha adatkezelés jogellenes, ugyanakkor ő maga nem járul hozzá adatai törléséhez.

Amennyiben az Igénylő igényli a róla kezelt adatok tárolását jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez, úgy kérheti a róla kezelt adatok korlátozását, akkor is, ha azok kezelésére már nincs szükség.

3.6. Az Adatkezelő az Igénylőről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölték.

3.7. Az Igénylő jogosult arra, hogy az Adatkezelőnél róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapja abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

4. Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő az Igénylőről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

5. Munkavállaló jogorvoslati joga

Amennyiben az Adatkezelő a Igénylő valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, abban az esetben a Igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel. E tekintetben szintén fordulhat a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz jogorvoslati keresettel.

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig