Adatkezelési tájékoztató vásárlóknak

a www.eset.com/hu oldalon keresztül történő adatkezelésről

 

Preambulum

Jelen tájékoztató célja, hogy a SICONTACT Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatást adjon a www.eset.com/hu weboldalon alkalmazott adatkezelési gyakorlatról az ESET biztonságtechnikai szoftvereinek letöltéséhez szükséges licencjogok vásárlása során. A vásárlók (továbbiakban: Vásárló) ennek során tájékoztatást kapnak a vásárlás során megadott adataik köréről és arról, hogy e körben milyen jogok illetik meg őket a róluk nyilvántartott adatok vonatkozásában.

Az adatkezelés alapelve, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása során mindvégig biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

Az adatok kezelése, nyilvántartása körében az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében az adatok kezelése során biztosítja a Vásárlók magánszférájának védelmét. Így az adatokat különösen védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. Ehhez a megfelelő technikai, informatikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.

1. Adatkezelő, Adatfeldolgozók

1.1. Adatkezelő

SICONTACT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
székelye: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. IV. em.
cégjegyzék száma: 01-09-714199
adószáma: 13004688-2-42
képviseli: Csiszér Béla István
Telefonszám (Vásárlás és általános információ): +36 (1) 346 7052
Telefonszám (Technikai segítségnyújtás): +36 (1) 346 7048
e-mail cím: info@sicontact.hu
honlap: https://www.eset.com/hu/
adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-70915/2017

1.2. Adatfeldolgozó

ESET, spol. s r.o.
székhelye: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic
cégjegyzék száma (IČO): 31 333 532
adószáma (DIČ): 2020317068
telefonszám: +421 (2) 322 44 111
e-mail cím: dpo@eset.sk
honlap: www.eset.com/int

2. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

2.1. Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kezeli a vele szerződéses viszonyban álló Vásárlók személyes adatait.

A Vásárló az ESET licencvásárlás során, a licenc megküldése, illetve a vásárlásról történő számla kiállítása érdekében köteles a 2.2. pontban megadott személyes adatait megadni az Adatkezelő részére. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződés létrejöttének akadályát képezi.

2.2. Vásárlóról kezelt adatok köre:

a) természetes személy esetén: név, lakcím/ számlázási/ levelezési cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége (e-mail, telefonszám), kedvezményre vonatkozó jogviszony fennállása

b) jogi személy (gazdasági társaság esetén): cégnév, székhely, számlázási- és levelezési cím, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám) 

Az Adatkezelő a fenti adatokat kizárólag ESET licencvásárlás során, a számla kiállítása és a licenchasználat letöltési linkjének megküldése érdekében kezeli.

Az Adatkezelő a vásárlások során érvényesíthető kedvezmények (diák, pedagógus, egészségügyi szakdolgozó, nyugdíjas) igénybevétele érdekében, a kedvezmény igénybevételére vonatkozó feltételek igazolására hívhatja fel az Vásárlót. A kedvezmény igénybevételének igazolása a kedvezmény igénybevételének feltétele. Az Adatkezelő a kedvezmény igénybevételének igazolása során az adattakarékosság elvét figyelembe veszi és a kedvezmény feltételeinek ellenőrzésén túl nem terjeszkedik.  

2.3. Az Adatkezelő a Vásárló adatait a webes felületen történő adatok megadásától, a vásárlásról történő számla számviteli szempontú őrzési idejéig valamint a licenchasználat letöltési linkjének megküldéséig tárolja.

3. A Vásárló jogai

3.1. A Vásárló jogosult a róla kezelt adatok körét megismerni, és tájékoztatást kapni arról, hogy azokat az Adatkezelő milyen célból kezeli.

A Vásárló jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a róla kezelt adatok érintik-e valamely örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőit. Tárolnak–e róla testi, fiziológiai, vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó adatot. Továbbá a Vásárlóval kapcsolatos nyilvántartás érinti–e testi vagy pszichológiai állapotát.

A Vásárló jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat.

A Vásárló  jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a róla kezelt adatokat a Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

3.2. A Vásárlót megilleti adatai helyesbítéséhez való jog.

Amennyiben a Vásárló azt tapasztalja, hogy a róla kezelt adatok pontatlanok, például azokban név vagy számelírás szerepel, vagy hiányosak, úgy kérheti az Adatkezelőt, hogy haladéktalanul gondoskodjon adatai helyesbítéséről vagy kiegészítéséről. A Vásárló adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti. 

3.3. A Vásárlót megilleti a róla kezelt adatok törléséhez való jog.

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat, melyekre a jövőben már nincs szükség. Köteles továbbá törölni mindazon adatokat, melyeket a Vásárló hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást a Vásárló  visszavonta.

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni a Vásárlóról jogellenesen kezelt adatokat. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem a  a licencvásárlás körében tart nyilván a Vásárlóról.

Az Adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályváltozásokra figyelemmel, haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat, melyekre jogszabály kötelezi.

Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékoztatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul, avagy annak célja történelmi kutatás, statisztika és közérdekű archiválás illetve jogi igények érvényesítése (pl: szavatossági igények) miatt szükséges, úgy azok törlésére a Vásárló kérése ellenére sem kerülhet sor.

3.4. A Vásárló a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

Ennek keretében kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

3.5. A Vásárló a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig jogosult a pontatlan adatok vonatkozásában a pontatlan adatok felhasználásának korlátozását kérni az Adatkezelőtől.

Úgyszintén jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni, ha adatkezelés jogellenes, ugyanakkor ő maga nem járul hozzá adatai törléséhez.

Amennyiben a Vásárló igényli a róla kezelt adatok tárolását jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez, úgy kérheti a róla kezelt adatok korlátozását, akkor is, ha azok kezelésére már nincs szükség.

3.6. Az Adatkezelő a Vásárlóról kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölték.

3.7. A Vásárló jogosult arra, hogy az Adatkezelőnél róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapja abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például könyvelő részére továbbítsa.

4. Adatkezelő adatközlési joga

Az Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait az ESET licencvásárlás során az adatszolgáltatás céljának megjelölésével adatfeldolgozó (például könyvelőiroda, adóhivatal, ügyvédi iroda) számára, a Vásárló jelen előzetes tájékoztatása mellett átadhatja.

5. Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő a Vásárlóról kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

6. Vásárló jogorvoslati joga

Amennyiben az Adatkezelő a Vásárló valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, abban az esetben a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel. E tekintetben szintén fordulhat a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz jogorvoslati keresettel.

Hatályos: 2018. szeptember 26. napjától visszavonásig