ESET პრემიუმ მხარდაჭერა

დახმარება სწრაფად და რიგების გარეშე

პრობლემების სწრაფი და დეტალური ანალიზი და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციების მიწოდება 24/7 უქმე დღეებში

უსაფრთხოება პირველივე ნაბიჯებიდან

გამოცდილი სპეციალისტები დაგეხმარებიან ESET პროდუქტების კონფიგურაციაში ინსტალაციისთანავე. პრემიუმ მხარდაჭერას მიმართვა შემდგომში პოტენციური პრობლემების შემცირებას შეუწყობს ხელს.

ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ დროს

კვალიფიციური ტექნიკური მხარდაჭერა ცნობილი ESET მკვლევარების 24/7 ჩართვის შესაძლებლობით დაგეხმარებათ ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებაში გადაწყვეტილებების კონფიგურაციისა და განთავსებისას.

უწყვეტი მუშაობა

ESET-ის პროდუქტებს აქვთ ინტუიციური ინტერფეისი და დეტალური დოკუმენტაცია. თუმცა გამოცდილი სპეციალისტების დახმარება ამცირებს არასწორი კონფიგურაციის რისკებს და მუშაობის შეფერხებებს.

სწრაფი რეაგირება

პრემიუმ მხარდაჭერის მომხმარებელთა შეკითხვები სწრაფად მუშავდება. ის დავალებები, რომლებზეც საჭიროა დეველოპერების ჩართვა, სრულდება პირველ რიგში.

ინდივიდუალური მიდგომა

ჩვენი სპეციალისტები თანამშრომლობენ თქვენი კომპანიის IT დეპარტამენტთან, რათა რეაგირებისას გაითვალისწინონ კორპორატიული გარემოს სპეციფიკა და ინციდენტის შემთხვევაში ოპერატიულად დაეხმარონ.

გადაწყვეტილებების კონფიგურაცია

გამოიყენეთ დაცვის სისტემის მდგომარეობის შემოწმება (შესაძლებელია ESET Premium Support Advanced-ში) კორპორატიულ ქსელში განთავსებული ESET პროდუქტების შესაფერისი კონფიგურაციისთვის.

ESET მომხმარებლების პრემიუმ მხარდაჭერა

ESET-ის ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტები დაგეხმარებიან ყველა საკითხში, რომელიც ეხება IT უსაფრთხოების სრულყოფილ განთავსებას.
Премиум-поддержка доступна круглосуточно и без выходных, что гарантирует беспрерывный доступ к профессиональной поддержке для решения любых задач и проблем, связанных с настройкой и развертыванием ИТ-безопасности. ინდივიდუალური მიდგომა და პრობლემების ოპერატიული მოგვარება საშუალებას მოგცემთ მინიმუმამდე შეამციროთ მუშაობის შეფერხების რისკები.

Узнайте, как сервисы премиум-поддержки пользователей ESET помогут максимально эффективно использовать решения ESET по ИТ-безопасности, развернутые в вашей организации.

ESET Premium Support Essential

Быстрый и подробный анализ любых проблем с последующими советами по устранению неполадок. Ответы адаптируются к индивидуальным потребностям организации: технические проблемы в среде безопасности пользователя решаются немедленно, а также обеспечивается оперативное реагирование на критические проблемы и приоритет в очереди вызовов.

ESET Premium Support Advanced

Охватывает все этапы развертывания продукта, включая установку и настройку, обновление, регулярные проверки настроек и проактивное решение проблем с продуктом. Включает все преимущества ESET Premium Support Essential, а также наличие выделенного специалиста, проактивное информирование и приоритетное рассмотрение запросов разработчиками ESET.

შეადარეთ პრემიუმის მხარდაჭერის დონე

განთავსება ლიცენზიით

სტანდარტული ტექნიკური მხარდაჭერა

ESET PREMIUM SUPPORT
ESSENTIAL

ESET PREMIUM SUPPORT
ADVANCED

კრიტიკულ კითხვებზე რეაგირების დრო Получите ответ на критические вопросы в течение 2 часов.
Он будет содержать решение, вариант обхода проблемы или запрос дополнительных данных.

ჩვეულებრივი

2 საათი

2 საათი

საშუალო დონის კითხვებზე რეაგირების დრო Получите ответ на вопросы среднего уровня в течение 4 часов.
Он будет содержать решение, вариант обхода проблемы или запрос дополнительных данных.

ჩვეულებრივი

4 საათი

4 საათი

საერთო კითხვებზე რეაგირების დრო Получите ответ на общие вопросы в течение 1 рабочего дня.
Он будет содержать решение, вариант обхода проблемы или запрос дополнительных данных.

ჩვეულებრივი

1 სამუშაო დღე

1 სამუშაო დღე

ტექნიკური მხარდაჭერის სერვისის ხელმისაწვდომობა Премиум-поддержка доступна 24/7/365, что гарантирует постоянный доступ к профессиональной поддержке для решения любых задач и проблем, связанных с настройкой и развертыванием ИТ-безопасности.

365/24/7

365/24/7

365/24/7

მიმართვების რაოდენობა Вы можете отправлять неограниченное количество запросов в службу технической поддержки, и они будут рассмотрены в течение гарантированного времени в зависимости от важности вопроса.

შეუზღუდავი

შეუზღუდავი

შეუზღუდავი

გამოწვევების რიგში პრიორიტეტი Если вы являетесь пользователем премиум-поддержки ESET, ваш звонок будет иметь приоритет по сравнению с обычными обращениями в службу технической поддержки.

პრემიუმ კლასის მოთხოვნების
რაოდენობა Пользователи премиум-поддержки ESET могут в любое время отправить любое количество запросов премиум-класса.

შეუზღუდავი

შეუზღუდავი

გამოყოფილი
სპეციალისტი К вашей организации будет прикреплен выделенный специалист ESET, который будет отвечать за предоставление сервиса для вашей организации.

დეველოპერების მიერ მოთხოვნების პრიორიტეტული განხილვა

პროაქტიული ინფორმირება Вы будете получать уведомления, если ESET обнаружит какие-либо проблемы несовместимости продуктов из-за обновлений ОС или других технических изменений.

ESET-ის გადაწყვეტილებების განთავსება და მოდერნიზაცია Установка и настройка решений ESET выполняются опытными и сертифицированными специалистами, что обеспечивает эффективное функционирование бизнес-продуктов ESET.

1 ჯერ

დაცვის სისტემების მდგომარეობის
შემოწმება
 Для улучшения работы продуктов ESET осуществляется проверка того, насколько эффективно был настроен продукт и насколько корректно были скорректированы первоначальные настройки.

1 ჯერ

დატოვეთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები, რათა შევქმნათ პერსონალურად მორგებული შეთავაზება თქვენი კომპანიის საჭიროებების შესაბამისად.

დახმარება გადაწყვეტილებების განთავსებაში და კონფიგურაციაში

Healthcheck

დაცვის სისტემების მდგომარეობის შემოწმება კორპორატიული ESET პროდუქტების ეფექტური მუშაობის უზრუნველსაყოფად.

 • ESET პროდუქტების პარამეტრების ეფექტურობის შემოწმება
 • შესაძლო გაუმჯობესებისთვის რეკომენდაციების მიწოდება
 • გადაწყვეტილებების პროდუქტიული გამოყენების უზრუნველყოფა

Deployment&Upgrade

ESET-ის წამყვანი სპეციალისტების მიერ გადაწყვეტილებების განთავსება და მოდერნიზაცია.

 • ESET პროდუქტების განთავსება და ეფექტური კონფიგურაცია
 • ყველა საჭირო განახლების ინსტალაცია
 • მუშაობაში შეფერხების რისკების შემცირება

მაღალი დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისობა

ESET признана одним из немногих поставщиков, которые повлияли на отрасль в 2022 году ESET отмечена за осуществление ведущих исследований, финансовую стабильность и техническое совершенство по результатам IDC.

Подробнее

ESET-მა რამდენიმე ტესტირების შედეგად მაღალი ჯილდო მიიღო

შედეგების ნახვა

ESET признана «Лучшим игроком» в сегменте решений для защиты от APT-атак ESET четвертый год подряд получает звание «Лучший игрок» по результатам отчета Radicati 2023 года.

Подробнее

ESET-ის გადაწყვეტილებები რეგულარულად იღებს მაღალი შეფასებებს მომხმარებლებისგან მთელს მსოფლიოში

შეფასებების ნახვა

ESET среди лидеров рынка и общего числа в рейтинге MDR Leadership Compass 2023

Подробнее

ESET получила признание благодаря более чем 700 отзывам, собранным на сайте Gartner Peer Insights 2022 Gartner, Inc. Gartner® и Peer Insights™ являются товарными знаками Gartner, Inc. и/или ее дочерних компаний. Все права защищены. Информация Gartner Peer Insights состоит из мнений отдельных конечных пользователей, основанных на их собственном опыте, и не должна рассматриваться как констатация фактов, а также не отражает точку зрения Gartner или ее дочерних компаний. Gartner не поддерживает каких-либо поставщиков, продукты или услуги, которые содержатся в отчетах и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно этого контента, его точности или полноты, включая любые гарантии коммерческой ценности или пригодности для конкретной цели.

რას აფასებენ ESET მომხმარებლები

«ყველაზე მეტად ტექნიკური მხარდაჭერისა და დახმარების დონემ დაგვაინტერესა. მძლავრმა პროდუქტმა და შესანიშნავმა ტექნიკურმა მხარდაჭერამ, რომელიც მივიღეთ, განაპირობა ESET-ის გადაწყვეტილების დამონტაჟება ყველა Primoris სისტემის დასაცავად.»

ჯოშუა კოლინსი,
მონაცემთა ცენტრთან მუშაობისთვის; კორპორაცია First Services, აშშ; 4 000+ სამუშაო სადგური
წაიკითხეთ სრული მიმოხილვა

«მე მომწონს, რომ ეს გადაწყვეტილება შექმნილია უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით, მანქანისა და ქცევითი სწავლების, რომელიც სწავლობს წინა თავდასხმებს და ყოველ ჯერზე, როდესაც სისტემა თავდასხმას განიცდის იმავე წყაროდან, გადაწყვეტილება აღმოაჩენს და აშორებს საფრთხეს, სანამ სისტემაში შევა. ყველა სახის ვირუსი, მავნე პროგრამა და სხვადასხვა ონლაინ საფრთხე იდენტიფიცირდება ამ გადაწყვეტილებით და შემდეგ ძალიან ეფექტურად იშლება ჩემი სისტემიდან».

სარა, G2-ის მიმოხილვა

«ESET Inspect-ი უზრუნველყოფს მავნე აქტივობისა და საფრთხეებისგან დაცვას ფაილების გამოყენების გარეშე და ასევე ეხმარება ჩვენს IT სპეციალისტებს აღმოაჩინონ მაღალი სირთულის საფრთხეები. ეს ყველაფერი შესაძლებელია მანქანის სწავლების ალგორითმებით და ქცევითი აღქმის საშუალებით, ასევე სამუშაო სადგურებზე დაბალი დონის სისტემური მონაცემების შეგროვებით. გარდა ამისა, ESET-ს პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს საკმარისი შესაძლებლობების, საწყისი და ღრმა ანალიზის, საფრთხეების გამოვლენის და შეტევის ინდიკატორების კონფიგურაციისათვის».

გერი, შეამოწმეთ მიმოხილვა

«ესეტს აქვს მნიშვნელოვანი ტექნიკური უპირატესობა. მყარი უსაფრთხოების წყალობით, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს ვიმუშაოთ პროექტებზე, რადგან ვიცით, რომ ჩვენი კომპიუტერები 100%-ით დაცულია.»

ფიონა გარლენდი - ბიზნეს-ანალიტიკოსი (ვერცხლისწყლის ინჟინერია, მშენებლობა, მასალები და ბუნებრივი რესურსები)
წაიკითხეთ სრული მიმოხილვა

«მე თამამად გირჩევთ ESET-ს, მისი გადაწყვეტილებების შესრულების, შესანიშნავი ტექნიკური მხარდაჭერის და მარტივი მართვის გამო.»

მარკ კაიზერი, IT სპეციალისტი, კომპანია Unigarant (ფინანსები და დაზღვევა)
წაიკითხეთ სრული მიმოხილვა

Дополнительная информация

Почему ESET?

ESET — крупнейший поставщик решений по кибербезопасности в ЕС с более
чем 30-летним опытом защиты организаций.

Подробнее

Уникальные исследования

Актуальные исследования угроз и кибератак, а также практические рекомендации по защите.

Подробнее

Пример использования

Узнайте о преимуществах ESET MDR на примере компании Raicam.

Подробнее

Независимое исследование

Аналитики KuppingerCole проанализировали решение ESET PROTECT MDR.

Подробнее

იყენებს ESET-ის გადაწყვეტილებებს 2017 წლიდან;
9 000-ზე მეტი სამუშაო სადგური

იყენებს ESET-ის გადაწყვეტილებებს 2016 წლიდან;
4 000-ზე მეტი საფოსტო ყუთი

იყენებს ESET-ის პროდუქტებს 2016 წლიდან;
32 000-ზე მეტი სამუშაო სადგური

ISP უსაფრთხოების პარტნიორი 2008 წლიდან;
დაახლოებით 2 მილიონი მომხმარებელი ბაზაში

უზრუნველყავით ყოვლისმომცველი დაცვა
დამატებითი გადაწყვეტილებებისა და სერვისების დახმარებით

ESET PROTECT MDR

ძლიერი კომპლექსური დაცვის გადაწყვეტა რისკების მართვის შესაძლებლობით და ESET-ის წამყვანი ექსპერტების დახმარებით. გადაწყვეტილების შემადგენლობაში შედის:

 • სამუშაო სადგურებისა და ფაილის სერვერების დაცვა
 • სრული დისკის დაშიფრვა
 • გაფართოებული ანალიზი ღრუბელში
 • გაფართოებული გამოვლენა და რეაგირება
 • ESET-ის უსაფრთხოების პრემიუმ მხარდაჭერა და სერვისები

 

უსაფრთხოების სერვისები

ESET-ი გადაწყვეტილებებთან ერთად უზრუნველყოფს უსაფრთხოების მძლავრ სისტემას, რომელიც ინციდენტებზე რეაგირების საშუალებას იძლევა.

 • საფრთხეების გამოვლენა და განადგურება
 • ინციდენტების ანალიზი და გამოძიება
 • ინციდენტებზე რეაგირების დახმარება
 • საეჭვო ქცევის გამოკვლევა

 •