უსაფრთხოების სერვისები

პრევენცია. რეაქცია. პროგნოზირება.

ESET-ის მოწინავე ტექნოლოგიებისა და მსოფლიო დონის მკვლევართა გამოცდილების კომბინაცია.

გამოცდილი სპეციალისტები

კვალიფიციური ტექნიკური მხარდაჭერა ცნობილი ESET მკვლევარების 24/7 და უქმე რეჟიმში ჩართვის შესაძლებლობით დაგეხმარებათ სწრაფად მოაგვაროთ ნებისმიერი IT უსაფრთხოების პრობლემა.

მოთხოვნებზე სწრაფი რეაგირება

ზოგიერთი უსაფრთხოების ინციდენტი საჭიროებს დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას. ასეთ შემთხვევებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ ESET-ის სპეციალისტები მოთხოვნას უმოკლეს ვადებში უპასუხებენ და საჭირო დახმარებას გაუწევენ.

უსაფრთხოების მარტივი მართვა

ხშირად შეიძლება იყოს რთული დაცვის გადაწყვეტილების სწორად დაყენება ან მართვა. თუმცა, კვალიფიციური სპეციალისტები დაგეხმარებიან ამ ამოცანების მარტივად შესრულებაში.

უპრობლემო გამოყენება

სანამ სპეციალისტები თქვენს ქსელში ფარული საფრთხეების გამოძიებას, გამოვლენასა და აღმოფხვრაზე მუშაობენ, თქვენ შეგიძლიათ ისიამოვნოთ უსაფრთხოებით.

დამატებითი რესურსები

აღარ არის საჭირო თქვენი IT სპეციალისტების ყურადღების გადატანა ძირითადი ამოცანების შესრულებიდან კიბერუსაფრთხოების პრობლემების გადასაჭრელად. მათ ნაცვლად გადაწყვეტილებების მართვა და კონფიგურაცია მოხდება ESET-ის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.

რისკების მინიმიზაცია

რთულმა მავნე პროგრამამ, ასევე დრომ და რესურსებმა, რომლებიც დაინფიცირების შედეგების გამოსასწორებლად დაიხარჯა, შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ორგანიზაციის ფუნქციონირებას. ჩვენი სპეციალისტების დახმარებით თქვენი ქსელი დაცული იქნება.

Беспрерывная защита ИТ-среды

Сервис ESET Detection and Response Advanced обеспечивает персонализированную круглосуточную поддержку. Совместно с вашими ИТ-администраторами специалисты ESET разработают план реагирования и устранения неполадок, в зависимости от возможностей и потребностей компании. Это позволяет вашим сотрудникам сосредоточиться на своей основной деятельности, не ставя под угрозу безопасность.

Этот сервис предназначен для дополнения ESET Inspect. Он сочетает в себе преимущества детальной визуализации со знаниями и опытом ведущих технических специалистов ESET и обеспечивает улучшенное обнаружение, поиск угроз, расследование и целенаправленные действия по устранению угроз. Кроме того, в состав сервиса входит первичная оптимизация — оценка среды организации для наилучшей настройки решения, которая помогает достичь максимального уровня защиты.

Воспользуйтесь преимуществами решения, сочетающего передовое машинное обучение и опыт специалистов. Его обширные возможности по поиску угроз позволяют организациям реагировать на угрозы в режиме реального времени и отслеживать хронологию событий — ведение истории активности рабочих станций позволяет проводить углубленный анализ событий, которые стали причиной появления предупреждений безопасности.

Этот сервис покрывает все потребности большинства компаний — от базового расследования и удаления вредоносных программ до анализа файлов, расследования инцидентов и реагирования на них, цифровой криминалистики, помощи с ESET Inspect и комплексного поиска угроз.

შეადარეთ ESET- ის უსაფრთხოების სერვისები

ESET Detection and Response Essential

Расследуйте, выявляйте и обезвреживайте угрозы для рабочих станций

ESET Detection and Response Advanced

Персонализированная помощь
с XDR-решением и круглосуточная поддержка

ESET Managed Detection and Response (MDR)

Защита бизнеса 24/7 и помощь ведущих специалистов

Глобальная команда
по анализу угроз Помощь ведущих специалистов в области кибербезопасности, которые обладают знаниями о наиболее опасном вредоносном программном обеспечении, угрозах повышенной сложности,
«0-дневных» угрозах, а также о мерах для противодействия им.

Сервисы ESET по управлению обнаружением и реагированием (MDR)

Подробнее

Активное отслеживание угроз Если у ваших специалистов не хватает времени или ресурсов для мониторинга активных кампаний групп киберпреступников, доверьте это специалистам ESET.

Постоянное совершенствование и автоматизация Регулярное тестирование механизмов обнаружения и реагирования, а также их обновление при необходимости.

Помощь с цифровым расследованием и реагированием на инциденты (DFIR) В случае инцидента или выявленной угрозы специалист ESET при необходимости предоставит консультацию, которая может привести к подробному анализу файлов или цифровой экспертизе.

Поддержка при обнаружении вредоносных программ Позволяет вам сообщать специалистам о любых проблемах обнаружения, а также о предполагаемых ложных срабатываниях. Эта информация поможет специалистам ESET в адаптации пользовательских правил обнаружения в соответствии с конкретными потребностями и средой компании.

Экспертный анализ вредоносных файлов Ведущие специалисты предоставят консультации, которые потенциально могут привести к проведению анализа файлов или цифровой среды.

Специальный поиск для всех актуальных
угроз Воспользуйтесь преимуществами специального поиска угроз с учетом текущих глобальных тенденций.

Расширенная библиотека поиска индикаторов активности Дает доступ к сложным правилам, которые можно адаптировать к среде пользователя.

Оптимизация моделей поведения и исключений Наборы правил и исключения, оптимизированные и настроенные в соответствии со средой компании.

Обзор векторов атак Специально разработанная функция в интерфейсе ESET позволяет анализировать отдельные части каждой атаки, тем самым определяя конкретные векторы атак. 

Беспрерывный поиск угроз с привлечением специалистов Специалисты ESET постоянно оценивают и сопоставляют обнаружения с уже структурированными и отображенными инцидентами, обеспечивая еще один уровень поиска угроз.

Индивидуальная
отчетность Возможность получать автоматически или по запросу отчеты об инцидентах (ожидающих и решенных), состоянии среды и других обновлениях, поступающих от сервисов ESET MDR.

Круглосуточный беспрерывный мониторинг, поиск, сортировка и реагирование с привлечением специалистов Благодаря сервисам ESET, которые используют IoC, IoA, систему поведенческого анализа (UEBA), искусственный интеллект, а также комплексные внутренние и внешние загрузки данных ESET Threat Intelligence, среда компании будет находится под круглосуточной защитой. Этот сервис предназначен для раскрытия и выявления вредоносной деятельности, а также выполнения действий по обезвреживанию и уничтожению угроз для предотвращения серьезного ущерба.

Выделенный специалист по реагированию на инциденты В случае возникновения инцидента специалист ESET при сотрудничестве с вашими ИТ-администраторами может предоставить полное комплексное решение проблемы.

Отслеживание потенциальных угроз Воспользуйтесь преимуществами комплексного поиска угроз, основанного на гипотезах, который использует глубокий анализ, исторические данные и наблюдение за потенциальными субъектами угроз для предотвращения атак.

Развертывание и модернизация решений ESET Доверьте установку и настройку новых продуктов ESET, а также обновление уже установленных решений специалистам. Они помогут настроить решения для достижения максимального эффективного использования с учетом всех потребностей компании.

Помощь специалистов при оповещениях о выявлении угроз с дополнительным контекстом Получайте рекомендации специалистов и полный спектр помощи в области ИТ-безопасности для максимально эффективного использования сервиса ESET Detection & Response Ultimate.

მაღალი დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისობა

ESET აღიარებულია, როგორც ერთ-ერთი იმ რამდენიმე მომწოდებლისგან, რომლებმაც გავლენა მოახდინეს ინდუსტრიაზე 2022 წელს ESET აღინიშნება წამყვანი კვლევების, ფინანსური სტაბილურობისა და ტექნიკური სრულყოფილებისათვის IDC-ის შედეგებით.

უფრო დეტალურად

ESET-მა რამდენიმე ტესტირების შედეგად მაღალი ჯილდო მიიღო

შედეგების ნახვა

ESET აღიარებულია «საუკეთესო მოთამაშედ» APT თავდასხმებისგან დაცვის სეგმენტში ESET ზედიზედ მეოთხე წელია «საუკეთესო მოთამაშე»-ის წოდებას იღებს Radicati 2023 წლის ანგარიშის შედეგებით.

უფრო დეტალურად

ESET-ის გადაწყვეტილებები რეგულარულად იღებს მაღალი შეფასებებს მომხმარებლებისგან მთელს მსოფლიოში

შეფასებების ნახვა

ESET ბაზრის ლიდერებს შორის და საერთო რაოდენობით MDR Leadership Compass 2023 რეიტინგში

უფრო დეტალურად

ESET-მა აღიარება მოიპოვა 700-ზე მეტი შეფასების წყალობით, რომელიც Gartner-ის Peer Insights-ის ვებგვერდზეა შეგროვებული 2022 Gartner, Inc. Gartner® და Peer InsightsTM არის Gartner, Inc.-ის და/ან მისი შვილობილი კომპანიების სავაჭრო ნიშნები. ყველა უფლება დაცულია. Gartner Peer Insights-ის ინფორმაცია შედგება ცალკეული საბოლოო მომხმარებლის მოსაზრებებისაგან, რომლებიც დაფუძნებულია მათ საკუთარ გამოცდილებაზე და არ უნდა იქნეს მიჩნეული როგორც ფაქტის დასკვნა, ასევე არ გამოხატავს Gartner-ის ან მისი შვილობილი კომპანიების შეხედულებებს. Gartner-ი არ უჭერს მხარს ანგარიშებში მოყვანილი რომელიმე მიმწოდებელს, პროდუქტს ან სერვისს და არ იძლევა გარანტიებს, ცალსახად ან ზეპირად, ამ შინაარსის, მისი სიზუსტის ან სისრულის შესახებ, მათ შორის არ იძლევა გარანტიებს კომერციული ღირებულების ან კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის შესახებ.

რას აფასებენ ESET მომხმარებლები

იყენებს ESET-ის გადაწყვეტილებებს 2017 წლიდან;
9 000-ზე მეტი სამუშაო სადგური

იყენებს ESET-ის გადაწყვეტილებებს 2016 წლიდან;
4 000-ზე მეტი საფოსტო ყუთი

იყენებს ESET-ის პროდუქტებს 2016 წლიდან;
32 000-ზე მეტი სამუშაო სადგური

ISP უსაფრთხოების პარტნიორი 2008 წლიდან;
დაახლოებით 2 მილიონი მომხმარებელი ბაზაში

გადაწყვეტილებები და სერვისები ყოვლისმომცველი დაცვისთვის

ESET PROTECT MDR

ძლიერი კომპლექსური დაცვის გადაწყვეტა რისკების მართვის შესაძლებლობით და ESET-ის წამყვანი ექსპერტების დახმარებით. გადაწყვეტილების შემადგენლობაში შედის:

 • სამუშაო სადგურებისა და ფაილის სერვერების დაცვა
 • სრული დისკის დაშიფრვა
 • გაფართოებული ანალიზი ღრუბელში
 • გაფართოებული გამოვლენა და რეაგირება
 • ESET-ის უსაფრთხოების პრემიუმ მხარდაჭერა და სერვისები

 

ESET პრემიუმ მხარდაჭერა

კიბერუსაფრთხოების ინციდენტების სწრაფი და დეტალური ანალიზი და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციების მიწოდება 24/7.

 • უპირატესობა გამოძახებაზე
 • მოთხოვნებზე სწრაფი რეაგირება
 • ESET-ის გადაწყვეტილებების განთავსება და განახლება, ასევე დაცვის სისტემების შემოწმება
 • გამოყოფილი სპეციალისტი
 • დეველოპერების მიერ მოთხოვნების პრიორიტეტული განხილვა

დამატებითი ინსტრუმენტები

გაღრმავებული ინფორმაცია მავნე პროგრამებისა და თავდასხმის წყაროების შესახებ, რომელიც ESET-ის სპეციალისტების გამოცდილებასთან ერთად დაეხმარება ორგანიზაციის დაცვას, კერძოდ:

 • აღმოაჩინეთ მაღალი სირთულის საფრთხეები
 • დაბლოკეთ საეჭვო დომენები
 • ბოტნეტების თავდასხმების თავიდან აცილება
 • დაბლოკეთ კომპრომატაციის ინდიკატორები

 •