Hónap kérdése nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Sicontact Kft. (H-1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. 4. em., a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett https://www.eset.com/hu/kikapcsolodas/honap-kerdese weboldalon, illetve az ESET Magyarország hivatalos Facebook oldalán meghirdetett, ingyenes, Hónap kérdése játék elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

1. A játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a Sicontact Kft. (székhely: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C 4. em., cégjegyzékszám: 01-09-714199, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13004688-2-42) továbbiakban: Szervező.

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:
Weblap: https://www.eset.com/hu
Facebook oldal: www.facebook.com/biztonsag
E-mail: marketing@sicontact.hu

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

2. A játékban résztvevő személyek

 • A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Facebook regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).
 • A nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
 • A játékban valós adatokkal regisztrált, valamint valós Facebook-profillal rendelkezik.
 • A Játék megfejtésének beküldésekor adatait megadja, és a jelen Játékszabályzatot elfogadja.
 • A Játékban meghatározott kérdés(ek)re helyesen válaszol, vagy a kiírásban meghatározott feladatot elvégzi.
 • Vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.));
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő gazdasági társaságok, jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 Kizárás a játékból

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

a.) a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az imént meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3. A játék leírása

A Játékokra a Szervező létrehoz weboldalán egy Hónap kérdése játék aloldalt, amin a Játékot szervezi. Az oldal minden esetben a https://www.eset.com/hu/kikapcsolodas/honap-kerdese URL cím alatt érhető el. A Játékok jellegükre tekintettel nem tartoznak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá, hiszen azok szabadon végezhető promóciós tevékenységnek minősülnek.

Az adott havi Hónap kérdése játék leírása ezen az oldalon, az általános Nyereményjáték szabályzat pedig a "Nyereményjáték szabályzat" footer menüpont alatt tekinthető meg.

A Játékhoz regisztráció szükséges. A regisztrációt Szervező minden hónap 10-i hetén az ESET Magyarország hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/biztonsag) kommunikálja, és a bejegyzésben elhelyezett link segítségével a résztvevőt a Játék aloldalára navigálja. A megfejtés elküldésének módját, az adott játékra vonatkozó leírást az aloldal egyértelműen meghatározza.

4. A játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott időpontig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

5. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

 A Játékban azok vehetnek részt, akik

 • nevük, e-mail címük és városuk megadásával, valós adatokkal regisztráltak a játékba,
 • valós Facebook-profillal rendelkeznek,
 • elfogadták a Játék szabályzatát,
 • helyesen válaszoltak a Játékban meghatározott kérdés(ek)re, vagy a kiírásban meghatározott feladatot hiánytalanul elvégezték,
 • velük szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelelnek a jelen Játékszabályzatnak.

Egy Játékos legfeljebb egy e-mail címmel regisztrálhat a Játék aloldalán, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárhatja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

6. Nyeremény

A Játék nyereménye 3 db ESET pendrive 4GB.

A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyereményeken kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

A nyeremények másra nem ruházhatóak át, készpénzre nem válthatóak be.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

7. Sorsolás, a nyertesek kiválasztása és értesítése

A sorsolás az aktuális Hónap kérdése játék aloldalán feltüntetett időpontban történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

A sorsolás zártkörűen zajlik, melynek helyszíne: Szervező (H-1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C., Árkád irodaház 4. emelet szám alatti) székhelye.

A sorsolás eredményéről videó felvétel készül, melyet a Szervező az ESET Magyarország hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/biztonsag) tesz közzé a sorsolást követően.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követő 48 órán belül e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos regisztrációkor megadott e-mail címén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja üzenetfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét.

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a sorsolást követő 30 naptári napon belül felróható módon ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyereményt a továbbiakban nem veheti át, és ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Játékos úgy nyilatkozik, hogy a Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Adatkezelés jogalapja: Az Info tv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-70915/2017.) és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, e-mail cím, város)- a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 12 hónapig kezelje;
 • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait (név, e-mail cím, város) a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:

a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az Infotv. betartásával;

b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzétegye;

c) tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonására is.

A megadott személyes adatok kezelője: Sicontact Kft. (H-1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C., Árkád irodaház 4. emelet), adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-70915/2017. 

Adatkezelés időtartama: A Szervező az adatokat a hozzájárulás Játékos általi visszavonásig használhatja fel. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozat megtételét követően a játékos adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szervező fel nem használja, illetve harmadik személy részére – a nyeremény kézbesítéséhez feltétlenül szükséges mértéket kivéve – nem adja át.

A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a marketing@sicontact.hu e-mail címen vonhatja vissza. A szervező a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezelt személyes adatokat, a nyereményjáték végével – a nyilvántartási és megőrzési kötelezettség figyelembe vétele mellett – megsemmisíti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

9. Felelősségkizárás

A regisztráció hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név, e-mail cím, város stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

8. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szabályzat a https://www.eset.com/hu/kikapcsolodas/honap-kerdese/jatekszabalyzat alatti URL címen érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a nyertes Játékos megfelel-e a Játékban való részvételhez szükséges személyi és tárgyi feltételeknek, így különösen azt, hogy nem áll-e a Játékból való kizárás hatálya alatt, illetve, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek egyébként megfelelt. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a marketing@sicontact.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Hónap kérdése játék elnevezést.

Lezárva: 2021. január 29.