Juridische informatie

Dit document bevat juridische informatie over de inhoud van www.eset.eu Web sites (hierna te noemen deSite(s)). De juridische informatie die hierin is opgenomen, is van toepassing op deze Site(s) en niet per se op andere sites van ESET, spol. s.r.o.

Software

ESET, spol. s r. o. (hierna te noemen “ESET”) en/of haar respectieve leveranciers hebben dan wel kunnen auteursrecht uitoefenen met betrekking tot de op deze Site(s) beschikbare software (hierna te noemen“Software“). De Software kan alleen worden gebruikt in overeenstemming met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna te noemen “Licentieovereenkomst“). De Licentieovereenkomst wordt samen met de Software verstrekt, of is onderdeel daarvan. De Software die met de Licentieovereenkomst wordt verstrekt kan niet worden geïnstalleerd voordat de gebruiker zich akkoord heeft verklaard met de Licentieovereenkomst.

De Software wordt exclusief voor het beoogde gebruik aan eindgebruikers verstrekt. Dit gebruik moet in overeenstemming zijn met de Licentieovereenkomst. ESET en/of haar respectieve leveranciers verbieden uitdrukkelijk de reproductie en/of verspreiding van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst. Dergelijke acties zijn uitdrukkelijk bij wet verboden. Een ieder die zich niet aan de Licentieovereenkomst houdt, riskeert civiel- en strafrechtelijke vervolging en procesvoering, waarbij ESET een gepaste compensatie- en herstelbedrag zal vorderen vanwege het schenden van haar wettelijke rechten.

ESET en/of haar respectieve leveranciers verbieden bovendien uitdrukkelijk het verspreiden, kopiëren, op andere websites of op andere media plaatsen van de Software of van kopieën daarvan.

ESET en/of haar respectieve leveranciers garanderen de Software, indien zij deze überhaupt garanderen, alleen in overeenstemming met de Licentieovereenkomst. Voorzover niet anders vermeld verklaren ESET en/of haar respectieve leveranciers dat zij de Software leveren “zoals die is” zonder garanties van enig soort, inclusief geen garantie van geschiktheid voor een specifiek doel en geen garantie van het schenden van wettelijke rechten van anderen. De hierboven vermelde uitzonderingen doen niets af aan gegronde wettelijke toekenningen bij opgelopen schade.

Documenten

Documenten die op deze Site(s) beschikbaar zijn, mogen van ESET worden gebruikt, in het bijzonder persberichten, technische gegevens van producten van ESET, bestanden en veelgestelde vragen (FAQ), op voorwaarde dat aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

  1. Het gebruik van Documenten is niet uitdrukkelijk verboden
  2. Documenten mogen niet worden gebruikt om redenen, die direct dan wel indirect zijn gekoppeld aan commercieel gebruik
  3. Documenten van de Site(s) zijn uitsluitend voor informatief, niet-commercieel en persoonlijk gebruik en mogen niet worden gekopieerd of gepost op een netwerkcomputer of in de media worden uitgezonden
  4. Documenten mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd
  5. In de documenten en in alle kopieën daarvan moet een copyrightvermelding staan
  6. De bron moet altijd worden vermeld

Gebruik van de Documenten voor enige andere reden is uitdrukkelijk verboden. Dergelijke acties zijn bij wet verboden. Een ieder die zich niet aan de Licentieovereenkomst houdt, riskeert civiel- en strafrechtelijke vervolging en procesvoering, waarbij ESET een gepaste compensatie- en herstelbedrag zal vorderen vanwege het schenden van haar wettelijke rechten.

Overeenkomsten die het gebruik van de documenten toestaan, zoals hierboven vermeld, hebben geen betrekking op het ontwerp of de opmaak van ESETs website www.ESET.sk of enige andere site die in eigendom is van ESET of door ESET wordt uitgevoerd, geautoriseerd of beheerd.

Het ontwerp en de opmaak van de Site(s) van enige andere website van ESET zijn beschermd door copyright, trade dress, handelsmerk, eerlijke concurrentie en andere wetten die hier niet worden genoemd.

Het ontwerp en de opmaak van de Site(s) en enige andere websites van ESET mogen niet, volledig noch deels, worden gekopieerd, nagebootst of opnieuw worden gepubliceerd.

Elk gebruik, zelfs deels, van elementen van de Site(s), (met inbegrip van met name, maar niet alleen logo's, beeld, geluiden, afbeeldingen) of eventueel kopieën daarvan, is niet toegestaan, tenzij ESET hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

ESET en/of haar respectieve leveranciers doen geen verklaringen ten aanzien van de geschiktheid van de informatie die in de Documenten zijn opgenomen en Al deze Documenten en het samenhangende beeldmateriaal worden verstrekt "zoals die zijn" en zonder garantie van enig soort. ESET en/of haar respectieve leveranciers doen hierbij afstand van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, met inbegrip van alle garanties en voorwaarden ten aanzien van de verhandelbaarheid, al dan niet uitdrukkelijk, impliciet of op grond van een overeenkomst, geschiktheid voor een specifiek doel en vrijwaring van inbreuk.

In geen geval zal ESET en/of haar respectieve leveranciers aansprakelijk zijn voor enig speciale, indirecte of gevolgschade of wat voor schade dan ook die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of winst, door handelen dan wel door contract, nalatigheid of andere misleidend handelen, welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik of de prestaties van informatie die beschikbaar is uit de diensten.

De Documenten en het verwante beeldmateriaal die zijn gepubliceerd op de Site(s) kunnen technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie wordt periodiek gewijzigd. ESET en/of haar respectieve leveranciers kunnen verbeteringen en/of wijzigingen doorvoeren in de producten en/of diensten en/of de programma's. Informatie op de Site(s) of in de documenten die hier beschikbaar zijn, kunnen daarom van tijd tot tijd worden gewijzigd en niet corresponderen met eigenschappen van geleverde producten en/of diensten.

Links naar de websites van Derde Partijen

Als u op deze links klikt, verlaat u de websites van ESET. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van ESET en ESET is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of van enige wijziging van of update aan een dergelijke site. ESET is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. ESET verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze dat ESET met deze sites of de inhoud ervan instemt.

Handelsmerken

ESET, ESET-software, het ESET-logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat en/of andere producten of diensten van ESET die hier worden genoemd, zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van ESET. Andere producten en bedrijfsnamen die in deze overeenkomst worden genoemd kunnen handelsmerken of handelsnamen zijn van de respectieve eigenaren.

Namen van bedrijven, organisaties, producten, situaties en mensen die in de voorbeelden worden gebruikt (met uitzondering van casestudy's) zijn fictief. Elke overeenkomst met een bestaand(e) bedrijf, organisatie, product, persoon of situatie is onbedoeld.

Windows® is a trademark of the Microsoft group of companies.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Copyrightgegevens

Copyright © 2019 ESET spol. s r. o.

Het copyright op de documenten en de programma's op de Site(s) is in eigendom van en/of wordt uitgevoerd door ESET, spol. s r. o.. Alle rechten voorbehouden.

Eventuele vragen of opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ESET op te nemen via ons klantenserviceformulier.