Privacybeleid

De bescherming van klanten en van hun gegevens zit in ons DNA. ESET neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming daarom ook zeer serieus. Als grootste Endpoint Security leverancier vanuit de Europese Unie is ESET al een geruime tijd bezig om onze producten, diensten en processen verder te verbeteren. Te allen tijde zal ESET proberen zo transparant mogelijk te communiceren over de gegevens die zij verwerkt en hoe hier mee om wordt gegaan. Zijn er toch vragen, opmerkingen en/of verbeteringen? Dan horen wij dit graag! Wij zijn te bereiken via privacy@eset.nl

Bij ESET werken we elke dag aan een veiligere wereld. Dit blijven wij elke dag doen. Bedankt voor het vertrouwen in onze organisatie.

Algemeen

Deze privacy en cookie policy (hierna: "Policy") is van toepassing op de persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") die Cyber Defense Group, tevens handelend onder de naam "ESET Nederland" (hierna: "ESET", "wij" of "ons") in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.ESET.nl ("Website") verwerkt. Wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga je akkoord met de onderstaande Policy. Deze Policy is ook te raadplegen, downloaden en printen op onze Website.

Wij respecteren jouw privacy en persoonsgegevens. 'Persoonsgegevens' zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, en kunnen naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inloggegevens(accountnummer, wachtwoord), marketingvoorkeuren, sociale media-account of betaalkaartnummer omvatten. De Persoonsgegevens die wij over jou verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Policy aandachtig door zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn.

ESET is gevestigd aan de Trapezium 304, 3364DL te Sliedrecht, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24368122. Vragen over deze Policy kunnen worden gesteld via privacy@eset.nl.

2. De verwerking van Persoonsgegevens

Wanneer je onze websites, producten en diensten bezoekt en/of gebruikt, kunnen wij jouw gegevens verzamelen of jou vragen bepaalde gegevens, inclusief Persoonsgegevens, te verstrekken. Hetzelfde geldt wanneer je onze websites, producten en diensten gebruikt of contact met ons opneemt om ons te helpen onze relatie met jou beheren. Als we andere gegevens koppelen aan jouw Persoonsgegevens, behandelen we die gekoppelde gegevens als Persoonsgegevens. We verzamelen ook Persoonsgegevens van vertrouwde externe bronnen en betrekken derde partijen om Persoonsgegevens te verzamelen om ons te helpen. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Contactgegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Verzend- en factuurgegevens, inclusief creditcard- en betalingsgegevens;
 • Uw transactiegeschiedenis;
 • Gegevens die u ons verstrekt om technische assistentie te ontvangen of tijdens interacties met onze helpdesk of SOC;
 • Gegevens over andere mensen die u mogelijk bij een programma of diensten verstrekt;
 • Gegevens over uw computer of apparaat, inclusief browsertype en -instellingen, IP-adres en verkeersgegevens met betrekking tot uw internetverbinding; en
 • Productprestatiegegevens en informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt.

Wanneer je ervoor kiest om ons Persoonsgegevens over derden te verstrekken, zullen we deze gegevens alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor je deze verstrekt.

Raadpleeg, indien van toepassing, voor meer informatie over welke Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een product of dienst, de relevante privacyverklaringen over producten en diensten die daarvoor beschikbaar zijn, zoals het privacybeleid van het ESET hoofdkantoor: ESET, spol. s.r.o., gevestigd in Bratislava, Slowaakse Republiek.

Zo is het privacybeleid van ESET, spol. s.r.o. van toepassing op het door haar als verwerkingsverantwoordelijke beheerde licentiesysteem en ESET websiteplatforms.

3. Doeleinden

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden (op basis van de volgende grondslagen):

A. Voor de totstandkoming of voldoening aan ons contract met jou om:

 • Jouw ESET account aan te maken en te beheren, aankoop van onze producten en diensten en indien nodig voor toegang tot communicatie en diensten;
 • Jouw identiteit en recht op producten of diensten te verifiëren, wanneer je contact met ons opneemt of toegang krijgt tot onze diensten;
 • Aankooptransacties te verwerken;
 • De status van jouw bestellingen bij te werken;
 • Jou in staat te stellen uw producten of diensten die je koopt te registreren;
 • Jouw abonnementen te beheren; en
 • Jou technische en klantenondersteuning te bieden.

B. Op basis van jouw toestemming, om:

 • Jou aan te melden voor een nieuwsbrief;
 • Om op interesse gebaseerde advertenties te bieden op websites die niet van ons zijn;

C. Op basis van wettelijke verplichtingen zijn we bijvoorbeeld verplicht om voor belastingdoeleinden bestanden bij te houden of dwingende bevelen te volgen en informatie aan overheidsinstanties te verstrekken.

D. Op basis van ons gerechtvaardigd belang in de effectieve levering van onze producten, diensten en communicatie met jou, evenals aan onze andere klanten en partners, om:

 • Commerciële promoties te communiceren en offertes voor onze producten en diensten te verstrekken;
 • Met jou te communiceren over, en uw deelname aan wedstrijden, aanbiedingen of promoties te beheren;
 • Te vragen naar jouw mening of feedback, kansen aan jou te bieden om software te testen;
 • Productverbeteringen en productupdates te onderzoeken en implementeren;
 • Netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen;
 • De prestaties en kwaliteit van onze producten, diensten en websites te evalueren en verbeteren;
 • Jou een op maat gemaakte ervaring te bieden wanneer je onze websites bezoekt;
 • Interoperabiliteit toe te staan binnen onze applicaties;
 • Onze systemen en applicaties te beveiligen;
 • De levering van diensten mogelijk te maken;
 • Onze wettelijke rechten af te dwingen; en
 • Jouw gegevens te delen met partners voor verkoopconversies en leadgeneratie.

4. Gegevensuitwisseling met derden

Het hoofdkantoor van ESET is gevestigd in Bratislava, Slowakije. Voor het uitvoeren van onze activiteiten en in overeenstemming met deze Policy kunnen jouw Persoonsgegevens worden overgedragen aan ons hoofdkantoor. Alle overdrachten vinden plaats in overeenstemming met de vereisten voor gegevensoverdracht van toepasselijke wet- en regelgeving.

Verder kunnen we jouw Persoonsgegevens aan onze partners verstrekken om hen in staat te stellen ESET gerelateerde zaken te doen. Onze partners maken gebruik van ons externe risicobeheer- en beoordelingsproces en pas daarna mogen zij onze producten en diensten promoten en verkopen. Onze partners kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken om met u en anderen te communiceren over de producten of diensten van ESET. Als je geen promotionele e-mails van onze partners wenst te ontvangen, kun je je rechtstreeks afmelden via de afmeldlink of via de tool in de e-mail of andere communicatie van de partner.

Wanneer Persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Economische Ruimte worden overgedragen aan externe leveranciers die door ESET zijn ingeschakeld om dergelijke Persoonsgegevens namens ons te verwerken die zich bevinden in landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van bescherming van Persoonsgegevens bieden, dan worden dergelijke overdrachten gedekt door alternatieve, passende waarborgen, met name standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen.

5. Beveiliging

Wij nemen doorlopend redelijke en passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke beveiligings- en risicobeheermaatregelen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, beschadiging, verlies of wijziging, ongeautoriseerde of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of misbruik.

Het beveiligen van Persoonsgegevens en jouw privacy is een belangrijk aspect van de bescherming van onze dienstverlening. ESET past beleidslijnen, normen en ondersteunende beveiligingsmaatregelen toe op het niveau dat past bij het risiconiveau en onze diensten. Bovendien worden passende beveiligingscontroles gecommuniceerd aan applicatie-eigenaren en technologieteams binnen ESET om een ​​veilige ontwikkeling van producten en een veilige werkomgeving te ondersteunen.

6. Links naar websites van anderen

Onze Website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van of worden beheerd door andere bedrijven. Als je ervoor kiest om gekoppelde websites te bezoeken, raden we u aan hun privacyverklaringen zorgvuldig door te nemen, omdat deze kunnen verschillen van die van ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van websites die eigendom zijn van andere bedrijven. Onze websites kan ook verwijzen naar websites van het hoofdkantoor van ESET, die jouw Persoonsgegevens verzamelen op basis van hun eigen privacypraktijken. We moedigen u aan om de privacyverklaringen te lezen op elke co-branded website waarnaar u linkt voor informatie over de privacypraktijken van die website.

7. Privacy van kinderen

Onze Website is niet gericht op, noch verzamelen wij bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, behalve waar dit expliciet anderszins wordt beschreven in de privacyverklaringen van producten en diensten die speciaal zijn ontworpen om u te helpen door (online) beschermingsfuncties voor kinderen te bieden. In dergelijke gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens verzamelen en verwerken die betrekking hebben op een kind van jonger dan 16 jaar, die u aan ons bekend wenst te maken of anderszins instrueert ons te verzamelen en te verwerken. Raadpleeg de specifieke toepasselijke kennisgevingen voor belangrijke aanvullende informatie.

8. Bewaartermijnen

We bewaren jouw Persoonsgegevens gedurende de langste van de volgende termijnen op onze systemen:

a) Zolang dit nodig is om onze lopende zakelijke relatie te onderhouden, of indien nodig om je de producten, diensten of informatie te verstrekken waar je recht op hebt of anderszins van ons zal ontvangen;

b) Voor zolang als nodig voor het doel waarvoor wij het hebben verzameld of waarvoor je het aan ons hebt geleverd in overeenstemming met een relevante activiteit of verwerking van een product of dienst;

c) Elke bewaartermijn die noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten te handhaven; of

d) Het einde van de periode waarin rechtszaken of onderzoeken kunnen plaatsvinden met betrekking tot onze zakelijke relaties of andere interacties met jou.

Voor alle duidelijkheid, wanneer ESET een verwerkingsverantwoordelijke is die jouw Persoonsgegevens verwerkt voor onze eigen doeleinden, worden jouw Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd wanneer deze niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijk vermelde verwerkingsdoeleinden of een ander verenigbaar doel waarvoor ESET dergelijke gegevens op wettige wijze verder verwerken.

Bovendien, wanneer ESET een verwerker is die jouw Persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden en in opdracht van een andere verwerkingsverantwoordelijke (zoals het hoofdkantoor van ESET), houden wij ons aan de tijdslimieten die met die andere verwerkingsverantwoordelijke zijn overeengekomen, tenzij wij worden gedwongen door toepasselijke wet- en regelgeving om dergelijke gegevens eerder te verwijderen of langer te bewaren. 

Onderstaand overzicht geeft de persoonsgegevens die worden opgeslagen met de bijbehorende termijn weer: 

Factuurgegevens: 10 jaar
Licentiegegevens: tot maximaal 12 maanden na de vervaldatum

9. Jouw privacyrechten

Je beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van jouw Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van jouw Persoonsgegevens. Daarbij dient je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn jouw Persoonsgegevens te bewaren om bijvoorbeeld aan onze wettelijke (fiscale) verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen eventuele profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw eventuele toestemming in te trekken.

Bij de uitoefening van jouw privacyrechten dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan jouw verzoek. Wij zullen je in beginsel binnen 4 weken na jouw verzoek berichten.

10. Vragen

Wanneer je een vraag of klacht hebt over de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken, neem dan eerst contact met ons op. Je kunt jouw klacht per e-mail toesturen naar privacy@eset.nl.

11. Wijzigingen

Deze Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

12. Cookies

Met behulp van cookies kunnen wij informatie over bezoeken aan de website verzamelen en vervolgens analyseren. Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en getallen en wordt opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat wanneer jij onze website bezoekt.

ESET kan de volgende cookies opslaan:

 • Essentiële en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijke cookies en zorgen ervoor dat jij de website kan bezoeken, bepaalde verzoeken kunt doen en gebruik kunt maken van bepaalde functies op de website. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om jouw website ervaring en onze diensten te kunnen verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Advertentiecookies, beacons en widgets. Deze zorgen ervoor dat onze business partners jou kunnen voorzien van reclame die op jouw voorkeuren is toegesneden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij jouw toestemming nodig.

Via de instellingen van jouw browser kan jij tevens aangegeven welk soort cookies wel of niet opgeslagen mogen worden.

Deze Policy is niet van toepassing op ESET, spol. s.r.o.; het privacybeleid van ESET, spol. s.r.o. bevindt zich hier.