Privacybeleid

De bescherming van klanten en van hun gegevens zit in ons DNA. ESET neemt de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming daarom ook zeer serieus.  Als grootste Endpoint Security leverancier vanuit de Europese Unie is ESET al een geruime tijd bezig om onze producten, diensten en processen verder te verbeteren. Te allen tijde zal ESET proberen zo transparant mogelijk te communiceren over de gegevens die zij verwerkt en hoe hier mee om wordt gegaan. Zijn er toch vragen, opmerkingen en/of verbeteringen? Dan horen wij dit graag! Wij zijn te bereiken via privacy@eset.nl. 

Bij ESET werken we elke dag aan een veiligere wereld. Dit blijven wij elke dag doen. Bedankt voor het vertrouwen in onze organisatie.

1. Algemeen

Deze privacy en cookie policy (hierna: "Policy") is van toepassing op de persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") die DoNOD Internet Security B.V., tevens handelend onder de naam "ESET Nederland"  (hierna: "ESET", "wij" of "ons") in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.eset.nl ("Website") verwerkt. Wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga je akkoord met de onderstaande Policy. Deze Policy is ook te raadplegen, downloaden en printen op onze Website.

Wij respecteren jouw privacy. De Persoonsgegevens die wij over jou verwerken ("Persoonsgegevens") worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Policy aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.

ESET is gevestigd aan de Trapezium 304, 3364DL te Sliedrecht, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24368122. Vragen over deze Policy kunnen worden gesteld via privacy@eset.nl.

 

2. De verwerking van Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
 • Persoonlijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw geslacht en geboortedatum;
 • Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw bankgegevens;

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze Website. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens of andere gegevens die jij aan ons al dan niet via de Website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

3. Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van Persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je Persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor je ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven Persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van Persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke Persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts Persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Policy heeft gelezen.

 

4. Hoe verzamelen wij informatie

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat jij deze in het kader van de vraag naar een product en/of dienst van ESET aan ons verstrekt, zoals wanneer je ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan jij gebruik maakt. Tevens kunnen wij op jouw verzoek Persoonsgegevens van jou verkrijgen van derden. 

 

5. Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
 • om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
 • om met jou in contact te kunnen treden;
 • als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je (elektronische) commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen, alsmede van producten en diensten van aan ons gelieerde partijen;
 • om je gebruikersinformatie en serviceberichten toe te sturen;
 • om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

 

6. Derden

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Policy worden verwerkt. Wij verstrekken jouw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

7. Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. De Persoonsgegevens, of andere informatie die door jou aan ons worden verstrekt, zullen niet worden doorgegeven en/of opgeslagen worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

8. Links naar websites van anderen

Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

9. Bewaartermijnen

ESET bewaart jouw Persoonsgegevens of andere data die jij aan ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden, of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de (wettelijke) bewaartermijnen en -plichten.

 

10. Inzage, correctie en verwijdering

Je kunt ons verzoeken jouw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden in opdracht van ons, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via privacy@eset.nl.

 

11. Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. Je kunt jouw klacht per e-mail toesturen naar privacy@eset.nl.

Wij streven er naar jouw klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Mocht de wijze waarop wij jouw klacht hebben afgehandeld onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ("AP"). De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

 

12. Wijzigingen

Deze Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

13. Cookies

Met behulp van cookies kunnen wij informatie over bezoeken aan de website verzamelen en vervolgens analyseren. Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en getallen en wordt opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat wanneer jij onze website bezoekt.

ESET kan de volgende cookies opslaan:

 • Essentiële en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijke cookies en zorgen ervoor dat jij de website kan bezoeken, bepaalde verzoeken kunt doen en gebruik kunt maken van bepaalde functies op de website. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om jouw website ervaring en onze diensten te kunnen verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
 • Advertentiecookies, beacons en widgets. Deze zorgen ervoor dat onze business partners jou kunnen voorzien van reclame die op jouw voorkeuren is toegesneden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij jouw toestemming nodig.

Via de instellingen van jouw browser kan jij tevens aangegeven welk soort cookies wel of niet opgeslagen mogen worden.