ჩამოტვირთეთ ESET Endpoint Encryption

პროდუქტის დასაინსტალირებლად ან გასააქტიურებლად გჭირდებათ ლიცენზიის მონაცემები, რომლებიც იგზავნება ელფოსტით მას შემდეგ, რაც შეძენით ან საცდელად მოითხოვთ. 30-დღიანი უფასო საცდელი პერიოდისთვის, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მოთხოვნა.

კლიენტი

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

ცვლილების ისტორია

Версия 5.2.54.0 для Windows

 • Исправлено: раскладки клавиатуры, которые не соответствовали правилам caps lock для клавиш c цифрами в загрузчике. 
 • Исправлено: проблему, из-за которой текст в загрузчике на некоторых языках отображался некоректно.
 • Исправлено: проблему, из-за которой пользовательский интерфейс не масштабировался должным образом, когда разрешение экрана было установлено выше 100 %.
 • Исправлено: проблему, из-за которой зашифрованное электронное письмо автоматически расшифровывалось только во время первого просмотра.
 • Исправлено: проблему, из-за которой клавиша ввода не перемещала фокус на следующий интерактивный элемент в загрузчике.

Версия 5.2.52.0 для Windows

 • Добавлено: поддержку мыши в загрузчике.
 • Улучшено: различные улучшения пользовательского интерфейса загрузчика.
 • Улучшено: внешний вид пользовательского интерфейса.
 • Изменено: управление версиями продукта приведено в соответствие с правилами управления версиями ESET.
 • Исправлено: проблему с зависанием системы при загрузке с зашифрованными дисками SSTC.
 • Исправлено: проблему с зависанием устройств Wortmann Terra при касании сенсорной панели в загрузчике.
 • Исправлено: проблему с загрузкой устройств Wortmann Terra в среду восстановления Windows после начала шифрования.
 • Исправлено: проблему, при которой можно было установить несколько версий ESET Endpoint Encryption одновременно.
 • Исправлено: проблему, из-за которой названия резервных копий шифрования папок в виде обычного текста не локализовались.
 • Исправлено: проблему со сбоем OneDrive при использовании длинных путей.
 • Удалено: поддержку ОС Windows 7, 8, 8.1 и Windows Server 2008 R2.

Версия 5.2.52.0 для macOS

 • Изменено: новый логотип в интерфейсе пользователя.

ვერსია 5.1.5.38

 • გასწორებულია: დაიმატა Microsoft-ის UEFI სერტიფიცირების ცენტრების მესამე მხარის არარსებობის აღმოჩენა.
 • განახლებულია: მოძველებული ბმულები მომხმარებლის ინტერფეისში.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამოც შესაძლოა მეტა მონაცემების შეცდომა წარმოიშვას პოლიტიკის გამოყენებისას "ავტომატურად ჩართეთ დაშიფვრა ინსტალაციის შემდეგ".

ვერსია 5.1.4.36

 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამო შეუძლებელი იყო Bitlocker- ს გამორთვა ან ჩართვა ESET Endpoint Encryption- ის დაყენების შემთხვევაში.
 • გასწორებულია: პრობლემა დისკის შემოწმებისას დატვირთვის დროს. დისკის შემოწმების შემდეგ სისტემა გაუმართავი იყო.
 • გასწორებულია: TPM შიფრირების პრობლემა, რომლის გამო სისტემა ავტომატურად აღდგებოდა SMI 2263XT კონტროლერის დისკის გამოყენებისას.
 • გასწორებულია: SafeStart- ის შესრულების შემდეგ ზოგიერთ სისტემაზე ცისფერი ეკრანი გამოჩნდებოდა (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED).
 • გაუმჯობესებულია: შესრულებადი Secure Data Go ფაილის დამალვა დაშიფრულ USB მოწყობილობებზე.
 • გაუმჯობესებულია: დამოუკიდებელი რეგისტრაციის ჟურნალის შენახვა.
 • გაუმჯობესებულია: განახლებული საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო ხელშეკრულება.

Version 5.1.3.28

 • Fixed: A problem if an OPAL encrypted system crashes for any reason, the software would report it is no longer encrypted on next reboot
 • Fixed: A problem with HP Elitebook failing to boot with "Unable to locate operating system boot file" error
 • Fixed: Endpoint Encryption deployment icon disappearing from the Windows 11 system tray
 • Fixed: A problem where the pre-boot authentication screen would freeze when a 2nd monitor is connected or disconnected
 • Fixed: A problem where RME encryption fails with an SD card when connected to a SCSI bus
 • Fixed: Various localisation fitment issues Improvement: A failed activation no longer closes the activation window
 • Fixed: Security vulnerability CVE-2022-2402 [CVSS 6.5] - reported externally
 • Fixed: Workaround for a bug in some Lenovo UEFI implementations, that incorrectly report parameters of NVMe drives. This prevented affected systems from booting, when encrypted using TPM with NVMe drives..

Version 5.1.2.27

 • Fixed: A problem if an OPAL encrypted system crashes for any reason, the software would report it is no longer encrypted on next reboot
 • Fixed: A problem with HP EliteBook failing to boot with "Unable to located" operating system boot file error
 • Fixed: Endpoint Encryption deployment icon disappearing from the Windows 11 system tray
 • Fixed: A problem where the pre-boot authentication screen would freeze when a 2nd monitor is connected or disconnected
 • Fixed: A problem where RME encryption fails with an SD card when connected to a SCSI bus
 • Fixed: Various localization fitment issues
 • Improvement: A failed activation no longer closes the activation window
 • Fixed: Security vulnerability CVE-2022-2402 [CVSS 6.5] - reported externally .

Version 5.1.1.14

 • Improved: Installing EEE on Windows 7 and Server 2012 R2 now only requires the SHA-2 code signing update KB4474419
 • Fixed: Installing EEE on supported Windows Server operating systems was blocked.

Version 5.1.0.9

 • Added: Starting with this release. Installing EEE on Windows 7 requires the SHA-2 code signing updates KB4474419 & KB4490628.
 • Improvement: Added support for encrypting exFAT formatted removable drives
 • Improvement: Added the ability to format Removable Media Encrypted drives
 • Improvement: Various localization changes
 • Improvement: Added English (Indian) keyboard layout
 • Fix: A problem when attempting to format an NTFS encrypted removable drive which caused it to become unusable
 • Fix: Ability to encrypt superfloppy formatted USB's
 • Fix: Now correctly reports touchscreen compatibility to the EEE Server
 • Fix: A problem where a Full Disk Encrypted system could fail to boot with "Unable to locate operating system boot file" error.

Version 5.0.8.4

 • Fixed: A problem where TPMs could not be initialized during encryption, on a fresh install of Windows 10 20H2 (not upgrade), Already encrypted systems were not affected.
 • Fixed: A problem where TPMs could not be initialized during encryption, on Windows 10 deployed using the Microsoft Deployment Toolkit or some other deployment tools.
 • Fixed: A problem where some software encrypted workstations occasionally fail to start or resume from sleep, with a power_state_failure error.
 • Fixed: Improved TPM initialization on boot.
 • Fixed: Improved support for disk names.
 • Fixed: Improved the error message should a communication error occur during an update check.

Version 5.0.7.3

 • Fixed: Starting Full Disk Encryption on Windows 10 2004 systems with Legacy BIOS
 • Fixed: Starting OPAL encryption on Toshiba THNSFJ256GCSU drives
 • Improved: Added Hebrew keyboard layout for pre-boot.

Version 5.0.6.5

 • Fixed: EEE can now be installed on Windows XP
 • Fixed: SSO now works on a system using OPAL+TPM encryption
 • Fixed: Resolved issues where some systems would crash when entering or coming out of sleep whilst OPAL encrypted
 • Fixed: Resolved an issue where some drives would display error "0xC00B004F" after being re-encrypted with OPAL
 • Fixed: The show password icon in the bootloader is now functional
 • Fixed: Fixed an issue where systems would crash when the system starts FDE - As seen with ADATA - SP920SS drives
 • Improved: Support for firmware TPMs improved
 • Improved: Will check OPAL decryption can take place before attempting decryption.

Version 5.0.5.7

 • Changed: Windows XP and 2003 Server is no longer supported.
 • Added: EEE now supports the ability to disable pre-boot authentication via the EEE Server.
 • Improved: When starting encryption with OPAL the user is blocked from restarting until the OPAL setup process is complete.
 • Fixed: Resolved a problem where certain implementations of UEFI BIOS firmware on a laptop could cause the keyboard to not respond in the pre-boot screen.
 • Fixed: Single Sign-On (SSO) now works correctly when used with OPAL.
 • Fixed: Installation no longer mistakenly blocks when Apache is installed.
 • Fixed: Installation is blocked if ESET Endpoint Encryption Server is installed.
 • Fixed: Installation is blocked if ESET Full Disk Encryption is installed.
 • Fixed: Outlook add-in is now not shown if disabled by policy.
 • Fixed: Resolved issues with EEE Go and large files.

Version 5.0.3.0

 • Added: Support of Windows 10 1903 (May 2019) feature update.

Version 5.0.1.0

 • Fixed a problem where Full Disk Encrypted workstations, which have an OPAL disk(s) that have been partially setup by other software, would be misidentified as using our OPAL encryption.
 • Fixed a problem where Single Sign-On would fail and FDE Login commands from the server could not be processed, due to case sensitivity issues when verifying against the user.
 • When using a TPM pre-boot authentication keyboards would be not be added
 • Installation failed to block when installed on the same machine as an EEE Server.
 • Improved meta data validation to prevent rare cases of unbootable systems following recovery and re-encryption
 • Updater. Improved error handling when cancelling and/or validating downloads.
 • (Managed client only) New: A new package with managed uninstall set is no longer required to upgrade a managed client which already has managed uninstall set
 • EEE Go now rebranded in all languages.

Version 5.0.0.0

 • Added: Full Disk Encryption now supports OPAL self-encrypting drives (SED) (Managed client only)
 • Changed: Rebranded software to ESET Endpoint Encryption Server
 • Improved: Updated the legacy (MBR) Full Disk Encryption bootloader to work around a problem caused by HitmanPro and any 3rd party tools that silently block writing to the MBR. These tools could cause a Full Disk Encrypted system to no longer boot after upgrading ESET Endpoint Encryption.
 • Improved: The new Maintenance Mode previously introduced in DESlock+ v4.9.2 is now supported on legacy, non-UEFI, machines. (Enterprise Client only)
 • Improved: Updated self-heal process performed after a Windows 10 feature update.
 • Improved: Outlook Add-in no longer shows as failed to load when blocked by policy. It now shows as loaded, but does not add UI elements to Outlook. (Enterprise Client only)
 • Improved: Command-line tool (dlpcmd) has new commands to retrieve Workstation ID and maintenance mode status. Added support for legacy maintenance mode and several minor bug fixes.
 • Fixed: SSO would not update if a password was changed twice or more times in the same session.
 • Fixed: There was problem during activation when the system default keyboard had a long name. (Managed client only)
 • Fixed: ESET Endpoint Encryption Go could experience a performance dip when copying multiple files on Windows 10.
 • Fixed: Fixed a problem with Outlook Add-in registration. The x86 add-in would not be registered on x64 Windows if installed before Outlook. (This only occurred with DESlock+ v4.9.4)
 • Fixed: Outlook Add-in would crash if a signature containing an image was used and the mail format was set to RTF.
 • Fixed: In some rare cases when using Mobile Device Compatilbity Mode the Outlook Add-in could crash when sending an e-mail to an exchange mail group.

Версия 4.9.5.0

 • Исправлено: проблему использования полного шифрования дисков на рабочей станции BIOS Legacy (MBR) под управлением Windows 10 1809 или обновления существующей зашифрованной системы приведет к автоматическому восстановлению Windows.

Версия 4.9.4.0

 • Усовершенствовано: выполнение обновления функций Windows 10 с использованием OEM версии Windows 10 изымает настройки конфигурации, добавленныеDESlock. Добавлено функцию восстановления для обеспечения сохранения настроек конфигурации.
 • Улучшено: проверки состояния BitLocker добавляются при запуске шифрования.
 • Исправлено: быстрый запуск/спящий режим, добавленный в 4.9.2, мог вызвать ошибки BSOD («синий экран») при запуске на некоторых компьютерах.
 • Исправлено: метаданные FDE не были защищены исправлениями, представленными в версии 4.9.0 при использовании TPM, что могло привести к повреждению метаданных. Новая версия исправляет метаданные на пораженных системах во время обновления.
 • Исправлено: невозможность запуска полнодискового шифрования, когда компоненты DESlock, которые используются для проверки использования BitLocker, не установлено. Это случалось в некоторых операционных системах Windows, где BitLocker недоступен, включая некоторые версии Windows Server и Windows Vista

Версия 4.9.3.0

 • Исправлено: проблему, обнаруженную в версии 4.9.2, которая могла повлечь сбои автоматического обновления Windows 10 в системе с полнодисковим шифрованием. При использовании версии 4.9.2 DESlock с полнодисковим шифрованием рекомендуется обновить DESlock+, чтобы следующие обновления Windows 10 могли происходить автоматически.

Версия 4.9.2

 • Добавлено: (только UEFI) режим обслуживания, который позволяет осуществлять контролируемый обход аутентификации перед началом загрузки, чтобы система могла перезагружаться без присутствия пользователя во время выполнения обновлений Windows или другого технического обслуживания системы. Эта функция по умолчанию отключена, для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: support.deslock.com/KB471
 • Улучшено: полнодискове шифрование DESlock + сейчас препятствует автоматическому шифрованию BitLocker. Добавлено в связи с тем, что обновление Windows 10 могут запускать шифрование BitLocker. Это приведет к тому, что уже зашифрованные с помощью DESlock+ машины невозможно будет загрузить, пока шифрование BitLocker не удалится. Мера предосторожности также применяется при обновлении клиента DESlock+ на рабочих станциях с полнодисковим шифрованием для обеспечения защиты существующих машин DESlock+.
 • Усовершенствовано: инструмент командной строки DESlock + теперь включен в установку клиента DESlock+. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: support.deslock.com/KB186
 • Усовершенствовано: (только UEFI) теперь можно изменить ориентацию графического загрузчика, нажав F8.
 • Улучшено: (только UEFI) графический загрузчик теперь обладает функцией изменения масштаба для облегчения чтения на устройствах с высоким разрешением. Для изменения доступных уровней масштаба нужно нажать клавишу F7.
 • Исправлено: восстановление пароля для полнодискового шифрования могло не сохраняться при выполнении восстановления во время продолжения работы системы после спящего режима или во время быстрого запуска.
 • Исправлено: (только UEFI) в Windows 10 Creators (1703) или ранее файлы на UEFI System Partition (ESP) могли быть повреждены, если данные записывались в ESP при загрузке с помощью быстрого запуска или восстановления из спящего режима. Компания Microsoft исправила эту проблему в Windows Fall Creators (1709), однако это обновление направлено на пользователей предыдущих версий. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: support.deslock.com/KB472
 • Исправлено: (только UEFI) графический загрузчик мог отображаться неправильно на некоторых планшетах (сообщение с Lenovo Miix 310).
 • Исправлено: сбой работы, если папка была расшифрована, а затем снова зашифрована в версиях 4.8.17 и 4.9.0.
 • Исправлено: окно входа DESlock+ могло остановить работу системы с обновлением Windows 10 Fall Creators, поскольку обновление изменило способ управления отключением и запуском программ Windows.
 • Исправлено: сбои работы компонентов внешнего интерфейса DESlock+ в случае отмены выключения или перезагрузки Windows.
 • Исправлено: теперь правильно цитируется путь к двоичной системе службы DESlock+. Это исправляет проблему, когда сервис не мог быть запущен из-за наличия определенных файлов в корневом каталоге системного диска, а именно «C:\Program».
 • Исправлено: проблема с драйвером для чтения карт памяти Realtek (rtsper.sys). При подключении или отсоединении SD-карты могла возникать ошибка BSOD («синий экран»).
 • Версия 4.9.0.0
 • Изменено: (только UEFI) новый графический загрузчик с сенсорной клавиатурой на экране. Улучшает работу с дисплеями и планшетами с высоким разрешением.
 • Исправлено: дополнительная защита кластеров диска, которые содержат FDE метаданные, для предотвращения отмены блокировки файлов, а также перемещение кода загрузчика и данных.
 • Исправлено: проверка и защита перемещенных FDE метаданных, что могли возникнуть в системах, которые сначала были зашифрованы полнодисковым шифрованием в версии 4.8.17.
 • Исправлено: автоматическая регистрация (ES Direct) могла показывать интерфейс дважды во время конвертирования зашифрованного компьютера.
 • Исправлено: улучшение поддержки Alt-Gr для клавиатур при аутентификации перед началом загрузки.

Версия 4.8.17.0

 • Добавлено: поддержка Trusted Platform Module (TPM) для полнодискового шифрования. Поддержка TPM требует TPM 2.0 и UEFI BIOS (только для Enterprise Client).
 • Добавлено: поддержка ежемесячного лицензирования по подписке.
 • Добавлено: теперь можно автоматически запустить полнодисковое шифрование после установки (только для Enterprise Client).
 • Усовершенствовано: Windows 10. Поддержка бесперебойного обновления операционной системы при полнодисковом шифровании. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке Http://support.deslock.com/KB379.
 • Исправлено: выполнено исправление, которое предотвращает использование третьими лицами мини-фильтра файловой системы DESlock + и вызывание переполнения буфера ядра.
 • Исправлено: автоматическая регистрация (ES Direct) могла не работать на компьютере с несколькими сетевыми адаптерами (только для Enterprise Client).
 • Исправлено: после окончания срока действия лицензии Windows 10 пользователи не могли открывать настройки (Панель управления) и выполнять другие стандартные функции Windows.

Версия 4.8.16

 • Исправлено: шифрование сменных носителей. Исправлена проблема, существовавшая в версии 4.8.15, которая могла вызывать зависание Windows Explorer при подключении сменных носителей. Это также могло вызвать зависание машины при выключении.
 • Исправлено: полное шифрование диска. Исправлена проблема, которая влияла на процесс установления предварительных версий во время установки или выполнения восстановления инсталляции и во время полного шифрования диска. Инсталляция могла зависать и/или вызывать зависание «синий экран» – ошибка BSOD. (Установка на ту же самую версию возможна при использование обновленного единого пакета инсталляции с Enterprise Server или при смене языка инсталляции.)
 • Исправлено: ошибка в управлении неустановленными кодами (только Client Enterprise).
 • Исправлено: проблема обновления из старых версий клиента (версии 4.3.112 и 4.3.114), которая могла повлечь сбои загрузки Windows после обновления. Это влияло на обновление предыдущих версий для всех версий между 4.8.3 и 4.8.15.

Версия 4.8.15

 • Улучшено: оптимизация полного шифрования диска. Это улучшило общую производительность и демонстрирует наибольшую эффективность в случае использования SSD накопителей.
 • Улучшено: начальный запуск дешифровки действующих/MBR (не UEFI) систем, зашифрованных полным шифрованием диска. Это особенно заметно при выходе из режима гибернации.
 • Добавлено: новая поддержка самостоятельной регистрации. Нужен Enterprise Server 2.8. (Только для Enterprise Client, для получения дополнительной информации см. Https://support.deslock.com/KB417)
 • Исправлено: Bootloader не обновлялся. Это влияло на зашифрованные полнодисковым шифрованием рабочие станции под управлением ОС Windows 10 с включенной технологией Secure Boot. Проблема проявлялась в продуктах версии 4.8.3 и выше.
 • Обновлено: брендинг продукта (DESlock Encryption от ESET).

Версия 4.8.13

 • Исправлено: (только Enterprise Client) коды управления деинсталляцией, которые генерируются Enterprise Server, не принимались клиентом в двух последних установленных версиях. Это не влияло на использование паролей управления деинсталляцией.

Версия 4.8.12

 • Исправлено: в предыдущей версии возникла проблема с полным шифрованием диска, во время которого устройство съемного носителя было недоступно. Установка данной версии восстанавливает доступ к устройствам. Проблема была представлена как невозможность шифрования съемных носителей при использовании режима полного шифрования диска или доступа к устройствам, которые уже были зашифрованы.
 • Исправлено: сетевой (UNC) путь поддержки для виртуальных дисков, добавленный в предыдущей версии, не мог создавать новые виртуальные диски на сетевых файловых системах, которые поддерживают неполные файлы.

Версия 4.8.11.0

 • Улучшено: полное шифрование диска. Возможность управлять раскладками клавиатуры на экране загрузки с помощью новой утилиты Bootloader Keyboard Manager. Доступ с помощью нового меню настроек на странице FDE.
 • Улучшено: (только Enterprise Client) полное шифрование диска. Статус шифрования рабочих станций теперь доступен через значок в области уведомлений.
 • Исправлено: ошибка, при которой информация о состоянии диска неправильно сообщалась в системах с диском SD. На автономных клиентах ошибка выглядела так: «Эта копия Windows не установлена на основной загрузочный диск. Запуск полного шифрования диска может привести к повреждению данных и невозможности запуска компьютера». (Замечено на ASUS EeeBook). На управляемых клиентах не отображались диски на рабочей станции и информация о том, что информация диска была изменена при запуске шифрования.
 • Исправлено: полное шифрование диска. При обновлении версии 4.8.0 до 4.8.4 или 4.8.5 только раскладка клавиатуры BIOS была доступна.
 • Исправлено: полное шифрование диска. После обновления версии 4.8.0 до 4.8.3 не было возможности добавить дополнительные раскладки клавиатуры для аутентификации на экране загрузки.
 • Исправлено: (только Enterprise Client). Полное шифрование диска. Функция «Предлагать пользователю выбрать свой собственный пароль перед началом шифрования» при запуске FDE предлагала пользователям создать собственный пароль, но потом не использовала ни его, ни пароль, назначен с помощью Enterprise Server. (Версии 4.8.4 и 4.8.5)
 • Исправлено: полное шифрование диска. Улучшенная поддержка клавиатуры для аутентификации на экране загрузки с помощью добавления обходного пути в случае сбоев нормальной инициализации. (Замечено на HP Elitebook 850 G3 с французской раскладкой клавиатуры).
 • Исправлено: полное шифрование диска. Исправлена проблема в случае, когда Windows был установлен не на первом разделе системного диска.
 • Исправлено: (только автономные клиенты) полное шифрование диска. Исправлена проблема выявления GPT дисков, настроенных как динамические диски.
 • Исправлено: (только автономные клиенты) полное шифрование диска. Теперь пользователю не разрешается использовать зарезервированное имя «admin» при запуске FDE.
 • Исправлено: полное шифрование диска. Исправлено проблему шифрования GPT дисков без ESP.
 • Исправлено: (только Enterprise Client). Клиенты, на которых выполнялась удаленная установка, всегда видели диалог «Перезагрузка» на английском языке. (Версии 4.8.3, 4.8.4 и 4.8.5)
 • Улучшено Параметры (Панель Управления). Оптимизирован интерфейс.
 • Улучшено Параметры (Панель Управления). Добавлена функция «Ничего не делать» для двойного нажатия на окно сообщений.
 • Улучшено: полное шифрование диска. Новая страница Параметры для доступа к основным функциям FDE доступна в случае, если рабочая станция зашифрована.
 • Улучшено: сетевые диски теперь доступны в случае использования UNC (сетевых) путей.
 • Исправлено: Shredder. Исправлено некоторые проблемы со значком на рабочем столе.
 • Исправлено: Shredder. Исправлено сбои в работе клиента на х64 платформах в случае, если пользователь нажимал правой кнопкой на область переходов (например, в окне диспетчера файлов).
 • Исправлено: шифрование оптических медиа-носителей. Исправлена ошибка в работе с некоторыми USB модемами. Устройства, которые использовали эмуляцию CD для связи, могли быть заблокированы в случае использования политики для шифрования съемных медиа носителей, которая отличалась от Open. (Замечено на LG L-03F 4G / LTE Modem)
 • Исправлено: шифрование оптических медиа-носителей. Теперь блокирует и выдает ошибку при шифровании файлов, путь к которым содержит более 260 символов.
 • Исправлено: шифрование оптических медиа-носителей. Разрешено повторное использование отформатированных CD-RW дисков.
 • Улучшено: обновление испанской версии справки.
 • Исправлено: удаленная деинсталляция теперь может использовать ANSI пароли (только Enterprise Client).
 • Исправлено: проблема с восстановлением инсталляции. (Только 32-битная/x86).

სერვერი

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

ცვლილების ისტორია

Версия 3.7.0.0

 • Добавлено: универсальный установщик теперь будет установливать PHP 8.2.11.
 • Добавлено: отчет о входах в ESET Full Disk Encryption на рабочих станциях.
 • Улучшено: отчеты теперь работают в фоновом режиме.
 • Улучшено: страницы установки и входа.
 • Изменено: управление версиями продукта согласовано с правилами управления версиями ESET.
 • Исправлено: некоторые проблемы установки в универсальном установщике и отсутствие пароля SQL.
 • Исправлено: проблему с загрузкой сертификатов SSL.

ვერსია 3.6.0.373

 • დამატებულია: უნივერსალური ინსტალატორი ახლა დაინსტალირებს PHP 8.2.5 და Apache 2.4.55.
 • დამატებულია: ახალი ვერსია გადაწერს Apache SSL ფაილს უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად.
 • გაუმჯობესებულია: აკრძალულია ლიცენზიების მიგრაცია ლიცენზიების ხელახლა სინქრონიზაციის დროს.
 • დამატებულია: სამუშაო სადგურებზე ამოცანების სახით განახლებული პოლიტიკის გაგზავნის მხარდაჭერა.
 • გაუმჯობესებულია: თარგმანის ფორმატი, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო ხარისხის შეტყობინებებს ყველა ენაზე.
 • დამატებულია: რამდენიმე თარგმანი.
 • დამატებულია: იმ შემთხვევაში თუ მიზნობრივ სამუშაო სადგურს არ აქვს სწორი UEFI სერთიფიკატი, შეტყობინება ESET Full Disk Encryption სტატუსზე მასტერში დაიბლოკება.
 • შეცვლილია: ზოგიერთ სიტუაციაში PDF ანგარიშის შექმნა მოსახსნელი მატარებლების შესახებ შეცდომით ხორციელდება.
 • წაშლილია: Internet Explorer-ის გამოყენების შესაძლებლობა.
 • ამოღებულია: Microsoft Windows 7-ის მხარდაჭერა.
 • წაშლილია: Microsoft Windows 8-ის მხარდაჭერა.
 • წაშლილია: Microsoft Windows 8.1 მხარდაჭერა.
 • ამოღებულია: Microsoft Windows Server 2008R2 მხარდაჭერა.

ვერსია 3.5.1.370

 • გასწორებულია: მოძველებულმა სერვერმა ვერ შეძლო მონაცემთა ბაზასთან სწორად დაკავშირება, რამაც გამოიწვია ლიცენზირებასთან დაკავშირებული შეცდომები.
 • გასწორებულია: PHP 8-ის გამოყენება იწვევდა რამდენიმე გაფრთხილებას და შეცდომას, რომლებიც ხელს უშლიდნენ კონსოლის დატვირთვას.
 • გაუმჯობესებულია: უნივერსალური ინსტალატორი (All-In-One) უკეთესად უმკლავდება SQL ინსტალაციის ზოგიერთ შეცდომას.

Version 3.5.0.365

 • Improved: The All In One (AIO) installer now uses SQL 2019 for fresh and upgraded Encryption Server installations
 • Improved: EEE Servers that were not installed using the AIO installer can connect to SQL 2019
 • Improved: Improved handling of large numbers for workstations and users
 • Improved: Various localisation improvements
 • Improved: HTTPS is enabled by default on fresh installations
 • Fixed: OpenSSL now upgrades when using the AIO installer
 • Fixed: Problem where the FDE recovery menu was shown when the user did not have the correct permission set
 • Fixed: Problem where activation codes would not be copied to the clipboard on Chrome and Edge browsers
 • Important: After upgrading with the AIO installer some file locations may have changed. More details support.eset.com/kb8350
 • Important: Server 2008 no longer supported (Server 2008 R2+ continues to be supported).

Version 3.3.2.339

 • Improved: Updated versions of OpenSSL and libCurl to latest versions to resolve potential internet access problems
 • Improved: Better reporting of client OS in console
 • Fixed: Crash caused by re-activation of existing workstation
 • Fixed: Enabling SSL with Apache 2.2
 • Fixed: Reverted change in previous version where downloaded files were stripped of certain characters resulting in mangled filenames
 • Fixed: Undefined appearing in downloaded installs where language should have been specified.

Version 3.3.1.329

 • Fixed: Problem running application on Windows 7 (or Server 2008R2).

Version 3.3.0.321

 • Added: Support for Endpoint Encryption for macOS
 • Fixed: Potentially could not sync with AD group if there were more than 500 security groups in total
 • Fixed: Some custom email templates were ignored when sending mails
 • Fixed: Use correct user permissions for access to control panel
 • Fixed: Problem downloading recovery file
 • Fixed: PHP error "Creating default object from empty value" emitted to logs occasionally
 • Fixed: Removed reliance on PHP mbstring extension which may not always be available.

Version 3.2.3.0

 • Removed legacy recovery ISO from install.

Version 3.2.2.0

 • Added: Added back switch organisation button for multi-tenant installations
 • Improved: Active Directory sync algorithm change to improve performance
 • Improved: In control panel you can no longer lock out your own login
 • Improved: PHP memory usage when running reports with very large numbers of workstations or users. This could results in reports failing unless PHP memory was increased above 128M.
 • Improved: Help link should now redirect to the correct page rather than the default landing help page
 • Fixed: Crash issue with server service when receiving malformed input
 • Fixed: Can now change the implicit login role of a console login
 • Fixed: Unused licence can now be removed from one organisation even when it is still being used by a different organisation
 • Fixed: Various localisation improvements
 • Fixed: Problem in preinstall detecting Apache installations
 • Fixed: Problem when redirecting HTTP to HTTPS

Version 3.2.0.4

 • Fixed: Issue preventing upgrade of existing installations using http port other than the default (80).

Version 3.2.0.X

 • Added: Support for installing with Apache 2.4
 • Improved: Preinstall now installs/upgrades to Apache 2.4.41 and PHP 7.2.28
 • Improved: Service entries are removed when organisations are deleted in multi-tenant mode
 • Fixed: Cannot open workstation card as helpdesk user
 • Fixed: Service crash when processing invalid workstation JSON
 • Fixed: Network workstation panel empty text appears in incorrect panels
 • Fixed: User card info panel "licence name" hyperlink could not be used on some browsers.

Version 3.1.0.X

 • Added: Ability to disable pre-boot login
 • Added: If using the preinstall, Apache is upgraded with OpenSSL from EEES folder which enables TLS 1.2
 • Added: TPM report
 • Added: Support to manually force server to run in legacy mode
 • Added: Ability to download recovery dat file directly
 • Improved: Reporting of Windows 10 versions on workstation panel
 • Improved: Better logging when performing SSPI enrolment
 • Improved: Better logging when performing AD synchronisation
 • Improved: Child console and deployment services now run as services again
 • Fixed: Setup wizard sometimes erroneously relaunched following a restore
 • Fixed: Rendering issue with certain characters in PDF reports
 • Fixed: Login delay caused by syncing to very large AD
 • Fixed: Clear download pending flag on orphaned licences, allowing them to be deleted
 • Fixed: Service crash when processing records from very old client versions
 • Fixed: Email addresses are quoted to allow for display names containing commas.

Version 3.0.0.0

 • Added: Support for ESET Endpoint Encryption installs
 • Added: Support to auto re-initialise database resource if in maintenance mode
 • Added: Padding to tables in group policy display for readability
 • Changed: Rebranded software to ESET Endpoint Encryption Server
 • Changed: When in maintenance mode, if SQL configuration exists an attempt will be made to re-initialise the connection
 • Fixed: Problem clearing licence flags during re-sync
 • Fixed: Problem using self-enrolment with auto encryption together
 • Fixed: Problem with starting service a second time on some processor types
 • Fixed: Issue with password validation failure when performing some commands
 • Fixed: Issue when generating activation codes in a list with only a single user.

Версия 2.10.10.0

 • Добавлено: проверки примененных автоматических обновлений для установки мультиорендних серверов.
 • Добавлено: флажок особенности программного обеспечения, чтобы по умолчанию скрывать OU фильтр в настройках Active Directory.
 • Добавлено: контакт TPM доступен для чтения перед подтверждением рабочей станцией начала шифрования.
 • Изменено: функция Active Directory тестирования обрабатывает выбор OU фильтра.
 • Изменено: функция Active Directory тестирования больше не хранит выбор OU фильтра.
 • Изменено: конвертация журнала рабочей станции в HTML 4.01 в строгий формат.
 • Изменено: кнопка удаления недоступна для текущего активного образца на панели управления, когда используется режим мультиорендного использования.
 • Изменено: с отчета организации удалено показ количества активированных пользователей.
 • Изменено: журнал dlpes использует не один большой файл, а переменный файл по умолчанию.
 • Изменено: удалено пробелы с commonName при использовании как поле префикса электронной почты в синхронизации Active Directory.
 • Исправлено: проблема с дополнительной парой CRLF в выходе из сервера, которая могла повредить некоторые загруженные файлы.
 • Исправлено: сбой при открытии настроек Active Directory, вызванный более 500 OU.
 • Исправлено: сбой, который иногда случался при анализе OU результатов.
 • Исправлено: активация уже зашифрованной рабочей станции с помощью автоматического развертывания.
 • Исправлено: проблема загрузки журнала рабочей станции, когда название организации содержит «&».
 • Исправлено: проблемы с управлением рабочей станции.
 • Исправлено: проблема с некоторыми отсутствующими переводами.
 • Исправлено: проблема с полным перезаписью файла резервной копии.

Версия 2.9.3.0

 • Добавлено: Apache SSL-сертификаты в файл резервной копии Enterprise Server.
 • Добавлено: восстановление новых файлов сертификатов SSL при запуске, если они отсутствуют.
 • Изменено: сообщение о версии TPM на 4.9.0.
 • Изменено: сообщение об ошибке в случае перезагрузки сети.
 • Изменено: обновлено libCurl к 7.56.1.
 • Изменено: обновленный OpenSSL к 1.0.2m.
 • Изменено: обнаруживает ошибочное соединение с сервером домена во время синхронизации AD Sync.
 • Усовершенствовано: групповой фильтр Active Directory теперь поддерживает primaryGroupID, а не просто memberOf.
 • Улучшено: некоторые улучшения скорости AD Sync.
 • Исправлено: возможность генерировать восстановления ISO для FDE TPM без аутентификации.
 • Исправлено: проверка обновлений на панели управления.
 • Исправлено: проверьте наличие обновлений, включенных по умолчанию в интерфейсе пользователя.
 • Исправлено: аварийное завершение работы инструмента сброса пароля, если было применено политику строка действия пароля.
 • Исправлено: ошибка JavaScript, если попытка изменения пароля была отклонена при входе в систему.

Версия 2.9.2.0

 • Добавлено: возможность изменять имя пользователя консоли с панели управления.
 • Добавлено: графический загрузчик пользователя, предназначенный для установки пакета.
 • Изменено: обновлено версию libCurl к 7.55.1.
 • Изменено: инструмент изменения пароля администратора теперь может разблокировать любой аккаунт системного администратора.
 • Изменен: Enterprise Server теперь сохраняет журнал транзакций FDE при восстановлении данных.
 • Изменено: добавлена новая политика рабочей станции для отправки в кэш имя пользователя FDE во время предварительной загрузки.
 • Изменен: политика автоматического шифрования активирована по умолчанию и не требует ручного изменения настроек.
 • Изменен: предоставлено больше времени для операций восстановления базы данных (теперь по умолчанию до 10 минут ожидания).
 • Изменен: время ожидания для восстановления базы данных можно увеличивать до 10 минут.
 • Улучшено: сообщения об ошибках через Интернет-связь.
 • Улучшено: улучшение отчетности об ошибках удаленной установки.
 • Улучшено: исправлены ошибки локализации и обновлены настройки интерфейса.
 • Улучшено: сообщение об ошибке при push-инсталляции.
 • Улучшено: сообщение о невозможности использования TPM в связи с несоответствием клиента системным требованиям.
 • Улучшено: сбои удаленной деинсталляции.
 • Исправлено: сообщение об удалении рабочей станции.
 • Исправлено: ошибки AD синхронизации, вызванные предварительной ошибкой обновления базы данных.
 • Исправлено: проблема при выполнении операций с лицензиями с помощью электронной почты, которая требовала кодирования.
 • Исправлено: возможность очистки типа строки элементов политики DESlock +, а именно установление пустой строки.
 • Исправлено: некоторые проблемы лицензирования.
 • Исправлено: некорректное сообщение об ошибке при попытке добавить существующую лицензию.
 • Исправлено: JavaScript ошибка, когда в поиске LDAP не было найдено ни одного пользователя.
 • Исправлено: журнал рабочей станции, который неправильно сообщал текст события.
 • Исправлено: некоторые недоступные переводы для предыдущих обновлений.
 • Исправлено: корректное сообщение об ошибке удаленной деинсталляции «DESlock + not installed».
 • Исправлено: проблема с синхронизацией Active Directory, которая может возникнуть в обновленной версии 2.7.2.
 • Исправлено: ошибка JavaScript в панели управления в случае отсутствия прав для просмотра имен пользователей.


Версия 2.9.0.0

 • Добавлено: поддержка Trusted Platform Module (TPM) (https://support.deslock.com/kb430).
 • Добавлено: при настройке Enterprise Server автоматически попытается включить поддержку HTTPS.
 • Добавлено: поддержка регистрации dlprimsrv для удаленных операций установки.
 • Добавлено: поддержка входа в инструмент изменения пароля администратора.
 • Добавлено: поддержка ежемесячного лицензирования.
 • Добавлено: фильтр для рабочих станций в состоянии «предупреждение».
 • Добавлено: выбор команды для некоторых отчетов.
 • Улучшено: сообщения об ошибках при создании файла ES Backup.
 • Улучшено: поддержка PHP 7.1.
 • Улучшено: управление удаленной установкой с улучшенной отчетностью об ошибках MSI Exec.
 • Улучшено: управление удаленной деинсталляцией с улучшенной системой отчетности о состоянии.
 • Улучшено: активация синхронизации каталогов теперь может обновлять distinguishedName объекта, который уже был отправлен в кэш.
 • Улучшено: расширение ES непосредственно для поддержки функционала автоматического шифрования.
 • Исправлено: проблемы с загрузкой SSL-сертификатов пользователя на Enterprise Server.
 • Исправлено: сообщение об ошибке в случае изменения пароля администратора.
 • Исправлено: события, которые отображали «null» для некоторых параметров события.
 • Исправлено: форматирование множественных форм в некоторых сообщениях о событиях.
 • Исправлено: некоторые проблемы с функцией тестирования Active Directory, где могли игнорироваться настройки пользователя.
 • Исправлено: проблемы с созданием организации в мастере настройки.
 • Исправлено: загрузка отчетов, содержащих символы UTF-8, в названии файла.
 • Исправлено: обработка специальных типов входа FDE при использовании неанглоязычных слов.


Версия 2.8.0.0

 • Добавлен фильтр групп безопасности для импорта из Active Directory.
 • Добавлена поддержка ES Direct.
 • Модифицирован импорт с Active Directory для поддержки очень длинных атрибутов Distinguished Name.
 • Добавлен тайм-аут для процесса восстановления SQL, так как на некоторых системах процесс восстановления мог зависать.
 • Предупреждено ошибку выполнения FDE операций у пользователей после обновления.
 • Игнорировалось восстановление слишком малой информации рабочей станции.
 • Исправлено потенциальный сбой службы, который мог вызвать некорректную обработку состояния клиента.
 • Исправлено потенциальную проблему управления лицензиями после обновления с 2.5.5 или более ранних версий.

Версия 2.7.1.0

 • Исправлено: проблема превышения лимита времени выполнения различных отчетов.
 • Исправлено: ошибки в переводе.
 • Улучшено: добавлена поддержка языка.
 • Улучшено: переводы на польский, японский и китайский (упрощенный и традиционный) языки.
 • Заменено оповещения на более развернутые журналы событий системы.
 • Улучшено: инструмент восстановления пароля администратора Enterprise Server.
 • Исключено требование расширения PHP и зависимость от одной PHP версии.
 • Улучшено: поддержка формата времени в часовом поясе не UTC.
 • Улучшено: код восстановления базы данных, который иногда мог оставлять базу данных в состоянии незавершенного восстановления.
 • Улучшено: дополнительная проверка некоторых полей ввода в панели управления.
 • Возможность указать имя пользователя и пароль при использовании мастера установки, даже если прокси-сервер не спрашивал учетные данные (код ошибки 407).
 • Улучшено: настройки функции определения пути к бинарному файлу OpenSSL.
 • Исправлено: проблема создания резервной копии, если название организации использовало Unicode.
 • Исправлено: ошибка при создании новой роли для входа в панель управления.
 • Исправлено: проблема загрузки сертификата пользователя SSL.
 • Исправлено: атака расширение прав доступа к SQL
 • Исправлено: незначительные улучшения интерфейса.
 • Обновлено до последней версии Libcurl и OpenSSL.
 • Исправлено: проблема выхода из системы, пользователь появлялся в активном списке в течение определенного времени при фактическом выходе из системы.