ESET Beleidshub

Wettelijk, over uw privacy bij het gebruik van producten en diensten van ESET.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Dit document bevat wettelijke informatie over de content van de websites van www.eset.com (hierna de ‘site(s)’ genoemd). De wettelijke informatie hierin geldt voor deze site(s) en niet noodzakelijkerwijs voor de andere sites van ESET, spol. s r.o.


Software

ESET, spol. s r. o. (hierna ‘ESET’ genoemd) en/of zijn respectieve leveranciers bezitten het auteursrecht of kunnen auteursrecht uitoefenen op alle software die op deze site(s) beschikbaar is (hierna ‘software’ genoemd). De software kan alleen worden gebruikt in overeenstemming met de licentieovereenkomst met de eindgebruiker (hierna de ‘licentieovereenkomst’ genoemd). De licentieovereenkomst wordt samen met de software geleverd, of maakt er deel van uit. Software die samen met de licentieovereenkomst wordt geleverd, kan niet worden geïnstalleerd zonder de instemming van de gebruiker met naleving van de licentieovereenkomst.

De software wordt uitsluitend voor gebruik aan eindgebruikers geleverd. Dit gebruik is in overeenstemming met de licentieovereenkomst. ESET en/of zijn respectieve leveranciers verbieden uitdrukkelijk elke reproductie en/of verspreiding van de software op een manier die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst. Dergelijke actie wordt uitdrukkelijk door de wet verboden. Iedereen die de licentieovereenkomst schendt, riskeert burgerlijke en strafrechtelijke sancties en risico’s op een rechtszaak, waarin ESET gepaste compensatie en herstel voor de schending van de wettelijke rechten zal vragen.

ESET en/of zijn respectieve leveranciers verbieden verder uitdrukkelijk de verspreiding en het kopiëren van software en het plaatsen van de software of kopieën ervan op andere sites of op om het even welk ander medium.

Als ESET en/of zijn respectieve leveranciers garantie verlenen op de software, doen ze dit alleen in overeenstemming met de licentieovereenkomst. Tenzij anders bepaald verklaren ESET en/of zijn respectieve leveranciers dat ze de software ‘as is’ leveren zonder enige garantie, inclusief garantie van geschiktheid voor een specifiek doel en de garantie om de wettelijke rechten van anderen niet te schenden. De bovenstaande uitzonderingen vormen geen inbreuk op gegronde wettelijke toewijzingen over geleden schade.


Documenten

ESET verleent zijn toestemming om de documenten die op deze site(s) beschikbaar zijn, en dan in het bijzonder persberichten, technische gegevens van de producten van ESET, bestanden en vaak gestelde vragen (FAQ), te gebruiken op voorwaarde dat aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

  1. Het gebruik van documenten wordt niet uitdrukkelijk verboden
  2. De documenten mogen om geen enkele reden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met commercieel gebruik, worden gebruikt
  3. Documenten van de site(s) zijn uitsluitend bedoeld voor informatie-, niet-commercieel of persoonlijk gebruik en mogen niet worden gekopieerd of gepubliceerd op om het even welke netwerkcomputer of via om het even welk medium worden verzonden
  4. Documenten mogen op geen enkele manier worden gewijzigd
  5. Het document en alle kopieën ervan moeten het bericht over het auteursrecht bevatten
  6. De resource moet altijd worden aangeduid

Het gebruik van de documenten voor om het even welk ander doeleinde wordt uitdrukkelijk verboden. Dergelijke actie wordt door de wet verboden. Iedereen die de licentieovereenkomst schendt, riskeert burgerlijke en strafrechtelijke sancties en een rechtszaak, waarin ESET gepaste compensatie en herstel voor de schending van zijn wettelijke rechten zal eisen.

Overeenkomsten over de toestemming om de hierboven gespecificeerde documenten te gebruiken, hebben geen betrekking op het ontwerp of de lay-out van www.ESET.com, de website van ESET of om het even welke andere site waarvan ESET eigenaar, beheerder, licentiegever of controleur is.

Het ontwerp en de lay-out van de site(s) en om het even welke andere website van EESET worden beschermd door het auteursrecht, het presentatierecht, het handelsmerkenrecht, het recht inzake eerlijke concurrentie en andere wetten die hier niet worden vermeld.

Het ontwerp en de lay-out van de site(s) en om het even welke andere websites van ESET mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of doorgestuurd - noch geheel noch gedeeltelijk.

Elk gebruik - zelfs gedeeltelijk - van elementen van de site(s) (meer in het bijzonder met inbegrip van, maar niet beperkt tot logo’s, afbeeldingen, geluiden en beelden) of eventueel kopieën ervan is alleen mogelijk na schriftelijke uitdrukkelijke goedkeuring door ESET.

ESET en/of zijn respectieve leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie in de documenten en bijbehorende afbeeldingen die worden gepubliceerd als onderdeel van de diensten voor om het even welk doel. Al deze documenten en gerelateerde afbeeldingen worden ‘as is’ gegeven, zonder enige waarborg van welke aard dan ook. ESET en/of zijn respectievelijke leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot deze informatie, inclusief alle garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen ESET en/of zijn respectievelijke leveranciers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van informatie die beschikbaar is via de diensten.

De op de diensten gepubliceerde documenten en bijbehorende afbeeldingen kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Aan de informatie hierin worden periodiek wijzigingen toegevoegd. ESET en/of zijn respectievelijke leveranciers kunnen verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of diensten en/of de programma's. Informatie op de site(s) of in hierin beschikbare documenten kan daarom van tijd tot tijd worden gewijzigd en niet overeenstemmen met kenmerken van geleverde producten en/of verleende diensten.


Links naar sites van derden

Via de links in deze zone verlaat u de sites van ESET. De sites waarnaar de links leiden, vallen niet onder de controle van ESET en ESET is niet verantwoordelijk voor de content van om het even welke van deze sites of om het even welke link in een gelinkte site of veranderingen of updates aan zulke sites. ESET is niet verantwoordelijk voor webcasting of om het even welke andere vorm van overdracht van om het even welke gelinkte site. ESET bezorgt u deze links voor het gemak; de opname van om het even welke link impliceert geen goedkeuring van deze sites of hun content door ESET.


Handelsmerken

ESET, ESET-software, ESET-logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat, ESET Smart Security, LiveGrid en/of andere producten of diensten van ESET die hier worden vermeld, zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van ESET. Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden vermeld, kunnen handelsmerken of -namen van hun respectieve eigenaars zijn.

Namen van bedrijven, organisaties, producten, gebeurtenissen en mensen die in voorbeelden (met uitzondering van de casestudy’s) worden gebruikt, zijn verzonnen. Elke gelijkenis met echte bedrijven, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen is niet opzettelijk.

Windows® is een handelsmerk van de Microsoft-bedrijvengroep.

Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de VS en in andere landen zijn geregistreerd.


Informatie over auteursrecht

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

Het auteursrecht voor de documenten en de programma’s op de site(s) is eigendom van en/of wordt uitgeoefend door ESET, spol. s r. o.. Alle rechten voorbehouden.


Eventuele vragen of bezorgdheden

Als u vragen of bezorgdheden hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het ESET Customer Support Service-formulier.