ESET Beleidshub

Wettelijk, over uw privacy bij het gebruik van producten en diensten van ESET.

Privacybeleid

Privacybeleid

Rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

We maken gebruik van een hele reeks rechtsgronden voor de verwerking van gegevens, volgens het toepasselijke wettelijke kader in verband met de bescherming van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door ESET is vooral nodig voor de uitvoering van het contract, zoals de gebruiksvoorwaarden of de licentieovereenkomst met de eindgebruiker (‘End User License Agreement’ of ‘EULA’) met u (art. 6 (1) (b) AVG), dat van toepassing is op de levering van producten of de verlening van diensten van ESET, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, zoals

 • rechtsgrond gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG), die ons in staat stelt om gegevens te verwerken over de manier waarop u onze diensten gebruikt en uw tevredenheid over die diensten, zodat wij u de best mogelijke bescherming, ondersteuning en ervaring kunnen bieden. Marketing wordt in de toepasselijke wetgeving erkend als een gerechtvaardigd belang; daarom vertrouwen we meestal op de rechtsgrond gerechtvaardigd belang voor marketingcommunicatie of de toestemming, indien van toepassing.
 • Toestemming (art. 6 (1) (a) AVG), die we van u kunnen vragen in specifieke situaties waar die rechtsgrond het meest gepast is of waar deze toestemming wettelijk is verplicht.
 • Naleving van een wettelijke verplichting (art. 6 (1) (c) AVG), bv. bijhouden van gegevens met het oog op elektronische communicatie en/of facturering.

Delen van gegevens en vertrouwelijkheid

Wij delen uw gegevens niet met derden. ESET is evenwel een bedrijf dat wereldwijd actief is via geaffilieerde vennootschappen of partners als onderdeel van ons verkoop-, service- en ondersteuningsnetwerk. Informatie over de toekenning van licenties, facturering en technische ondersteuning die door ESET wordt verwerkt, kan worden uitgewisseld met de geaffilieerde vennootschappen of partners met de bedoeling om de EULA na te leven - bv. voor de verlening van diensten of ondersteuning.

ESET geeft er de voorkeur aan om zijn gegevens in de Europese Unie (EU) te verwerken. Afhankelijk van uw locatie (bv. wanneer u buiten de EU gebruikmaakt van onze producten en/of diensten) en/of de dienst die u kiest, is het mogelijk dat we uw gegevens naar een land buiten de EU moeten overdragen. Zo maken we gebruik van diensten van derden in verband met cloudcomputing. In die gevallen selecteren we onze dienstverleners op een zorgvuldige manier en zorgen we voor een geschikt niveau van gegevensbescherming via zowel contractuele als technische en organisatorische maatregelen. Doorgaans sluiten we overeenkomsten in overeenstemming met de standaard contractbedingen in de EU, indien nodig aangevuld met bijkomende contractuele voorschriften.

Voor sommige landen buiten de EU, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, heeft de EU al een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming vastgelegd. Wegens dit vergelijkbare niveau van gegevensbescherming vereist de overdracht van gegevens naar die landen geen speciale toestemming of overeenkomst.

Volgens de toepasselijke wetgeving en op basis van een legitieme vraag is het mogelijk dat we informatie aan overheidsdiensten, politie of andere entiteiten moeten bezorgen.


Gegevensveiligheid

ESET implementeert gepaste technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te verzekeren dat met de potentiële risico’s overeenstemt. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid, de integriteit, de beschikbaarheid en de veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten voortdurend behouden blijven. Bij een gegevensinbreuk die een risico met zich brengt voor uw rechten en vrijheden, zullen we echter zowel u als de relevante toezichthouder daarvan op de hoogte brengen.


Uw rechten als betrokkene

De rechten van elke betrokkene zijn belangrijk en alle betrokkenen (zowel in een EU-lidstaat als in andere landen) beschikken over de hieronder uiteengezette rechten, die door ESET worden gewaarborgd. Als u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden, kunt u contact met ons opnemen via een supportformulier of door een e-mail te sturen naar dpo@eset.sk. Met het oog op uw identificatie zullen we u daarbij de volgende informatie vragen: naam, e-mailadres en - indien van toepassing - licentiesleutel of klantennummer en bedrijf. Bezorg ons geen andere persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum. We wensen u erop te wijzen dat we uw persoonsgegevens zullen moeten verwerken om uw aanvraag te behandelen en om u te kunnen identificeren.

Recht om uw toestemming in te trekken.

Het recht om uw toestemming in te trekken geldt alleen voor de verwerking van gegevens waarvoor we uw toestemming nodig hadden. Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken zonder dat u daarvoor een reden hoeft aan te geven. Het intrekken van uw toestemming geldt alleen voor de toekomst en heeft geen invloed op de wettelijkheid van de gegevensverwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

Recht van bezwaar.

Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking geldt voor de gevallen waarin gegevens worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van ESET of van een derde. Als we uw persoonsgegevens verwerken om een gerechtvaardigd belang te beschermen, hebt u als betrokkene op elk moment het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het door ons vermelde gerechtvaardigd belang en de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw bezwaar geldt alleen voor de toekomst en heeft geen invloed op de wettelijkheid van de gegevensverwerking die plaatsvond voordat u uw bezwaar kenbaar maakte. Als we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerken, hoeft u geen redenen te vermelden voor uw bezwaar. Dit geldt ook voor profiling, voor zover die verband houdt met zulke direct marketing. In alle andere gevallen zullen we u vragen om ons beknopt op de hoogte te brengen van uw redenen om bezwaar aan te tekenen tegen het gerechtvaardigd belang van ESET om uw persoonsgegevens te verwerken.

Merk op dat we in sommige gevallen, ondanks uw intrekking van uw toestemming of uw bezwaar om gegevens te verwerken, het recht hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken op basis van een afzonderlijke rechtsgrond; bv. voor de uitvoering van een contract.

Recht op inzage.

U hebt als betrokkene het recht om op om het even welk moment kosteloos informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die ESET bijhoudt.

Recht op rectificatie.

Als we onbedoeld verkeerde persoonsgegevens over u verwerken, hebt u het recht om deze te corrigeren.

Recht op gegevenswissing.

U hebt als betrokkene het recht om uw persoonsgegevens te wissen of om de verwerking ervan te beperken. Als we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerken en u die toestemming later intrekt, zullen we uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond is om ze bij te houden - bv. om een contract na te leven. Uw persoonsgegevens zullen ook worden gewist zodra ze na afloop van onze bewaartermijn niet meer nodig zijn voor de vermelde doeleinden.

Recht op beperking van verwerking

Als we uw persoonsgegevens alleen voor direct-marketingdoeleinden gebruiken en u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het onderliggende gerechtvaardigde belang van ESET, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in de mate dat we uw contactgegevens op onze interne zwarte lijst plaatsen, zodat we in de toekomst ongevraagd contact kunnen vermijden. Anders zullen uw persoonsgegevens worden gewist.

Merk op dat het mogelijk is dat we verplicht zijn om uw gegevens bij te houden tot op het einde van de bewaartermijnen en de bijbehorende verplichtingen die door de wetgever of de toezichthouder worden opgelegd. De bewaartermijnen en de bijbehorende verplichtingen kunnen ook voortvloeien uit de wetgeving van Slowakije. Daarna zullen de overeenstemmende gegevens worden gewist.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

We bezorgen u als betrokkene graag de door ESET verwerkte persoonsgegevens in een .xlsx-formaat.

Recht om een klacht in te dienen.

U hebt als betrokkene op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. ESET dient de Slowaakse wetten en de wetgeving betreffende gegevensbescherming in het kader van de Europese Unie na te leven. De relevante toezichthouder is The Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, dat gevestigd is te Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slowaakse Republiek.


Verwerking van uw persoonsgegevens

Dit privacybeleid geldt voor alle diensten die op deze websites en andere websites onder controle van ESET zijn opgenomen, inclusief de diensten die onder specifieke gebruiksvoorwaarden met regels voor gegevensverwerking vallen. Sommige delen van de websites kunnen door plaatselijke ESET Partners worden beheerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van het websiteplatform van ESET. Het is mogelijk dat hiervoor specifieke algemene voorwaarden op basis van plaatselijke wetgeving gelden.

Algemeen gesteld mag u onze websites voor informatiedoeleinden gebruiken zonder daarvoor persoonsgegevens te bezorgen of aan ESET te melden wie u bent. Voor sommige van onze diensten hebben we wel meer informatie nodig.

 • Het is mogelijk dat ESET persoonsgegevens verzamelt voor rechtstreekse communicatie met u om uw vragen te beantwoorden en uw aanvragen te behandelen. Als u ons productbestellingen, service-eisen of andere vragen toestuurt of als u materiaal op onze website uploadt, is het mogelijk dat we contact met u moeten opnemen voor bijkomende informatie die we nodig hebben om uw bestelling, aanvraag of eis te verwerken of uit te voeren. Hiertoe, en met de bedoeling om de gevraagde diensten te verlenen, moeten we uw gegevens verwerken die u ons via webformulieren, e-mailberichten of applicaties hebt bezorgd.
 • Als u een eindgebruiker bent van onze producten of diensten, valt de verwerking van uw gegevens onder de specifieke licentieovereenkomst met de eindgebruiker of de gebruiksvoorwaarden en het specifieke privacybeleid betreffende elk product of elke dienst. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de online hulpdocumentatie over onze producten en diensten. U krijgt daar rechtstreeks toegang toe vanuit de grafische gebruikersinterface van uw product als u op het ‘?’-symbool klikt. De maximale opslagtermijn voor factureringsgegevens wordt bij wet vastgelegd en we zijn wettelijk verplicht om de gegevens voor een periode van 10 jaar bij te houden. In tegenstelling tot factureringsgegevens houden we licentiegegevens niet langer dan 12 maanden na de vervaldatum van uw licentie bij en statistieken waarvoor de eindgebruiker niet hoeft te worden geïdentificeerd, worden voor een periode van 4 jaar verwerkt.
 • Als u al klant bent of als u instemt met de verwerking van uw gegevens met het oog op marketingcommunicatie, is het mogelijk dat we uw gegevens gebruiken om marketingcommunicatie te verdelen tot u zich daarvoor uitschrijft of uw toestemming intrekt.
 • ESET heeft uw contactgegevens en gegevens in uw aanvragen voor ondersteuning nodig om technische of andere ondersteuning te kunnen verlenen. Afhankelijk van het kanaal waarmee u contact met ons wilt opnemen, is het mogelijk dat we uw e-mailadres, telefoonnummer, licentie-informatie, productgegevens en een beschrijving van uw aanvraag voor ondersteuning verzamelen. Het is mogelijk dat onze medewerkers u nog andere informatie (zoals aangemaakte logbestanden of dumps) vragen om u beter de gevraagde ondersteuning te kunnen bieden. De gegevens naar aanleiding van een aanvraag voor ondersteuning mogen alleen worden gebruikt om de ondersteuningsdienst te verlenen en om uw ervaring te verbeteren terwijl we ondersteuning verlenen. De maximale bewaartermijn wordt beperkt door de tijd die nodig is voor de ondersteuning en de beoordeling; zelfs in een gepseudonimiseerde vorm mogen die gegevens niet langer dan 10 jaar worden bewaard.
 • E-mailadressen die aan ESET worden bezorgd, bijvoorbeeld als onderdeel van de activering van een proeflicentie of aankopen op onze websites, kunnen ook worden verwerkt in de vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te beoordelen (d.w.z. profiling). Het is mogelijk dat uw activiteiten op onze website en uw e-mailadres worden gebruikt om aspecten over uw persoonlijke voorkeuren in verband met de producten en de diensten van ESET te analyseren of te voorspellen, op basis waarvan we gepersonaliseerde marketingberichten of websitecontent kunnen bezorgen zonder dat dit significante of wettelijke gevolgen heeft. De lengte van de bewaartermijn is gebaseerd op de looptijd van het contract of de uitoefening van uw recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de gegevens.
 • Feedback, antwoorden of aanvragen van klanten kunnen door u worden bezorgd via onze webformulieren. Het is mogelijk dat uw contactgegevens, inclusief uw e-mailadres of andere gegevens, met het oog op de opvolging worden gevraagd, afhankelijk van de aard of de bedoeling van onze communicatie. Gegevensbewaartermijnen kunnen uitdrukkelijk in overeenstemming met dit privacybeleid verschillen naargelang van de aard of het doel van de communicatie.
 • U kunt ons onderzoeks- of enquête-input bezorgen door via uw ESET-account gebruik te maken van onze webformulieren. Het is mogelijk dat uw contactgegevens, inclusief uw naam, voornaam, e-mailadres of andere gegevens, met het oog op de opvolging worden gevraagd, afhankelijk van de aard of de bedoeling van onze communicatie. De gegevens zullen uitdrukkelijk in overeenstemming met dit privacybeleid worden opgeslagen tot op het einde van het onderzoek of de enquête bij klanten op basis van de aard of het doel van de communicatie.
 • Als u onze producten of diensten gebruikt die werden ontworpen voor ouders, geldt de bescherming van persoonsgegevens over kinderen, zoals dit door de respectieve wetgeving wordt opgelegd. Alle bijkomende informatie is in de documentatie over het product of de dienst opgenomen.
 • We willen ons best doen om u te helpen om van veiligere technologie te genieten. Uw input is zeer waardevol voor ons en we bieden u hiervoor de keuze uit verschillende kanalen waarlangs u ons monsters kunt bezorgen van kwaadaardige of verdachte software. Deze monsters en de metagegevens ervan zullen worden verwerkt en opgeslagen op basis van het openbare belang en het gerechtvaardigde belang van ESET, dat cyberbeveiliging is.

Contactgegevens

Als u uw recht(en) als betrokkene wilt uitoefenen of als u een vraag of een bezorgdheid hebt, kunt u een bericht sturen naar:

ESET, spol. s.r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slowaakse Republiek
dpo@eset.sk

Vertegenwoordiger voor België en Luxemburg:

MGK Technologies
1, route de Boudersberg
L-3428 Dudelange
+352 26 18 51
info@mgk.lu


De bescherming van persoonsgegevens is bijzonder belangrijk voor ESET, spol. s r. o., met hoofdkantoor te Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slowaakse Republiek en ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de arrondissementsrechtbank Bratislava I, afdeling Sro, nr. 3586/B, ondernemingsnummer: 31333532 als verwerkingsverantwoordelijke (hierna ‘ESET’ of ‘wij/we’ genoemd). Om te voldoen aan de eis op het vlak van transparantie, die wettelijk werd gestandaardiseerd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (‘AVG’), publiceren we dit privacybeleid met als enige doel om u als betrokkene op de hoogte te brengen van de volgende onderwerpen over de bescherming van persoonsgegevens:

 • Rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Delen van gegevens en vertrouwelijkheid;
 • Gegevensveiligheid;
 • Uw rechten als betrokkene;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Contactgegevens.