ESET Server Security Linux-ისთვის ცნობილი როგორც ESET File Security Linux- ისთვის

დააყენეთ და ჩამოტვირთეთ ინსტალატორი. შემდეგ გადადით ქვემოთ, მე-2 ნაბიჯზე.

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

მე-10 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 10.2.41.0

 • Добавлено: защиту от ботнетов.
 • Добавлено: поддержку Alma Linux 8.
 • Добавлено: раздел расширенных журналов доступен в графическом интерфейсе продукта.
 • Изменено: переименование связанных продуктов ESET, указанных в продукте.
 • Исправлено: зависание системы при установке программ через Flatpak.
 • Исправлены различные ошибки и неисправности, связанные с протоколом беспроводной передачи данных (WAP).
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 10.1.176.0

 • Добавлено: защиту веб-доступа для мониторинга HTTP и HTTPS-коммуникаций.
 • Добавлено: расширенное машинное обучение — мощный механизм обнаружения в облаке.
 • Добавлено: изменение структуры политик/установок.
 • Добавлено: поддержку Rocky Linux 8 и 9.
 • Улучшено: поддержку отправки документов
  при включении ESET LiveGuard.
 • Улучшено: сканирование по доступу.
 • Улучшено: оптимизация потребления памяти
  при сканировании по требованию.
 • Улучшено: унифицированные названия мест, которые продукт отправляет в EBA/EMA.
 • Улучшено: новые визуальные эффекты продукта в интерфейсе.
 • Исправлено: зависание операционной системы и ожидание защиты в режиме реального времени.
 • Исправлено: система не отвечала (зависала)
  при массовом удалении файлов.

ვერსია 10.0.328.0

 • დამატებულია: ახალი პროდუქტის ინსტალატორი მოდულების მინიმალური რაოდენობით.
 • დამატებულია: ბირთვის მოდულების სკანირება.
 • დამატებულია: დონის დადგენის პარამეტრი დაცვაში რეალურ დროში და მანქანური სწავლაში.
 • დამატებულია: Debian 12 მხარდაჭერა
 • დამატებულია: Alma Linux 9-ის მხარდაჭერა
 • დამატებულია: პაროლის შეცვლის გრაფიკული ინტერფეისი.
 • დამატებულია: სპეციალური tmp კატალოგი ESET- ისთვის.
 • დამატებულია: ESET Bridge-ის მხარდაჭერა.
 • გაუმჯობესებულია: სკანირება წვდომის დროს.
 • გაუმჯობესებულია: გრაფიკული ინტერფეისის შესრულება.
 • გასწორებულია: პროდუქტი ვერ უკავშირდებოდა ESET LiveGuard სერვერებს ქსელის გათიშვის შემდეგ.
 • გასწორებულია: აქტივაციის ფაზის დროს დაკავშირების მოთხოვნა შეიცავდა ადგილის არასწორ დასახელებას.
 • წაშლისია: SLES 12-ის მხარდაჭერა.

მე-9 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 9.1.99.0

 • Исправлено: ошибку компиляции модулей ядра с последними ядрами в Ubuntu 22.04 LTS.

ვერსია 9.1.98.0

 • გასწორებულია: CVE-2023-2847-ის დაუცველობა.

ვერსია 9.1.96.0:

 • გასწორებულია: სერვერის გაჭედვა SAMBA ქსელური დისკების სისტემებზე.
 • გასწორებულია: გააქტიურების შეცდომა root-უფლებების პირადი ანგარიშის გარკვეული კონფიგურაციების გამო.
 • გასწორებულია: Nutanix ფაილური საცავის ICAP სკანირება .
 • გასწორებულია: RTP-ის სკანირებიდან მოდულების კატალოგი ამოღებულია არასწორი ნებართვების გამო..

Version 9.1.91.0

 • Fixed: Unexpected error while using an on-demand scanner
 • Fixed: Unexpected freeze or slowdown of a server caused by real-time protection

Version 9.1.89.0

 • Added: Auto-updates & New EULA
 • Added: Support of Ubuntu 22.04 LTS
 • Added: Support of RHEL 9
 • Added: Product tour in Web GUI
 • Improved: Enhancement of product kernel module
 • Improved: Sample delete settings for ESET LiveGuard Advanced
 • Improved: Reporting of non-working services to ESET LiveGrid by Watchdog
 • Improved: File size limit for offline license upload in Web GUI
 • Improved: Support of SELinux without product specific rules
 • Improved: Redesign of 404 page
 • Fixed: Issues while scanning BTRFS volumes
 • Fixed: Delay of opening files located on a read-only NFS shares
 • Fixed: Issues when triggering a scan from his ESET Protect console
 • Fixed: On-demand scan remains in "Scanning in progress" state
 • Fixed: Performance issues caused by Real-time protection
 • Fixed: Performance exclusion malfunction in case of large amount of exclusions
 • Removed: ESET Shared Local Cache due to EOL status

Version 9.0.466.0

 • Fixed: Internally discovered vulnerability CVE-2023-2847

Version 9.0.461.0

 • Fixed: Performance issues related to real-time protection kernel module
 • Fixed: Kernel panic after module updates
 • Fixed: Product crashes during on-access scanning
 • Fixed: ESET product detected as malicious by other security vendors installed on the same machine
 • Fixed: Memory leak on multiuser system with active real-time protection
 • Fixed: Real-time protection not functional after a product restart
 • Fixed: Scan daemon crashes due to missing modules
 • Improved: Ability to define retention of samples submitted by ESET LiveGuard

Version 9.0.174.0

 • Added: ESET Enterprise Inspector support
 • Added: Watchdog feature responsible for service monitoring
 • Added: Status Overview section added in Web GUI
 • Added: New graphs in Dashboard section: Memory utilization, CPU utilization and Scanned Files
 • Improved: Web GUI security improvement based on OWASP Application Security Verification Standard
 • Improved: Area graphs in the dashboard section converted to line graphs
 • Improved: Stretching of tiles and charts in Dashboard section
 • Improved: Landing to Status Overview screen after a clean installation
 • Improved: Status overview tiles turn pale white while loading
 • Fixed: A potential vulnerability in the on-access scanner - reported internally (CVE-2022-0615)
 • Fixed: Issue with On-demand scan running as non-root user
 • Fixed: Meta data not deleted during log optimization process
 • Fixed: Real-time File System Protection blocking Desktop Central Agent
 • Fixed: License expiration alert shown only on one Web GUI application
 • Fixed: Issues with handling non-UTF paths in running scans
 • Removed: Support of Ubuntu 16.04, Debian 9 and CentOS 8
 • Removed: Country flags removed from the login screen and license registration

   

მე-8 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 8.1.823.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2023-2847.

Версия 8.1.820.0

 • Исправлено: ошибка «Kernel panic», возникающая после обновления модуля.
 • Исправлено: проблемы с производительностью, связанные с модулем ядра защиты в режиме реального времени.

Версия 8.1.818.0

 • Исправлено: потенциальную уязвимость сканера по доступу (CVE-2022-0615).
 • Исправлено: ошибки сканирования по требованию, которые приводили к зависанию системы.

Версия: 8.1.813.0

 • Добавлено: поддержку Debian 11.
 • Добавлено: полноэкранный режим для графиков панели инструментов.
 • Исправлено: пользователь мог изменять настройки после изменения пароля без выхода из аккаунта.
 • Исправлено: невозможность восстановления инфицированного файла из карантина, когда samba была смонтирована с помощью GVfs.
 • Исправлено: проверка en_US.UTF-8 перед установкой продукта.
 • Исправлено: большой сетевой трафик при выполнении автоматического обновления.
 • Исправлено: утечка inode функции Защита в режиме реального времени.
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 8.1.565.0

 • Добавлено: совершенствование информационной панели (новые диаграммы, возможность экспорта, увеличение диаграмм).
 • Добавлено: поддержка ESET Micro Updates.
 • Улучшено: производительность сканирования в режиме реального времени и скорость реагирования системы в версии 8.1.
 • Улучшено: стабильность автоматических обновлений.
 • Исправлено: сбои работы рабочей станции после установки ESET во время загрузки модулей сканера.
 • Исправлено: сбои ядра при выгрузке модуля сканера.
 • Исправлено: чрезмерный сетевой трафик, когда сервер обновлений настроен на обновление с предыдущей версии или сервера модулей с задержкой.
 • Изменено: другие незначительные исправления.

Версия 8.1.565.0

 • Добавлено: поддержку ESET Dynamic Threat Defense.
 • Добавлено: защиту контейнера.
 • Добавлено: название продукта изменено с ESET File Security для Linux на ESET Server Security для Linux (пути и идентификаторы не менялись для обеспечения непрерывности автоматизации).
 • Улучшено: на информационной панели теперь отображаются диаграммы и статистика.
 • Улучшено: предупреждение об использовании лицензий на большем количестве устройств, чем рассчитано.
 • Исправлено: обновления не работало с ESET Mirror Tool.
 • Исправлено: ошибка компиляции модуля защиты в режиме реального времени на Suse 12 или Amazon Linux 2.
 • Исправлено: служба Scand время от времени прекращала работу при использовании с Docker.
 • Исправлено: при определенных обстоятельствах мог возникать утечка памяти.
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 8.0.375.0

 • Добавлено: исключение процессов.
 • Добавлено: поддержку SecureBoot.
 • Добавлено: поддержку Amazon Linux и Oracle Linux.
 • Добавлено: конфигурацию состояния защиты.
 • Добавлено: активацию с помощью учетных данных бизнес-аккаунта.
 • Добавлено: мастера исключений выявленных объектов.
 • Добавлено: возможность отправить образец для анализа.
 • Добавлено: поддержку EncFS.
 • Улучшено: возможность использования утилит командной строки для будущей интеграции удаленного мониторинга и управления.
 • Улучшено: администратор может подать образец для анализа непосредственно из раздела карантина.
 • Улучшено: администратор может скопировать хэш раздела карантина с помощью выпадающего меню.
 • Улучшено: столбец с хэшем файла отображается для всех элементов, которые находятся в карантине.
 • Улучшено: содержание раздела карантина переведено на поддерживаемые языки.
 • Улучшено: диалоговое окно подтверждения появляется при выполнении действий с файлами, добавленными в карантин.
 • Улучшено: взаимодействие с пользователем WebGUI.
 • Исправлено: после активации продукта через прокси-сервер появлялось сообщение об успешной активации но продукт оставался неактивированным.
 • Исправлено: в некоторых случаях решение не могло отправить журнал в службу журналов.
 • Исправлено: исключения, которые заканчивались не на "/", работали по-разному во время сканирования в режиме реального времени и сканирования по требованию.
 • Исправлено: ошибка требования заголовков ядра, во время которой ядро ​​HWE использовалось в Ubuntu.
 • Исправлено: незначительные ошибки.
 • Удалено: поддержку Redhat Enterprise Linux (RHEL) 6 и CentOS 6.

მე-7 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 7.2.578.0

 • Исправлено: потенциальную уязвимость сканера по доступу (CVE-2022-0615).
 • Исправлено: утечки памяти, возникающие при определенных обстоятельствах.
 • Исправлено: ошибки сканирования по требованию, которые приводили к зависанию системы.

Версия 7.2.574.0

 • Исправлено: проблемы с производительностью, из-за которых система не работала во время большой нагрузки.
 • Исправлено: иногда случались сбои в работе служб.

Версия 7.2.572.0

 • Добавлено: поддержку файловой системы EncFS.
 • Улучшено: совместимость SELinux на CentOS.
 • Исправлено: при выгрузке модулей мог происходить редкий сбой ядра.
 • Исправлено: при использовании утилиты CLS возникала ошибка сегментации.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки.

Версия 7.2.463.0

 • Добавлено: возможность проверки на наличие обновлений с обновленной утилиты командной строки, а также с WebGUI.
 • Добавлено: возможность включения автоматического обновления программы при перезагрузке сервера.
 • Добавлено: поддержку Ubuntu 20.04 LTS.
 • Добавлено: поддержку RedHat Enterprise Linux (RHEL) 8.
 • Добавлено: поддержку CentOS 8.
 • Добавлено: поддержку Debian 10.
 • Добавлено: поддержку сканирования ICAP для Nutanix.
 • Улучшено: производительность и влияние на систему сканера защиты в режиме реального времени.
 • Улучшено: изменения в настройках WebGUI нужно подтвердить или отменить перед выходом из раздела настроек.
 • Исправлено: сканер защиты в режиме реального времени мог замедлять работу устройства при загрузке в определенных сценариях.
 • Исправлено: сканирование по запросу, которые были запущены с WebGUI, могли не удалить все выявления, если они существовали в отдельных главах.
 • Исправлено: ошибку «Cannot accept connection», когда в icapd было открыто слишком много соединений.
 • Исправлено: проблемы и с запуском задачи «Выключить компьютер после сканирования» с ESMC.
 • Исправлено: обновление модуля механизма обнаружения не записывалось в журнал должным образом.
 • Исправлено: интеграция с Dell EMC Isilon была невозможна, появлялось сообщение: «Invalid request: Bad Message».
 • Удалено: поддержку системы фильтрации спама rspamd.
 • Другие незначительные исправления ошибок.

Версия 7.1.561.0

 • Добавлено: поддержку сканирования ICAP для Citrix ShareFile.
 • Добавлено: обновленное лицензионное соглашение с пользователем.
 • Улучшено: производительность сканера защиты в режиме реального времени.
 • Улучшено: утилита Odscan в командной строке может возвращать статус сканирования по требованию как код выхода.
 • Исправлено: проблема, которая вызывала ошибку при входе в системный журнал.
 • Исправлено: проблема, которая вызывала много ошибок регистрации в журнале событий во время обновления.
 • Исправлено: проблема, при которой не работала активация с офлайн-лицензии.
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 7.1.558.0

 • Исправлено: сканер защиты в режиме реального времени блокировал некоторые события с файлами, в результате чего возникали сообщения об ошибках.
 • Исправлено: отказ в средах, которые поддерживаются SELinux.
 • Исправлено: USB-устройства с одним разделом не распознавались как сменные устройства.
 • Исправлено: обновление с версии 7.0 до 7.1 могло вызвать сбои в работе защиты файловой системы в режиме реального времени.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки и совершенствование веб-интерфейса.

Версия 7.1.247.0

 • Добавлено: «Планировщик» — возможность планировать сканирования по требованию в настройках веб-интерфейса или с помощью политик ESET Security Managеment Center (ESMC).
 • Добавлено: список файлов, которые были непроверенные во время сканирования по требованию (например, файлы, защищенные паролем), доступный в деталях сканирования.
 • Добавлено: поддержку измененного рабочего процесса исключений в ESMC 7.1.
 • Добавлено: поддержку подписки на лицензию.
 • Добавлено: возможность «восстановление и исключения» образцов карантина с веб-интерфейса.
 • Добавлено: автоматическое обслуживание журнала.
 • Улучшено: вывод даты и версий модулей в терминале.
 • Улучшено: обновленные сторонние компоненты.
 • Улучшено: стало проще распознать, которые сканирования по требованию были запущены через ESMC и «Планировщик» в веб-интерфейсе.
 • Улучшено: объяснение проблем в сообщениях об ошибках.
 • Исправлено: проблемы совместимости с SSSD на SELinux.
 • Исправлено: активацию с помощью SELinux через HTTP-прокси.
 • Исправлено: SELinux не принимал смену порта ICAP и веб-интерфейса.
 • Исправлено: настройки «Журнала всех объектов» не работают — настройки удалены до внедрения функции.
 • Исправлено: невозможность изменить пароль для веб-интерфейса ESET File for Linux через консоль управления ESMC.
 • Исправлено: усовершенствован веб-интерфейс.
 • Исправлено: ошибки для оптимизации производительности и стабильности работы.

Версия 7.0.1152.0

 • Добавлено: встроенный сканер доступа.
 • Добавлено: микросервисную архитектуру.
 • Добавлено: 64-разрядную архитектуру.
 • Добавлено: самостоятельный перезапуск демонов.
 • Добавлено: параллельные сканирования по требованию.
 • Добавлено: поддержку Noexec/tmp.
 • Добавлено: поддержку автоматического развертывания (Puppet, Ansible т.п.) — тихая установка.
 • Добавлено: полную поддержку LiveGrid.
 • Добавлено: исключения по файлу или пути.
 • Добавлено: исключения по угрозе или хэшу.
 • Добавлено: возможность динамического определения для сканирования локальных дисков, сетевых дисков или сменных носителей.
 • Добавлено: сохранение последней метки доступа во время сканирования.
 • Добавлено: фоновое сканирование по требованию с низким приоритетом.
 • Добавлено: удаленное сканирование файлов по протоколу ICAP.
 • Добавлено: удаленное сканирование Dell EMC Isilon NAS в роли файлового сервера.
 • Добавлено: поддержку SELinux.
 • Добавлено: набор из двух разных серверов обновления.
 • Добавлено: обновление модуля тестовой версии.
 • Добавлено: отложенное обновления модуля.
 • Добавлено: откат модуля.
 • Добавлено: веб-интерфейс, основанный на React / Node.js HTML5 с отображением событий в режиме реального времени.
 • Добавлено: поддержку переводов.
 • Добавлено: совместимые настройки в продукте и в консоли управления продуктом ESMC (использование механизма настройки).
 • Добавлено: утилиты командной строки для взаимодействия с пользователем.
 • Добавлено: поддержку Shared Local Cache.
 • Добавлено: активацию с помощью ключа.
 • Добавлено: активацию с помощью оффлайн-файла.
 • Добавлено: активацию с помощью консоли управления.

შექმენით ESET Business Account (არასავალდებულო)

ESET Business Account საშუალებას გაძლევთ გაააქტიუროთ და მართოთ თქვენი პროდუქტი თქვენი ანგარიშის გამოყენებით ყოველ ჯერზე თქვენი ლიცენზიის გასაღების შეყვანის გარეშე.