ESET Social Media Scanner

Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden vormen de specifieke overeenkomst tussen ESET, spol. s r. o., statutair gevestigd op Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slowaakse Republiek, ingeschreven bij de kamer van Koophandel beheerd door Bratislava I District Court, Section Sro, onder nummer 3586/B en bedrijfsidentificatienummer: 31 333 535 of een ander bedrijf uit de ESET Group (hierna te noemen "ESET" of “de Provider”) en u, een natuurlijk persoon of juridische entiteit (hierna te noemen “U" of “Gebruiker”) die de ESET Social Media Scanner benadert of gebruikt. Wanneer u deze services gebruikt uit naam van een organisatie, accepteert u deze voorwaarden uit naam van die organisatie en verklaart u dat u bevoegd bent om de organisatie aan deze voorwaarden te verplichten. In dat geval wordt met “gebruiker" en “u" die organisatie bedoeld. Lees de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de ESET Social Media Scanner zorgvuldig door. ESET Social Media Scanner is onderdeel van online services die worden aangeboden door ESET onder de Voorwaarden van een my.eset.com account (https://my.eset.com/termsofusage/).

Door gebruik van de ESET Social Media Scanner accepteert u dat u wettelijk gebonden bent aan de Servicevoorwaarden, die vanaf het eerste gebruik van kracht zijn. Wanneer u niet akkoord gaat met de Servicevoorwaarden, dient u de ESET Social Media Scanner niet te openen en/of te gebruiken.

Licentie voor ESET Social Media Scanner

De door ESET verstrekte licentie geeft u het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de ESET Social Media Scanner te gebruiken. U mag de ESET Social Media Scanner niet kopiëren, distribueren, opdelen of er afgeleide versies van maken, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • a) U mag de ESET Social Media Scanner niet aanpassen, interpreteren, reproduceren en u mag de rechten ervan (of van kopieën) niet overdragen;

  • b) U mag de ESET Social Media Scanner niet verkopen, in sublicentie geven of aan een andere persoon leasen, of de ESET Social Media Scanner van een andere personen huren of lenen;

  • c) U mag de ESET Social Media Scanner niet op enige manier analyseren, de-compileren, de broncode ontleden of pogen de broncode te achterhalen anders dan binnen de mate waarin een dergelijke beperking uitdrukkelijk door de wet wordt verboden;

  • d) U mag geen afgeleid werk maken op basis van de ESET Social Media Scanner;

  • e) U verklaart dat u de ESET Social Media Scanner uitsluitend zult gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle wetgeving die van toepassing is op uw gebruik van de ESET Social Media Scanner inclusief, zonder beperking, in overeenstemming met de toepasselijke beperkingen die voortvloeien uit de wetgeving op auteursrecht en andere wetgeving omtrent intellectueel eigendom.

ESET en/of zijn leveranciers zijn eigenaar van, en kunnen het auteursrecht doen gelden op de ESET Social Media Scanner. De ESET Social Media Scanner mag uitsluitend in overeenstemming met deze Licentie worden gebruikt. Andere informatie over licenties, copyright, documenten en handelsmerken is vastgelegd in de Juridische informatie en in de Voorwaarden op my.eset.com account - indien van toepassing.

Gebruikersverklaring

ALS GEBRUIKER BEVESTIGT U DAT DE ESET SOCIAL MEDIA SCANNER WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS HET TOEPASSELIJK RECHT. DE PROVIDER, NOCH DIENS LICENTIEVERLENERS OF PARTNERS OF DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT DOEN ENIGE UITSPRAAK OF GEVEN ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OVER VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE ESET SOCIAL MEDIA SCANNER GEEN INBREUK ZAL PLEGEN OP PATENTEN, COPYRIGHT, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. DE PROVIDER OF ENIG ANDERE PARTIJ VERSTREKT GEEN GARANTIE DAT DE FUNCTIES VAN DE ESET SOCIAL MEDIA SCANNER AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE ESET SOCIAL MEDIA SCANNER ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZAL ZIJN. U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN ALLE RISICO'S IN VERBAND MET DE KEUZE VAN HET GEBRUIK VAN DE ESET SOCIAL MEDIA SCANNER TER VERWEZENLIJKING VAN DE BEDOELDE RESULTATEN EN VOOR DE GEREALISEERDE RESULTATEN.

Beperking van de aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS HET TOEPASSELIJK RECHT ZIJN DE PROVIDER, DIENS WERKNEMERS OF LICENTIEVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, OMZET, VERKOOP, GEGEVENS OF WERVINGSKOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE OF SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, ECONOMISCHE, SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING, HOE OOK VEROORZAAKT, VOORTVLOEIEND UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF ANDERE BASIS VOOR AANSPRAKELIJKHEID, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN, VAN DE ESET SOCIAL MEDIA SCANNER, ZELFS WANNEER DE PROVIDER OF DIENS LICENTIEVERLENERS EN PARTNERS VOORAF VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD. OMDAT UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN SOMMIGE LANDEN EN JURISDICTIES NIET IS TOEGESTAAN, TERWIJL BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID WEL WORDT TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROVIDER, ZIJN WERKNEMERS OF LICENTIEVERLENERS OF PARTNERS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U AAN DE PROVIDER HEBT BETAALD.

Privacybeleid

Raadpleeg het Privacybeleid.

Toepasselijk recht

Op deze Servicevoorwaarden is het recht van de Slowaakse Republiek van toepassing. De Eindgebruiker en de Provider komen overeen dat de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen niet van toepassing zijn. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de exclusieve jurisdictie voor elke claim en elk geschil met de Provider of verband houdend met Uw gebruik van de Software berust bij de regionale rechtbank in Bratislava in de Slowaakse Republiek, en u gaat er verder uitdrukkelijk mee akkoord dat dergelijke geschillen of claims zullen worden voorgelegd aan de regionale rechtbank in Bratislava.

Algemene bepalingen

ESET behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden of delen daarvan op elk moment zonder kennisgeving vooraf te wijzigen door de wijzigingen in de wetgeving of in de ESET Social Media Scanner kenbaar te maken in de bijgewerkte versie van deze kennisgeving. U ontvangt in de ESET Social Media Scanner kennisgeving over een wijziging van de Servicevoorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Servicevoorwaarden, kunt u de ESET Social Media Scanner opzeggen. Wanneer u dit niet doet, bent u gebonden aan de wijzigingen van of toevoegingen aan de Serviceovereenkomst. Wij moedigen u aan om deze pagina periodiek te bezoeken om de actuele Servicevoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de ESET Social Media Scanner te bekijken.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen moeten gericht worden aan: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slowaakse Republiek.