Právní informace

Tento dokument obsahuje právní informace vztahující se k obsahu webových stránek www.eset.cz a www.eset.com (dále jen "Stránky"). Zde uvedené právní informace platí pro tyto Stránky a nemusí platit a vztahovat se na jiné webové stránky společnosti ESET spol. s r. o. (Dále jen "společnost ESET").

Software

Společnost ESET a / nebo její dodavatelé vlastní nebo vykonávají autorská práva ke všemu softwaru, který lze získat na těchto Stránkách (dále jen "Software"). Software lze používat pouze v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (dále jen "Licenční smlouva"), pokud taková smlouva existuje. Licenční smlouva se dodává spolu se softwarem, nebo je jeho součástí. Software, který se dodává s Licenční smlouvou, nelze nainstalovat pokud koncový uživatel nevyjádří souhlas s Licenční smlouvou.

Software se poskytuje výhradně pro koncové uživatele na používání, které je v souladu s Licenční smlouvou. Společnost ESET a / nebo její dodavatelé výslovně zakazují jakékoliv reprodukování Softwaru a / nebo jeho šíření, které není v souladu s Licenční smlouvou. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo poruší licenční smlouvu, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu, při kterém bude společnost ESET požadovat přiměřenou kompenzaci a zadostiučinění za zásah do svých zákonných práv.

Společnost ESET a / nebo její dodavatelé dále výslovně zakazují umísťování Softwaru nebo kopií Softwaru na jiné webové skránky nebo jakékoliv jiné nosiče dat, šíření Softwaru a vytváření jeho kopii. Společnost ESET a / nebo její dodavatelé, pokud vůbec ručí za Software, ručí jen podle Licenční smlouvy. Pokud není uvedeno v Licenční smlouvě jinak, společnost ESET a / nebo její dodavatelé prohlašují, že software poskytují "tak, jako je" a neposkytují na něj žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení práv. Zde uvedenými výlukami nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Dokumenty

Společnost ESET povoluje použití dokumentů, které lze získat z těchto Stránek, zejména tiskových zpráv, technických údajů o produktech společnosti ESET, souborů, nejčastěji kladených otázek "FAQ", pokud budou dodrženy všechny níže uvedené podmínky:

 

1. použití dokumentu není výslovně zakázáno

2. dokument nebude použit na účel, který je přímo nebo nepřímo komerční

3. dokumenty získané z těchto Stránek budou použity výhradně pro informační účely pro osobní potřebu a nebudou nijak kopírovány ani dále šířeny

4. dokument nebude žádným způsobem upravován

5. dokument a každá jeho kopie bude obsahovat údaje o držiteli autorských práv

6. bude uveden zdroj, ze kterého byl dokument získán

 

Použití dokumentů, které lze získat z těchto Stránek na jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno. Takové jednání je protizákonné. Každý, kdo neoprávněně používá dokumenty z těchto stránek, se vystavuje riziku trestního postihu a riziku občanskoprávního sporu, při kterém bude společnost ESET požadovat přiměřenou kompenzaci a zadostiučinění za zásah do svých zákonných práv.

Výše uvedený souhlas k použití dokumentů získaných z těchto Stránek nelze vykládat jako souhlas k použití nebo napodobování grafického uspořádání nebo úpravy webových stránek www.eset.cz ani žádných jiných webových stránek, které společnost ESET provozuje, vlastní, řídí, popřípadě na kterých provozování společnost ESET udělila souhlas či licenci jiným subjektům.

Uspořádání a úprava těchto Stránek i jiných stránek společnosti ESET je chráněna příslušnými předpisy a zákony o autorských právech, předpisy a zákony o ochranných nebo obchodních známkách, předpisy a zákony o ochraně před nekalou soutěží a dalšími zde neuvedenými právními normami. Uspořádání a úprava těchto Stránek i jiných stránek společnosti ESET nesmí být kopírována, napodobována jako celek ani částečně. Jakékoliv i jen částečné použití jednotlivých prvků (to zahrnuje zejména, avšak nejen loga, grafické prvky, obrázky, zvuky) těchto Stránek nebo jiných stránek společnosti ESET, případně jejich kopírování není možné bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti ESET.

Společnost ESET ani její dodavatelé neposkytují žádné prohlášení o vhodnosti informací obsažených na těchto Stránkách nebo v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat na jakýkoliv účel. Všechny dokumenty, informace a grafické prvky jsou poskytovány bez jakékoliv záruky, ve stavu "tak, jako jsou." Na obsah dokumentů, informace a grafické prvky na těchto Stránkách neposkytuje společnost ESET a / nebo její dodavatelé žádné záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení práv.

Společnost ESET a / nebo její dodavatelé v maximálním možném rozsahu neodpovídají za škodu nebo jinou újmu, které vznikly třetím stranám z použití informací na těchto Stránkách a informací obsažených v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat. Společnost ESET a / nebo její dodavatelé v maximálním možném rozsahu neodpovídají za škodu nebo jinou újmu, které vznikly třetím stranám v souvislosti s použitím informací na těchto Stránkách a informací obsažených v dokumentech, které lze na těchto Stránkách získat. Zde uvedenými výlukami z odpovědnosti za škodu nejsou dotčena kogentní zákonná ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Dokumenty a jiné informace publikované na těchto Stránkách nebo na jiných stránkách společnosti ESET mohou obsahovat technické nepřesnosti a / nebo typografické chyby. Společnost ESET a / nebo její dodavatelé mohou kdykoli bez předchozího upozornění vylepšit nebo změnit zde popisované produkty a / nebo služby a / nebo programy. Informace uvedené na těchto Stránkách nebo v dokumentech na nich přístupných se proto z doby mění, přičemž někdy nemusejí odpovídat vlastnostem poskytovaných produktů a / nebo služeb.

Hypertextové odkazy

Na těchto Stránkách jsou umístěny hypertextové odkazy na stránky jiných subjektů. Tyto hypertextové odkazy vám umožní opustit tyto Stránky. Společnost ESET nem8 žádný vliv na kontrolu stránek jiných subjektů a neodpovídá za obsah stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Společnost ESET rovněž neodpovídá za obsah stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na stránkách jiných subjektů. Společnost ESET neodpovídá za změny a aktualizace stránek jiných subjektů, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Společnost ESET neodpovídá za žádnou formu přenosu z jakýchkoli stránek, na které odkazují hypertextové odkazy na těchto Stránkách. Hypertextové odkazy na těchto Stránkách poskytuje společnost ESET výhradně jako pomůcku. Uvedení jakéhokoliv hypertextového odkazu na stránky jiných subjektů v žádném případě neznamená, že společnost ESET schvaluje stránky jiných subjektů a / nebo jejich obsah.

Ochranné známky

ESET, ESET software, ESET (kombinovaná), eset.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat a / nebo jiné zde zmíněny produkty a / nebo služby společnosti ESET jsou obchodními známkami nebo ochrannými známkami společnosti ESET. Jiné zde zmíněné názvy společností a výrobků mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Názvy společností, organizací, produktů, událostí a jména lidí použité v příkladech jsou fiktivní. Jakákoliv podobnost se skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí není záměrná.

Informace o nositeli autorských práv - Copyright © 2010 ESET spol. s r. o.

Autorská práva k dokumentům a programům na těchto Stránkách vlastní a / nebo vykonává ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika. Všechna práva vyhrazena.

Otázky a problémy

S otázkami nebo problémy se obraťte prosím na Zákaznickou podporu společnosti ESET.