Centrum zásad společnosti ESET

Zásady a právní informace týkající se používání webových stránek, produktů a služeb poskytovaných společností ESET software spol. s r.o.

Obchodní podmínky


Plné znění obchodních podmínek

 1. Platnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu ESET (dále jako "produkt") mezi Vámi a poskytovatelem produktu prostřednictvím webových stránek naší společnosti www.eset.com/cz (dále jako "webové stránky ESET"), telefonicky nebo e-mailem z České republiky (dále jako "smlouva"), jíž se uděluje licence k antivirovému systému ESET (dále jako "licence").
 2. Poskytovatel. Poskytovatelem produktu je společnost ESET, spol. s r.o., obchodní společnost zapsaná dle práva Slovenské republiky, IČ 31 333 532, se sídlem Einsteinova 24, Bratislava 851 01. Uzavření dohody o užívání softwarového produktu ESET zprostředkovává jako pověřený obchodní zástupce poskytovatele naše společnost ESET software spol. s r.o., se sídlem Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 26467593, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 84196 (dále jako "ESET"). Naše společnost také poskytuje k softwarovému produktu ESET veškerou servisní podporu, vyřizuje reklamace, přijímá oznámení o odstoupení od smlouvy apod.
 3. Nabyvatel. Nabyvatelem produktu může být spotřebitel/ka nebo podnikatel/ka.
 4. Uzavření smlouvy. Pokud máte zájem o získání produktů ESET, specifikace jednotlivých produktů, informace o jejich ceně a možná doba trvání oprávnění k jejich užívání naleznete tyto informace na webových stránkách ESET. Na základě jejich volby a uskutečnění tohoto výběru jste oprávněni učinit kroky k uzavření smlouvy na užívání produktů ESET. Pro uzavření smlouvy musíte absolvovat objednací proceduru na webové stránce ESET, telefonicky na telefonním čísle 233 090 233, nebo e-mailem na adrese obchod@eset.cz. Závazným potvrzením objednávky a jejím odesláním prostřednictvím webového formuláře, telefonicky, nebo e-mailem nám zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy a také projevujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a jejich závaznost. Potvrzením přijetí objednávky zasláním e-mailu ze strany ESET na Vámi uvedenou e-mailovou adresu dochází k uzavření smlouvy.
 5. Způsob dodání. Produkt ESET je dodáván v elektronické podobě. Na e-mailovou adresu, kterou uvedete v objednávce, Vám zašleme licenční e-mail, který bude obsahovat přístupové údaje, pomocí kterých si můžete stáhnout komerční verzi produktu z webových stránek www.eset.com/cz/stahnout. Takto stažený produkt můžete nainstalovat a začít používat pouze zkušebně. K plnému používání staženého produktu ESET budete oprávněni poté, co bude platba připsána na účet ESET. Až den připsání platby bude považován za den převodu práva (poskytnutí licence).
 6. Doba dodání. Pokud Vaši objednávku obdržíme v pracovní den do 16:30, zašleme Vám licenční e-mail s přístupovými údaji pro stažení produktu ESET a dalšími podstatnými informacemi ještě tentýž den. V jiném případě licenční e-mail zasíláme následující pracovní den.
 7. Platba. Pokud objednáváte produkt ESET přes webové stránky www.eset.com/cz, máte možnost zvolit si v posledním kroku objednávky platební metodu. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem, on-line platební kartou nebo pomocí složenky typu A (platba na účet), kterou získáte na pobočkách České pošty. V případě úspěšné platby kartou zasíláme obratem licenční e-mail spolu s daňovým dokladem. V ostatních případech je součástí licenčního e-mailu zálohová faktura se splatností 14 dnů. Pokud to vyžadujete, je možné zvolit zaslání zálohové faktury Českou poštou na Vaši adresu. Na faktuře jsou uvedeny všechny potřebné informace k platbě jako např.: číslo našeho účtu, konstantní a variabilní symbol, celková částka k úhradě včetně DPH, atd. Objednávky provedené telefonicky nebo e-mailem je možné hradit pouze bezhotovostním převodem nebo složenkou typu A na České poště na základě obdržené zálohové faktury.
 8. Automatické prodloužení licence. Automatické prodloužení licence zajišťuje, že je váš produkt ESET vždy aktuální a poskytuje vám nepřetržitou ochranu po celý rok. Povolením automatického prodloužení licence souhlasíte s tím, že na konci licenčního období bude vaše licence automaticky prodloužena na základě aktuálně uložených platebních údajů a dle platného ceníku. O nadcházejícím automatickém prodloužení a ceně za prodloužení vás budeme informovat 30 dní před datem prodloužení (u licence na 1 rok). Po úspěšném automatickém prodloužení vám zašleme e-mailem podrobnosti o transakci a fakturu. Automatické prodloužení licence je kontinuální a lze jej kdykoli vypnout prostřednictvím nastavení v ESET e-shopu.
 9. Změny v nastavení automatického prodloužení po nákupu. Můžete kdykoli zrušit na stránce pro správu licencí ESET.
  1. Přihlaste se do e-shopu ESET pomocí licenčního klíče.
  2. Odškrtněte volbu automatického prodloužení licence.
  3. Potvrďte výběr a klikněte na tlačítko Uložit nastavení

 10. Zrušení automatického prodloužení licence. Zrušení automatického prodlužování v průběhu licenčního období nevzniká nárok na zpětné vrácení již uskutečněných plateb. Zrušením automatického prodlužování se vám již nebudou strhávat další platby. Po zrušení budeme mít přístup ke svému produktu po zbývající část licenčního období.
 11. Odstoupení od smlouvy. Po uzavření smlouvy máte právo od ní odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží (odeslání licenčního e-mailu). V takovém případě musíte zaslat do sídla ESET nebo na e-mailovou adresu obchod@eset.cz průvodní dopis, kde vyjádříte svou vůli od smlouvy odstoupit a sdělíte kontaktní údaje obsahující Vaše jméno a příjmení nebo název firmy, uživatelské jméno licence, kterou chce stornovat a číslo vystavené faktury. Odstoupení od smlouvy můžete provést také telefonicky na čísle 233 090 233.
 12. Ochrana osobních údajů.
  1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů. Po uzavření smlouvy budeme v rámci tohoto právního vztahu zpracovávat Vaše osobní údaje za následujícími účely:
   • Realizace smluvního vztahu

    Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasíte, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů jsme oprávněni zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

   • Marketingové využití údajů

    Na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti jsme oprávněni používat Vaší elektronickou adresu a telefonní číslo za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se naších vlastních produktů či služeb obdobných těm, které jsme Vám již poskytli. Podle obecného nařízení 2016/679 lze zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu z Vaší strany.

  2. Správce a zpracovatel údajů. Pro zpracování vymezené ve shora uvedených bodech využíváme služeb dalšího subjektu, zpracovatele, kterým je pro účely fakturace PRAGOECON Consulting, s.r.o., IČ 26463636, a pro účely rozesílání marketingových zpráv SmartSelling a.s., IČ 29210372.
  3. Příjemci údajů. Vaše osobní údaje předáme dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu našich práv (soud). ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené subjekty a partnery, s nimiž má naše společnost uzavřenou smlouvu o distribuci produktů. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny mateřské společnosti ESET, spol. s r.o. nebo těmto našim partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb, podpora nebo fakturace.
  4. Práva zákazníka. Jako zákazník máte jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná nařízením 2016/679 články 15 až 22 a dalšími právními předpisy. Především máte právo požádat nás o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům. Jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, máte právo požádat nás o vysvětlení. Dále nás můžete vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud na Vaši žádost o informace či o nápravu stavu nereagujeme nebo s naším vyjádřením nesouhlasíte), se můžete se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

 13. Licenční ujednání. Podmínkou užívání zakoupeného produktu je uzavření dohody o užívání software a o poskytnutí licence k užívání software mezi Vámi a poskytovatelem ESET, spol. s r.o., k čemuž dojde při instalaci dodaného produktu. Takto poskytnutá licence je vedena na koncového uživatele, kterému je též fakturováno. Licence je postupitelná pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele, nebo ESETu a je dále neprodejná. Prodloužení licence lze provést pouze na původního uživatele licence. Úplné znění licenčního ujednání musí být odsouhlaseno při instalaci produktu ESET a máte jej předem k dispozici k nahlédnutí na webové stránce ESET.
 14. Postup uzavření smlouvy. Objednávku je možné provést telefonicky na čísle 233 090 233, e-mailem na adrese obchod@eset.cz, nebo online na www.eset.com/cz. Objednávka u ESET software spol. s r.o. je z důvodu omezení vyplývajících z autorskoprávní ochrany software omezena na prodej produktů ESET pouze zákazníkům s fakturační a dodací adresou v rámci České republiky a neumožňuje nákup produktů ESET zákazníky, kteří tyto podmínky nesplňují. Pokud mezi tyto zákazníky patříte, vyberte si adekvátní zemi ze seznamu na stránce www.eset.com.
 15. Při online objednávce na www.eset.com/cz musíte provést následující kroky:
  1. Zvolte si vámi vybraný produkt ESET a stiskněte tlačítko "Koupit".
  2. V dalším kroku si vyberete dobu, po níž chcete objednaný produkt používat, tedy dobu účinnosti smlouvy, počet PC, mobilních zařízení, nebo počet e- mailových schránek, nebo jiných zařízení, na kterých se má produkt používat. Poté stiskněte tlačítko "Vložit do košíku".
  3. Zobrazí se nákupní košík pro kontrolu Vaší objednávky. Po Vaší kontrole stiskněte tlačítko "Objednat".
  4. V dalším kroku se Vám nabídne možnost vyplnění fakturačních údajů. Po jejich vyplnění stiskněte tlačítko "Pokračovat v objednávce".
  5. V posledním kroku objednávky sekce "Platba" si vyberete způsob zaplacení objednaného produktu, od něhož se bude odvíjet další postup. V této fázi je také nutné projevit svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami ESETu. Pro potvrzení své volby stisknete tlačítko "Dokončit objednávku".
  6. Na základě dokončení objednávky obdržíte potvrzovací e-mail s poděkováním a informací, kdy bude licence dodána. Doručením tohoto potvrzení do Vámi uvedené e-mailové schránky dochází k uzavření smlouvy.

 16. Telefonicky lze smlouvu uzavřít s naším operátorem/kou na telefonním čísle 233 090 233. Operátorem/kou budete informováni o všech potřebných skutečnostech ohledně Vaší objednávky, společně specifikujete její obsah a potvrdíte objednávku. Ačkoli budete o všech zde uvedených skutečnostech informováni také v rámci dané telefonické konverzace, doporučujeme Vám obeznámit se předem také s písemným zněním těchto obchodních podmínek.
 17. E-mailem lze smlouvu uzavřít zasláním Vaší objednávky na adresu obchod@eset.cz. K uzavření smlouvy dochází momentem potvrzení vaší takto odeslané objednávky na vaši e-mailovou adresu. Odesláním Vaší e-mailové objednávky potvrzujete obeznámení se s těmito obchodními podmínkami.
 18. Údaje o právech z vadného plnění. Pokud se na dodaném produktu vyskytne vada, vznikají smluvním stranám práva a povinnosti, které se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 19. Vady. Poskytovatel odpovídá nabyvateli, že zboží při převzetí nemá vady. Poskytovatel odpovídá zejména za to, že v době převzetí produktu:
  1. má produkt stanovené nebo ujednané vlastnosti,
  2. produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. produkt byl dodán v odpovídajícím množství a jakosti, a
  4. produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů a nemá právní vady. Předmět smlouvy má právní vady, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

 20. Kontrola produktu a zjištění vady. Nabyvatel předmět smlouvy podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech. Vadu je potřeba oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu smlouvy.
 21. Práva z vad. Je-li vada odstranitelná, může nabyvatel požadovat opravu předmětu smlouvy, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má nabyvatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 22. Technická specifikace produktů, údaje o funkčnosti a kompatibilitě s hardwarem a softwarem, je uvedena u každého jednotlivého produktu na webové stránce ESET.
 23. Odstoupení od smlouvy. Po uzavření smlouvy máte právo od ní odstoupit bez udání důvodu.
 24. Lhůta pro odstoupení. Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dní ode dne převzetí produktu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před jejím uplynutím.
 25. Forma odstoupení. O odstoupení musíte informovat vyplněním online formuláře na adrese https://www.eset.com/cz/centrum-zasad/obchodni-podminky/odstoupeni/, nebo jednoznačným písemným prohlášením zaslaným na naši adresu nebo e-mailem na obchod@eset.cz obsahujícím všechny informace uvedené ve výše uvedeném online formuláři, nebo telefonicky na čísle 233 090 233.
 26. Důsledky odstoupení. Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy budeme informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, cenu příslušného předmětu smlouvy, kterou jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb používáme bezhotovostní převod na číslo účtu, ze kterého jsme platbu obdrželi nebo jiný, vámi udaný bankovní účet.
 27. Stížnosti. Pokud budete mít jakoukoli stížnost, rádi jí vyřídíme. V případě sporu můžete také využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, a to zejména u nevládních spotřebitelských organizací pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu, anebo můžete využít svého práva a obrátit se na orgán státního dozoru.
 28. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu budeme archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro nabyvatele.