Centrum zásad společnosti ESET

Zásady a právní informace týkající se používání webových stránek, produktů a služeb poskytovaných společností ESET software spol. s r.o.

Právní informace

Právní informace

Tento dokument obsahuje právní informace týkající se obsahu webových stránek www.eset.com (dále jen „stránky“). Zde uvedené právní informace se vztahují na tyto stránky a nemusí se nutně vztahovat na jiné stránky společnosti ESET, spol. s r.o.


Software

Společnost ESET, spol. s r. o. (dále jen „ESET“) a/nebo její příslušní dodavatelé vlastní nebo mohou vykonávat autorská práva k veškerému softwaru dostupnému na těchto stránkách (dále jen „software“). Software lze používat pouze v souladu s Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem (dále jen „licenční ujednání“). Licenční ujednání je dodáváno společně se softwarem nebo je jeho součástí. Software dodaný s licenčním ujednáním nelze instalovat bez souhlasu uživatele s licenčním ujednáním.

Software je poskytován výhradně pro použití koncovými uživateli. Toto použití musí být v souladu s licenčním ujednáním. Společnost ESET a/nebo její příslušní dodavatelé výslovně zakazují jakoukoli reprodukci a/nebo šíření softwaru, které není v souladu s licenčním ujednáním. Takové jednání je výslovně zakázáno zákonem. Každý, kdo poruší licenční ujednání, se vystavuje riziku občanskoprávních a trestněprávních sankcí a riziku soudního sporu, ve kterém bude společnost ESET požadovat adekvátní náhradu a odškodnění za porušení zákonných práv.

Společnost ESET a/nebo její příslušní dodavatelé dále výslovně zakazují šíření a kopírování softwaru a umisťování softwaru nebo jeho kopií na jiné webové stránky nebo jakákoli jiná média.

Pokud společnost ESET a/nebo její příslušní dodavatelé poskytují záruku na software, je tato záruka poskytována pouze v souladu s licenčním ujednáním. Pokud není uvedeno jinak, společnost ESET a/nebo její příslušní dodavatelé prohlašují, že poskytují software „tak, jak je“, bez jakékoliv záruky, včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel a záruky neporušení zákonných práv jiných subjektů. Výše uvedené výjimky neporušují přesvědčivá právní odůvodnění o vzniklé škodě.


Dokumenty

Společnost ESET povoluje používání dokumentů dostupných na těchto stránkách, zejména tiskových zpráv, technických údajů o produktech společnosti ESET, souborů a často kladených otázek (FAQ), za předpokladu, že jsou splněny všechny níže uvedené podmínky.

  1. Používání dokumentů není výslovně zakázáno.
  2. Dokumenty nebudou použity pro žádné účely přímo či nepřímo související s komerčním využitím.
  3. Dokumenty z těchto stránek jsou určeny pouze pro informační, nekomerční nebo osobní použití a nebudou kopírovány ani zveřejňovány na žádném síťovém počítači nebo prezentovány v jakémkoli médiu.
  4. Dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány.
  5. Dokument a všechny jeho kopie budou obsahovat upozornění na autorská práva.
  6. Vždy bude uveden zdroj dokumentů.

Použití dokumentů k jakémukoli jinému účelu je výslovně zakázáno. Takové jednání je zakázáno zákonem. Každý, kdo poruší licenční ujednání, se vystavuje riziku občanskoprávních a trestněprávních sankcí a riziku soudního sporu, ve kterém bude společnost ESET požadovat adekvátní náhradu a odškodnění za porušení svých zákonných práv.

Ujednání týkající se povolení používání výše uvedených dokumentů se nevztahují na design nebo rozvržení webových stránek společnosti ESET na adrese www.ESET.com nebo jakýchkoli jiných stránek vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo kontrolovaných společností ESET.

Design a rozvržení těchto stránek a jakýchkoli jiných webových stránek společnosti ESET jsou chráněny autorským právem, obchodním označením, ochrannou známkou, právem na ochranu hospodářské soutěže a dalšími zákony, které zde nejsou uvedeny.

Design a rozvržení těchto stránek a jakýchkoli jiných webových stránek společnosti ESET nesmí být kopírovány, napodobovány nebo přenášeny ani jako celek, ani jako jejich části.

Jakékoli, byť i částečné, použití prvků z těchto stránek (včetně zejména, nikoli však výlučně, log, grafiky, zvuků či obrázků), případně jejich kopií, není možné bez výslovného písemného povolení společnosti ESET.

Společnost ESET a/nebo její příslušní dodavatelé nečiní žádné prohlášení o vhodnosti informací obsažených v dokumentech a související grafice zveřejněných jako součást služeb pro jakýkoli účel. Všechny tyto dokumenty a související grafika jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky. Společnost ESET a/nebo její příslušní dodavatelé se tímto zříkají veškerých záruk a podmínek týkajících se těchto informací, včetně veškerých záruk a podmínek obchodovatelnosti, ať už vyjádřených, předpokládaných nebo daných zákonem, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušování práv.

Společnost ESET a/nebo její příslušní dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné škody nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty možnosti použití, údajů nebo zisku, ať už na základě smluvní odpovědnosti, nedbalostního nebo jiného protiprávního jednání, vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo výkonem informací dostupných v rámci služeb.

Dokumenty a související grafika zveřejněné ve službách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace v nich obsažené jsou pravidelně doplňovány o změny. Společnost ESET a/nebo její příslušní dodavatelé mohou provádět vylepšení a/nebo změny produktů a/nebo služeb a/nebo programů. Informace na stránkách nebo v dokumentech, které jsou zde k dispozici, se proto mohou čas od času měnit a nemusí odpovídat vlastnostem poskytovaných produktů a/nebo služeb.


Odkazy na stránky třetích stran

Odkazy v těchto oblastech vám umožní opustit stránky společnosti ESET. Odkazované stránky nejsou kontrolovány společností ESET a společnost ESET není zodpovědná za obsah jakýchkoli odkazovaných stránek nebo odkazů obsažených na odkazovaných stránkách, ani za jakékoli změny nebo aktualizace těchto stránek. Společnost ESET není zodpovědná za webové vysílání ani za jiné formy přenosů přijímaných z jakýchkoli odkazovaných stránek. Společnost ESET vám tyto odkazy poskytuje pouze pro vaši potřebu a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená vyjádření souhlasu společnosti ESET s těmito stránkami nebo jejich obsahem.


Ochranné známky

ESET, software ESET, logo ESET, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat, ESET Smart Security, LiveGrid a/nebo další zde uvedené produkty či služby společnosti ESET jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti ESET. Ostatní zde uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy příslušných vlastníků.

Názvy společností, organizací, produktů, událostí a osob použité v příkladech (s výjimkou případových studií) jsou smyšlené. Jakákoli podobnost se skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí není zamýšlená.

Windows® je ochranná známka skupiny společností Microsoft.

Mac a logo Mac jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.


Informace o autorských právech

Copyright © 2022 ESET spol. s r. o.

Vlastníkem a/nebo vykonavatelem autorských práv k dokumentům a programům na stránkách je společnost ESET, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.


Případné otázky nebo připomínky

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře zákaznické podpory společnosti ESET.