Centrum zásad společnosti ESET

Zásady a právní informace týkající se používání webových stránek, produktů a služeb poskytovaných společností ESET software spol. s r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro společnost ESET software spol. s r.o., se sídlem na adrese Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, která je zapsaná v Obchodním registru vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 84196, IČO: 26467593, jako pro správce údajů (dále jen „ESET“ nebo „my“) obzvlášť důležitá. Abychom splnili požadavky na transparentnost, které jsou právně upraveny v Obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“), zveřejňujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně s cílem informovat Vás jako subjekt údajů o následujících tématech týkajících se ochrany osobních údajů:

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
 3. Sdílení a důvěrnost osobních údajů
 4. Zabezpečení osobních údajů
 5. Vaše práva jako subjektu údajů
 6. Zpracování Vašich osobních údajů
 7. Pověřenec na ochranu osobních údajů

1.Správce osobních údajů:

ESET software spol. s r.o.
IČO: 26467593
Jankovcova 1037/49
Holešovice, 170 00 Praha


2.Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů subjektů údajů, jimiž jsou zejména koncoví uživatele našich produktů a služeb a naši distribuční a jiní smluvní partneři, používáme v souladu s platným legislativním rámcem týkajícím se ochrany osobních údajů několik právních základů.

2.1 Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), např.:  

 • smlouvy o zprostředkování uzavření dohody o užívání softwarového produktu nebo služeb ESET s jejich poskytovatelem, kterou jste uzavřeli prostřednictvím těchto webových stránek, přímo s námi anebo prostřednictvím našeho distribučního partnera (jedná se zejména o následující případy: poskytnutí (zkušební) licence, aktivace licence, zasílání licenčních údajů, připomenutí vypršení platnosti licence, žádosti o (technickou) podporu, marketingová sdělení atp.). S tím souvisí zpracovávání osobních údajů na Vaši žádost, pokud je to nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Jedná se zejména o konkrétní dotazy týkající se našich produktů, žádosti o cenové nabídky atp., a dále poskytování zákaznické a technické podpory,
 • smlouvy o distribuci software nebo služeb ESET uzavřené mezi námi a Vámi jako distribučním partnerem,
 • pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy o spolupráci mezi námi. 

2.2 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), který nám umožňuje zpracovávat údaje také o tom, jak využíváte naše služby nebo jak probíhá naše spolupráce, a jak jste s nimi spokojeni, abychom vám mohli poskytovat nejlepší možnou ochranu, podporu a služby. Marketing je považován za oprávněný zájem, proto se při marketingové komunikaci obvykle opíráme o právní základ oprávněného zájmu, případně o souhlas, to vše v souladu s platnými právními předpisy.

2.3 Zpracovávání osobních údajů na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), který si od Vás můžeme vyžádat v konkrétních situacích, kdy tento právní základ považujeme za nejvhodnější, nebo pokud to vyžaduje zákon (zejména pro zasílání newsletterů s pravidelnými informacemi o produktech, službách a speciálních nabídkách, pro personalizované používání webových stránek a personalizovaných nabídek včetně profilování pro analytické účely za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás, průzkum trhu a průzkumy mezi zákazníky).

2.4 Zpracovávání osobních údajů pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR), např. uchovávání údajů pro účely elektronické komunikace nebo údajů souvisejících s fakturací, nebo plnění povinností zaměstnavatele.


3.Sdílení a důvěrnost osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně nesdílíme se třetími stranami. Jsme však součástí skupiny ESET s celosvětovou působností a v rámci naší prodejní, servisní a podpůrné sítě společně využíváme přidružené firmy a partnery. Osobní údaje, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým firmám nebo partnerům a zpět za účelem naplnění účelu zpracování osobních údajů. Také v tomto případě je však poskytnutí Vašich osobních údajů založeno na jednom z právních základů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, konkrétně to znamená, že poskytnutí je nezbytné zejména pro plnění smlouvy nebo existuje právní povinnost či oprávněný zájem.

Informace o zpracování osobních údajů při používání software a služeb ESET ze strany jejich přímého poskytovatele naleznete zde help.eset.com/eula/. Poskytovatelem je ESET, spol. s r.o., obchodní společnost zapsaná dle práva Slovenské republiky, IČ 31 333 532, se sídlem Einsteinova 24, Bratislava 851 01. Společnost ESET upřednostňuje zpracování svých dat v Evropské unii (EU). Při využívání některých služeb podle vaší volby nemůže vyloučit předání vašich osobních údajů do země mimo EU. Služby třetích stran využíváme například ve spojení s cloud computingem. V těchto případech si naše poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a zajišťujeme příslušnou úroveň ochrany dat prostřednictvím smluvních, ale i technických a organizačních opatření. Je pravidlem, že uzavíráme standardní smluvní klauzule pro EU, ke kterým v případě potřeby přijímáme doplňková smluvní omezení. U některých zemí mimo EU, jako jsou Spojené království nebo Švýcarsko, již EU uznala srovnatelnou úroveň ochrany dat. Vzhledem ke srovnatelné úrovni ochrany dat nevyžaduje přenos dat do těchto zemí žádnou speciální autorizaci nebo smluvní dohodu.

V souladu s platnými právními předpisy a na základě oprávněné žádosti můžeme být povinni poskytnout informace orgánům veřejné moci, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným subjektům.


4.Zabezpečení osobních údajů

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, budeme vás informovat, stejně jako příslušné dozorčí orgány.


5.Vaše práva jako subjektu údajů

Práva každého subjektu údajů jsou důležitá a všechny subjekty údajů (ať už ve státě EU nebo mimo EU) mají společností ESET garantována následující práva. Pokud chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře podpory nebo e-mailem na adrese dpo@eset.cz. Za účelem identifikace po vás budeme požadovat následující údaje: jméno, e-mailovou adresu a, pokud jsou k dispozici, případně licenční klíč nebo číslo zákazníka a afilace společnosti, nebo jiné jedinečné identifikační údaje techniky nezbytné pro Vaší identifikaci. Neposílejte nám žádné další osobní údaje, například datum narození. Rádi bychom Vás upozornili, že v zájmu zpracování vaší žádosti a pro účely identifikace budeme zpracovávat Vaše osobní údaje.

5.1 Právo odvolat souhlas. Právo odvolat souhlas lze uplatnit pouze v případě zpracování údajů na základě souhlasu. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodu. Vaše odvolání souhlasu bude platné pouze do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

5.2 Právo vznést námitku. Právo vznést námitku proti zpracování údajů lze uplatnit v případě zpracování založeného na oprávněném zájmu společnosti ESET nebo třetí strany. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem ochrany oprávněného zájmu, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku vůči námi uvedenému oprávněnému zájmu a vůči zpracování Vašich osobních údajů. Vaše námitka bude platná pouze do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před vznesením námitky. Jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, není nutné u námitky uvádět důvody. Platí to rovněž pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. Ve všech ostatních případech Vás žádáme, abyste nás stručně informovali o důvodech, proč vznášíte námitku proti oprávněnému zájmu společnosti ESET zpracovávat vaše osobní údaje.

Upozorňujeme vás, že v některých případech jsme i přes odvolání vašeho souhlasu nebo vznesení námitky oprávněni dále zpracovávat Vaše osobní údaje na jiném právním základě, například za účelem plnění smlouvy.

5.3 Právo na přístup. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o Vašich údajích, které má společnost ESET uloženy.

5.4 Právo na opravu. Pokud o Vás neúmyslně zpracováváme nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu.

5.5 Právo na výmaz. Jako subjekt údajů máte právo požádat o výmaz nebo o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jestliže například zpracováváme Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem a Vy tento souhlas odvoláte, přičemž neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich uchovávání (například plnění smlouvy), Vaše osobní údaje okamžitě vymažeme. Vaše osobní údaje budou rovněž vymazány, jakmile nebudou dále vyžadovány pro uvedené účely, na konci období uchovávání.

5.6 Právo na omezení zpracování. Pokud Vaše údaje využíváme pouze za účelem přímého marketingu a Vy odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku vůči uvedenému oprávněnému zájmu společnosti ESET, omezíme zpracování vašich osobních údajů do té míry, že Vaše kontaktní údaje přidáme na naši interní černou listinu, abychom předešli nevyžádanému kontaktování. V ostatních případech budou Vaše osobní údaje vymazány.

Upozorňujeme, že můžeme být povinni uchovávat Vaše údaje až do uplynutí platnosti povinností a období pro uchovávání údajů stanovených legislativou nebo dozorčími úřady. Povinnosti a období uchovávání mohou také vyplývat ze zákonů České republiky. Po uplynutí daných lhůt budou příslušné údaje vymazány.

5.7 Právo na přenositelnost dat. Jako subjektu údajů Vám rádi poskytneme osobní údaje, které o Vás společnost ESET zpracovává, ve formátu xlsx.

5.8 Právo podat stížnost. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli podat stížnost u dozorčího orgánu. Společnost ESET podléhá regulaci zákonů České republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Příslušným dozorčím orgánem pro ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


6.Zpracování Vašich osobních údajů

Všechny služby obsažené na těchto webových stránkách a dalších webových stránkách pod kontrolou společnosti ESET se řídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů, včetně těch, které se řídí zvláštními podmínkami používání s pravidly zpracování dat. 

Obecně platí, že naše webové stránky můžete používat pro informační účely, aniž byste museli uvádět osobní údaje a informovat společnost ESET o tom, kdo jste. Na druhou stranu některé naše služby vyžadují shromažďování určitých informací.

6.1 Zákaznická a technická podpora

 • Společnost ESET může shromažďovat osobní údaje pro účely přímé komunikace s Vámi, aby mohla odpovídat na Vaše dotazy a plnit vaše požadavky.
 • Pokud nám zašlete objednávky produktů, požadavky na služby, jiné požadavky nebo pokud na naše webové stránky nahrajete jakékoli materiály, můžeme vás kontaktovat, abychom získali další informace nezbytné pro zpracování nebo pro splnění vaší objednávky nebo požadavku. Za tímto účelem, stejně jako za účelem provedení požadovaných služeb, potřebujeme zpracovat vaše údaje poskytnuté prostřednictvím webových formulářů, e-mailů nebo aplikací. Pro účely vyřízení vaší objednávky našich produktů je nezbytné shromáždit vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, přičemž pro jejich zpracování můžeme využít služeb externího zpracovatele.
 • Kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu jsou nezbytné pro poskytnutí technické nebo jiné podpory poskytované společností ESET. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, jako jsou vygenerované soubory protokolů nebo výpisy. Údaje z podpory mohou být použity pouze pro účely poskytování služby podpory a pro zlepšení vaší spokojenosti při poskytování podpory. Maximální doba uchovávání údajů je omezena dobou potřebnou k poskytování podpory a následné kontrole a ani v pseudonymizované podobě nesmí překročit dobu 10 let.
 • Licenční údaje uchováváme po dobu nepřesahující 3 let od data vypršení platnosti licence. Statistiky, které nevyžadují identifikaci koncového uživatele, jsou zpracovávány po dobu 4 let. 
 • E-mailové adresy poskytnuté společnosti ESET, například při aktivaci zkušební licence nebo nákupu na našich webových stránkách, mohou být také zpracovávány formou automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, tj. profilování. Vaše aktivita na našich webových stránkách a vaše e-mailová adresa mohou být použity k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se vašich osobních preferencí s ohledem na produkty a služby společnosti ESET za účelem poskytování personalizovaných marketingových sdělení nebo obsahu webových stránek bez jakýchkoli významných nebo právních důsledků. Délka doby uchovávání údajů se řídí dobou trvání smlouvy nebo uplatněním vašeho práva vznést námitku proti zpracování údajů.
 • Jestliže používáte naše produkty nebo služby určené pro rodiče, zajišťujeme ochranu osobních údajů týkajících se dětí v souladu s požadavky příslušné jurisdikce. Veškeré další informace jsou uvedeny v dokumentaci k produktu nebo službě.
 • Zpětnou vazbu, odpovědi nebo požadavky nám můžete sdělit prostřednictvím našich webových formulářů. Pro účely následných opatření si od vás můžeme vyžádat vaše kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, nebo jiné údaje podle povahy nebo účelu naší komunikace. Doba uchovávání údajů se může lišit v závislosti na povaze nebo účelu komunikace výslovně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Informace pro výzkum nebo průzkum nám můžete poskytnout pomocí našich webových formulářů, ke kterým získáte přístup prostřednictvím svého účtu ESET. Pro účely následných opatření si od vás můžeme vyžádat vaše kontaktní údaje, včetně jména, příjmení či e-mailové adresy, nebo jiné údaje podle povahy nebo účelu naší komunikace. Údaje budou uchovávány až do ukončení zákaznického výzkumu nebo průzkumu na základě povahy nebo účelu komunikace výslovně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Děláme vše, co je v našich silách, abyste si mohli užívat bezpečnější technologie. Vaše podněty jsou pro nás velmi cenné, proto poskytujeme řadu kanálů, kterými nám můžete poskytnout vzorky škodlivého nebo podezřelého softwaru. Vzorky a jejich metadata budou zpracovávány a ukládány na základě veřejného zájmu i oprávněného zájmu společnosti ESET, kterým je kybernetická bezpečnost.

6.2 Marketingová sdělení ESET

 • Osobní údaje získané od subjektů údajů jsou zpracovávány v zákonem povoleném rozsahu pro účely šíření obchodních sdělení na základě souhlasu subjektu osobních údajů podle čl. 6(1)(a) nařízení GDPR (např. u koncových zákazníků – uživatelů software), anebo na základě oprávněného zájmu dle čl. 6(1)(f) nařízení GDPR a v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti pro účely zasílání marketingových sdělení a pro interní analýzu potřeb našich partnerů, abychom jim pomohli naplnit jejich potřeby. V některých případech, jako např. v případě distribučních partnerů, je takové zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy podle čl. 6(1)(b) nařízení GDPR.
 • Naše analýzy jsou pravidelně pseudonymizovány. Osobní údaje shromážděné pro marketingové účely uchováváme po dobu existence tohoto účelu nebo do doby, než obdržíme odvolání souhlasu nebo nesouhlas subjektu osobních údajů se zpracováním údajů pro marketingové účely.
 • Telefon – V rámci existujícího obchodního vztahu s partnery nebo s výslovným souhlasem subjektu údajů, který lze kdykoli odvolat, ve smyslu čl. 6(1)(a) nařízení GDPR a/nebo na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6(1)(f) nařízení GDPR, můžeme kontaktovat subjekt údajů telefonicky, abychom mu mohli poskytnout informace o našich produktech a službách.
 • Průzkumy spokojenosti – Za účelem zlepšování našich produktů a služeb občas provádíme průzkumy spokojenosti zákazníků, kdy zákazníky oslovujeme na základě oprávněného zájmu dle čl. 6(1)(f) nařízení GDPR. 

6.3 Návštěva kanceláří ESET

Naše kancelář je zabezpečena kamerovým systémem.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Opatření slouží výhradně k ochraně osob, prostor, zařízení a objektů, které vlastní nebo má ve vlastnictví naše společnost, její zaměstnanci, zákazníci nebo partneři. Údaje jsou automaticky ukládány do kruhové vyrovnávací paměti a cyklicky přepisovány. Interními příjemci videosouborů jsou vedení společnosti, pověřenec pro ochranu osobních údajů a IT a provozní oddělení. Externími příjemci jsou smluvní stráž a poskytovatel bezpečnostní služby v případě poplachu a v rámci smluvní dohody. V případě důvodného podezření na trestný čin můžeme videosoubory předat orgánům činným v trestním řízení, trestním a občanskoprávním soudům.


7.Pověřenec na ochranu osobních údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či připomínku, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET software spol. s r.o.
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
Česká republika
e-mail: dpo@eset.cz