Centrum zásad společnosti ESET

Zásady a právní informace týkající se používání webových stránek, produktů a služeb poskytovaných společností ESET software spol. s r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro společnost ESET, spol. s r. o., se sídlem na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, která je zapsaná v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, jako pro správce údajů (dále jen „ESET“ nebo „my“) obzvlášť důležitá. Abychom splnili požadavky na transparentnost, které jsou právně upraveny v Obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“), zveřejňujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně s cílem informovat vás jako subjekt údajů o následujících tématech týkajících se ochrany osobních údajů:

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů;
 • Sdílení a důvěrnost dat;
 • Zabezpečení dat;
 • Vaše práva jako subjektu údajů;
 • Zpracování vašich osobních údajů;
 • Kontaktní informace.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při zpracování údajů používáme v souladu s platným legislativním rámcem týkajícím se ochrany osobních údajů několik právních základů. Zpracování osobních údajů společností ESET je nezbytné zejména pro účely plnění smlouvy, jako jsou Podmínky používání nebo Licenční ujednání s koncovým uživatelem („EULA“), vůči vám (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), která se vztahuje na poskytování produktů nebo služeb společnosti ESET, pokud není výslovně uvedeno jinak, např:

 • Právní základ oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), který nám umožňuje zpracovávat údaje o tom, jak využíváte naše služby a jak jste s nimi spokojeni, abychom vám mohli poskytovat nejlepší možnou ochranu, podporu a služby. Marketing je v platných právních předpisech považován za oprávněný zájem, proto se při marketingové komunikaci obvykle opíráme o právní základ oprávněného zájmu, případně o souhlas.
 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), který si od vás můžeme vyžádat v konkrétních situacích, kdy tento právní základ považujeme za nejvhodnější, nebo pokud to vyžaduje zákon.
 • Splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR), např. uchovávání údajů pro účely elektronické komunikace nebo údajů souvisejících s fakturací.

Sdílení a důvěrnost dat

Vaše data nesdílíme se třetími stranami. ESET je ale společnost s celosvětovou působností a v rámci naší prodejní, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené firmy a partnery. Informace o licencování, fakturaci a technické podpoře, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým firmám nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb nebo podpora.

Společnost ESET upřednostňuje zpracování svých dat v Evropské unii (EU). V závislosti na vaší poloze (používání našich produktů a/nebo služeb mimo EU) a/nebo službě, kterou jste si zvolili, ovšem může být nutné přenést vaše data do země mimo EU. Služby třetích stran využíváme například ve spojení s cloud computingem. V těchto případech si naše poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a zajišťujeme příslušnou úroveň ochrany dat prostřednictvím smluvních, ale i technických a organizačních opatření. Je pravidlem, že uzavíráme standardní smluvní klauzule pro EU, ke kterým v případě potřeby přijímáme doplňková smluvní omezení.

U některých zemí mimo EU, jako jsou Spojené království nebo Švýcarsko, již EU uznala srovnatelnou úroveň ochrany dat. Vzhledem ke srovnatelné úrovni ochrany dat nevyžaduje přenos dat do těchto zemí žádnou speciální autorizaci nebo smluvní dohodu.

V souladu s platnými právními předpisy a na základě oprávněné žádosti můžeme být povinni poskytnout informace orgánům veřejné moci, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným subjektům.


Zabezpečení dat

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, budeme vás informovat, stejně jako příslušné dozorčí orgány.


Vaše práva jako subjektu údajů

Práva každého subjektu údajů jsou důležitá a všechny subjekty údajů (ať už ve státě EU nebo mimo EU) mají společností ESET garantována následující práva. Pokud chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře podpory nebo e-mailem na adrese dpo@eset.sk. Za účelem identifikace po vás budeme požadovat následující údaje: jméno, e-mailovou adresu a, pokud jsou k dispozici, licenční klíč nebo číslo zákazníka a afilace společnosti. Neposílejte nám žádné další osobní údaje, například datum narození. Rádi bychom vás upozornili, že v zájmu zpracování vaší žádosti a pro účely identifikace budeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Právo odvolat souhlas.

Právo odvolat souhlas lze uplatnit pouze v případě zpracování údajů na základě souhlasu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodu. Vaše odvolání souhlasu bude platné pouze do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

Právo vznést námitku.

Právo vznést námitku proti zpracování údajů lze uplatnit v případě zpracování založeného na oprávněném zájmu společnosti ESET nebo třetí strany. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ochrany oprávněného zájmu, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku vůči námi uvedenému oprávněnému zájmu a vůči zpracování vašich osobních údajů. Vaše námitka bude platná pouze do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před vznesením námitky. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, není nutné u námitky uvádět důvody. Platí to rovněž pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. Ve všech ostatních případech vás žádáme, abyste nás stručně informovali o důvodech, proč vznášíte námitku proti oprávněnému zájmu společnosti ESET zpracovávat vaše osobní údaje.

Upozorňujeme vás, že v některých případech jsme i přes odvolání vašeho souhlasu nebo vznesení námitky oprávněni dále zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě, například za účelem plnění smlouvy.

Právo na přístup.

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o vašich údajích, které má společnost ESET uloženy.

Právo na opravu.

Pokud o vás neúmyslně zpracováváme nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu.

Právo na výmaz.

Jako subjekt údajů máte právo požádat o výmaz nebo o omezení zpracování vašich osobních údajů. Jestliže například zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem a vy tento souhlas odvoláte, přičemž neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich uchovávání (například plnění smlouvy), vaše osobní údaje okamžitě vymažeme. Vaše osobní údaje budou rovněž vymazány, jakmile nebudou dále vyžadovány pro uvedené účely, na konci období uchovávání.

Právo na omezení zpracování.

Pokud vaše údaje využíváme pouze za účelem přímého marketingu a vy odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku vůči uvedenému oprávněnému zájmu společnosti ESET, omezíme zpracování vašich osobních údajů do té míry, že vaše kontaktní údaje přidáme na naši interní černou listinu, abychom předešli nevyžádanému kontaktování. V ostatních případech budou vaše osobní údaje vymazány.

Upozorňujeme, že můžeme být povinni uchovávat vaše údaje až do uplynutí platnosti povinností a období pro uchovávání údajů stanovených legislativou nebo dozorčími úřady. Povinnosti a období uchovávání mohou také vyplývat ze zákonů Slovenské republiky. Po uplynutí daných lhůt budou příslušné údaje vymazány.

Právo na přenositelnost dat.

Jako subjektu údajů vám rádi poskytneme osobní údaje, které o vás společnost ESET zpracovává, ve formátu xlsx.

Právo podat stížnost.

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli podat stížnost u dozorčího orgánu. Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Příslušným dozorčím orgánem pro ochranu osobních údajů je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, který sídlí na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.


Zpracování vašich osobních údajů

Všechny služby obsažené na těchto webových stránkách a dalších webových stránkách pod kontrolou společnosti ESET se řídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů, včetně těch, které se řídí zvláštními Podmínkami používání s pravidly zpracování dat. Některé části webových stránek mohou být spravovány místními partnery společnosti ESET s využitím platformy webových stránek společnosti ESET, které se mohou řídit specifickými podmínkami vycházejícími z místní legislativy.

Obecně platí, že naše webové stránky můžete používat pro informační účely, aniž byste museli uvádět osobní údaje a informovat společnost ESET o tom, kdo jste. Na druhou stranu některé naše služby vyžadují shromažďování určitých informací:

 • Společnost ESET může shromažďovat osobní údaje pro účely přímé komunikace s vámi, aby mohla odpovídat na vaše dotazy a plnit vaše požadavky. Pokud nám zašlete objednávky produktů, požadavky na služby, jiné požadavky nebo pokud na naše webové stránky nahrajete jakékoli materiály, můžeme vás kontaktovat, abychom získali další informace nezbytné pro zpracování nebo pro splnění vaší objednávky nebo požadavku. Za tímto účelem, stejně jako za účelem provedení požadovaných služeb, potřebujeme zpracovat vaše údaje poskytnuté prostřednictvím webových formulářů, e-mailů nebo aplikací.
 • Pokud jste koncovým uživatelem našich produktů nebo služeb, vztahuje se na zpracování vašich údajů konkrétní Licenční ujednání s koncovým uživatelem nebo Podmínky používání a vyhrazené Zásady ochrany osobních údajů vztahující se k jednotlivým produktům nebo službám. Další informace o zpracování údajů naleznete v online nápovědě věnované našim produktům a službám. Přístup k ní získáte přímo z grafického uživatelského rozhraní produktu kliknutím na symbol „?“. Maximální doba uchovávání fakturačních údajů je stanovena zákonem, přičemž máme zákonnou povinnost uchovávat údaje po dobu 10 let. Na rozdíl od fakturačních údajů uchováváme licenční údaje pouze po dobu nepřesahující 12 měsíců od data vypršení platnosti licence. Statistiky, které nevyžadují identifikaci koncového uživatele, jsou zpracovávány po dobu 4 let.
 • Pokud již jste naším zákazníkem nebo pokud souhlasíte se zpracováním svých údajů pro účely marketingové komunikace, můžeme vaše údaje používat ke správě marketingové komunikace, dokud neodhlásíte odběr nebo neodvoláte svůj souhlas.
 • Kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu jsou nezbytné pro poskytnutí technické nebo jiné podpory poskytované společností ESET. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, jako jsou vygenerované soubory protokolů nebo výpisy. Údaje z podpory mohou být použity pouze pro účely poskytování služby podpory a pro zlepšení vaší spokojenosti při poskytování podpory. Maximální doba uchovávání údajů je omezena dobou potřebnou k poskytování podpory a následné kontrole a ani v pseudonymizované podobě nesmí překročit dobu 10 let.
 • E-mailové adresy poskytnuté společnosti ESET, například při aktivaci zkušební licence nebo nákupu na našich webových stránkách, mohou být také zpracovávány formou automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, tj. profilování. Vaše aktivita na našich webových stránkách a vaše e-mailová adresa mohou být použity k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se vašich osobních preferencí s ohledem na produkty a služby společnosti ESET za účelem poskytování personalizovaných marketingových sdělení nebo obsahu webových stránek bez jakýchkoli významných nebo právních důsledků. Délka doby uchovávání údajů se řídí dobou trvání smlouvy nebo uplatněním vašeho práva vznést námitku proti zpracování údajů.
 • Zpětnou vazbu, odpovědi nebo požadavky nám můžete sdělit prostřednictvím našich webových formulářů. Pro účely následných opatření si od vás můžeme vyžádat vaše kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, nebo jiné údaje podle povahy nebo účelu naší komunikace. Doba uchovávání údajů se může lišit v závislosti na povaze nebo účelu komunikace výslovně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Informace pro výzkum nebo průzkum nám můžete poskytnout pomocí našich webových formulářů, ke kterým získáte přístup prostřednictvím svého účtu ESET. Pro účely následných opatření si od vás můžeme vyžádat vaše kontaktní údaje, včetně jména, příjmení či e-mailové adresy, nebo jiné údaje podle povahy nebo účelu naší komunikace. Údaje budou uchovávány až do ukončení zákaznického výzkumu nebo průzkumu na základě povahy nebo účelu komunikace výslovně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Jestliže používáte naše produkty nebo služby určené pro rodiče, zajišťujeme ochranu osobních údajů týkajících se dětí v souladu s požadavky příslušné jurisdikce. Veškeré další informace jsou uvedeny v dokumentaci k produktu nebo službě.
 • Děláme vše, co je v našich silách, abyste si mohli užívat bezpečnější technologie. Vaše podněty jsou pro nás velmi cenné, proto poskytujeme řadu kanálů, kterými nám můžete poskytnout vzorky škodlivého nebo podezřelého softwaru. Vzorky a jejich metadata budou zpracovávány a ukládány na základě veřejného zájmu i oprávněného zájmu společnosti ESET, kterým je kybernetická bezpečnost.

Kontaktní údaje

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či připomínku, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET software spol. s r.o.
Mgr. et Mgr. Alena Kunicová
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
Česká republika
e-mail: dpo@eset.cz