Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31 333 535 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků, návštěvníků webových stránek a každého jednotlivce („Vy“), jehož osobní údaje a informace jsou zpracovávány za podmínek NAŘÍZENÍ 2016/679 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem vašeho informování o následujících tématech:

 • Zpracování osobních údajů
 • Obecná pravidla
 • Důvěrnost údajů
 • Práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů

Veškeré služby začleněné do těchto webových stránek a do jiných webových stránek pod kontrolou společnosti ESET se řídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů, včetně služeb, které se řídí zvláštními Podmínkami použití s pravidly pro zpracování údajů. Některé části webových stránek mohou být spravovány místními partnery společnosti ESET, a to prostřednictvím webové platformy společnosti ESET, která se může řídit zvláštními podmínkami založenými na místní legislativě.

Obecně můžete využívat naše webové stránky pro informační účely, aniž byste poskytovali osobní informace a informovali společnost ESET o tom, kdo jste. Některé naše služby však potřebují shromažďovat další informace:

 • Společnost ESET může shromažďovat osobní informace pro účely přímé komunikace s vámi, aby mohla odpovídat na vaše dotazy a plnit vaše požadavky. Pokud nám pošlete objednávky produktů, požadavky na služby či jiné požadavky nebo pokud na naše webové stránky nahrajete nějaké materiály, možná vás budeme muset kontaktovat, abychom získali další informace potřebné pro zpracování nebo pro splnění vaší objednávky nebo požadavku. Za tímto účelem, stejně jako za účelem požadovaného výkonu služeb, musíme zpracovat vaše údaje poskytované prostřednictvím webových formulářů, e-mailů nebo aplikací.
 • Jste-li koncovým uživatelem našich produktů nebo služeb, vztahuje se na zpracování vašich údajů konkrétní Licenční smlouva s koncovým uživatelem nebo Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů vztahující se k danému produktu nebo službě. Další informace týkající se zpracování údajů naleznete v online nápovědě věnované našim produktům a službám. Přístup k ní můžete získat přímo z uživatelského rozhraní vašeho produktu kliknutím na symbol „?“. Maximální doba uchovávání fakturačních údajů je stanovena zákony, podle nichž musíme tyto údaje uchovávat po dobu 10 let. Na rozdíl od fakturačních údajů ukládáme licenční údaje pouze po dobu, která nepřesahuje 12 měsíců od konce data platnosti vaší licence, a statistické údaje bez požadavku na identifikaci koncového uživatele jsou zpracovávány po dobu 4 let.
 • Pokud jste již našim zákazníkem nebo pokud souhlasíte se zpracováním vašich údajů pro účely marketingové komunikace, můžeme vaše údaje použít ke správě marketingové komunikace, dokud nezrušíte její odběr nebo nám neodešlete zrušení svého souhlasu.
 • E-mailová adresa poskytnutá společnosti ESET, zejména při využití testovací verze software nebo zakoupení licence software na našich internetových stránkách, může být použita ve formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě – tzv. profilování. Vaše aktivita na našich webových stránkách prováděná pod Vaší e-mailovou adresou, může být použita k analýze nebo předpovědi vašich osobních preferencí s ohledem na produkty a služby ESET za účelem poskytování personalizovaných marketingových či obchodních zpráv bez jakýchkoli významných ani právních důsledků. Délka retenčního období závisí na době trvání smlouvy nebo uplatnění vašeho práva vznést námitku proti zpracování.
 • Kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu jsou vyžadovány za účelem poskytování technické nebo jiné podpory poskytované společností ESET. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, jako jsou vygenerované soubory protokolů nebo výpisy chyb. Údaje poskytnuté pro účely podpory mohou být použity pouze k poskytování služeb podpory a ke zvýšení spokojenosti zákazníků při poskytování podpory. Maximální doba uchovávání těchto údajů je omezena časem nezbytným pro poskytnutí podpory a přezkoumání, a ani v pseudonymizované formě nesmí překročit dobu 10 let.
 • Zpětnou vazbu, odpověď nebo žádost nám můžete poskytnout prostřednictvím našich webových formulářů. Pro účely následných kroků mohou být na základě povahy nebo účelu naší komunikace vyžadovány vaše kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy nebo jiných údajů. Doby uchovávání údajů se mohou lišit v závislosti na povaze nebo účelu komunikace výslovně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Společnost ESET může pro účely správy systému a pro poskytování souhrnných informací našim inzerentům v souladu s naším zákonným oprávněným zájmem shromažďovat informace o vašem počítači, včetně vaší IP adresy, pokud je k dispozici, operačním systému a typu prohlížeče. Jedná se o statistické údaje o akcích a vzorech chování našich uživatelů během procházení webu, podle nichž nelze identifikovat žádné osoby. Ze stejného důvodu můžeme získávat informace o vašem obecném používání internetu pomocí souboru cookie, který je uložen na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie obsahují informace přenesené na pevný disk počítače. Pomáhají nám zlepšovat naše webové stránky a poskytovat lepší a personalizovanější služby. Soubory cookie můžete odmítnout pomocí nastavení prohlížeče, které zabrání instalaci a používání souborů cookie. Pokud však zvolíte toto nastavení, pravděpodobně nebudete mít přístup k určitým částem webových stránek. Pokud jste v nastavení prohlížeče neodmítli používání souborů cookie, náš systém publikuje soubory cookie, když se přihlásíte na náš web.
 • Ze všech sil vám pomáháme užívat si bezpečnější technologie. Váš příspěvek k tomuto našemu úsilí je pro nás velmi cenný a proto vám nabízíme různé kanály, kterými nám můžete poskytnout vzorky škodlivého nebo podezřelého softwaru. Vzorky a jejich metadata budou zpracovávány a uchovávány na základě veřejného zájmu, jakož i oprávněného zájmu společnosti ESET, kterým je kybernetická bezpečnost.

Obecná pravidla

Při zpracování údajů používáme několik právních základů, v souladu s legislativním rámcem GDPR. Právní základy našich aktivit jsou následující:

 • Smluvní nezbytnost. Tento právní základ se vztahuje na naše produkty a služby poskytované podle Licenčních smluv s koncovým uživatelem nebo Podmínek použití.
 • Oprávněný zájem nebo veřejný zájem týkající se kybernetické bezpečnosti nás opravňuje shromažďovat vzorky a údaje o službách pro účely analýzy, abychom vám mohli poskytovat ještě lepší ochranu, podporu a služby. Podle nařízení GDPR je za oprávněný zájem považován i marketing, proto se spoléháme na tento koncept, pokud jde o soubory cookie používané našimi webovými stránkami a při komunikaci s našimi zákazníky.
 • Udělení souhlasu, pokud to vyžadují právní předpisy.
 • Splnění zákonné povinnosti, např. specifikace požadavků na elektronickou komunikaci nebo fakturaci.

Cílem těchto Zásady ochrany osobních údajů je poskytnout obecný přehled o právních základech a zásadách zpracování údajů společnosti ESET. Pokud hledáte další informace týkající se shromažďování údajů pro konkrétní produkt nebo službu společnosti ESET, navštivte naše specializované webové stránky.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme naše dceřinné společnosti a partnery. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k partnerům společnosti ESET a zpět. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoveny standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Je naším záměrem, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování produktů a služeb.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů platné pro členské státy Evropské unie.  Každý subjekt údajů má nárok na následující práva:

 • právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,
 • právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),
 • právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,
 • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • právo podat námitky proti zpracování,
 • právo na přenositelnost dat.

Věříme, že veškeré informace, které zpracováváme, jsou cenné a nezbytné pro legitimní účely při poskytování služeb a produktů našim zákazníkům a jejich ochraně je potřeba přiřadit nejvyšší prioritu.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku týkající se ochrany osobních údajů nebo ochrany soukromí, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovenská republika
dpo@eset.sk