Alternatívne riešenie sporov

Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky alebo s našimi službami, napíšte nám na obchod@ESET.sk

Ak ste spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) a nie ste spokojný so spôsobom, akým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie so žiadosťou o nápravu (obchod@ESET.sk).

Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. orgánu alebo oprávnenej právnickej osobe v zmysle §3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré boli uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Oprávnená právnická osoba ako subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € vrátane DPH.

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, na webovom sídle: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm  

Dohoda - obrázok