Umělá inteligence / AI

Co je umělá inteligence?

Umělá inteligence (Artificial intelligenceAI) je obor, který se zabývá tvorbou systémů, které dokáží dále nakládat se vstupy strojového učení a napodobit lidský intelekt a lidské chování. Jedná se o činnosti jako vnímání, syntéza a vyvozování informací aplikované do praxe jako rozpoznávání řeči, pokročilé webové vyhledávání, počítačové vidění, autonomní vozidla, překlady mezi přirozenými jazyky apod.

Umělá inteligence nedisponuje vědomím, ani emocemi.

Související pojmy

  • LLM (Large Language Models) - počítačové jazykové modely tvořené umělou neuronovou sítí trénované na velkém množství textu využívající samoučení nebo učení pod částečným dohledem.
  • GPT (Generative Pre-trained Transformer) - jedná se o typ velkého jazykového modelu vyvíjeného společností OpenAI.
  • ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) - jedná se o službu poháněnou GPT modelem umělé inteligence, která je schopna generovat text na základě vzorů a vztahů v datech, na kterých byl model vyškolen. Tato služba, stejně jako další chatboti pohánění umělou inteligencí, dokáže napodobit lidskou konverzaci a generovat odpovědi, tak jako by je psal člověk.
  • Prompt – dotazy lidí, které zadávají do AI chatbotů.
  • AI halucinace – sebejisté odpovědi generované umělou inteligencí na otázky, ke kterým nemá dostatečnou oporu v tréninkových datech, a odpovědi jsou tedy naprosto “smyšlené”.
  • Generativní umělá inteligence (Generative AI) - typ systému umělé inteligence, který je schopen generovat nejen text, ale také obrázky a další média v reakci na podněty. Modely generativní umělé inteligence se učí vzorům a struktuře vstupních tréninkových dat a následně generují nová data s podobnými vlastnostmi.